Rialc
Rao 10.14

            Mossèn Avinyó


    1      [T]ots mos delits en un punt volgui perdre,
    2      l’or’e lo jorn que fuy deliberat;
    3      e quant me·n viu del tot desprosperat,
    4      lo pobre cor se comença d’esperdre,
    5      ell conexent esperança perduda,
    6      ab prou senyals donant li ’n claritud,
    7      molt descuberts, car no porten escut:
    8      mas ja per ço mon bon voler no·s muda.

    9      Temps d’esperar d’amor haver ajuda
    10     gens no·m compren, essent hi tals contrasts,
    11     mes no ’s a mi haver tals libertats,
    12     poder lexar qui·m te la pensa muda.
    13     Axi me·n pren com fa ’quell qui ’s malalt:
    14     havent per clar que te mal incurable,
    15     no te l’esper d’aquell esser curable
    16     si donchs per mort, que [a] tots es derrer salt.

    17     Aquell esper ab lo voler molt calt,
    18     car sere solt d’estrema passio
    19     qui·m fa perdent lo seny e la raho;
    20     no ignorant de mos fets a desalt.
    21     Mes val partir del mon ab mort lohada
    22     que viure mal, essent luny de conort;
    23     e va·s perdent la pena no poch fort
    24     e ’s hom segur de fer mort desestrada.

    25     En aquell temps, si la pens’es sobrada,
    26     es perillos qui te tal pensament:
    27     que l’arm’e·l cors no·s vaja tot perdent,
    28     com d’Oliver qui per s’anamorada
    29     sa volch matar donant s’ab un fagui
    30     [un] tant gran colp que·s va partir la testa.
    31     Tots los amants de s’amor faran festa,
    32     sollempnitzant la mort d’aquell mesqui.

    33     No fare ’vanç, si·n pren a mi axi,
    34     que, no volent, se fan de grans errades,
    35     e qui mes tem del perill les intrades,
    36     promptes li son, si pensa·n donar fi
    37     al gran treball que te la sua pensa,
    38     richa d’enuig, abundosa ’n tristor;
    39     per esquivar la vida ’b desfavor
    40     en fer se dan lo voler hi dispensa.

    41     En aquest fet l’entendre meu repensa
    42     per los perills qu’es veu estar davant
    43     e sol un pas de mi no·s van lunyant;
    44     lo pensament de mon cor fa despensa
    45     e sos sacrets li vol participar,
    46     pus de consell ma person’es deffesa,
    47     pren lo repos fins que mort l’aj’offesa
    48     ab son acort, qui d’ell no·s pot lunyar.

    49     Alta·s de sort, qui·m fa vivint penar
    50     e vol que port la mort per sa empresa:
    51     en lo tardar lo delit es tristesa,
    52     car viure mal no deu nengu ’cceptar.

 

 

 

Ed. Rossend Arqués, Les poesies amb la rúbrica «Mossèn Avinyó», Venècia, s. e., 1990.

 

Incipitario di Mossèn Avinyó
Indice degli autori

Rialc