Rialc
Rao 103.44

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Destretz d’amor, ab cuytat enament
    2      vos vinch denant, per merçe demenar,
    3      mas com jo us veig, bella dona sens par,
    4      dir no us guos gens, ne tinch tal ardiment,
    5      ço que d’ebans que us ves dir vos volia,
    6      ans me cove metre·m per altre via;
    7      pero ssovint, llençant man greu ssospir,
    8      ves vos mos vulls molt cubertament gir.

    9      Cubert, per ço que pus secretament
    10     tingua lo mal que pas per vos hamar,
    11     e perque nulls no pugua pobblicar
    12     ço qui·m destrenyn ab desiros turment,
    13     car ma ffe us jur que molt mes amaria
    14     morir ab dol, que si nengu dizia
    15     que jo us hamas, he per sso vull cobrir
    16     ço que secret a penes pusch tenir.

    17     A penes, dich, perque soberguament
    18     me ve, co us guart, aga los vulls baxar,
    19     e pus soberch com veig m’e de guardar
    20     de grans he pochs, de tots generalment;
    21     car per voler que tinch sacreta sia
    22     l’amor que us port, per lo dan que·m seria,
    23     l’ora que veig ves mi algu venir
    24     mos vulls ffort prest jo fas de vos partir.

    25     Prest, perque tem malperlar de la gent
    26     car, si en vos veyen mos vulls ffermar,
    27     porien çert a tots verifficar
    28     que us ham de cor, seguons l’esguardament;
    29     per sso vull mes secret, ma bell’aymia,
    30     passar mon mal, que si gens descobria
    31     ma volentat, que no pusch obtenir
    32     ssi no ’b affanyn, dolor, he ffort martir.

    33     Ab affanyn, dich, perque fforçadament
    34     la tinch; lo punt que puix mos vulls dressar
    35     ves vos, gentil, que vull he tinch en car
    36     mes que no fiu null temps dona vivent,
    37     car de tot çert la volentat volria
    38     tingues mos vulls ves vostre senyoria,
    39     mas senyn no u vol, qui la·m fa retenir
    40     per vostr’onor he mon ben avenir.

    41     Dona de mi: si Amor destranyia
    42     a vos un poch, la vostre companyia
    43     en breu he prest auria, sens fallir,
    44     ho, al demenys, favorabl’acollir.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 100.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc