Rialc
Rao 103.164

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Tot mon treball fins al jorn d’uy passat,
    2      a velgut poch en mon mal remeyar,
    3      si be james un punt senti cansar,
    4      en lo servey d’emor, ma volentat,
    5      ans, per servir, molt sopjuguat me son
    6      pensant esser remunerat d’emor,
    7      mas may pogui sentir si no dolor,
    8      e vuy, servint, com sobrat m’ebendon.

    9      Molts volen dir, dels qui son en lo mon,
    10     que·l pensament aporta cas sovint,
    11     pero null temps en mi u ani sentint,
    12     si be pens tant que mon pler se·n conffon,
    13     car en pensar no fallesch ne felli,
    14     ne menys lo sent un poch de mi pertir,
    15     ans, pensant, crech ffort prest aconseguir
    16     so que tots jorns veig appartar de mi.

    17     Si, per pensar, veure·s degues la ffi
    18     perque·l pensant don’en gran pensament,
    19     vos se dir, çert, qu’en mi l’esperiment
    20     se fora vist ho·s ver’ans del meti,
    21     car may fiu pus si no pensar tostemps,
    22     e vuy seguesch aquell horde matex,
    23     e sol un punt no l’e llexat, ne llex,
    24     ne llexare, hi que fos als estremps.

    25     Mon pensament e·l voler, tots ensemps
    26     son en un lloch, sens pertir se·n james,
    27     e may no fonch que·m fessen axi pres
    28     d’ever, en part, la per qui·m trop exsemps;
    29     vegau, donchs, com lo pensament tot sol
    30     m’aguera duyt, en complir mon desig,
    31     qu’ebdos justats, hi speranç’en mig,
    32     no y an bestat ne dat que m’aconsol.

    33     Mil voltes dich, abans no·s pon lo sol,
    34     que ment tot hom qui vulla dir, en çert,
    35     que·l pensament, pobblicat ho cubert,
    36     pusq’al pensant ffer aver sso que vol;
    37     per que ’n pensar fiança pus aver
    38     no·m cal ne vull, que no y basta raho,
    39     mas, si, qui ham, mudar d’opinio
    40     voli’un poch, me poria valer.

    41     Beatriu: vos teniu complit poder
    42     de ffer me be, he lo pensament no;
    43     donchs, pus sabeu del tot que vostro so,
    44     mostrau ves mi algun tant de voler.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 156.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc