Rialc
Rao 103.21

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Aquell saber qui·m feu de vos partir,
    2      venint de vos contre lo nom d’Emor,
    3      esser m’a fet sacret conaxador
    4      de so que may poguera pressumir;
    5      e conaxent so que no conegui,
    6      per lo sus dit ratret me son forssat,
    7      mas no·m desplau, com clar m’aveu mostrat,
    8      sens dir un mot, lo virtuos cami.

    9      En vos amar follament comenssi,
    10     desitgant molt so que pus carteniu,
    11     e sove us be com fuy admiratiu:
    12     mi oblidant, vos partint, romangui.
    13     Mas, pus apres, reguonagut mon fet,
    14     e ja tornat al primer stament,
    15     senti·m fornit de novell sentiment,
    16     de mon primer desig assent ratret.

    17     Ratret na fuy, mas era tan costret
    18     pel nom d’Emor, qui·m feya desitgar
    19     desigs vans, folls, que casi·m fiu forssar
    20     de llexar so que vuy de bon grat ret.
    21     Graçias fas a vos, d’un m’es vengut
    22     conexer çert lo be que meraxeu
    23     en asso sol, q’en lo pus tant valeu,
    24     c’asser no pot gens per mi conagut.

    25     Tant vos stim, que pens s’a retangut
    26     Deu, quez ell sol lo que meraxeu sap,
    27     e qe permet siau d’equest mon cap,
    28     e qu’en quant feu per merits vos ajut;
    29     los quals merits pens e crech, no duptant,
    30     que·ls aveu tots per grassia que us fa,
    31     e, de present, que per aleta us ha
    32     en peradis, cadira reparant.

    33     A vos soplich que, per grassia, tant
    34     ma vullau ffer, que mon avol desig
    35     ma remetau, pus virtut hi remig,
    36     qui·m ve de vos, e u vaig ja poblicant:
    37     donchs, pus que Deu aquell que l’ofen pren,
    38     com se pinet ab cor homil he pur,
    39     vos me preneu, q’en la mia fe us jur,
    40     molt penadint, gran dolor ma repren.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 214.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc