Rialc
Rao 103.145

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Set son he set, e puixs quatra setenas,
    2      e tres sens pus, compresos en sol hu;
    3      catorza graus a de muntar cascu;
    4      si ’n l’una fall, no li falliran penas.
    5      Nou son los lochs un dotze son muntats,
    6      en cert no·s diu si en tots lochs abitan
    7      dels nou ja dits encara no poblats,
    8      mas creura·s deu qu’en un sol s’adelitan.

    9      Lo nat per si, de qui los mals sapitan,
    10     vench contra·l fort de qui fonch vençador,
    11     e guonya ’quels, de que fonch perdador
    12     lo fet per ell, mas molts sa desabitan
    13     dal terma franch, per alguns fallimens,
    14     anant arrats per desviabla via;
    15     altres n’i ha que son homils craens,
    16     qui van servint la dreta senyoria.

    17     Lo qui marex, fonch temps no maraxia.
    18     Per que? Quint fet fermetat li falli?
    19     Tres son stats, e l’u no pretari,
    20     ans dura vuy, mas no fera tot dia;
    21     e·ls passats dos registra ne roman,
    22     seguons se diu en la santa Scriptura:
    23     [i]sque lo pur que tots conexeran
    24     d’un vaxell bo ffet de pasta molt pura.

    25     Molts an perlat en forma ben ascura,
    26     mas sobra tots a dit lo singular:
    27     lo desamat se fa per tans amar
    28     que sera dan a molta criatura;
    29     foll es qui vol entrar en los sacre[t]s,
    30     car sola fe es la poblica porta;
    31     los no vaens seran molt mes adrets
    32     que·ls c’auran vist on virtut sa deporta.

    33     Dues de tres an presa via torta,
    34     mas quatre se pobliquen varitat;
    35     apres d’aquests, molts d’altres n’an perlat,
    36     vench e vindra lo qui la mort ha morta;
    37     gran partiment en poblich s’a de ffer,
    38     aura y grans cans ab degud’acordança,
    39     ffets per aquells qu’iran ab lo primer;
    40     no y falrra plor ne final trebucança.

    41     Prech sopliqueu l’incompres dreturer,
    42     vos qui teniu sagura la balança,
    43     que guart a tots e·ns fassa fets tals ffer
    44     que merescam complida benanança.

    45     A vos, sens par, Mare del vartader
    46     infinit Deu, en qui tot be s’avança,
    47     soplich lo Fill pregueu vulla desfer
    48     aquell tirant del qual he gran duptança.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 266.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc