Sommario

Libri ricevuti ragionati

Pere Serafí, Poesies catalanes, edició crítica de Josep Romeu i Figueras, Barcelona, Barcino («ENC», Col·lecció B, 21), 2001, pp. 482. – ISBN 84-7226-697-4

 

 

Libri