Rialc
Rao 103.84

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      L’om qui del mon s’eparta, per servir
    2      Deu, he servint vol peradis guonyar,
    3      e no ’s temtat en dormir ni vellar,
    4      ne ’n pensament, ne ’n orassions dir,
    5      ni res mal ffet ffer james no volrria,
    6      si guonya sso per c’a lo mon jequit,
    7      no li deu molt esser per Deu greyit,
    8      pus voler mal donat no li avia.

    9      Aquell fa molt que sap ssi abstenir
    10     de mal, e y vol insessantment pensar,
    11     e te desig d’equell axucutar,
    12     per alt c’Amor d’algu li fa venir;
    13     car, tant com pus vol sso que no deuria,
    14     e, molt volent, rete son apetit,
    15     e lo que vol null temps met en obblit,
    16     tant mostre mils que virtut es sa guia.

    17     Home semblant, en car lo deu tenir
    18     Deu, per lo be que li ha volgut dar,
    19     e tota gent perlant lo deu llouar
    20     e pendre spill de son ben captenir;
    21     car tal mareix dels altres que llum sia,
    22     qui en mal ffer estat es induyt
    23     i, amant Deu, en res no l’a complit,
    24     ans s’es tengut de ffer sso que volia.

    25     Jo, qui us ham pus que mos ditz espremir
    26     porien may, vull Amor soplicar
    27     que us ffassa prest algun hom benamar,
    28     e, benamant, de virtutz no pertir,
    29     car, altrement, vostr’onor no poria
    30     quitia sser de carraguos delit;
    31     donchs, vostre cor, de bens ennobbleyit,
    32     alt se d’algu qui us tingua per aymia.

    33     Res veg’en mi, no·m fa gens pressumir
    34     que meresques solament vos mirar,
    35     quant mes pensas Amor ffevoregar
    36     me degues tant, que mi us fes aballir?
    37     No u pens, ni meyns pensar ho guoseria,
    38     mas be sse çert que, ssi son allegit
    39     per lo que dich, mon cors ni l’esperit
    40     res dessonest de vos desitgeria.

    41     Si honestat ni lleyaltat podia
    42     bastar aver a vos, per qui he dit,
    43     Amor volent, me ferieu convit,
    44     matent a mi jus vostra senyoria.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 169.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc