Sommario

Libri ricevuti ragionati

Vicenç Beltran, Bogoña Campos, Luzdivina Cuesta & Cleofé Tato, Estudios sobre poesía de cancionero, La Corunya, Editorial Toxos Outos (Col. Biblioteca filológica), 1999, pp. 136. – ISNB 84-89129-83-5

Relacionats amb temes catalans: Vicenç Beltran, «Tipología y génesis de los cancionerios. La organización de los materiales», pp. 9-54, que és una visió de conjunt del reculls lírics ibèrics del segles XV a la llum dels estudis contemporanis, atents a la filologia material. Grans constants de les compilacions, centres de producció, accidents particulars (l’existència de cançoners bilingües mostra com la poesia catalana i la castellana convergien en determinats ambients cortesans). El principal problema per resoldre és el dels originals primers dels reculls, perpetuats amb alteracions en les còpies supervivents. Cleofé Tato, «Pedro de Santa Fe: ¿poeta en catalán?», pp. 113-135. Malgrat que figuri en els repertoris catalans a l’ús, es poden formular dubtes sobre l’atribució a aquest autor, documentat a la Corona d’Aragó i que va produir en castellà i esporàdicament en galaicoportuguès, del poema, copiat al Cancionero de Palacio, «Non siau tal pux conexeu» (Rialc 166.1), que presenta una estructura de zéjel.  [L.B.]

 

 

 

Libri