Rialc
Rao 103.122

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Plus c’Amor vol qu’en mos mals anadescha,
    2      com ha forçat, an aquells anadesch,
    3      mas pus que tinch axi la plagua frescha
    4      que·m fech l’autrir, de ley me clam de fresch;
    5      e dich axi: «Amor: per que no basta
    6      los mals que prench, qui·m tenon a ten bast?
    7      E per que, donchs, volets c’axi·m deguast
    8      leys qui, per me, res null temps no deguasta?

    9      De jorn he nit, la grieu plagua·m reffrescha
    10     que vos me ffes, e ssovint me reffresch
    11     ab cruzel plor, per lo qual yeu peresch,
    12     e vey que us platz qu’ieu, ben amant, perescha,
    13     car fort ssohen pazor de mort me tasta
    14     ez yeu null temps agui de vos null tast;
    15     e per que, donchs, volets c’axi·m deguast
    16     leys qui, per me, res null temps no deguasta?

    17     Vostron servey no·s pot ffer que·l jequescha
    18     un petit punt, ne ges no me·n jequesch,
    19     mas, si, per mort, d’aycest mon me pertesch,
    20     l’arme us coman, e ffayts que no·s pertescha
    21     un jorn ne ges de lleys qui m’es ten casta,
    22     pus mon voler l’es axi fferm e cast;
    23     e per que, donchs, volets c’axi·m deguast
    24     leys qui, per me, res null temps no deguasta?

    25     Al de meyns, ffayts quez un pauch l’aballescha
    26     mon bon servey, pus qu’ieu no l’aballesch,
    27     car, lenguint, veig pauch a pauch que fenesch,
    28     e ffinint yeu mon servey no fenescha,
    29     car si be say certament qu’ella·m guasta,
    30     cervir la vull, si be servint la·m guast;
    31     e per que, donchs, volets c’axi·m deguast
    32     leys qui, per me, res null temps no deguasta?

    33     Amor: a vos, qui sots de bella pasta,
    34     deman merçe no muyra sense past,
    35     e per que, donchs, volets c’axi·m deguast
    36     leys qui, per me, res null temps no deguasta?»

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 50.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc