Rialc
Rao 103.65

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1     Eras can vey guarnits los pratz e·ls camps
    2     de roses, flors, per la dolçor del temps,
    3     en volentat me ve de ffar en rims
    4     cansso d’emor, no de motz pechs ne roms,
    5     mas de suptils, qui per vocals e nums
    6     ffinen trestots, ez asso ffay que·n prenda
    7     d’Emor l’esforç, qui·m te tot jins sa tenda.

    8     D’onisonans la ffaray, no d’estramps,
    9     seguin compas, perlan d’emor ensemps,
    10    lleuzan tots jorns ab vocables nets, prims,
    11    cella qu’ieu ham, ab tot que·m siyn mos lloms
    12    de greu turment, mas ges los bons custums
    13    de leys llexar no·m platz, ab tot m’offenda.
    14    car be·m pot ffer he del pessat esmenda.

    15    Preyar l’ay, donchs, per merçes me do rams 
    16    de flors fleyrans, per que·m traguen d’estremps
    17    hon eras suy, car, plus d’onor es cims,
    18    valer me pot, si be vey suy com ploms
    19    eras faxuchs, ab fort, patita llums,
    20    si ffar l’ay platz; per qu’ieu la prey m’entenda
    21    e, que mos prechs s’altesa no reprenda.

    22    Ab millor cor no crey que·l payr’Adams,
    23    can fonch podritz, sechs e tornats tot ffemps,
    24    pel paccat laig que fech, can fonch als llims
    25    d’inffern, preyas a Dieu, ver Dieus ez homs,
    26    lo tresques prest d’inffern, mot plens de fums,
    27    qu’ieu fas mi-doncs, ssoplicant la m’antenda.
    28    E·m lluyn de mals e d’effayns me deffenda.

    29    Gentils: a vos, abans muyra de fams,
    30    ah cor homil, si be de plers exemps
    31    suy ers, suplich, plus que·m trop netz de crims,
    32    me fessats tant, que toch l’amoros poms
    33    que vos tenitz, deslliurant mos tenrums
    34    de dolor gran, e ffayts me ffar fezenda
    35    tal co us plera, manant a mi que·n prenda.

    36    Dona sens par: no us cal portar perfums
    37    ne res depint, car no say qui contenda
    38    de par ab vos, ne tal recor comprenda.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 54.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc