Rialc
Rao 0.30

            Poesie anonime


            . . .
    1      Que si no y prenem qualque consell
    2      tota la gent creura en ell.
    3      Caifas, qui era de mala secta,
    4      dix axi com a profeta:
    5      «Mes val que .i. hom sia mort
    6      que si·l poble peria tot».
    7      Tot asso ella retengueren
    8      e en lur coratge o materen.
    9      Can los jueus lo consell tenien
    10     Jhesuchrist en quinya guisa ociurien,
    11     Judes en sell logar entra
    12     e ell recapte lus dona.
    13     E dix: «Jo·l vos liurare volenter
    14     si me·n donats bon loguer».
    15     Los jueus resposeren
    16     e a Judes ells digueren:
    17     «Sapies que nos te darem
    18     bon loguer e t’emarem,
    19     si tu·ns pots acabar
    20     que puscam Christ pendre e ligar».
    21     «Dats me, dix Judes, .xxx. diners d’argent
    22     e jo fare asso amagadament,
    23     cor si mos companyons o sabien
    24     contra mi ells se lavarien,
    25     e en asso no ajats duptament
    26     ans o creegats verament».
    27     Judes lus dix: «Can sera vespre
    28     tots siats apareylats sempre
    29     e sell que vourets que jo besare
    30     vosaltres lo prenets e jo fugire».
    31     Ab aytant Judes se n’ana
    32     e als apostols se·n toma.
    33     Can vench lo diyous de la cena
    34     Jhesucrist hac dejunada la quarentena,
    35     e volch fer gran solempnietat
    36     que aytal no es atrobat,
    37     cor ab los apostols ’gues menjar,
    38     e volch los trestots amonestar.
    39     En la taula se posaren
    40     e en .i. scudella menjaren:
    41     «Be u conech, dix Nostre Senyor,
    42     que a nit me trayra .i. meu servidor.
    43     Be u sapia per veritat
    44     que mes li valgre que no fos nat».
    45     Can los dexebles so agren hoyt
    46     cascuns d’ells stech spaordit,
    47     e tuyt dixeren: «Senyor,
    48     qual es aquell mal traydor?».
    49     E dix lus Jhesuchrist axi:
    50     «Aquell es qui menge ab mi».
    51     Respos Judes, lo traydor:
    52     «No u digats per mi, Senyor,
    53     que jo james axo no faria
    54     ne·l meu cor sofrir no u podria».
    55     Ab aytant Jhesuchrist lo pa senya
    56     e a tots los dexebles ne dona,
    57     e dix: «Qui aquesta carn mengera
    58     ne la mia sanch boura,
    59     sapia per veritat
    60     que assi sera salvat.
    61     Jo esta nuyt pres sere
    62     e grans batiments pendre,
    63     e cruel mort me deran
    64     e grans escarns que·m faran.
    65     Al ters die ressucitare
    66     e en Galilea me n’hire,
    67     e vosaltres tots me fugirets
    68     can en la preso·m vourets».
    69     Dix sent Pere: «Per nulla sort
    70     no us negaria gens per mort».
    71     Jhesuchrist li dix piedosament:
    72     «Cayla, Pere, no fasses sagrament,
    73     cor ans que·l gayl aja cantat,
    74     m’euras .iii. vegades negat».
    75     Can tuyt menjat agueren,
    76     [e] gracies a Deu feeren,
    77     e Jhesuchrist la taula hac senyada
    78     e tota la companya·s fo levada,
    79     en .i. bassi de l’aygua mes,
    80     puys .i. lansol blanch ell pres
    81     e comensa los peus a levar
    82     dels apostols per eximpli dar.
    83     «Barons, dix Jhesuchrist, tot enaxi
    84     podets pendre eximpli de mi,
    85     que cascun sia simple e servidor
    86     a tota gent per ma honor,
    87     e aquell qui mi amara
    88     del meu pere amat sera».
    89     Can Jhesus asso hac dit
    90     ffo foscant e gran nit,
    91     e Judes parti·s dels companyons
    92     e aria pendre .xxx. diners dels layrons.
    93     «Venite», dix Judes, «e liurar vos e
    94     Jhesuchrist profeta de Natzare
    95     sempre que jo l’aure besat
    96     vosaltres l’ajats pres e ligat».
    97     Can Jhesuchrist sermonava
    98     e los apostols adoctrinava,
    99     en .i. ort, segons que es trobat,
    100    e en l’avangeli recomptat;
    101    Judes entra per l’ort corrent
    102    qui ab si manava molta gent.
    103    Sopte que per l’ort entra
    104    Nostre Senyor Jhesuchrist besa.
    105    Can Jhesuchrist hac besat
    106    d’afora hac .i. salt dat.
    107    Can lo traydor se·n fo fugit
    108    los jueus prengueren Jhesuchrist,
    109    ab espaas e ab bastons
    110    axi com si fos .i. dels layrons.
    111    Can los dexebles veeren Jhesuchrist ligat,
    112    cascun d’ells fugi de cada part,
    113    e sent Pere amaga s’en .i. casa
    114    e dix li una fembra mala:
    115    «Tu es d’equella compaya».
    116    «No son, dix ell, si Deus me vaya
    117    e no se, fembra, que·t dius sertament,
    118    asso·t dic vertaderament».
    119    Can sent Pere asso hac parlat,
    120    un macip fo dins entrat,
    121    e dix li palesament
    122    devant trestota la gent:
    123    «Jo viu aquest ab Jhesuchrist en l’ort».
    124    «D’asso», dix sent Pere, «deyts gran tort».
    125    Puys dix li en altre logar:
    126    «Jo viu aquest ab Christ anar».
    127    Sent Pere jura ab gran virtut
    128    que hanc no l’avia conegut.
    129    Ab aytant lo gayl canta
    130    e sent Pere·ls remembra
    131    d’asso que Jhesus dit li avia
    132    que .iii. vegades lo negaria,
    133    e ysque dafor’a plorar
    134    e amargosament suspirar.
    135    Can fo die declarat
    136    los jueus plens d’iniquitat
    137    a Jhesuchrist ligat amenaren
    138    e devant Pilat l’acusaren,
    139    qui era del poble governador
    140    per manament de l’emperador.
    141    E tots digueren a una veu:
    142    «Aquest hom sia posat en creu,
    143    cor ell se fa rey e gran senyor
    144    e diu que no donem traut a l’emperador»
    145    «Jaquits l’anar», so dix Pilat,
    146    «que hanc no feu negun peccat».
    147    Los jueus digueren: «No pot scapar
    148    que a ’fer ave de crucificar;
    149    si no tots nosaltres te pandrem
    150    e ab l’emperador t’ecusarem».
    151    Pus viu Pilat que no podia scapar
    152    Jhesuchrist ne de mort deliurar,
    153    a .i. pilar lo feu ligar
    154    e regeament batre e asotar.
    155    Aquella nit axi despaneren
    156    en grans correjades que li deren.
    157    L’endema mati l’amanaren
    158    a Pilat e l’acusaren,
    159    e cridaven molt regeament
    160    e esquinsaven lur vestiment.
    161    Respos Pilat: «No deu morir
    162    aquest hom ne pena sofrir,
    163    e per so que jo sia scusat
    164    un seylo d’aigua·m sia portat,
    165    car les mane me·n vull levar
    166    e d’est peccat denejar,
    167    e dic vos devant tota la gent
    168    que ’n esta mort no son concent».
    169    Can lo poble so hoyi
    170    molt fortment ell s’escruxi,
    171    e ab grans crits li resposeren
    172    e aquestes paraules digueren:
    173    «La ranch qui sera scampada
    174    e d’equest profeta gitada
    175    sobre nos totstemps sera
    176    e cascun fili de nos part n’eura».
    177    Pilat qui hoyi lo poble cridar
    178    mena Jhesuchrist fer en creu penjar.
    179    Dementre que lo y amenaven
    180    los uns grans collades li daven,
    181    e·ls altres ab lo peu lo ferien
    182    e en la cara li scupien.
    183    Passientment Jhesus o prenia
    184    e la sua boca mal no disia.
    185    Puys d’espines lo coronaren
    186    que entro al cerveyl li entraren,
    187    e tragueren lo fora de la ciutat,
    188    qui Munticalvari es apeylat.
    189    E en aquell loch en creu lo posaren
    190    e fel ab vinagre li donaren,
    191    puys vench Longi ardidament
    192    ab .i. lansa molt punyent,
    193    e mes la li per lo dret costat
    194    si quey feu .i. gran forat,
    195    del qual exi sanch e aygua corrent
    196    de que es fet glorios sagrament.
    197    En la creu fo posat en la sexta,
    198    en l’ora nona fo gran tempesta,
    199    si quel sol perde la claredat
    200    e tot lo mon fo entenebrat,
    201    e la terre·s pres a tremolar
    202    e molts morts dels vases levar.
    203    Molts jueus conegren dretament
    204    que ere fill de Deu omnipotent.
    205    Sopte que d’est mon Jhesuchrist passa
    206    en infern molt pregost ell deveyla,
    207    e trenca les portes e·ls forreyats.
    208    Molt gran brugit ells feeren
    209    e·ls demonis foren ne meraveyats
    210    e tot l’infern scomogueren,
    211    no y hac raco que no tremolas
    212    e demoni que no ploras.
    213    Sopte que Jhesuchrist fo entrat
    214    agren los profetes gran clardat,
    215    e Nostre Senyor stes lus la ma
    216    e tots los sante d’equi gita.
    217    Primerament ne trasch Adam
    218    e lo patriarcha Abraam,
    219    Isaac, Jacob e Abel
    220    e lo profeta Daniel,
    221    e lo rey David e Thobias
    222    e lo sant hom Azacharias.
    223    Tots los sante qui aqui staven
    224    lo Fill de Deu elle esperaven
    225    que·ls tragues d’equelles cadenes
    226    ori elle soferien greus penes,
    227    cor en grans tenebres seyen
    228    e la far de Deu no veyen.
    229    Can josep viu que Jhesuchrist fo mort
    230    feu gran plant e hac desconort.
    231    Ves En Pilat se n’ana
    232    e lo cors de Jhesuchrist li demana;
    233    que per sa merce lo y degues donar
    234    e farie l’el moniment soterrar.
    235    Pilat li dona de bon talent
    236    e Josep mes lo el moniment,
    237    gajardament ab gran honor
    238    mes el moniment Nostre Senyor.
    239    Can los jueus se agren esguardat,
    240    e veeren Jhesuchrist soterrat,
    241    en .i. palau se maseren
    242    e aqui conseyl tengueren.
    243    I dels jueus se leva
    244    e ab gran veu ell crida:
    245    «Valents homens, no avets hoyt
    246    lo respost que Pilat nos ha dit?
    247    Mas per asso no·ns stiam nos
    248    que no posem al vas guardados,
    249    qui diligentment lo pusquem guardar
    250    ne d’equi puscha Christ levar,
    251    cor los seus dexebles lo pendrien
    252    e puys a les gente ells dirien
    253    que ressucitat es verament
    254    cor veus buyt lo moniment.
    255    Vage y donchs Dombrilador
    256    qui es hom de gran valor,
    257    e d’altris n’i poden anar
    258    si bon loguer lus volete dar,
    259    e nos fassam ho en tal guisa
    260    que agen bona soldada complida».
    261    Al moniment se n’anaren
    262    e desots ells se posaren,
    263    per so com cuydaven Deus guardar
    264    que no pusques ressucitar.
    265    Dementre que·l moniment guardaven
    266    aquestes paraules recordaven:
    267    «No sabets gran encantament?
    268    Ressucitat es del moniment,
    269    o los seus dexebles l’han emblat
    270    e puys diran que es ressucitat».
    271    Can los guaytes agren lur cant complit
    272    cascun d’ells caech stamordit;
    273    can foren el seny tornats
    274    a Pilat se·n son anats,
    275    e Pilat can los viu venir
    276    si lus comensa a dir:
    277    «Veyladors com es stat
    278    ne com avets lo vas guardat?».
    279    Los jueus digueren a Pilat:
    280    «Aquell qui en la creu fo posat
    281    hanch tan be no l’avem guardat
    282    que no sia ressucitat.
    283    Molt mala arrada feem
    284    can en la creu lo masem».
    285    «Veyladors, so dix Pilat,
    286    so que deyts no sia publicat,
    287    cor si vosaltres asso comtats
    288    tots serem desbaratats,
    289    e tots sells qui asso hoyrien
    290    mentinent en ell creurien,
    291    mas si de so vos no parlats
    292    nos vos darem aver asats».
    293    Los jueus resposeren
    294    e a Pilat ells digueren:
    295    «Nos per amor dels diners
    296    caylarem molt volenters».
    297    Apres cascu d’ells cayla
    298    e de so re no parla.
    299    Les .iii. Maries compraren enguent
    300    e anaren veer Jhesuchrist al moniment.
    301    Un gran mati se levaren
    302    ab lur enguent que portaren,
    303    e volien untar Nostre Senyor
    304    per so que no n’exis mala odor.
    305    Can foren el moniment
    306    veeren hi .i. angel cient,
    307    les .iii. Maries paor agueren
    308    can sobre·l moniment l’angel veeren,
    309    vestit de blanch vestiment
    310    e de clardat luent.
    311    E l’angel lus dix: «No us temats
    312    que jo se que demanats.
    313    Vosaltres assi venits
    314    e Jhesuchrist de Nazare querits,
    315    acostats vos al moniment
    316    cor ressucitat es verament,
    317    e en asso no duptes en re
    318    cor veritat vos dic per ma fe,
    319    e vetsho dir a la sua gent
    320    e a Pere primerament,
    321    cor Jhesuchrist, qui volch morir,
    322    en Galilea se·n deu venir,
    323    e aqui a Pere aparra
    324    e moltes coses li dira».
    325    Can les .iii. Marias so hoyt agueren
    326    als dexebles correntes vengueren,
    327    e digueren lus palesament:
    328    «Vosaltres sapiats vertaderament
    329    que lo Senyor es ressucitat
    330    e en lo moniment no l’avem trobat».
    331    Con los dexebles agren scoltat
    332    so que les .iii. Marias avien comptat
    333    agren gran goig e alegria,
    334    e .ii. d’ells maseren se en la via.
    335    Can per lo cami anaven
    336    e lurs paraules recomptaven,
    337    Jhesuchrist lus aparech aqui
    338    en forma d’ome palagri.
    339    E dix lus: «Que anats cercant,
    340    ne quinyes paraules recomptant?».
    341    Los dexebles li parlaren
    342    e tot lo fet li recomptaren
    343    de Jhesuchrist com era stat
    344    per los jueus pres e ligat,
    345    e que devia ressucitar
    346    e devant ells al cel muntar.
    347    Apres lo palagri los conforta
    348    e tro a .i. castell ab ells ana,
    349    e aqui ell[s] s’aturaren
    350    e los dexebles convidaren
    351    lo palagri a sopar
    352    e que ab ells degues aturar,
    353    cor lo die se n’anava
    354    e lo vespre s’enfoscava.
    355    Aqui lo palagri s’atura,
    356    ab los dexebles a la taulas posa,
    357    e comensa lo pa a trencar
    358    e per la taula scampar,
    359    e los dexebles can so veeren
    360    Jhesuchrist de mantinent conagueren,
    361    can veeren lo pa trencat
    362    que ab coltell semblava lescat,
    363    cor Jhesuchrist tota via
    364    aquesta manera ell avia,
    365    que·l pa ab la ma trencava
    366    que ab coltell partit semblava,
    367    e de so no ages maraveya
    368    can ell aquest miracle feya,
    369    cor Deus es senyor
    370    e de totes coses feedor.
    371    Ab aytant Jhesuchrist desparech
    372    e cascun dels dexebles alegre stech,
    373    de la taula mantinent se levaren
    374    e ells als apostols o comptaren.
    375    Con los apostols molt se tamessen
    376    que los jueus no·ls prenguessen,
    377    en .i. casa s’emagaren
    378    e be les portes ells tencaren.
    379    Can asso vin lo Salvador,
    380    quels apostols avien temor,
    381    sens que les portes no toca
    382    dins als seus apostols se n’entra,
    383    e en mig de tots ell stague
    384    e estes paraules lus digue:
    385    «Pan sia ab vos perdurablement
    386    e no ajats null spordiment,
    387    cor sapiats per veritat
    388    que jo son vertaderament ressucitat».
    389    Can asso Jhesuchrist dit ague
    390    demantinent ell desparague,
    391    e los dexebles foren confortats
    392    e en la sua amor scalfats.
    393    Can aquesta aparicio fo feta,
    394    segons que en lo libre es lesta,
    395    sent Thomas aqui no era amagat
    396    cor a alcuns negocis era anat,
    397    mas can ell per la porta entra
    398    cascun dels dexebles lo crida:
    399    «Tomas, amich molt amador,
    400    ressucitat es lo Senyor».
    401    E sent Thomas asso no creegue,
    402    ans molt altament ell digue:
    403    «Vosaltres sapiats per veritat
    404    que si jo no li met la ma al costat
    405    e lo meu dit en los forats
    406    on los clavels foren ficats,
    407    jo axo james no creuria
    408    si ades morir ne sabia».
    409    Ab aytant Jhesuchrist entra
    410    la on los apostols ensemps troba,
    411    e dix Deus, Nostre Senyor,
    412    a sent Thomas amb gran dolsor:
    413    «Mit me la ma al costat
    414    a la nafra de la dreta part,
    415    e no sies menyscreent
    416    ans sies bon hom e entenent».
    417    Can sent Thomas hoc asso hoyt
    418    molt fort gita .i. gran crit:
    419    «Ara conech que tu es senyor,
    420    Deu meu creador»
    421    Ab aytant li dix Jhesuchrist:
    422    «Tomas, has me palpat e vist?
    423    Creegues en mi vertaderament
    424    e no ages null duptament,
    425    cor pus beneuuyrats seran
    426    sells quim creuran e no·m vouran».
    427    De puys que Jhesuchrist ressucita
    428    .xl. dies per la terra ana,
    429    e los dexebles mana preycar
    430    e que les gents deguessen batiar,
    431    e que creeguessen la santa Trinitat,
    432    tres persones, .i. Deu glorificat.
    433    Tots sells qui asso creuran
    434    e en lur cor o tendran,
    435    totstemps seran beneuuyrats
    436    e en la santa gloria exalsats.
    437    Enapres los dexebles s’ajustaren
    438    e a Mont Olivet se n’anaren,
    439    on Jhesuchrist devia al cel pujar
    440    e sobre tots los ordens volar.
    441    Can los dexebles foren justats
    442    e Nostre Senyor los hoc tots senyats,
    443    davant tots al cel puja
    444    e una nuu a ell se baxa.
    445    Can la gent se maraveylava,
    446    ell en qual guisa se·n pujava,
    447    una veu del cel deveyla
    448    que als homens axi parla:
    449    «O barons, que us meraveyats,
    450    ne enves lo cel que reguardats?
    451    Axi com veets lo Senyor muntar
    452    lo vourets al judici deveylar,
    453    e a cascu merit dara
    454    segons los bens que fets aura».
    455    Apres los apostols foren perseguits
    456    e cruelment per los jueus scarnits,
    457    e .i. die ells foren ajustats
    458    e dins en una sala plegats.
    459    E Deus lo Pare per s’amor
    460    trames lus .i. Consolador,
    461    so fo Sant Spirit verament
    462    qui·ls departi d’esglayament.
    463    Lo Sant Spirit en ells vengue
    464    en lengues de foch tot s’estengue,
    465    e escalfa·ls en ton gran amor
    466    que departi·ls de tota error,
    467    e comensaren a preycar
    468    e totes lengues parlar,
    469    e per tot lo mon s’escamparen
    470    e moltes gents elle batiaren.
    471    Los uns d’elle foren scortxats,
    472    los altres batuts e scapsats,
    473    e de diverses maneres de turments,
    474    dels quals no sentien pena gents,
    475    e per so foren exalsats
    476    e en la gloria de Deu coronats.

    477    Vuy mes si volets hoyr
    478    vos vull de la fi del segle dir.
    479    Antecrist en aquest mon nexera
    480    qui falsa doctrina ensenyera,
    481    cor ell dira a tota la gent
    482    que es Macies verament.
    483    Ab asso los enguenera
    484    e molt gran aver quels dera;
    485    tots los jueus se convertiran
    486    per los miracles que fer vouran
    487    con Antechrist fara parlar
    488    los morto e lurs caps manajar.
    489    Mas dic vos segurament
    490    que no parlaran leyalment,
    491    cor los demonis entreran
    492    els corses morts e parleran,
    493    e per aquest encantament
    494    tirera a si de la gent,
    495    e fora molts d’altres senyals
    496    per obres diabolicals.
    497    Ab Elias e Enoch se combetra
    498    e ell abdoses los ociura.
    499    Can Antechrist aura convertides
    500    alcunes gents e scarnides,
    501    a Mont Olivet se n’hira
    502    e a les gente convertides dira
    503    que al cel vol muntar
    504    e que en terra no pot pus aturar.
    505    E can en aquell logar sera
    506    e les sues gents devant si voura,
    507    del cel deveylera foch ardent
    508    qui cremera ell e la sua gent,
    509    que nulla polvora romendra
    510    ton regeament los cremera.
    511    Can los sants homens so vouran
    512    Nostre Senyor Deus loaran,
    513    co·ls ha axi endressats
    514    e d’Antechrist deliurats,
    515    qui·ls volia greument enguenar
    516    e a la sua fe aportar.
    517    Can asso apres fet sera
    518    Deus tot lo mon ah foch denegera,
    519    e cremera lo foch la terra
    520    que noy romendra mont ne serra,
    521    e les ciutats s’enderrocaran
    522    e les pedres gran colp se deran.
    523    De cascun arbre decorrera
    524    ros de sanch qui d’ell exira;
    525    can hoyran parlar lo Senyor
    526    haura en ella gran temor.
    527    Ay Deus, que faran los peccadors
    528    que·ls martis tremoleran e·ls confessors?
    529    No poran valer los fills als payres
    530    ne les comares als compayres,
    531    ne les mullers als marits,
    532    ali seran tots scarnits.
    533    Los bons ab Deu s’alegraran
    534    e los malvats en infern hiran,
    535    no y aura negun plades
    536    que y gos dir neguna res.
    537    Can Jhesuchrist los apeylera
    538    gint e suau lus dira:
    539    «Venits, gent beneuyrada,
    540    prenets vostra bona soldada,
    541    la qual jo us aparayle
    542    depuys que·l segle forme.
    543    Lo ben que vosaltres me fees
    544    can vench que·l pobre vees
    545    e en l’alberch vostre l’albergas,
    546    menyar e boure li donas,
    547    no·l vos e quir gens oblidar
    548    ans vos o vull gaserdonar.
    549    Venits ab mi en paradis
    550    e estarets en grans delits,
    551    e plau me que·m fassats companyia
    552    per totstemps en la vida mia».
    553    Los bons auran gran dolsor,
    554    e·ls mals molt greu amargor,
    555    e los peys de la mar crideran,
    556    e les besties s’ajusteran
    557    de cascun linyatge verament,
    558    cor axi u trobam ligent.
    559    Tots los homens apres morran
    560    los quals lavors vius seran.
    561    Dix sent Paul en la sua gesta
    562    segons que la esgleya o manifesta:
    563    «Gran veu per la terra faran
    564    quatra angels qui corneran,
    565    e diran tot enaxi:
    566    «Morts, venits al judici».
    567    Can los morts los hoyran
    568    de mantinent se leveran,
    569    e cascu exira del moniment
    570    san e curat, sens afoylament,
    571    en la primera carn torneran
    572    e tots d’una edat seran.
    573    Tots los veylls e los infans
    574    seran en edat de .xxx. ans,
    575    no seran ton luyn los cabells,
    576    ne les dents ne les ungles de sells,
    577    que no sien a llogar ficades
    578    d’on elles s’eran seperades.
    579    Tots s’ejusteran en .i. logar
    580    e hoyran lo senyor jutjar,
    581    qui molt dretament jutgera
    582    sens null engan que no y aura.
    583    Can tots los homens seran ajustats
    584    e en .i. vayl aplegats,
    585    Jhesuchrist del cel deveylera
    586    qui ab si gran compaya manera,
    587    les verges e·ls confessors,
    588    los apostols e·ls doctors.
    589    E Jhesuchrist sus alt jutgera
    590    e a les gents les plagues mostrera,
    591    e dira·ls los mals e les dolors
    592    que soferi per los peccadors.
    593    Rustits hi seran tots los logres
    594    qui lurs animes venen per diners,
    595    los omicidis la seran manats
    596    e dels diables greument cremats,
    597    tots los homens la hiran,
    598    sells qui la lig de Deu no tendran,
    599    e los jueus e·ls pagans majorment,
    600    e en asso no ha null duptament,
    601    e en la caulera major steran
    602    e aqui dins ells bulliran.
    603    Per los demonis seran arpats
    604    e cruelment batuts e assotats,
    605    los budels lus feran exir,
    606    les entramenes cremar e fregir,
    607    a les serps los faran fiblar
    608    e molt agre pena donar;
    609    lo diable major manera
    610    als companyons negres e dira
    611    que be turmenten los peccadors
    612    e que·ls donen cruels amargors.
    613    Los uns ploreran e gemegueran,
    614    los altres greument crideran,
    615    e en infern aura molt gran dolor,
    616    ffum e sofre ab pudor.
    617    Tan gran sera lo brugiment
    618    de veus e de dents cruximent,
    619    que lengua no u podria comptar
    620    ne cor d’om viu dir ne pensar.
    621    Los bons totstemps s’alegreran
    622    de la vista de Deu que vouran;
    623    ali per totstemps sera dia,
    624    d’angels e archangels alegria;
    625    lo sol stera ferm en Orient,
    626    e la luna enves Ponent;
    627    cada planeta stera
    628    en son loch que ja no·s moura.
    629    En paradis no aura rancor
    630    mas amistat e gran amor;
    631    los sants ali totstemps steran
    632    e laors a Jhesuchrist canteran.
    633    Tots aquells qui seran dampnats
    634    en infern seran vilment gitats
    635    e [di]ran los malauyrats
    636    que ’n mala hora foren nats,
    637    que·ls diables han servit
    638    e en infern lus faran mal lit,
    639    e ali seran companyons
    640    dels diables mals e falons.
    641    Totstemps los turme[n]teran
    642    que nulla merce no·ls hauran,
    643    e jauran hi los traydors
    644    e los cavalers garrajadors.
    645    Aqui los mals drigos jauran
    646    e les lurs lengues mengeran,
    647    tots los ladres e·ls robadors,
    648    los pladeses e·ls jutjadors.
    649    Les penes que soferran
    650    les animes que dampnades seran,
    651    can ab lo cors seran ajustades
    652    les penes lus seran doblades.
    653    Donchs bens deuriem guardar
    654    de fer folies e arrar.
    655    Preguem Jhesuchrist glorios
    656    que·ns sia misericordios,
    657    e que per la sua pietat
    658    nos guart d’infernal peccat,
    659    e·ns lex tals obres a far
    660    que ab ell puscam totstemps star,
    661    e preguem la Verge Maria
    662    que ella·ns sia lum e via.
    663    Lo libre es acabat
    664    Deus ne sia beneyt e loat,
    665    e per so que Deus vos perdo
    666    e us aport a confessio,
    667    deyts tuyt Ave Maria
    668    e per la mia anima dit sia.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Curial - P.A.M., 1985, p. 249.

Cfr. la nota a 0bis. Cant lo rey Erodes ac aso entes.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc