Rialc
Rao 103.112

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Palays de Dieu, pura verges Maria,
    2      archa de patz qui·l mons inllumina,
    3      vaxells sagrats, bella flors d’enguentina,
    4      neta de crims e la millors que sia
    5      alt en los çels, de tots bens abondosa
    6      erxius entichs hon la vertatz se troba
    7      de nostre fe, quez enquer no·s descobra
    8      jes als infels, ans l’an per molt duptosa.

    9      Pero be crech que si ’b pensa curosa
    10     sercavon be, dels nauts secrets, la via,
    11     que dins brieu temps cascus d’ells trobaria
    12     lo dret sendier de la ciutat ricosa
    13     hon Dieus e vos estats ensemps en una,
    14     e per ben ffar exsemp del mal abisme
    15     porion sser e montar en l’altisme
    16     qu’es de Dieu corts a tots los bons comuna.

    17     Creure de cert deu persona cascuna
    18     que vos ets llochs de la deyitatz santa,
    19     ez ab gran guaig, pler e gracia manta,
    20     trezets del solch de la malvada çuna
    21     le cerazi, pus ab volentats ffina
    22     preguon a vos, ensenyant los carriera
    23     per selvar lor, e·ls fayts portar bendiera
    24     del vostre Filhs, e seguir sa doctrina.

    25     Mas le Setans, qui·s porta la repina
    26     de man caytiu, qui, per llur icnorança,
    27     com pech son mort, ho per altrecuydança,
    28     mor per gran dol, car veu noible spina,
    29     verges, li ets, com de son vil servatge
    30     trezets tots çelhs qui us han per advocada,
    31     e mays preguats per cells qu’an meguenyada
    32     la santa carns ab piados coratge.

    33     Mayres de Dieu: pus l’umanals linyatge
    34     rezemutz fonch per vostre carns, sanchs pura,
    35     de la quals pres Jesuncrist vestidura,
    36     may no soffrats que, per mal marinatge,
    37     neguem al fon d’inferns, prezo terrible,
    38     ne que·ns enguan l’esperits fals, maligne,
    39     mas treu nos tots, Verges homils, benigne,
    40     del preyon llach qui·ns es axi noible.

    41     La carns, le mons he lo renart, nos fible
    42     ab forts grius pichs, e tots jorns que·ns indigne
    43     en ffer grans mals contre Dieus: he vos, digne,
    44     guardats nos ne, vos qui ets infellible.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 64.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc