Rialc
Rao 103.163

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Tot me perdi aquell doloros jorn
    2      que·m volch Amor axi farir de fferm,
    3      car be conech, he de çert m’i refferm,
    4      d’essi avant james aure ssogorn
    5      en aquest mon, ne ja menys en l’inffern,
    6      hon pens ire car suy faxuchs com plom
    7      de molts paccats, per los quals tot replom,
    8      e huy me trop sens nengun bon guovern.

    9      Sert ho pusch dir, car del privat estern
    10     ffas, he l’estrany com ha bodoch m’acost
    11     e lleix l’amich, e vaig corrent he tost
    12     derrera leys qui m’es fort gravos pern;
    13     ffuig a consell; seguesch la mala ssort;
    14     res sia bo per mi jamay retench;
    15     de dos partits aquell que menys val prench;
    16     vida plasent no·m plau, mas trista mort.

    17     Mon dan saguesch; no·m guart de qui·m ffa tort;
    18     ham qui no·m vol ez a qui m’ayma llex;
    19     son m’acostat a qui de vent me pex;
    20     vaig a l’escull he fuig de segur port;
    21     pens me guonyar he tots jorns veig que·m pert;
    22     gran mal prenent me pens que sia poch;
    23     crech vag’avant he d’on stich no·m moch;
    24     suy adormits e pens estar despert.

    25     A tot mon dan son lleuger hi espert,
    26     mas en lo be tostemps me trop faxuch,
    27     e fa u Amor, qui m’a ffet desestruch
    28     e·m dara mot prest he breu, de tot çert;
    29     car fa·m servir dona desconaxent,
    30     en la qual may pore merçe trobar,
    31     e, d’altre part, a Deu me ffa llexar,
    32     car no·l servesch en res dagudament.

    33     E per sso dich que de peccats fortment
    34     suy carraguatz, d’on ire dintre·l pou
    35     d’inffern cruhel, si ja, donchs, Deu lo jou
    36     d’amor no·m trau, prest he cuytadament;
    37     per que jo prech vos, ver Deu, e us requir
    38     d’aquest parill deslliureu m’arm’e mi,
    39     e no·m llexeu en mans d’amor axi,
    40     pus que·m vol ffer desesperat morir.

    41     Verteder Deu: vos no·m llexeu parir,
    42     ne guordeu sso qu’en lo passat falli,
    43     car, desçervint a vos, Amor servi,
    44     qui·m te huy pres; donchs, no·m vullau jequir.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 114.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc