Rialc
Rao 103.87

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Lo gran voler, dona, que us port, me costa
    2      tant, que·n pert seyn, he molt mes que·m costara,
    3      car la mort sent, qui pauch a pauch s’acosta
    4      vas me, caytiu, he tan pres s’acostara,
    5      que l’arm’en breu del cors fara tresposta,
    6      e lluyn de vos, per dol, se trespostara.
    7      Ay las de mi!, que dolor me desbosta
    8      ab plor, ensemps, qui·l cor me desbostara.

    9      Vostron sguart a ffayt una gran mina
    10     dins mon trist cor, ez enquer que y minara
    11     tant, ffins que mort cruzel, qui ja s’affina,
    12     m’aga ssobrat, car ley tant s’affinara
    13     en mi, tots jorns, ffins q’ab grieu disiplina
    14     m’aga puynyt, car tant disiplinara
    15     sus mi, que tost per vos, qui no m’ets ffina,
    16     ma vida prest, per dol e mal, ffinara.

    17     Vostr’eltitut, gentils, james me dona
    18     sino treballs, e prest mort me donara,
    19     car mon trist cors ja vey que s’abendona,
    20     e mays, enquer, que·m pens s’abendonara
    21     ffins sia·l punt, car tot suau s’efona
    22     e·s met al llach, hon tan fort s’efonara,
    23     que y sera tot, car, pus que no·m perdona
    24     vostre merçe, la mort no·m perdonara.

    25     Bella gentils: pus vostr’eltesa·m guasta
    26     e·m fay tans mals, e tots jorns que·m guastara,
    27     ffayts m’elmeyns tant, plus qu’ets de bella pasta,
    28     que, com la mort a son vol me pestara,
    29     ab tot qu’eu fay ers he ssohen me tasta,
    30     que plenguats mi e·l cor, qui no testara
    31     res bo de vos, quez aysso prou me basta,
    32     e mays que·m pens quez a m’arma bestara.

    33     Aygua dels vulls insesanmen vey mulla
    34     ma fas e·ls pits, e mays sent que mullara
    35     tot mon vestit he tota ma despulla;
    36     vos, ben servin, perdray, e·m despullara
    37     la mort cruzel, qui lo cors me desfulla
    38     de mos sinch seyns, e mays que·m desfullara
    39     l’arma del cors, car mon plor creix he brulla
    40     e, vos volent, ffins sia mortz brullara.

    41     Dona sens par: vostre gran beutat fulla
    42     per tot lo mon, ez axi fort fullara,
    43     que n’eurets llaus, mas ves mi hanergulla
    44     vostre cor alt, e mays qu’energullara.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 36.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc