Rialc
Rao 103.174

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Volentat gran ez amor, tot ensemps,
    2      ffan viure mi ab desiros turment;
    3      be u sabeu vos, dona desconaxent,
    4      qui consentir no volgues nengun temps
    5      que·l joy d’amor en mi, trist, se complis,
    6      qui us vull e us ham d’emor lleyal he pura,
    7      ans me digues, ab veu cruel he dura,
    8      que, sens terdar, devant vos me partis.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C, 1938, p. 113.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc