Rialc
Rao 103.75

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Yeu vull ez am la plus bella que·s mir
    2      en lo mon tot, he mays alta de cor,
    3      e, d’altre part, la dupt he li hay por
    4      tal, que null temps un sol mot li guos dir,
    5      car temi ffort se granda senyoria,
    6      per algun cas, calque pauch agreugar,
    7      ez aysso·m fay ayssi formen duptar,
    8      qu’enpendre ges no guos dir li Ğaymiağ.

    9      Per que tots jorns, callant, lanç man ssospir,
    10     e·m dolch e·m planch, ez insesanmen plor,
    11     e dich en mi: ĞAy las!, que per null ffor
    12     no pens ni crech me puxa be venir;
    13     car, pus Amor ha volgut quez yeu sia
    14     de dona tal, qu’en lo mon no te par,
    15     creure dey çert que ges no volra ’ymar
    16     mi, qui no suy res, seguos sa valiağ.

    17     Ay las! Quant pens en mi, he puixs albir
    18     en leys qui hes nez en son gran trezor,
    19     crey ez afferm ez enaxi u decor,
    20     que res no·m pot a trista mort guendir,
    21     car los turmens he mals que pas tot dia
    22     no·ls pore mes sus mi, trist!, aportar,
    23     car pus yeu crey no dech merçe trobar
    24     en leys quez ham, ges viure no poria.

    25     Si fos a me, no·m fora mes servir
    26     en loch ten alt, per ffrayre ni per ssor,
    27     nez eyssamen per argent ni per hor,
    28     car ges enquer no volgre yeu morir;
    29     mas ffin’Amor, qui te jus sa baylia
    30     les gens del mon, que no·n pot escapar
    31     ges hun tot ssol, ha volgut mi donar
    32     menys de mon seny, qui·l contrari volia.

    33     Abans, pero, de ma vida fenir,
    34     Amor, jo us prey, d’aquella per qui mor
    35     mon cor, fassats ag’un sol brot de llor,
    36     que prou sera si·l pusch aconseguir,
    37     e vos sercau cami, carrer he via,
    38     que satxa lleys qui·m fay tans mals pessar
    39     ço que deman, ho us playa consellar
    40     mi, qui, sens vos, arbitre franch avia.

    41     Dona de pretz: vos sou senyora mia,
    42     si be no u dich ne·n guos a vos perlar,
    43     mas de çert crey ho conaxets tot clar;
    44     donchs, ffeu me be, per vostre cortesia.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 90.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc