Rialc
Rao 103.19

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ans Deu creas enjelical natura,
    2      de l’umenal en se pensa crea
    3      primer un cors, dins lo qual s’encarna,
    4      e n’hisque net, que d’aquell la clausura
    5      no rompe jens, e fonch per divin’obra,
    6      segons se veu e per spil se mostra,
    7      car tot lo be qu’en lo mon se demostra
    8      per Jesus vench, qui tench la vida pobra.

    9      Aquest Jesus un gran sacret descobra
    10     publicament al poble mundenal,
    11     car, per salvar aquel, hom fou mortal
    12     ensens e Deu, hon tots havem recobra;
    13     e per dar fi a l’hobra començada,
    14     pasa con hom sobre la creu de fusta,
    15     e com Deu ver ez hom, ab raho justa,
    16     lava·l terç jorn de la tomba tancada.

    17     Aquest Jesus a la carn ajustada
    18     ab lo ver Deu Pare, qui d’el feu Fill,
    19     e proseint l’Espirit Sant, espill
    20     clar, luminos; e fonch l’obr’acabada
    21     qu’era mester en reparar la falta
    22     que feu Hadam en paradis de tera,
    23     per la qual vuy a nosaltres afera
    24     la dura mort, qui·ns met dintre sa malta.

    25     Aquest Jesus es perçona tan alta,
    26     que Deu tot sol lo compren primament,
    27     car d’ells abdos no·s fa depertiment
    28     (e qui no u creu, lo diable l’esalta);
    29     e per ell tots avem la port’uberta
    30     de Paradis, hon hauran hinfinida
    31     joia los bons qui, temptats en lur vida,
    32     hauran per ell molta pena soferta.

    33     Aquest Jesus, ab plasent so, desperta
    34     a tots aquells qui·l volen ben amar,
    35     e fa·ls sovint son cors comunicar,
    36     e molt injust lo met jus sa cuberta;
    37     soste lo mon e pot aquell abatre,
    38     es en tot loch, si no movent, governa;
    39     als vivint mal per demeritis inferna,
    40     als ben obrant fa dins lo sel esbatre.

    41     Aquest Jesus se volch per nos combatre
    42     ab l’angel mal, estant en lo desert,
    43     e per nos fonch de plagues tot cubert
    44     com permete si mateix a dos batre;
    45     es maltractat ab maner’indeguda,
    46     no conagut per gran desconaxença;
    47     no vol la mort d’aquel qui fa falença,
    48     ans, sperant si·s pinet, li ajuda.

    49     Aquest Jesus a la bregua vençuda
    50     e trasch d’infern los patriarques sants
    51     e d’altres molts, e guard’aquells de dans,
    52     que devers ell fan la feyna deguda;
    53     ffara finar lo mon no sabem l’ora,
    54     vindra del cel jutjar cada persona:
    55     ffasam, vivint, be, qu’ella una stona
    56     no ’urem de temps, ans hirem dins o fora.

    57     Ver Deu, Jesus, si m’anima decora
    58     los vostres fets, e mon cors s’abandona
    59     en vos servir, donau me la corona
    60     qu’en vostra cort porten los bons totora.

    61     Mara de Deu, de tots los cels senyora,
    62     si vostre Fill los peccats nos perdona,
    63     pregau per nos de mig jorn fins a nona
    64     e serem sans si·n sou vos preguadora.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 19.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

  Rialc