Rialc
Rao 103.93

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Molt vos sou tart, dona, reguoneguda,
    2      e pren me be com hes complit lo joch,
    3      car, ssi no u fos, conech que sus pel roch
    4      m’aguereu dat, lo jorn que fos moguda
    5      ves mi, a tort, qui no us ffiu may fallença,
    6      ne us desçervi en res, a mon sient;
    7      pero si us plau estar honestament,
    8      be·m pleura ffer, de vos, breu depertença.

    9      Mas vull sintau per mi sou coneguda,
    10     e sse de çert quin es lo vostro toch.
    11     E no penseu que sia tan badoch
    12     que, ssi ffeu mal, no vingu’a ma sabuda.
    13     Dich o, per tant que, ssi la covinença
    14     ffet’entre nos, ab tot bon compliment,
    15     voleu rompam, jo be·n sere content,
    16     mas que viscau ssens ffer a mi offença.

    17     Car, ssi la·m feu ne·m donau tal cayguda,
    18     en ma ffe us jur que no me·n sintre poch,
    19     ans, perlant ver, diray en cascun lloch
    20     com ab barat m’aveu la ffe rompuda;
    21     e de tot çert portareu panatença
    22     del barat ffet a mi secretament,
    23     car jo·l dire a tots poblicament,
    24     maniffestant vostra desconaxença.

    25     Un poch de vos ssospit’e conçebuda,
    26     e veus perque axi ves vos jo·m moch,
    27     e dupte·m ffort que no hagau dit «och»
    28     a qualqu’eymant qui us haga prop tenguda;
    29     car be conech que gens tal abstinença
    30     avi’en vos, d’estar menys de servent,
    31     pero, si y hes, no·m sera desplasent,
    32     ans de bon grat pertre la benvolença.

    33     Si us ha lo seny la volentat vençuda
    34     e Deu vos ha farid’eb son estoch,
    35     de tot çert crech no presereu hun ssoch
    36     tot quant jo us dich, qui us he be coneguda,
    37     e pren vos be, si us fa Deu tal valença
    38     que us lluny de mal, axi en gran jovent,
    39     pero si u feu per ffer null mudament
    40     d’altr’eymador, no u pendre ’n passiença.

    41     Dona: jo us prech qu’en vostre continença
    42     e ffets mostreu usar saviament,
    43     e no siau a nangu tan plasent
    44     com ffos a mi lo jorn de l’avinença.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 120.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc