Rialc
Rao 103.176

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Voler m’enpeny, he raho m’o consent,
    2      en poblicar, mala dona, de vos
    3      lo barat gran, ab giyn molt cautalos,
    4      que ffet m’aveu, usant vilanament;
    5      mas seny me diu, ensemps ab cortesia,
    6      que·m call del tot de sso que dir volria,
    7      que·l perlar mal, ab tota varitat,
    8      gens per los bons no pot esser llouat.

    9      Mas jo qui·m veig per vos, don’, enguanat,
    10     e pens los mals qu’en temps passat passi
    11     per vos amar, no pusch callar axi,
    12     ans me cove digua vostra viltat;
    13     per que llex seny he cortesi’en banda,
    14     e vull seguir lo voler una tanda
    15     e la raho, qui veig son de ma part,
    16     no volent gens aquest ffet llex apart.

    17     De vos servir son llas, cansat, he fart,
    18     e res no·m plau que us vega dir ni ffer,
    19     ne vostron cors malvat he barater
    20     d’essi avant no·l vull ssovint ni tart,
    21     ne·m desplau gens com axi us he perduda,
    22     mas sabeu que co us he tart coneguda,
    23     que·l temps passat, qui·m va desevensant,
    24     me dol e·l planch e·n vaig ffort ssospirant.

    25     No·m doleu vos, qui us matets el enquant
    26     e us veig lliurar a ’quell qui mes hi diu;
    27     los mals per bens en vostra cort teniu
    28     e dels bons sse que us veu tots jorns burlant;
    29     no u dich per mi, dona d’avol custuma,
    30     car no·m podeu ab ver metr’en tal suma,
    31     car sabeu çert que us he tocad’en carn,
    32     mas vull ho dir d’aquells qui us treu escarn.

    33     Per vostros ffets, de vos me desencarn,
    34     e pus no us vull amar ne cartenir,
    35     ne cregau gens, per molt que us guart ne mir,
    36     d’essi avant, qu’ab vos james m’encarn,
    37     car falça ssou he de molt vil manera,
    38     e no vull pus seguir vostra bandera;
    39     e quant vos guart, tot ho fas per despit,
    40     e no gens cert perque y prengua dalit.

    41     Gens no pensas en l’albara scrit
    42     de vostre ma, que·m fes per ffin’amor,
    43     lo jorn que ffuy de vos conqueridor,
    44     car si u fesseu, no m’aguereu jequit
    45     axi com fes, ab ffort pocha temença,
    46     llexant a mi per gran desconaxença.
    47     Mas pus que veig vos plau, ssovint, mudar
    48     d’aymans, pertre de vos, sens mes terdar.

    49     De vos partesch, qui sse teniu en car
    50     barats he fraus, enguans e malvestats;
    51     de vos pertesch he de vostres beutats,
    52     pus veig que ssou en tot mal ffer sens par;
    53     de vos partesch, qui us sou abendonada
    54     a tals qui us han per lo mon pobblicada;
    55     de vos partesch tot ple de mal saber:
    56     llex vos a ’quells qui us han tot’a llur pler.

    57     Don’ab poch seny, de vicis be dotada:
    58     no sereu may per mi anomenada,
    59     ab tot, de cert, que y tinch be lo voler,
    60     mas pens he crech c’altres diran lo ver.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 128.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc