Rialc
Rao 103.38

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      De vos, Amor, no pusch ges null be dir,
    2      car no·l me ffes null temps complidamen,
    3      ans vey portat m’avets a grieu turmen,
    4      dol he treball, affayn he fort martir,
    5      e·mb fayts tant mal, que·m covendra fenischa
    6      ma vid’en breu, trezen fors de la cascha
    7      l’arma per dol; mas, ans que Dieu l’en trascha,
    8      vostre merçe prech mes mal no m’afischa.

    9      Car cest que port bast’en far me fenir,
    10     e no·n cal plus en dar mort ssoptamen
    11     an un caytiu tot ples de merrimen,
    12     tals com yeu ssuy, que no y pusch ges guendir;
    13     donchs, comportats quez un pauch de temps vischa,
    14     plus vos tenits de ma vida la tascha,
    15     per que·l temps dit a tota jen retrascha
    16     vostron poder, qui ffayts que·l mort revischa.

    17     Amb meyns d’effayn, podets a me guerir,
    18     qui no suy mortz, mas pres del pesamen,
    19     car meyns es molt guerir un passien,
    20     quez al mort ffer en vida revenir;
    21     mas per mos ditz, Amor, ges no s’irischa
    22     vostr’eltitut vas me, q’ab tot que·m cascha
    23     lo mal qui·m te, no us pensets que us atrascha
    24     vostr’enuig: mes ham l’arma del cors m’ischa.

    25     Yeu no us deman, jatz que u vull e u dezir,
    26     que·m gueriscats eras cant al presen,
    27     mas que·m tinguau en aquest stamen
    28     que vuy me trop; car be·m pens he m’albir
    29     que si u fazets ans que del cors pertischa
    30     m’arma, prou temps auray en dir que·m rascha
    31     leys qui·m te pres e·mb da mort ab gran bascha,
    32     del lloch d’on hay mal he que·l bo m’escrischa.

    33     Plus no·m fets be, no·m fessats er morir,
    34     mas consentits, ssoplich vos homilmen,
    35     c’ap jonols flechs merçe mot dolçamen
    36     deman a leys qui·m fay tans mals sentir,
    37     e ssi no vol que de mort yeu guendischa,
    38     ffaray un plant, per tal que d’equell nascha
    39     mots ten homils, que·l cor dur com carrascha
    40     playna ma mort he que se·n penadischa.

    41     Dona sens par: si mon trist cor s’errischa
    42     en dir a vos ma llanguor ans de pascha,
    43     be lo y prendets, ffazen prest que renascha
    44     dins mi tal joy, que de guauig me complischa.

    45     A cascu prech, senyors, que·m corragischa
    46     l’obra present, si y trobats ges de frascha,
    47     e ssi falç cars n’altre viçi l’enfrascha,
    48     rezets lo ’n prim, per qu’ieu mils la lagischa.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 60.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc