Rialc
Rao 103.20

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Apoderat d’Emor, per son poder,
    2      en vos amar forsat, enpes ma son,
    3      per so com crech que vuy dona del mon
    4      tant no marex ni deu per dret aver,
    5      car, altrament, si mon creura no fos,
    6      vinguera·m be a vos amar secret
    7      axi com fas fraturos he destret,
    8      e que tostemps de mals fos abundos.

    9      Fforça ten gran Amor ma feu per vos
    10     com dich demunt, que no u maresqui gens,
    11     car no guossi dir mot entre les dens,
    12     ne meyns na fuy un poch volentaros,
    13     ans estat he tament, ple de tristor,
    14     e vuy stich, vaent apparellats
    15     pus soberchs mals que pas ni he passats,
    16     e so·m ve tot creent sou la millor.

    17     En tal strem he sobergua dolor
    18     veig m’a portat lo molt que meraxeu;
    19     si be us dich, çert, lo quint del que valeu,
    20     stimar se no·n son conexador,
    21     e com fos sort Deu ma volgues ffer tant,
    22     que conagues los bens que posseyiu,
    23     saria pus doloros he pansiu
    24     que no son vuy, que·n vaig molts icnorant.

    25     Mos mals conech se van tots jorns doblant,
    26     e rameys pens, mas gens no·ls se trobar;
    27     Deus ho pot ffer, si·m vol a mort portar
    28     ho permet vos hoblit, qui·m veu matant
    29     e no u sabeu, hon prosomesch axi,
    30     perque mon fet doni may a sentir;
    31     es ver, pero, que u pogues presumir
    32     en alsguns fets que sens perlar mostri.

    33     Lo que valeu, crech, gens no consenti
    34     que de mon fet aguesseu sentiment,
    35     ne u consintra vostro mareximent,
    36     pel qual vindre a dolorosa ffi.
    37     Sol vos deman que ffer tant ma vullau,
    38     que·ls mals que pas scolteu sens merçe,
    39     e si qui·s vol afferma per sa ffe
    40     que muyr per vos, que mostreu que us desplau.

    41     Qant per vos pas, sertament, molt ma plau,
    42     e·m pleura, crech, tot quant na pessare,
    43     sens que james, pens, dir no us guosare
    44     que m’ajudeu ni per servent m’agau.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 217.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc