Rialc
Rao 103.102 = 45.3

            Joan Berenguer de Masdovelles
            e Andreu Despens


Masdovelles

    1      Mossen Endreu: un om a ffet aymia,
    2      en la qual may pora merçe trobar,
    3      hi es ben certz que, si la vol llexar,
    4      aura son vol del mon la mes jolia;
    5      per que jo us prech, per vostre gentilesa,
    6      me fessats tant que vullats ara dir,
    7      lo dit bon hom, si deu ho no jequir
    8      la que debans avia per si presa.

Spens

    9      En cavaller: ma volentat seria,
    10     d’aquest dabat que voleu altercar,
    11     seguir tostemps e voler trebelhar
    12     ab la qu’abans l’om per si pres’avia,
    13     e no llexar, per coss’al mon, s’enpresa,
    14     e ’n cas que res no pogues hobtenir
    15     de sa merçe, la deu millor servir
    16     ab gran sforç he sens nulla peresa.

Masdovelles

    17     Ges no m’acort, ne may m’ecorderia,
    18     en vostron dit, mossenyer, ans me par
    19     concellau mal l’om, fent l’abendonar
    20     la plus janzer del mon c’aver podia,
    21     per aymar leys qui·l portara pobresa
    22     he d’on james no pora conseguir
    23     sino la mort, car tots jorns deu llenguir,
    24     ab mal he dol, vinent a gran flaqueza.

Spens

    25     De mon concell james jo no·m pertria,
    26     per que val mes, si be y voleu pensar,
    27     que l’om de be lo·n feu hanamorar
    28     les grans virtuts qu’en ella conaxia;
    29     per qu’a mon seny faria gran peguesa,
    30     per don’al mon, d’esta·s volgues partir,
    31     qu’onor es gran qui·s pot per seu tenir,
    32     e lo restant no u preu una pugesa.

Masdovelles

    33     Concell tan mal james no lloharia,
    34     mosse[n] Despens, abans vos dich tot clar
    35     que·l desllou molt, e·m fets maravalhar
    36     del que dizets, car l’om, per nulla via,
    37     aver no pot sino dol he tristesa
    38     en servir leys qui no·l vol retanir;
    39     per que·l val mes lo joy d’emor complir
    40     ab la qui·l vol, plus es de gran ballesa.

Spens

    41     Lo gran poder d’emor, he senyoria,
    42     e sos costums, costreny cascu d’aymar,
    43     e no li plau nengu·s dega mudar,
    44     pus c’a triat sa bona companyia,
    45     sino tostemps, ab volentat ençesa,
    46     honestament aquella deu seguir,
    47     e leix tot ço qui·l pot d’altre venir,
    48     pus veu qu’en leys floreix ten gran bonesa.

Masdovelles

    49     Mos ffrayres cars: l’esforç d’emor crey sia
    50     tal com dizets, he pot cascu forçar,
    51     e cell qui·s vol fa dins sa cort entrar,
    52     e don’als uns pler, als altres faunia,
    53     mas jes, per ço, esser no deu remesa
    54     l’amor, per l’om, de leys qui fay florir
    55     beutat he seny, he qui·l vol hobezir,
    56     per la cruzel qui·l fay ten gran malesa.

Spens

    57     Mossen Johan: james concellaria
    58     al dit bon hom que·s degues apartar
    59     de ses amors, mas fferm voler estar,
    60     seguint tostemps s’amorosa paria;
    61     pus que la veu donos’ab gran destresa,
    62     e·l voler cast que li plau mantenir,
    63     per qualsevol qu’ell pogues conquerir
    64     no deu llexar don’ab tanta proesa.

Masdovelles

    65     Vostre rayzo lloar ges no poria,
    66     mosse[nye]r bell, ne m’i vull acordar,
    67     ab tot le us veig ab gran sforç reunar,
    68     ans dich que l’om qui seguira la mia
    69     aura solas ab cella qu’es cortesa,
    70     qu’eymar lo vol he per seu retenir,
    71     mas l’altr’ab mal aura sos jorns fenir,
    72     e crey, per Deu, sera s’arma represa.

Spens

    73     A l’om de be res no·l contentaria
    74     que·l mon justat pogues senyorajar,
    75     ni es bastant poder lo contentar
    76     levant li ço d’on ha tant’alegria,
    77     que tant content es de sa gran abtesa,
    78     de son bon seny he de son captenir,
    79     com d’altr’aver lo pus bell que se·n mir,
    80     pus ca la veu honest’ab saviesa.

Masdovelles

    81     Per jutge prench, en cesta gran contesa,
    82     Johan Bosca, qui de çert, sens falhir,
    83     dara lo dret al qui·l deu hobtenir,
    84     qu’en tal fet sap ez ha gran spertesa.

Spens

    85     Si’a ’N Bosca nostre tansso comesa,
    86     que per ma part ma plau, pus allegir
    87     l’aveu volgut, qu’en ell ha tal sentir
    88     sebra dir cert qui mils l’aura deffesa.

    89     Entre nos dos es debat, en cest dia,
    90     si com veyrets en nostre tanssonar,
    91     e pensam tots lo dit debat guoynar,
    92     per aver dret he tenir milloria;
    93     mas no·s pot ffer, ans, ses nulla contesa,
    94     es lo dret d’u, per quez al juy venir
    95     volem, de vos, qui us fayts En Bosca dir:
    96     diats nos, donchs, quals ha millor part presa.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 73.

L’ultima cobla è preceduta dalla rubrica: cobla dejus scrita fonch tremesa, per nosaltres dos, al dit En Bosca, lo qual pres carrech dar centencia en nostron debat.

 

Incipitario di Andreu Despens
Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles

Indice degli autori

Rialc