Rialc
Rao 103.73

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Gerregar vull ab amor he m’aymia,
    2      si be no pusch, seguons conech, guonyar
    3      si no la mort, per tal guerra menar,
    4      car llur poder es gran, he senyoria;
    5      mas si podia
    6      mos vulls malvats a mon talent regir,
    7      com son en lloch que no·ls pux abstenir,
    8      la gerra crech algun temps dureria.

    9      Mas Deu no vol ne li plau qu’exi sia,
    10     ans me cove seguir, sens diletar,
    11     lo voler foll dels vulls, qui·m fan passar
    12     anuigs he dols, per llur gran glotonia;
    13     car sse, tot dia,
    14     holtre mon grat me fan cuytat venir
    15     an una part d’on no·m llexen pertir,
    16     si be no y trop merçe ni cortesia.

    17     Amor, usant d’estrema sobreria,
    18     a ffet mos vulls del tot abendonar
    19     a son voler, he fa·ls acontentar,
    20     als folis catius, d’elguna fresqueria;
    21     mas si sabia
    22     que, breu he prest, davia consseguir
    23     la c’Amor ffa a mos vulls abellir,
    24     a sso que voi gens no m’acorderia.

    25     Morir vull mes que ssi vençut vivia,
    26     avent d’Emor tot quant me pot donar,
    27     que rezesgut val mes breu trespassar,
    28     que no, sobrat, dir mot de coardia;
    29     donchs, sens falsia,
    30     Amor, d’uymes, en çert pot pressumir,
    31     que mes volrre, ab mal penant, fenir
    32     no sseu, que, sseu, viur’ab gran alegria.

    33     Per so·m desisch, ab molta fellonia,
    34     d’Emor, he mes d’equella que·m fa ’mar,
    35     e vull les fort abdues guerregar,
    36     dient lo mal que fan, he vilania;
    37     a gent julia
    38     mon mal no dich, ni menys lo volrre dir,
    39     pero be pens prest l’aure descobrir,
    40     quez altrement la gent me blasmeria.

    41     No consentria
    42     que mon voler volgues Amor seguir,
    43     abans vilment volrria prest parir
    44     que si ’n tal punt, per nengun cas, venia.

    45     Amor: qui·s fia
    46     en vos, e·s vol per vostre retenir,
    47     es mes de ffoll, car en vos ben servir
    48     no ss’i ffa guany may per nenguna via.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 175.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc