Rialc
Rao 103.85

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      L’inconegut, sol d’ell conexador,
    2      c’a deslliurats de perdurable pena
    3      los fets per ell, donant los, per estrena,
    4      rapor segur, per compliment d’emor,
    5      es descontent dels benaffeçiats,
    6      si de pochs no, c’an dels bens conexença,
    7      que los demes, per llur inconexença,
    8      increduls son dels beniffets ingrats.

    9      Per caritat no te portals tancats
    10     lo piados, ans, ab portas hubertas
    11     esta tostemps, per les penas soffertas
    12     per tots aquells presens, vivins, passats,
    13     desitgant molt usen de llibertat,
    14     per qu’e la fi que foren creats, vinguen,
    15     e peradis, per llurs merits, obtinguen,
    16     lloch singular de preu inestimat.

    17     Es cadescu molt dolçament çitat,
    18     per lo sus dit creador de natura,
    19     redemptor sol de tota criatura
    20     qui port la fe he cregua varitat;
    21     e qui compar e viu degudament,
    22     a guardo gran en mort, primer en vida,
    23     e de sos fets se fa poblicha crida
    24     per los sabens c’an del ver sentiment.

    25     Molt li pren be a ’quell qui homilment
    26     comparex prest a çitassio bona,
    27     e tantost ha, per advocada, dona
    28     qui en lo mon visque perffetament,
    29     qui·l reuna fort, faent lo perveler
    30     als anamichs, tostemps per si saguda,
    31     e puxs apres, la betalla vençuda,
    32     molt triunfant obte guordo senser.

    33     No·s pot gens dir aga nengun saber,
    34     si aquell no qui meynspresa riquesa,
    35     e, creent ferm, ama, vol, te pobresa,
    36     los menamens tenint en gran voler,
    37     e ramet tost offenscio he menyspreus,
    38     preguant tostemps per aquells qui·l dapnegen,
    39     e rematent los malvats qui l’anvegen
    40     de quant lex, d’on aura trepicats preus.

    41     Jesus, ver Deu: besant les mans e·ls peus
    42     al crusifix, ta prech, dels qui·m guerregen
    43     ma guarts, e ves aquells qui·m sobraregen
    44     ma dons poder he tingua be tos feus.

    45     Mare de Deu, qui al seu costat seus:
    46     guarda, d’equells qui ton Fill desconexen,
    47     altres e mi, e los qui no·s pertexen
    48     del teu servey en segur loch aseus.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 251.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc