Rialc
Rao 0.119

            Poesie anonime


                   . . .  
    1      quj fo ab ells.
    2      Tuyt s’atenjen a fer crespels,
    3      que non an als,
    4      ab tant lo senyor dels Cacals
    5      uench dels canjns
    6      e aporta·ls .j. gran padris
    7      ab puriol.
    8      Uan a casa d’un gran cabiscol
    9      pla e corent.
    10     Axi estant uench .j. gran uent
    11     quj non fo bel,
    12     e .jª. dona uench derer
    13     ab .j. budel
    14     que li uolch dar, per cobrar ell,
    15     si fer ho pot;
    16     la falde·s leua de son trot
    17     per mils anar.
    18     E·l mila se·n ua luny pasar
    19     en .j. loch alt,
    20     ves ell ja fe si que troba·l
    21     . . .l son saber.
    22     En tant la uiu no n’i ach que fer
    23     . . . quj fo bo
    24     . . .mbrem un gal au de telo
    25     qujn camp alsis.
    26     E tant fuy prop Jerouinis
    27     en .j. gran pla,
    28     uench j corent .jª. tapia
    29     al cel estes,
    30     que ach mort dos treueses,
    31     e .j. primer
    32     per mal picat – aso es ver–,
    33     que no per al,
    34     ua se·n ves la Bisbal,
    35     hon parens ha,
    36     que tothom sa·n defendra,
    37     saluant del rey.
    38     Tot axi com es ho crey,
    39     en ueritat,
    40     mas son me·n meravelat
    41     un cauayl fust
    42     que uiu perlar prop de Taust,
    43     en .j. coral,
    44     e ach pres si de uosal,
    45     be te agrons.
    46     E .j. pages e .ij. minyons
    47     de Tamerit
    48     aquj ha estat ab gran delit
    49     a tot anar.
    50     Puys uangue·m ne per .j. gatolar
    51     qui fo apres,
    52     encontre·m, ab .iij. dompnes
    53     e ab .iij. abats
    54     quj estauen afenats de confesar.
    55     Can los uiu no·m pusch estar
    56     que no me·n riu.
    57     Quj·m donas .j. cadernju
    58     ab escabeig!
    59     No·m plagera tant – fe que us deig –
    60     com .j. molto.
    61     Gran plaser m’auench sela saho,
    62     si que la mar
    63     sobraxia: ua se·n puyar
    64     tro al pinel,
    65     e aquj fo lo bon camel
    66     que·s barayla ab trauaser
    67     e ab coxis,
    68     †si no are melis†
    69     Uengren per sert,
    70     tal jorn fo bo e espert,
    71     un hortola
    72     da Senta Aularia qu’esta
    73     a Sent Andreu,
    74     quj tancha lo dela Coll-leu
    75     ab son lago;
    76     e feu parade asis que y fo
    77     a tot Urgell,
    78     si no fos aso prop d’ell,
    79     uiron que y fan.
    80     No·m membra ages por ten gran
    81     per .j. seu leyn ,
    82     que encontrj la pres Gardeyn,
    83     entrar en cos.
    84     E jo, per tal que bel hi fos,
    85     uaig m’emagar:
    86     dins al Mayol me·n uaig entrar
    87     e encontre .j. pages
    88     quj tanja .j. coue ples
    89     de pa muflet;
    90     tots los musec
    91     e no·n laxet, lo mal fedat.
    92     Uespra era de sent Cugat
    93     con ayso fo,
    94     e axacha lo golf de Laho
    95     en aquell ayn,
    96     a meraueles ho tindran
    97     com far se poch.
    98     Puys parti me de aquel loch
    99     e encontri,
    100    a senblance de palagri,
    101    l’ardiecas.
    102    Patins portaue assas
    103    e largues faldes,
    104    e ua se·n al bayn de Caldes
    105    per roya que a al peu,
    106    e caualcha .jª. gujneu;
    107    ab cela bast.
    108    «A quj sap bo no·n tast»,
    109    dix un musol,
    110    quj bauja en .j. †sisol†
    111    d’un perador.
    112    Ab tant uench .j. barador
    113    ab .j. arch seu,
    114    tal li dona, que al peu seu
    115    lo ua gitar.
    116    E no·m creats pogues portar
    117    una gran nau
    118    lo greix qui al rostir ne cau,
    119    que .C. uaxels
    120    n’onpliren e dos caratels.
    121    Axi com anaue de peus uiu .j. fainer
    122    quj escriuja en .j. paper
    123    un estribot,
    124    qui·s colgaue en .j. sot.
    125    Be a .j. ayn.
    126    ueus lo cluquer de Sent Johan,
    127    quj uench falo,
    128    uolch lo farir si no fos jo
    129    quj lo preguj;
    130    bo y fora .j. odra de uj
    131    a fer la pau.
    132    Gordar ma uul d’om qui es horat,
    133    e no sabents, e com a ben preycat
    134    un estaio,
    135    e ha mostrade bona rayso
    136    quj fer la uol,
    137    e diu que mes uayl .jª. col
    138    que .j. codis.
    139    Non creura en luis
    140    quj lo y dixes
    141    que dones e mongos negres
    142    aguesen pau,
    143    tot en axi com estan en pau
    144    sacret e amar.
    145    «Ara digats que us ha que far»,
    146    dix .j. baral,
    147    quj uenja de Berbagal
    148    ab .j. salmo,
    149    e aportaue .j. cartero
    150    per presentar.
    151    Lexats les auols noues anar,
    152    car be say eu
    153    que per .j. bufet moriren deu
    154    a Muntholiu;
    155    e no sabets com es esquiu
    156    aquest contrast.
    157    Mes ualria .j. bou an ast
    158    a baranar.
    159    Molt hom es pech en demendar
    160    so que no cal.
    161    «Uos diets uer», dix la destral,
    162    «en Bunjol,
    163    que en Galseran e en Puyol
    164    ffan mal mercat;
    165    per .ix. diners no y matre mal».
    166    «Si’ ols pogues, si Deus m’ajut,
    167    so dix .j. hom de Sent Bust,
    168    «que a la mar
    169    nou sorels e .j. calemar
    170    e .j. brager,
    171    n’i dona hom uolenter per .j. diner».
    172    «Piyor me fan los carnjssers», dix .j. mosti,
    173    «quj no m’an dat caps ne peus sol .j. mati».
    174    «No u fan be», dix .jª. gujneu,
    175    «e, en mon grat,
    176    saria·ls lo calar uedat
    177    per totstemps may».
    178    E fas uos fi, car molt me play.

 

 

 

Ed. Gemma Navarro, Rialc 2001.

Ms.: f2, cc. 1a-d. || 18 E·l] Caplletra escapçada. — 20 ves] Caplletra escapçada. — 33-34 A la mateixa línia. — 41 Taust] Taut. — 55 Can] Car. — 74 Coll-leu] colilla leu. — 7 Urgell] Uurgell.— 96-97 A la mateixa línia. — 89-90-100 A la mateixa línia. — 100 ardiecas] ardeca foli tallat. — 132 sabents] sabets. — 143 e amar] amar.

Nota. La falta de lògica discursiva característica del poema fa recomanable una edició paleogràfica adaptada als criteris Rialc de separació de mots i només mínimament puntuada. D’aquesta manera l’edició queda oberta a posteriors interpretacions crítiques.

Vedi anche altra edizione (parziale).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc