Rialc
Rao 103.14

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Amor: del mal que·m feu ten fort me duyll,
    2      qu’estar no pusch, en mon pensament, fferm,
    3      car vau pensant, mas en res no·m refferm,
    4      ans varis suy he no·m trop tals com ssuyll,
    5      car vey me pres, caytiu, ssotsmes, de franch
    6      que ffuy, al temps que llibertat hagui,
    7      la qual, de çert, cell jorn signat perdi
    8      que·m donas vos, d’on me·n dolch e me·n planch.

    9      Tals com suy ers no fuy, de tot çert, anch,
    10     ne cuydi may que vos en tal strem
    11     possasets mi, qui de vostron foch crem;
    12     e, d’altre part, sens trayre·m ges de sanch,
    13     m’avets naffrat tan greu, que sopta mort
    14     crech ne pendray, car me trop sens guovern,
    15     e, vos volent, del privat fas stern;
    16     grat no us n’ay ges, ni meyns a mala sort.

    17     Crezir no us vull, Amor, lo colp tan fort
    18     que·m des soptos ab l’aguts darts e prims,
    19     pus valer no·m poden cansons en rims,
    20     ne plans, ne llays, ans es vostron deport
    21     ffer me venir, lenguint, en eytal pas
    22     que fort alt crit, com dessesperat ffoll,
    23     a vos clamant la mort, qui vide·m toll,
    24     vos malazint, sort e fortuyt cas.

    25     De vos no·m llou, qui m’avets mes al bas,
    26     e, baix stant, avets muntat mon alt
    27     en molt alt lloch, e desmesurat salt
    28     ffayt m’avets ffer, e dar en vostron llas,
    29     d’on may axir no poray, per null ffor;
    30     car no u volrets ne u consintrets, be u se,
    31     ne crech james aga de vos null be,
    32     car de tot cert m’o promet mon trist cor.

    33     Amor: mon cors, per falhir me vos, mor
    34     e pert poder, he la virtut me fayll;
    35     no m’a valgut, null temps, echces trebayll
    36     en aver ges de vostron rich trezor,
    37     ans vey que us platz mostrar me que sots cap
    38     del mon trestot, reguint s’equell per vos;
    39     mas, tant com yeu me pleguera, no fos,
    40     car mes ne suy dins lo doloros trap!

    41     Amor: yeu port de neyra color drap,
    42     per dol fort gran, del qual suy abundos;
    43     per vos l’aduch, qui ses nulla reyzos
    44     m’avets caix mort, he sso mot clar Dieu sap.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 38.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc