Rialc
Rao 101.15

            Guillem de Masdovelles


    1      Senyor mot naut: l’autrier me ffes demanda
    2      per que ’n çest cas no fazi’algun’obra
    3      en rims, per tal car le temps ne descobra
    4      als trobadors bella sayzos he granda;
    5      per que, ssi tot de la guaya siença
    6      suy pauch saubens, ffaray vostra requesta,
    7      prinsep mot ffortz, perlant de la conquesta
    8      qu’evets en mans, complint l’ab gran potença.

    9      Car ja n’estan ab trop granda temença,
    10     ab gran rayzo, la gent qu’ere us son contre,
    11     qu’en breu veyrem ffar tan cruzel encontre
    12     de lor, que ges no·n romendra semença;
    13     car li vessall, que tostemps fan llur punya
    14     de llur senyor, com lo poran conffondre,
    15     deuon parir de mal coltell, he ffondre,
    16     talhan, rompen, ffins que nengus no·n grunya.

    17     Tals ssecors es vengutz de Catalunya,
    18     e ja c’ab vos tan noble poders era,
    19     que ges no·m pens que·n romangua derrera
    20     ffinal castich, ni d’altre part s’esmunya,
    21     ans veyrem tost, dins Catania, tolra
    22     caps, pes he punys, car tan poderos citi
    23     hi tenits vos, que no·n romendra quiti,
    24     traydor, de mort, ne·ls devets ges absolra.

    25     En ffar çests ffayts no vullats festes colra,
    26     ans, anapres que la gent catanesa,
    27     senyor, aurets per llurs merits hoffesa,
    28     l’altre bessony cuytats, car no·s deu solra;
    29     e cavalcats per cremar ez abatre
    30     viles he burchs, castells prenden per fforça,
    31     e null traydor que ss’i trop, gens no storça,
    32     quez ab tal gen deu gran senyor combatre.

    33     E si·s ve cas que·ls mals barons rebatre
    34     vullen ab vos, per llur ffinal dapnatge,
    35     justar s’an tots ab irritat coratge;
    36     veyrem lladonchs encontres mays de quatre,
    37     quez ells, ayssi com gens desesparada,
    38     volran provar estorçra per batalha,
    39     mas no fferan, ans morran tuyt sens falha
    40     say llay fugen, prenden manta llençada.

    41     Sicilians auran lladonchs comprada
    42     llur malvestat, fassen dels bons trialha,
    43     car ges no·s tany que·ls menys valens que malha
    44     vagen ab çells quez an llur ffe salvada.

    45     Mayres de Dieu: vos, qui ets advocada
    46     dels paccadors, fferrms scutz he muralha
    47     contre·l Çatan, preyats lo Ffill que valha
    48     al senyor duch contra jent tan malvada.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 191.

 

Incipitario di Guillem de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc