Rialc
Rao 103.180

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Vostros grans fets, senyora virtuosa,
    2      se mostren clar per les obras que n’ixen,
    3      no contrestant molts malvats se desixen
    4      de reons vils, en forma cautelosa,
    5      per afflequir la virtut demu[n]t dita,
    6      e creure ffer al poble dissulut
    7      l’acustumat com sia corrumput,
    8      leuger creent un malvestat abita.

    9      Vostra virtut es per molts lochs escrita,
    10     e vista be per molta gent d’onrrança,
    11     e cadescu que sia bo, s’avança
    12     en pobblicar la veritat qui·l cita;
    13     no us doneu res, pus que sou coneguda
    14     per bons, en quant pot dir vilana gent,
    15     car la velor de persona valent,
    16     crex com per mals es per mala tenguda.

    17     Pus meraxent aveu, per Deu, ajuda,
    18     al creure meu, e sou, crech, aprovada
    19     com fonch Ester, retgina molt honrrada,
    20     seguons se lig, e pens per Deu volguda,
    21     continuant vostra custuma bona,
    22     Deu soplicau als mes de mals perdon,
    23     si conffirmats en sa hira no son,
    24     e no us oblit la subirana Dona.

    25     Vostra bondat als mal obrant atrona
    26     e met a bax, per molt que mostren forssa,
    27     e pens un sol d’esser ponit estorssa,
    28     ne qe·l mal fet que no·s poblich en trona,
    29     si permetra la megestat divina
    30     sia sivil la ponissio, dich,
    31     sera mester la mare ne soplich,
    32     e, si no u fa, tots vindran a ruina.

    33     Lo meu senyor sera la diçiplina
    34     qui vengera a Deu de la gent mala,
    35     e, satisfent als qui an presa tala,
    36     sera volgut per la cort celestina;
    37     e vos sareu dels treballs satisfeta,
    38     veent lo rey passifich prosperat,
    39     i, apres d’ell, vostro fill coronat,
    40     e, ben obrant, sereu pres de perffeta.

    41     Essent homil, sereu dona discreta,
    42     i obtindreu de Deu la volentat,
    43     e sera fet lo per vos soplicat,
    44     malgrat de quans an la tressio feta.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 239.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc