Rialc
Rao 103.111

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Null temps cuydi, dona, trobar
    2      en vos barat, ne meyns falsia,
    3      mas ara veig que us ha follia
    4      enpesa tant, que sou sens par.

    5      En tot maldich no gens en be,
    6      greu m’es lo dir [e]sta veguada,
    7      mas e’ u de ffer, car ten horada
    8      sou, que no pusch aver merçe
    9      de vos, abans cove perlar
    10     a mi tant, ffins poblicat sia
    11     vostron barat e vilania
    12     e lo poch seny qui us fa rodar.

    13     Sertes, ne falsa res, be us te
    14     viltat ab frau acompenyada,
    15     be maraxeu la corregada
    16     que·s donen molts, jur vos ma ffe;
    17     que, pus viçi tenits en car,
    18     e us prezats de ffer dolentia,
    19     es gran raho sens cortesia
    20     parlen de vostron trectegar.

    21     Be·m recort digues a mi: «Ve»,
    22     qui de vos fiu m’anamorada,
    23     pero·l vila donas jornada,
    24     cuytant lo ffet lo qual jo sse;
    25     mas no us penseu degua pessar
    26     axi lleuger, ans qualque dia
    27     dire vostre barataria,
    28     e·m pens vos ne fere plorar.

    29     Be·m ffes molts jorns ffort conguoxar,
    30     don’ab flach seny, quant be us volia,
    31     mas ja no son tals com solia,
    32     ans del que·m fes vos vull peguar.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 44.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc