Rialc

Bibliografia

 

 

 

 

 

 

 

Aguiló, Marià

Cançoneret de les obretes en nostra llengua materna més divulgades durant los segles XIV, XV i XVI, Barcelona, s.e., 1900.

 

Annicchiarico, Annamaria

Frondino e Brisona, Bari, Adriatica, 1990.

 

Aramon i Serra, Ramon

Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938.

Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953].

Estudis de llengua i literatura, Barcelona, I.E.C., 1997.

 

Archer, Robert

«L’obra poètica de Pere Joan de Masdovelles», Els Marges, 49, 1994, pp. 63-78.

Ausiàs March, Obra completa, 2 voll., Barcelona, Barcanova, 1997.

 

Archer, Robert e Isabel de Riquer

Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio, Barcelona, Quaderns Crema, 1998.

 

Arqués, Rossend

Les poesies amb la rúbrica «Mossèn Avinyó», Venezia, s.e., 1990.

«Apunts sobre el domini del cos i la manipulació de l’ànima», Actes del 9è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, I, Barcelona, P.A.M., 1993, pp. 48-72.

 

Asperti, Stefano

«Flamenca e dintorni. Considerazioni sui rapporti fra Occitania e Catalogna nel XIV secolo», Cultura neolatina, 45, 1985, pp. 59-103.

«Un goig trecentesco inedito», Romanica Vulgaria, Quaderni 12 (Studi catalani e provenzali 88), 1990, pp. 67-112.

Edizione di 0.38.

 

Auferil, Jaume

Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989.

 

Avenoza, Gemma

«Un goig català inèdit de finals de finals del s. XV o inicis s. XVI: Verge, beneït fo», Revista de literatura medieval, 5, 1993, pp. 37-46.

«Ai espiga novela! Estudi i edició d’una pastorel·la catalana del s. XIV», in Studia in honorem Germán Orduna, Alcalá, Univerdidad de Alcalá, 2001, pp. 53-71.

Edizioni di 0bis: Bon esforç mal astre venç,  [. . .] domna de bon ayreNa dolça res, be m’es greu.

Edizione di Qui vol hoyr bones amos (in Biblioteca del Rialc).

 

Bach y Rita, Pedro

The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930.

 

Badia, Lola

Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

 

Badia, Lola, José M. Blecua, Glòria Claveria, Josep Pujol, Amadeu J. Soberanas, Joan Torruella

Els Cançoners catalans medievals, vol. 9: Cançoner del Marquès de Barberà, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona, 1996 (microfiches).

 

Badia, Lola e Amadeu J. Soberanas

«La ventura del cavaller N’Huc e Madona. Un nouveau roman occitano-catalan en vers du XIVe siècle», Romania, 114, 1996, pp. 96-134.

 

Baselga y Ramírez, Mariano

El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896.

 

Batllori, Miguel e Salvador Caldentey

Ramon Llull, Obras literarias, Madrid, Editorial Católica («Biblioteca de autores cristianos»), 1948.

 

Beltran, Vicenç e Gemma Avenoza

Bibliografia de textos catalans antics, CD-Rom, Berkeley, Bancroft Library, 1999.

 

Bofarull, Manuel de

Opúsculos inéditos del cronista catalán Pedro Miguel Carbonell, tomo I, Barcelona, Imprenta del Archivo, 1865.
«Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108.

 

Bohigas, Pere

«Profecies de fra Anselm Turmeda», Estudis Universitaris Catalans, IX, 1915-16, pp. 173-181.

Ausiàs March, Poesies, edició a cura de P. B., revisada per Amadeu Soberanas i Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000 (prima ed., in 5 voll., ivi, 1952-59).

Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Curial - P.A.M., 1985.

Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988.

 

Bond, Gerald

«The Last Unpublished Troubadour Songs», Speculum, 60, 1985, pp. 827-849.

 

Bourland, C. B.

«The Unprinted Poems of the Spanish Cancioneros in the Bibliothèque Nationale de Paris», Revue hispanique, 21, 1909, pp. 460-566.

 

Bover i Font, August

«Relació i Cobles de la conquista dels fransesos: textos anònims algueresos del segle XV», Catalan Review, 7, 1993, pp. 9-36

 

Briz, Francesc Pelagi

Llibre intitolat «Jardinet de Orats», Barcelona, s.e., 1868.

 

Brunat, Gemma

Edizione di 0.127, 0.133, 43.1.

 

Bulbena, Antoni

Llibre intitolat «Jardinet de Orats», Barcelona, s.e., s.d.

 

Bustamante, Germà

Edizione di 0.106.

 

Cabré, Lluís

Pere March, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1993.

 

Cabré, Lluís e Miriam Cabré

Edizioni di 0bis: Beata santa Catarina; Cascun cos l’anima cobra; Gloriosa dells angels, Verge, no·m desempars, 0.94, 42.1.

 

Cabré, Miriam

Edizioni di 0.15, 0.31, 0.36, 0.46bis, 0.68, 0.86, 0.112, 0.114, 0.121, 0.134, 0.140, 0.144, 1.1, 11.1, 17.1, 17.2, 17.3, 19.1, 26.1, 26.2, 32.1, 30.2, 32.2, 50.1, 50.2, 53.2, 53.3, 67.4, 67.10, 67.11, 47.1, 55.1, 63.1, 65.2, 65.3, 65.4. 65.4a, 70.1, 78.1, 80.2, 83.5, 83.14, 109.1, 109.2, 120.2, 128.1, 129.1, 144.1, 150.1, 150.2, 167.1, 171.2, 181.2, 188.1, 177.1, 191.1, 201.1.

Revisioni di 0.5, 0.9, 0.10, 0.25, 0.40, 0.43, 0.52, 0.53, 0.63, 0.101, 0.121, 0.145, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6a, 14.6b, 14.6c, 14.6d, 14.7, 14.8, 14.9, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 21.2, 65.1, 84.1, 84.2, 87.1, 121.1, 156.1, 160.1, 181.1, 198.1, 181.3.

 

Cabré, Miriam e Michela Pereira

Edizioni di 0bis: Aujats, senyors, complits de saviesa; En nom de Deu, lo rey del cel; O! vosaltres, honrats senyors; Vejats que diu nostre pare Adam.

 

Cahner, Max

«Debat epistolar entre Bernat Fenollar i Isabel Suaris», Els Marges, 10, 1977, pp. 71-76.

 

Cantavella, Rosanna e Salvador Jàfer

Jaume Gassull, Obra religiosa, València, Edicions Alfons el Magnànim, 1989.

 

Carbonell, Jordi

Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983.

 

Carré, Antonia

Edizione di 152.1, 152.1a (Jaume Roig, Spill).

 

Casas Homs, José María

«Torcimany» de Lluís d’Averçó. Tratado retórico gramatical y diccionario de rimas, 2 voll., Barcelona, C.S.I.C., 1956.

 

Cifuentes, Lluís

Edizione di 0bis: En nom de Deu totpoderos.

 

Cingolani, Stefano

Stefano Cingolani, «La Vida de Sant Alexi catalana. Noves rimades didattico-religiose fra Catalogna e Occitania», Romanica Vulgaria, Quaderni 12 (Studi catalani e provenzali 88), 1990, pp. 79-112.

 

Cirillo, Liliana

Edizione di 67.5 (ms. J).

 

Cirillo, Liliana, Roberta Macchione e Oriana Scarpati

Edizione di 67.1 (ms. p).

 

Cluzel, Irénée

«Princes et trobadours de la Maison royale de Barcelone-Aragon», BRABLB, 27, 1957-58, pp. 321-373.

 

Cocozzella, Peter

Francesc Moner, Obres catalanes, Barcelona, Barcino («ENC»), 1970.

«Los poemas inéditos de Pere Torroella en el Cançoner Llemosí», BRABLB, 40, 1985-86, pp. 171-204.

 

Colella, Raffaella

Edizione di 75.1.

 

Compagna, Anna Maria

Edizione di 179.1 (Guillem de Torroella, La faula).

 

Cornagliotti, Anna

«Sobre un fragment teatral català de l’Edat Mitjana», in Homenatge a Josep M. de Casacuberta, vol. I, Barcelona, P.A.M., 1980, pp. 163-74.

«Els sirventesos de Domenico Cavalca en la traducció catalana de Pere Busquets», in Miscel·lània Antoni Maria Badia Margarit, vol. VII, Barcelona, P.A.M., 1987, pp. 55-102.

 

Di Girolamo, Costanzo

Ausiàs March, Pagine del Canzoniere, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1998.

 

Duran, Eulàlia

Antonio Beccadelli el Panormita, Dels fets e dits del gran rey Alfonso. Versió catalana del segle XV de Jordi de Centelles, Barcelona, Barcino («ENC»), 1990.

 

Ensenyat i Pujol, Gabriel, Joan Mas i Vives, Joana M. Matas i Alomar

Cançoner Aguiló. Estudi codicològic de Antoni Mut Calafell, Palma de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 2000.

 

Ferrando, Antoni

Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

«Un precedent del bilingüisme literari valencià: la tertúlia d’Isabel Suarís a la València quatrecentista», BRABLB, 38, 1979-82, pp. 105-131.

Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983.

«L’Omelia sobre lo psalm “De profundis” de Jeroni Fuster», in Homenatge Fuster, vol. VI, Barcelona, P.A.M., 1993, pp. 79-106.

 

Foulché-Delbosc, Raymond e Jaume Massó Torrents

Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912

 

Frank, István

«Fragment de Passion catalan conservé à la Cathédrale de Barcelone», Miscellánea filológica dedicada a Mons. A. Griera, vol. I, Barcelona, C.S.I.C. - Instituto M. Cervantes - Instituto de Estudios Pirenaicos, 1955.

 

Fratta, Aniello

«Per una rilettura di Jus lo front di Jordi de Sant Jordi», Estudis Romànics, 22, 2000, pp. 177-195.

 

Galano, Sabrina

Edizione di 0.50 (Blandin de Cornualha).

 

Gallina, Annamaria

Dant Alighieri, Divina Comèdia, versió catalana d’Andreu Febrer, 6 voll., Barcelona, Barcino («ENC»), 1974-88.

 

Galmés, Salvador

Ramon Llull, Rims, 2 voll., Palma de Mallorca, Diputació Provincial de Balears, 1936.

 

Giannetti, Andrea

Libre dels set savis de Roma, Bari, Adriatica, 1996.

 

Girbal, Claudi

«Un poeta antich gironí», La Renaixensa, 6, vol. II, 1876, pp. 1-23.

 

Gómez, Francesc

Edizioni di 0.34, 0.34a, 0d.2, 0d.4, 0d.5, 6.1, 6.1a, 6.2, 6.3, 6.4, 67.7, 78.2, 102.1, 102.1a, 102.2, 102.3, 102.4, 102.4a, 102.5, 102.7, 102.8, 102.9, 111.1, 111.2, 111.3, 111.4, 131.1, 186.1, 186.2, 186.3, 186.4.

 

Grapí, Orland

Edizioni di 0bis: Honrats sants eva[n]gelistes; . . . / la Verge molt singular; Pus que es perdet en mercaders la fes; Regina exçellent, Verge de pietat; Sanguini es joyos; Sen Nicholau; Tembre Deu es savie[s]a; Un jorn depres dinar; Verge, ten beneyt fo; 123.2, in Orland Grapí, Edith de la Marnierre & Biteca (Vicenç Beltran, Gemma Avenoza, Glòria Sabaté, Lourdes Soriano), «Al marge dels cançoners. 1: Alguns textos poètics catalans inèdits o poc coneguts», in Canzonieri iberici, edición al cuidado de Patrizia Botta, Carmen Parrilla e Ignacio Pérez Pasqual, s.l., Università di Padova - Universidade de Coruña, 2001, pp. 219-265.

 

Hauf, Albert G.

Joanot Martorell - (Martí Joan de Galba?), Tirant lo Blanch, 2 voll., València, Generalitat Valenciana, 1990.

 

Heaton, H. C.

The Gloria d’Amor of Fra Rocabertí, New York, Columbia University Press, 1916.

 

Jeanroy, Alfred

«Poésies provençales inédites du XIVe siècle d’après le manuscrit de Barcelone», Annales du Midi, 52, 1940, pp. 241-279.

 

Lee, Charmaine

Edizione di Jaufre (in Biblioteca del Rialc).

 

Levi, Ezio

«Poesie catalane in un codice fiorentino», Estudis Universitaris Catalans, 15, 1930, pp. 160-167.

 

Llobet i Portella, Josep M.

«Aparició de dos poemes de mitjans del segle XV en manuals notarils cerverins», Palestra universitària, 5, 1991, pp. 143-149.

«Uns versos inèdits de Mossé Natan, jueu de Tàrrega (segle XIV)», Urtx. Revista cultural de l’Urgell, 9, 1996, pp. 135-139.

 

Lloret, Albert

Edizione di 120.1.

 

Macchione, Roberta e Oriana Scarpati

Edizione di 67.1 (ms. J).

 

Marshall, J. H.

The «Razos de trobar» of Raimon Vidal and Associated Texts, Oxford, Oxford University Press, 1972.

 

Martí i Grajales, Francesc

B. Fenollar i P. Martines, Lo Passi en cobles, Valencia, Domenech, 1912 (rist. Valencia, Librerías París-Valencia 1991).

 

Martí, Sadurní

Edizioni di 0.67, 0bis: Pus conexeu vos am ab fermetat, 0e.1, 0e.2, 0e.3, 0e.4, 0e.5, 0e.6, 0e.7, 0e.8, 0e.9, 0e.10, 0e.11, 0e.12, 0e.13, 0e.14, 41.1, 137.1, 161.1, 195.1.

 

Martínez Romero, Tomàs

«De poesia i lògica corelliana: comentaris a La mort per amor», Estudis Romànics, 22, 2000, pp. 197-212.

 

Massip, Francesc

Consueta 1709 [Misteri d’Elx]. Estudi crític del text, València, Generalitat Valenciana, 1986.

Edizione di 0.41, 0.83, 0.85.

 

Massó Torrents, Jaume

«Poésies en partie inédites de Johan de Castellnou et de Raimon de Cornet d’après le manuscrit de Barcelone», Annales du Midi, 24, 1914, pp. 449-457.

Repertori de l’antiga literatura catalana. La poesia, vol. I [e unico], Barcelona, Aplha, 1932.

 

Massot i Muntaner, Josep

«Notes sobre la supervivència del teatre català antic», Estudis Romànics, 11, 1962-67, pp. 49-101.

 

Meyer, Paul

«Nouvelles catalanes inédites», Romania, 20, 1891, pp. 193-215, 579-615.

 

Milà i Fontanals, Manuel

De los trovadores en España, in Obras completas, vol. II, Barcelona, s.e., 1889.

 

Miquel i Planas, Ramon

Obres de Joan Roís de Corella, Barcelona, Giró, 1913.

Cançoner satírich salencià, Barcelona, Giró, 1911.

 

Miralles de Imperial, Carles

«Tres poemas de Jaime de Oleza», BRABLB, 21, 1948, pp. 175-195.

 

Molas, Joaquim

«L’obra lírica de Lluís Icart», Estudis Romànics, 10, 1962, pp. 227-254.

«Un poema inèdit de Lluís Icart», in Miscel·lània Aramon i Serra, vol. IV, Barcelona, Curial («EUC»), 1984, pp. 131-147.

 

Munar, Gaspar e Miquel Pascual

Francesc Prats, Llibre de contemplació. Primer incunable, Palma, Font, 1985.

 

Navarro, Gemma

Edizioni di 0bis: Tot hom qui sia ordonat; Cant lo rey Erodes ac aso entes; 0.11, 0.107, 0.119, 14.10, 40.1, 67.1, 67.5, 175.19, 189.3.

Revisioni di 0.69, 83.6, 83.6a., 173.1.

 

Navarro, Gemma, Lluís Cabré e Miriam Cabré

Edizione di 0.29.

 

Navarro, Gemma e Miriam Cabré

Edizione di 63.2, 67.2.

 

Nicolau d’Olwer, Lluís

«Poesies reialistes del temps de Joan II», Estudis universitaris catalans, 19, 1934, pp. 323-334.

 

Olivar, Marçal

Bernat Metge - Anselm Turmeda, Obres menors, Barcelona, Barcino («ENC»), 1927.

 

Oliver, Gabriel

«El Diable, el Sagristà i la Burguesa: Fragmento de un texto catalán del siglo XIV», Miscellanea Barcinonensia, 36, 1973, pp. 41-62.

 

Ors, Joan

«El Libre dels mariners. Text i caracterització literària», BRABLB, 37, 1977-78, pp. 213-252.

«Sobre l’extravagància del “Poemet extravagant”», in Miscel·lània Aramon i Serra, vol. III, Barcelona, Curial («EUC»), 1983, pp. 413-424.

 

Pacheco, Arseni

Francesc de la Via, Obres, Barcelona, Quaderns Crema, 1997.

 

Pacheco, Arseni e August Bover i Font

Novel·les amoroses i morals, Barcelona, Edicions 62, 1982.

 

Pagès, Amédée

Auzias March et ses prédécesseurs. Essai sur la poésie amoureuse et philosophique en Catalogne aux XIVe et XVe siècles, Paris, Champion, 1912.

Les obres d’Auzias March, 2 voll., Barcelona, I.E.C., 1912-14.
«Poésies Provenço-Catalanes inédites du manuscrit Aguiló. I: La Vesio de Bernat de So», Romania, 51, 1928, pp. 11-248.

«Les poésies lyriques de la traduction catalane du Décaméron», Annales du Midi, 46, 1934, pp. 201-217.

La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle à la fin du XVe, Toulouse-Paris, Privat-Didier, 1936.

Les «coblas», ou les poésies lyriques de Jacme, Pere et Arnau March, Paris-Toulouse, Privat, 1949.

 

Pagarolas i Sabaté, Laureà

«Recull d’anotacions esparses dels protocols medievals barcelonins», in Estudis sobre història de la institució notaril a Catalunya en honor de Raimon Noguera, Barcelona, Fundació Noguera, 1988, pp. 59-90.

 

Parramon i Blasco, Jordi

«Dos anònims relacionats amb Bernat Fenollar», in Miscel·lània Joan Fuster, I, Barcelona, P.A.M., 1989, pp. 77-83.

Repertori mètric de la poesia catalana medieval, Barcelona, P.A.M., 1992.

 

Perarnau i Espelt, Josep

«La traducciócatalana resumida del Vademecum in tribulatione (“Ve ab mi en tribulació”) de Fra Joan de Rocatalhada», Arxiu de Textos Catalans Antics, 12, 1993, pp. 43-140.

 

Perugi, Maurizio

Il «Sermo» di Ramon Muntaner, Firenze, Olschki, 1975, pp. 49-63.

 

Pié, Joan

«Autos sagramentals del segle XIV», Revista de la Asociación Artístíco-Arqueológica Barcelonesa, 1, 1989, pp. 673-686, 726-744.

 

Pillet, Alfred e Henry Carstens

Bibliographie der Troubadours, Halle, Niemeyer, 1933.

 

Pujol, Josep

Jaume March, Obra poètica, Barcelona, Barcino («ENC»), 1994.

 

Raimondi, Aristide

«Un’antologia di rime catalane in un ms. ventimigliano», Archivio Storico per la Sicilia Orientale, XI, 1914, pp. 231-258.

 

Requesens i Piqué, Joan

«Uns versos profeticopolítics referits a Ferran el Catòlic», in Homenatge a Arthur Terry, I, Barcelona, P.A.M., 1997, pp. 71-81.

 

Ribelles, Josep

Bibliografía de la lengua valenciana, I-II, Madrid, Imp. de la Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1915.

 

Rico, Francisco

«Imágenes del Prerrenacimiento español: Joan Roís de Corella y la Tragèdia de Caldesa», in Estudios de literatura española y francesa: Siglos XVI y XVII. Homenaje a Horst Baader, editados por Frauke Gewecke, Frankfurt/Main, Klaus Dieter Vervuert, 1984, pp. 15-27.

 

Riquer, Isabel de

«Alba trobadoresca inédita», in Studia in honorem prof. M. de Riquer, II, Barcelona, Quaderns Crema, 1987, pp. 595-601.
Poemes catalans sobre la caiguda de Constantinoble, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1997.

 

Riquer, Martí(n) de

Pere Torroella, Barcelona, Llibreria Catalònia («Els Nostres Poetes»), 1935.

Obras de Pero Martínez, Barcelona, C.S.I.C., 1946.

«Contribución al estudio de los poetas catalanes que concurrieron en las justas de Tolosa», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 26, 1950, pp. 300-308.

«Alba trovadoresca de autor catalán», Revista de filología española, 34, 1950, pp. 151-165.

«Thomás Périz de Fozes, trovador aragonés en lengua provenzal», Archivo de filología aragonesa, 3, 1950, pp. 9-18.

Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1951.

«Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 27, 1951, pp. 148-176, 234-257.

«El escondit provenzal y su pervivencia en la lírica románica», BRABLB, 24, 1951-52, pp. 201-224.

Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

«Miscelánea de poesía medieval catalana», BRABLB, 26, 1954-56, pp. 151-185.

«La canción de San Valentín del poeta Pardo», Revista de filología española, 39, 1955, pp. 338-344.

Obras de Bernat Metge, Barcelona, Universidad de Barcelona - Facultad de Filosofía y Letras, 1959.

«El poema de Arnau d’Erill contra su sobrino fra Ramón Roger d’Erill»,  BRABLB, 29, 1961-62, pp. 205-218.

«Poesía catalana en elogio de Alfonso el Magnánimo», Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 8, 1962, pp. 97-103.

«El complant de Guillem Gibert por la muerte del Príncipe de Viana», Homenaje a D. José Esteban Uranga, Pamplona, Aranzadi, 1971, pp. 185-192.

«Francí Guerau, poeta catalán del siglo XV», in Mélanges de langue et littérature médiévales offerts a Pierre Le Gentil, Paris, S.E.D.E.S, 1973 , pp. 733-744.

Alain Chartier, La Belle Dame sans merci (amb la versió de Francesc Oliver), Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

Vida i aventures de don Pero Maça, Barcelona, Crema, 1984.

«Las “coplas de la panadera” en Cataluña», Philologica Hispaniensa in honorem M. Alvar, vol. III, Madrid, Gredos, 1986, pp. 435-450.

«Los escritores mossèn Joan Escrivà y el Comendador Escrivá», Cultura neolatina, 53, 1993, pp. 85-113.

Antologia de poetes catalans. I: Època medieval, Barcelona, Galàxia Gutenberg - Cercle de Lectors, 1997.

 

Riquer, Martí de e Lola Badia

Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984.

Les poesies de Ramon Boter i l’herència d’Ausias March, in Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, vol. II, Barcelona, P.A.M., 1986, pp. 253-293.

 

Rodríguez, Francisco J.

Edizione 180.28 (che include 73.7, 93.6, 107.1).

 

Rodríguez-Moñino, Antonio

Suplemento al «Cancionero General» de Hernando del Castillo, Valencia, s.e., 1959.

 

Romeu i Figueras, Josep

Teatre hagiogràfic, 3 voll., Barcelona, 1957.

Teatre profà, 2 voll., Barcelona, Barcino («ENC»), 1962.

Ramon Llull, Poesies, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1986.

Estudis de lírica popular i lírica tradicional antigues, Barcelona, P.A.M., 1993.

Corpus d’antiga poesia popular, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

 

Ruiz de Lihory, José

La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico, Valencia, Domenech, 1903.

 

Sansone, Giuseppe E.

Studi di filologia catalana, Bari, Adriatica, 1963.

«L’allegoria dei tre gradi d’amore in una poesia provenzale inedita», Romania, 101, 1980, pp. 238-261.

 

Serra i Baldó, Alfons

Questió entre lo vescomte de Rochabertí e mossèn Jacme March. Plant. Vers figurat i escondit per en Lorenz Mallol, Barcelona, Industrias del Papel, 1932.

 

Siviero, Donatella

Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997.

 

Soberanas, Amadeu J.

Representació de l’Assumpció de Madona Santa Maria, La Selva del Camp, 1983.

 

Spaggiari, Barbara

«La “poesia religiosa anonima” catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350.

 

Squillacioti, Paolo

«Senher Dieu[s], que fezist Adam di Folchetto di Marsiglia e due versioni catalane», Studi mediolatini e volgari, 41, 1995, pp. 127-164.

Le poesie di Folchetto di Marsiglia, Pisa, Pacini («Biblioteca degli Studi mediolatini e volgari»), 1999.

 

Torres Amat, Félix

Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, Barcelona, Verdaguer, 1836.

 

Turró, Jaume

Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996.

Edizioni di 73.1, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.8, 73.9, 73.10, 73.11, 86.2, 96.3, 86.4, 145.1, 145.2, 145.3, 145.4, 145.5, 145.6, 145.7, 145.8, 145.9,  176.1, 176.2, 176.3, 176.4, 176.5, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4, 199.5, 199.6, 199.7, 199.8, 199.10, 199.11.

 

Valls i Taberner, Ferran

«El cançoner del XVèn segle de l’Ateneu Barcelonès», estratto del Butlletí de l’Ateneu Barcelonès, 1, 1915-17, e 2, 1918-20.

«Manuscrit literari del monestir de St. Pere», Estudis universitaris catalans, 6, 1912, pp. 347-350.

 

Valero, Ana M.

«La “Requesta de amor tençonada” del poeta Aznar Pardo», Miscellanea Barcinonensia, 41, 1975, pp. 41-47.

 

Vatteroni, Sergio

Edizione di 0bis: Si tots temps vols viure valents e pros.

 

Vendrell de Millás, Francisca

El Cancionero de Palacio, manuscrito 594, Barcelona, C.S.I.C., 1945.

 

Vidal Alcover, Jaume

Berenguer d’Anoia, Mirall de trobar, Barcelona, P.A.M., 1985.

Estudis de literatura medieval i moderna, Mallorca, Moll, 1996.

«El Déu d’Amor Caçador. Edició d’un text en noves rimades del segle XIV a cura de Jaume Vidal i Alcover», Universitas Tarraconensis, I, 1976, pp. 155-176.

 

Vila, Pep

«El fragment de la passió d’Illa (Rosselló) del segle XIV. Nota i edició», Els Marges, 54, 1995, pp. 77-84 .

«Un fragment d’un misteri gironí de la Resurrecció del segle XV», Revista de Girona, 168, 1995, pp. 52-57.

 

Ziino, Francesca

Edizione di 0.137 (Facet).

 

 

 

  Sigle dei principali manoscritti secondo il Repertori di Massó Torrents.


Sommario