Rialc
Rao 103.74

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Omilitat, prinssipi de virtut
    2      e d’altres cap, Deu soplich ab vos sia,
    3      e s’i ajust, per ffer li companyia,
    4      Amor, per qui es lo mon sostengut,
    5      e mes avant, obedient siau
    6      als qui deveu, e Deu ne promet pagua
    7      en forma tal, que tota gent retragua
    8      que dels millors l’aventatge portau.

    9      Avent a Deu l’esguart, obtindreu pau
    10     e gran repos al rey en sa vallesa,
    11     qui permes ha, crech, per provar s’altesa,
    12     rebellio en superlatiu grau,
    13     e per ponir la presumssio gran
    14     de la vil gent nassio catelana
    15     (dels mals ho dich, qui la fe crestiana
    16     lexant, an fet inreperable dan).

    17     Agau merçe a qui·s vol la deman,
    18     ab volentat del bon rey, pare vostre,
    19     en qui tot be pe[r] merits se demostre,
    20     complint tot quant sa senyoria man;
    21     car crech volrra sia guordat a Deu
    22     tot l’interes, e ponida l’offença
    23     ffeta li es, per gent de vil nexença,
    24     qui l’an mugut del petrimoni seu.

    25     Prinssipiant, fets virtuosos feu,
    26     e guordau be en res a Deu hoffendre,
    27     e donau molt e res no vullau pendre,
    28     no permatent nengu a l’altre lleu;
    29     i en tots fets agau mester acort,
    30     preneu aquell qui crech es bona cosa,
    31     e puixs apres, ab lo senyn qui reposa,
    32     deslliberat guordereu de ffer tort.

    33     Dels traydors, crech, penadiment ho mort
    34     veureu molt prest, o conffussio molta,
    35     car Deu, qui·ls fels per caritat escolta,
    36     los ponira o·ls fera ponir ffort:
    37     e vos sereu seguon an aquest ffet,
    38     acompenyant la megestat segrada,
    39     e puxs sera gran festa selebrada,
    40     graçies fent a Deu del beniffet.

    41     A Deu soplich siau valent e net,
    42     sobrepugant la gent pus estimada,
    43     e, mos senyors vivint, vos sia dada
    44     tal potestat, q’el rey torneu son dret.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 240.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc