Rialc
Rao 103.33

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Com pus pens, mes difficultos me par
    2      james poder, sso que vull, obtenir,
    3      e ffort sovint me volrria jequir
    4      de sso qu’en va crech es mon trebellar,
    5      mas voler tal nengu no pens que·m dur,
    6      ans an un punt es tot contregirat,
    7      car ffa·m, sens por, venir deslliberat
    8      en sso qu’en çert lo duptos m’es segur.

    9      Doptant no tem un fort mal que·m percur,
    10     ans an aquell no forssat m’ebendon,
    11     e ve·m desig d’esser de qui no son;
    12     fflach son al ffort, e ves lo moll molt dur;
    13     sens esper am, e no·s pertex de mi
    14     un pensament tot ple de passio;
    15     a·m ja portat en tal oquesio,
    16     que·m vol ffer ffer desesperada ffi.

    17     Inpiados son estat fins assi
    18     a mi, e mes a qui vol esser meu,
    19     e res no vull del que·m dona de seu
    20     ne mot plasent james no li digui.
    21     No tinch lo dit d’equell savi, qui diu:
    22     «Ama qui·t vol, e servex tal senyor
    23     que de serveys sia setisfedor,
    24     e llex a part qui ffer ta vol catiu».

    25     Mal’a mos ops, tan primament me viu
    26     lo jorn que·ls vulls tingui purifficats,
    27     car tots quans bens esser poden trobats
    28     viu en un cors pres de superlatiu;
    29     ffore·m estat millor no l’agues vist,
    30     per lo perill que·n passa l’esperit,
    31     car Deu ne met molt sovint en obblit,
    32     desitgant ffort que vingues Anticrist.

    33     Car be son cert no·m dera Jesuncrist
    34     so que deman, car ell es pur e just;
    35     per sso desig Anticrist, qu’es ingust,
    36     e desig tal estar me fa molt trist,
    37     que conech be ma ve de mala part,
    38     car fa·m voler sso que tant tembra dech;
    39     mas, tans de mals an sus mi ffet aplech,
    40     que·m fan llexar sso que no dech a part.

    41     Vos de qui son: portau aquell dur cart
    42     qui·m puny mos mals, e Deu ne desconech;
    43     mas, si be u ffeu, a vos vuy recorrech,
    44     vos soplicant no·m llexeu a depart.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 172.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc