Rialc
Rao 103.72

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Grabiel fonch misatger singular,
    2      per Deu tremes a la verge Maria,
    3      i aquell jorn recobra l’alegria
    4      Adam perde per son guolos mengar;
    5      dien alsguns fonch arcangel per grau,
    6      altres n’i ha dien fonch saraffi,
    7      homblit d’emor per lumenal devi,
    8      creador sol he donador de pau.

    9      Grabiel vench per Deu de l’alta nau,
    10     e celuda la santa Verge pura,
    11     seguons que·s diu en la ver’Escriptura,
    12     molt homilment, en manera suau;
    13     la qual estech duptosa per l’oir,
    14     estimant si esser no maraxent,
    15     e l’angel bo dix: «Maria: consent,
    16     car cert est tu qui volies servir».

    17     Grabiel dix: «Sens home pots perir,
    18     e per amor per Deu seras hombrada,
    19     qui er’ab tu abans que fos m’entrada,
    20     e per gran fet estat es son venir;
    21     e tot quant dich es que u vol, mana, Deu.
    22     Vaga, respon». He Maria respos
    23     li playa be, de pensa, fet he cos,
    24     complir tot quant plagues al major seu.

    25     Grabiel tench, de grans sacrets, capbreu
    26     per Deu donat, e dix a la gran Dona
    27     misteris grans, de totas la pus bona,
    28     dient: «En cert, Deu hom es lo fill teu».
    29     E com pus alt se viu, per sa virtut
    30     ffonch pus homil, en sentadat major;
    31     e, soplicant son Fill he redemptor,
    32     per ella, crech, es lo mon sostengut.

    33     Grabiel te per Deu la furtitut,
    34     e, dien molts, l’Escriptura l’apella
    35     per tal connom, e·l qui ’b ell s’aconçella
    36     e te·l conssell, no sera dessabut;
    37     per tant soplich vosaltres, Mare, Fill,
    38     Grabiel sant sia per misatger
    39     tremes al mon, e, com bon consaller,
    40     conssell a tots e·ns tragua de perill.

    41     Deu: ffes cascu fferm se mir en l’espill
    42     de la sens par, e fes tals hobras ffer,
    43     que sia colt lo teu nom vertader
    44     e menyspresat lo mon com gra de mill.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 208.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc