Rialc
Rao 103.66

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Esperant muyr he morint visch ensemps,
    2      e vull saber so que tem fort hoyr,
    3      car no se gens pensar ne presumir
    4      si vindra be ho mal, per mi, lo temps,
    5      car veig raho qui·m fa contrari gran
    6      en so que prech Amor ma vulla dar,
    7      pero mos vulls, qui tant amar me fan,
    8      sovint mon cor conech fan alegrar.

    9      Axi vivint, sens un punt raposar,
    10     ma trop incert del que saber desig,
    11     e tant no pens, cogit, deman ne llig,
    12     que sso que serch e vull no pusch trobar;
    13     no se ramey mas que soplich Amor
    14     an aquest cas m’aconsell ajudant,
    15     car gens no se a qui tendra millor
    16     ne qui ’n mon ffet valer ma pugua tant.

    17     Amor: jo llex a part tot lo restant,
    18     e vinch a vos soplicant que m’aydeu,
    19     car be son çert que, si vos no·m valeu,
    20     no ’ure lo pler que vaig ara sercant,
    21     ans morre prest, com foll desesperat,
    22     per dol, anuig, dolor, ayorament,
    23     car ja·m veig vuy en tan fort punt portat,
    24     que sso c’asper me par vaga fugent.

    25     «Pus que jo·t veig a tal decayhiment,
    26     c’ascapar gens, sens mi, no pots a mort,
    27     dar ta ffavor, socors, consell, acort,
    28     ffent te segur c’auras prest compliment
    29     de la que vols, que l’acort que·s ratench
    30     per ton be fonch, car per seu casi·t pres;
    31     donchs, servex be, que jo per meu ta prench
    32     e·t dich, en çert, qu’ella·t tindra·l promes».

    33     A vos, qui am, apres Deu, mes que res,
    34     per lo consell d’Emor deman merçe,
    35     vos soplicant me tinguau vostra ffe
    36     e no vullau sia de sso rapres,
    37     ne·m desameu, si per vos amat son,
    38     per lo que dich, pus Amor m’o permet,
    39     car no pore aturar en lo mon
    40     un jorn, sens vos, jo us jur e us ho promet.

    41     Vos, que vull, tem en pobblich e sacret:
    42     aquell be sou qui mos anuigs conffon,
    43     mas, desitgant vostro cors bell he net,
    44     mos vulls e·l cor a molts mals abandon.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 164.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc