Rialc
Rao 103.158

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Tant es sus mi furtuna riguorosa,
    2      que no se com la pugu’asuavar;
    3      insesantment e ’n va·m fa trebellar,
    4      e ’n tots mos fets m’es fort contreriosa.
    5      Lunyar me·n vull, e trop hi tal contrari,
    6      que no pusch gens ma volentat complir,
    7      ans me cove son vil discus seguir;
    8      ffa·m tenir clau de cautalos armari.

    9      Vol que contrach, mitgençant falç notari,
    10     al tal qui se es buyt de lleyaltat;
    11     a·m fets enguans dos-sens, en temps passat,
    12     molt defreudant vertader inventari;
    13     negue·m tot so de que li fiu comanda,
    14     dient que may no tingue res del meu;
    15     a·m segrement trencat, no tament Deu;
    16     soste tort, frau, veritat llex’en banda.

    17     Pendre no pusch, de pler ne delit, tanda,
    18     pensant lo punt en que ’l jorn d’uy me trop,
    19     car veig me te furtuna tan a prop,
    20     que no consent del meu fassa demanda;
    21     ans lo que tinch ffer me perdre menassa,
    22     per mostrar mils son voler dissulut;
    23     car, sens dret, m’a de mon lloch remungut,
    24     e, no fent mal, mortals mals me percassa.

    25     Un soberch colp, ab molt patita massa,
    26     en lo pus ffort dels corporals senys sinch,
    27     m’a ffet donar a qui del meu sostinch
    28     e sens amor ab falsia m’abrassa.
    29     Del colp me dolch per tota la persona,
    30     e ’xi dolent, sperança me diu
    31     que, soportant algun tant, d’ella fiu,
    32     mas no u fere, pus mal no m’abendona.

    33     Si de sinch anys ença, sol un’estona
    34     agues agut de be ho part d’equell,
    35     creguere ’l dit de sperança pus vell
    36     que no lo jorn que fonch presa Xiona;
    37     mas ja no vull aver en res fiança,
    38     ne contrectar ab persona del mon,
    39     ne sperar menys furtuna m’abendon,
    40     pus sent que·m vol portar a trebucança.

    41     Ffurtuna: may aure vostr’amistança,
    42     ne preguare vostra merce·m perdon,
    43     pus may fiu mal, ans ara, tal com son,
    44     prech Deu de vos me llex pendre vengança.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 210.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc