Titolo.  Lafaula Den .G. torroella U Jehsus M Aci comencalafaula den / Torrelha A

 

1. ventura U uenturaus M venturaus A uull U vull M vulh A

2. Quim U Quem M Quim A enquer U M en queres A noa U no a M no ha A

3. ausir U hoyr M ausjr A anan U enan M anan A

4. ço U So M A fo lomati U fol mati M fol mayti A sent U sent M sant A

5. fo U era M fon A laura U M lalba A

6. Eseu U Es [eu] (eu è coperto da una macchia d’inchiostro) M Ez yeu A

7. Caualquey U Caualquey M Quavalquey A sol U M sols A uas U per M vas A La marjna U la marjna M lamerjna A

8. El U Al M A

9. enla vayll U en la uall M en laual A

10. Emembram U Emembrem M A que çella U que cella M quen celha A

11. Meney U M Maney A

12. fort U M trop A trobaue U trobaua M trobaue A leuger U M lauger A

13. Ereuoluen U Es era volgent M E reuoluen A

14. ere U era M A sertans U sertats M certas A.

16. voluntat U uolentat M voluntatz A forçe U forca M força A may U mays M may A

17. Manta uets U A les uetz M Mantes vets A

18. Meney U M Maney A tant U tan M A estretament U stretamen M destretxamen A

19. Quel U Quell M Quelh A començet U comencet M comensech A atresuar U antressuar M entresuzar A

20. Eseu U Es eu M Ez yeu A luy U leys M luy A adeljtar U delichar M adeljtar A

21. uas U a M vas A terra U terra M terre A

22. las regnas U [les ]regnes (les sembra coperto da una macchia d’inchiostro) M les regnes A

24. be U eu M ben A

25. cauall U M caualh A adeljtar U assuauar M A

26. Puyx U E pux M E A cant U quan M can A eu U eu M yeu A uullgui U vull M volguj A

27. cort U acort M voler A queu men U que men M que men A

28. Eu U M Yeu A uj U M vju A

29. Que U Ques (precede Ala rjba del cancellato) M Ques A mostret U M mostrech A al rebeyg U a rjba M al rabeig A

30. A semblant U M En semblan A rocha U A roca M redonda U redonda M rodonda A

31. Vn U Vs M A gran U gran M grans A peix U pex M peys A

32. Que U Que M Quj A saturet U M saturech A

33. que U M quj A

34. Vn papagay sus aut sesesia U Vs papagay que dessus lj sesia M Dessus vn papagay hauja A

35. Asalt U Asaut M A bell U M belh A gint U gint A gent M mudats U M mudat A

36. Mas eu U Es eu M E sin A estey U fuy fort M stich A marauellats U marauellats M marauelhat A

37. papagay U A papaguay M car U quan M quant A lo uj U lay lo vj M A (in M la l di lo scende al di sotto del rigo, come se fosse una f, ma di solito in M la f non è fatta come una l che scende al di sotto del rigo, ma come una s lunga con il trattino al centro)

38. ells U M elhs A condi U com dj M A

39. doltramar U doltra mar M dultramar A

40. pujar U M pugar A

41. cutxosament U M cutxosamen A

42. Car eu U M Car A uerament U M verayamen A In U il verso è aggiunto nell’interlinea

43. Quelauçell U Que lauzell M quelauzelh A estes U A stes M escuyll U scull M sculh A

44. Afares U A far es M Affar mes A

45. Cades U Ades M Quanes A an uas U enuers M A

46. caualcan U caualquan M mantjnen A anemen U anemen M anjmen A

47. dexendi U dexendj A dexendey M

48. espero U spero M spero A

49. era U mera M A destinat U M destjnatz A

50. Entre U A Enfre M lesquena U A lasquena M e ell U el M elhs A costat U M costats A

51. Sanet U M Sanech A enla U hon la M dela A balena U M (in M la b sembra corretta su altro) belena A

52. que U quen M quen A sofris U sofrjs M soffris A congoxa U dolor M conguxa A e pena U ho pena M pena A

53. Car U M Ques A despuys U pux M puys A poch U M volch A restencar U poch restancar M atencar A

54. sanet U sanet M senech A enpenyer U empenyer M empenyer A

55. Bruyen U Brugent M A e menan U menant M e manant A gran U molt gran M gran A treball U M trebalh A

56. Siquemauench U Si quem couench M Si quem couench A cauall U M caualh A

57. Deltot lexar U Del tot lexar A Lexar del tot M ultra U vltra A oltra M

58. Quen menys U Quen mens M En menys A que nouso ay U que nous ho ay M que nous hagra A comptat U comptat A contat M

59. Mach U Mac A FFuy M oltra part U oltrel port M portat A ·j· miller gran U vn mjller gran M vn mjller gran A

60. El U M Lo A anech U A anet M

61. mi U me M A cutxos U M cotxos A

62. Senyer Deus U Senyer deus A Senyor (eny è sovralineato) M quo U A co M

63. auenguts U auengut M A aycets U aycest M aycetz A

64. payres U A (in U la s è sovralineata) Payre M fills U Fill M filhs A

65. Senyor U Veray M Verays A deus U deu M dieus A sant U M sants A

66. Prech U A Prey M siats U M sies A capdell U M capdelhs A gujts U M gujtz A

67-71. In U questi versi sono aggiunti sul margine inferiore del foglio, ma il segno di richiamo prevede il loro inserimento fra i vv. 72-73.

67. soy U suy M A mes U A mjs M gran U A greu M

68. faraho U M pharaho A

69. Desliuret U Delljurjst (la D è di incerta lettura) M Desliurest A fils U fills M filhs A diraell U disraell M disrael A

70. Deliuram (-am è di incerta lettura) U Delliuram M Desliurem A perill U M perjlh A cruell U M cruselh A

71. merçe U merce M merce A laix U laxs M lays A

72. cous U cous M con A ab U A a M

73. Ples U A Plen M cosirs U conssir M cossir A feunja U feunja A faunja M

74. preyan U preguan M preyant A deu U M dieus (sembra corretto in dieu: la s è coperta da un inchiostro più scuro) A

75. Entrey U A Eu crey M Menorcha U menorca M manorcha A

76. dexey U lexey M A destre U M destra A Malorcha U mayorca M Malhorqua A

77. Enles U En les M Vers les A ensenyes U M enssenyes A

78. Eseu U Es eu (eu aggiunto al di sopra del rigo con un segno di richiamo sul rigo) M Ez yeu A drecey U A dreçey M per orient U per orjent M vers orjent A

79. me U mj M ma A

80. Lo U A El M papagays U papagay M A primers U primer M primer A uolaua U volaua M anaue A

81. Si U M Axj A com U cous M com A eu oay U ay M vos hay A dit U A comptat M denan U denan M denant A

82. Cell jorn me portet lo pex tan U Celh jorn maportech Lo pejx tant A Lo peix mj portech cell jorn tan M: Cell U cell M Celh A me portet U mj portech M maportech A pex U peix M pejx A tan U M tant A

83. perdi U perdj M pardj A

84. enant U enans M A del ser U del ser M desser A

85. En mar pus U En mar plus U Pus M ·D· U A cinchcens M millers U millers M milhers A

86. Adonchs U M Adonch A doblet U doblet (segue -s cancellata) M doblam A mos cosiros U mos cossirers M A (in A mos è corretto su mon)

87. Cant U Cant A Quan M

88. poguj M podia U A cosirar U cosserar M cossirar A

89. Vas U Vars M A dreçaua U drecaua M manaue A ne U A nj M hon U M on A

90. E U A Et M preguey U preguey A preyan M

91. Cant U Cant A Quant M neyra et escura U neyra et escura (et è inserito nell’ interlinea con richiamo sul rigo; anche e- di escura sembra aggiunto in un secondo momento) M neyre scura A

92. Quem estorces U Quemestorces (Que e me sembrano divise da un segno simile a |) M Quem storces A dela U A de cella M

93. Que U Que M Quj A tant U M fort A coent U cossech M cohent A

94. Es enaxi U Es axj M Ez en axj A cant U com M quant A eu U M yeu A oraua U aoraua M oraue A

95. homil U humjl A en tjr M deuotamen U deuotamen A deuotament M

96. Preyan U Preyan M Preyant A omnipoten U omnipotent M omnjpotent A

97. Encuy em atendre trastuyt U Acuy deuem actendre tuyt A Quem gardes de mal e denuig M

98. Endreyt U Entorn M A ora de U hora de A de la M mija U miga M mjga A nuyt U A nuyg M

100. Es eu U Adonchs M Adonchs A Lamar que trenquet U la mar que tranquet M la mar tranquet A

101. dauant mj U M de pres mj A

102. E cant U Es M Ez A eu U M yeu A pres U que apres M qua pres A la terram U terram M de terram A

103. FFi U FFiu M A vn gran salt U vn gran salt M vn salt gran A sobre U M (in M precede p cancellata) sobra A

104. E lunyey me U E lonyent mj M Elunyim A balena U M belena A

105. Render U Renden M Rendent A merçes U M merces A

106. Can U Car M Quj A aterra U en terra M en terra A

107. E deliurat U E delljurat M Edelhiurat A

108. Dels U Del M A peys U peix M pejx A e dels U del M e del A perills U perill M perjll A

109. On U A Don M mays U M may A cuxaua escapar U cuydauascapar M cuydauescapar A

110. sabria U sabrja M porja A comptar U contar M comptar A

111. papagays U papagay M A primers U primers A derrers M

112. E U Ho M O A si era U A sera ja M romas U A passat M derrers U A primers M

113. lescurdat U M lescuredat A lom U A mo M

114. Puys U E pux M Ez yeu A enaxi U axj M A deus U deu M A se U A ho M uolch U M volch (la v sembra corretta su altro, forse l’inizio di una h) A: l’uso riflessivo di voler è frequente in cat. ant., ma in A non ne troviamo altri esempi

115. Aney U A Anj M uas U vas A En M mantas U mantas A mantes M parts U M partz A guardar U A gardar M

116. me U mj M A un U ·j· M vn A

118. Eseu U Es eu M E A gardan U drecan M dressey A uas Lalugor U ala claror M vers celha lugor A

119. FFuy leu U M E fuy A uas U vas A en M çella U cella M celha A part U M parts A uenguts U uengut M vengutz A

120. E puys gardey U E gardey M Eraguardey A uas U enuers M vas A cella U çell M celha A luts U M lutz A

121. vy U ui M viu A ·j· U vn M A arbre U M arbra A on U A hon M estaua U staua M stave A

122. quel cap U quelcap M qujl cap A portaua U M portave A

123. Vn bell caruoncle U Vn caruoncle mot M Vn carboncle fort A resplandens U resplandent M resplandent A

124. Lauistem U La vistam M La vistem A serpens U serpent M serpent A

125. carboncle U caruoncle M caruonclo A qui U que M quj A lusia U M luzia A

126. ayçell U aycell M aycelh A ·j· U M vn A hauja U A auja M

127. Quera U Quera M Quj era A trastot U trestot M tot A cuberts U cubert M A

128. exia U exjen M exien A plasen U plasents M plasens A

129. Siqueu U Si queu M Per quyeu A me U meus (forse us è corretto su n o viceversa) M men A doney U donj M A

131. Comes U Com es M Com ses A nomnats U nompnat M nompnats A

132. çell pom U sey pom M li pom A daytal U M de tal A

133. naronges U aranges M toronges A o U A ho M taronges U M noronges A

135. queu U queu M que A

136. Qui U Quj A Car M propietats U proprietats M A

137. fruyt U A frug M comptar U comptar A contar M

138. menbres U menbra M membras A dalcun U dalcun M algun A

149. prets U prets M pretz A ode U nj de M o de A

140. Lofruyt U Lo fruyt A lo fruyg M fora U A agra M daytal U aytal M de tal A

141. agrets U agretz A agessets M himaginats U smaginat M smagjnatz A

142. Eseu U Es eu M Ez yeu A quauja U quauja A qui auja M dejunats U A degunat M

143. cauja U quauja M quauja A

144. Del fruyt mengey U Mengey del pom M Mangey del fruyt A sabria U porja M A

145. plaser U A plaer M trobey U trobey M trobe A

146. fayça U faysas M faysans A nj U ne M A capo U capos M capons A crey U M cre A

147. FFosen ameniar U A menjar fossen M Amenjar sien A plasens U A plasents M

148. gran U M grans A encantamens U encantamens A encantaments M

149. pe U peu M A

150. Qui U Quj A Que M fon U A era M de bella U duna M de blancha A peyra U pedra M pera A marbre U M marbra A

151. esautamen U asaltament M asautament A entallada U entayllada M encelhada A

152. Queanch non ujs U Anch non uj M Non vis anch A obrada U M formada A

153. Nepus gint U Ne tan gint M Ne mjls A per mesura U en sa mesura M per sa mesura A

154. E U Es M Ez A auja U M hauja A una U altra M aytal A

155. plena U clara plena M A estaua U staua M staue A

156. nj U ne M A

157. se tenja U sa tenja M staue A

158. cant U can M cant A eu ach U eu hach M haguj A menjat U pro menjat M manjat A

159. Bich pro U Bich M Beguj A

160. Mas U A Mes M no bic uj U M no viu vj A nj U M ne A

161. Qui U Quj A Que M plasen U A plasent M magues U M hagues A

162. Per qui U Per que M Per que A dix U M es A qujs que U quis queu M qujs quj u A

163. crasen U cresent M A

164. Senyor U A Senyer M deus U deus A deu (inserito nell’interlinea con richiamo sul rigo) M eras U ara M areus A

165. as U M has A

166. Capres U Que apres M Quapres A

167. guaig U gaug M A de mariment U de marrjmen A marrjmen M

168. Que ades tot U Que tot ades M Car ades tot A compliment U compljdamen M compljdamen A

169. Ay trobat U Ay trobat M Mas donat A e cant U tot can M totquant A obsauia U ops auja M ops hauja A

170. Sol pogues trobar U Sol posques trobar A Si agues trobat M

171. lo nom U el nom M noues A

172. ·j· U vn M A

173-174. In U ed M i due versi mancano

175. E començech adir axi U E sim parlet frances en ayxj M E dix perlant tot en axj A

176. Gujllems U Gujlleumes M Gujllalmes A est U M es A si U A aysi M

178. Mas U M Car A as U M has A ben U bien M A esplete U spleya M splayte A

181. est U M es A enlislenxentea U en la jlla enxantea M en lilhanquantea A

182. Hon U M On A repayre U repayra A repausa M morgan U M morguan A

183. mesire U Micer M mjsire A Lo U A le M Roy U roys M A

184. calet U cayllet M callech A que no U e no M e no A pus U pus A plus M In M segue il verso E dexendet cutxosament

185. desparech U M desperech A ·j· U vn M A mouen U moment M momen A

186-189. No say per que ni say dir co M

186. Mas U Ez A eu U yeu A ach U hagui A un pauch U gran A despauen U spauen A

187. Can U Quant A serpen U serpent A parlar U perlar A

188. Car U Que A

190. Mas U M Mes A cant U can M quant A me souench U entis M yeu entis A (sia in M che in A sembra più entis che entes, ma cfr. entes al v. 195 in entrambi i mss.)

191. serpent U serpent A serp M tant U tan M ten A gint U jen M gint A ach U mach M hac A ditxa U M dita A

192. Dins en U A En M escritxa U scrjtxa M scrita A

193. jausent U jausen M A nouell U M novelh A

194. E ço que plus U De ço que M Mas co que pus A men semblet U a mj parech M ma parech A bell U mot bel (mot è inserito nell’interlinea con richiamo sul rigo) M belh A

195. cant U can M quant A ach U M haguj A ne U e M nj A

196. So U Ço M Si A fo U M fom A quen U car M com A lengatje U lenguatge M A françes U M frances A

197. tan U M ten A parlet U M perlech A

198. fo U M fon A bell U M belh A cant U quant A com M anet U M anech A

199. apendre U A appendre M

200. maney U M meney A estendre U stendre M A

201. E uau dormir U E uau dormjr M Durmen A las flors U les flors M les fresques flors A

202. quela U que la A quelj M

203. solell U M solelh A fets U fe M feu A rexidar U rexjdar A dexodnar M

204. Eli auçellet ausi U E ausi los auzells M Els aucelhets quasi A xantar U M xentar A

206. De U A Ab M esclari U sclari M A

207. Canuj U Quan uj M Cant vju A ribes U rjberes M ribeyres A e ells U els M A prats U M pratz A

208. Ells U Els M A fullats U M fulhats A

209. e ells U els M A torents U torens M torrens A

210. jens U jents M gens A

211. Queron U Queron A Queren M plasen U plasents M plasens A remirar U remjrar A mirar M

212. maney U A manj M lauar U M leuar A

213. Mantinen U Mantinent M Mantjnent A

214. Ab U A En M qui era U quera M quj fon A bella U bella M belha A

215. Pus men aney U Pux aney M Epuys aney A

216. Marauellan U M Marauelhan A

217. hon U M on A era arribats U era arjbats M eraribatz A

218. E U M Ez A estich U (sembra più estich che estech, ma cfr. estech al v. 689 nello stesso ms.) anaua M anaue A fort U tot M tots A marauellats U exernats M exarratz A

219. quies U ques M quez A enestrany U en strany (any è sovralineato) M en stranys A pahis U M pays A

220. souench U sovench A auench M deço U de co M da ço A

221. Lanuyt U la nuyt M lanit A pasada U passada M A

223. Con U Per que M Per quyeu A esguardaua U sgardey M regardey A ça e lay U cay e lay M say e lay A

224. Siueyria U Si ja uera M Si vera A tor U M torr A nj U M ne A

225. Alberch U M Alberç A mayso U nj mayso M ne mayso A nj U M ne A estatge U ostatge M hostatge A

226. euuj U eu uj M yeu vj A per U M pel A lerbatge U M larbatge A

227. vn U A ·j· M palafre U M pelaffre A ferran U A frapan M

228. Dasaut U M Desaut A tall U M tal A noges U no M A pauch U M (in U a è aggiunto nell’interlinea) pauquet A nj U M ne A gran U gran A trop gran M

229. fo U M mot A ricament U M richament A ensellats U enseyllat M ancelhatz A

231. Cus U Qus M Uz A Rey U reys M Reys A nefora en caualcat U ne fora encaualcat M ne forencaualcatz A

232. lobell arnes U lo belh arnes A la beutat M que auja U M quauja A

233. Mil U M Cert mjl A dargent U M daur A crey U M crech A

234. Lasella U La sella (L sembra corretta su l) M La celha A Larço eron U Larso eren M Elj arcos A de tal U de tayll M ab tal A françes U frances M A

235. Deblanch U De blanch M Del blanch A gint entallats U gint entalhatz A entretallats M

236. dargent U datzur M A trop gint U asaut M A obrats U M obratz A

237. mant U manta M A estoria U storia M istoria A damors U A damor M

238. blanqua flor U blanca flor M blancha flors A

239. Disolda U A Disouda M bronda U bronda A brunda M Tristany U A Tristan M

240. sameron U sameron M se meron A

241. peramus U Piramus M A

242. De U M E de A Serena U A Sarena M

243. De U M e A ab qual U A lo qual M gent U jen M gint A

244. Elena U A Aleyne M que dins U que dins M e dins A troya mes U Troya mes A troyalmes M

246. Se deujsaua en U M Tot so diuisauen A

247. nous say dir U nous say djr A no say dir M

248-249. Tuit liclavell eron daur fi U

248. Tuit U Tuyt M Tot A

249. Petits M Petit A grans M gran A eron U eran M foren A daur U A dor M

250. De U M Dun A oltra mari U oltre marj M ultramarj A

251. FFolasella U Era la sella M FFon la celha A trob ben U jent M molt gint A guarnjda U A garnjda M

252. fil U M fill A daur U M dor A e dargent U soptilment M sobtjlment A

253. Segons U Si com M Axj con A ca lobro U ala obra M lobres A

254. Lo gambaleron U Lj cabells eren M Lj gambals eron A sens U A ses M fallja U M falcia A

255. siconson U si com son M axj com son A

256. coreges U correges M A negra pon U Negrepon M neyra pon A

257. El U Els M A sobrecingle U sobre çingles M sobresingles A examen U M exemen A

258. ciuelles U çiuelles M ciuelhas A foren U eren M A

259. fin U A fi M mecis U maçis M messis A

261. njelat U njellats M njelhatz A

262. nous ay enquer U no hay enquer A enquer nous ay M comptat U contats M comptats A

263. Con U Com M A fayt maestrilment U garnjt rjcamen M faytz mestrjuolmen A

264. Neus U No M A pensets U creyats M creatz A jens U pas M A for U fos M A

265. crestall U cristayll M cristalh A

266. bell e debell U e de bell M e de belh A tall U M talh A

267. E licornet U E lj cornet M Ab cornet A dayçella U son daytal M de semblant A manera U mena M manera A

269. esmarat U smerat M smaltat A trop U trop M molt A gint U gint A jen M obrada U M obrat A

270. Menudament entrellaçada U Menudament entrelliada M Trestot fo asaut compassat A

271-272. In U ed M i due versi mancano

273. Bem resemblet U Bem ressembla M E semblech fos A dorança (il segno di abbreviazione della n è uno solo: si tratta della sovralineatura che parte dalla o ed arriva alla ç) U donrança M donrrança A

274. Las U Les M A capçanas U capçanes M capsanes A ama U A auja M

275. Eran U Eron A Leys son M daur U dor M A fres U M fis A garnjdas U garnjdes M A gen U A jen M

276. Platos U Plato M Platons A soptilmen U de Argen M certamen A

277. Clauatsdaur fi ab gran belesa U E son daur cuberts per noblesa M Quj tots eron daur per noblesa A

278. car en cascun ach per gran noblea U En cascu ach per dar belhlsa M En cascu hac per dar belhesa A

279. Encastat U M Encastats A rubis U rubiç M robissos A e U e A o M safir U M saffirs A

280. Enesmarachde U O marachdes M Maracdes A lusir U luyr M rebesirs A

281. Virets U M Veyretz A solell U M solelh A

282. Al pitral U Pitral M Lo pitral A noniach parell U non ujs anch par a ell M non vjs may ten belh A

283. encantament U encantament M ancantament A

284. Cent U M mil A cascauells U cascauells M cascauelhs A hiac U hi ach M hj hac A dargen U dargent M dargent A

285. Asauts U M Asautz A bella U bella M belha A fayço U fayco M faiso A In U ed M segue il verso: Que non eron semblant deço U E no fo semblan de faico M

286. alaltre U del l’altre M e laltre A ne de mots U nj de uotz M de belh so A

287. acordar los ujrets tots U accordar los ujrets tots M no gens acordans de vots A

288. In U ed M il verso manca

289. Alpas del palafre U Al pas del palafre (Al è seguito da palefre cancellato) M Al pas del paleffre A amblan U M emblan A

290. lays U M lay A Tristany U A Trjstan M

291. Ques U Que M Quj A per U M de A ausir U A auzir M

292. Daytal U A De tal M ausits U ausitz A moyts M

293. Folo palaffre U FFo lo palafre M FFon lo paleffre A ben U jent M gint A garnjts U A garnjt M

294. fo U M fon A braus U brau M A ne U nj M A dexausits U dexausitz A dexausit M

295. Enans U Ans M A asaut e gint U asaut e gint A asaltamen M uasme U vasme A uars me M

296. Eseu laney U Es eu lane M Ez anel A pel U M per lo A

297. Remiran U Remjrann M Remjrant A portaua U M portaue A

298. E U M Que A en U eu M yeu A cuydaua U M cuydaue A

299. Caxi U Axj M Quaxj A com uan U com van A auench M li U lj A quel M caualler U caualler A caualles M

300. Anets U Anes M A acaça U a caça M acassa A desparuer U desperues M desperuer A

301. Alcus U Algus M Ez algu A lagues U A la jes la M menys cabat U menyscabat A menscabat M

303. de quo U de ço M dayço A queren U querent M qujren A

304. Essaney U Es aney M E vau A mantinen U mantinent M de mantjnen A

305. Ab maior U A major M En major A queu nous U queu no M que nous A

306. uolgra U uolgra M plaguém A en grat U en gaug M en car A

307. cades U ades M quades A

308. Que U Quel M Quel A

309. Saber U M Sauber A algun U M algu A nouell U nouell M nouelh A certa U A certan M

310. cant U quan M quant A uulch U eu vull M volguj A adestra ma U adestrama A a destra man M

311. Tenjr U Anar M Tornar A mils U mays M mils A me U A mj M placia U plazia M plasia A

312. Li U El M Lo A palafres U palafre M palefre A quax U quaix M quaix A feunja U bausia M faunja A

313. mouer U moure M moure A don U A hon M son U fuy M A jrats U M iratz A

314. Esaney U Es aney M Ez aney A cuxats U ujats M cuytatz A

315. Con U A Com M es cuxos U cutxós M A

316. calçey me U vau pendre M vau pendra A çells U cells M celhs A esperos U speros M sperons A

317. auja U M hauja A aportats U portats M portatz A

318. Los quals U E can abdsos los M E quant ab duy los A mauja U mach M A descalsats U calçats M calssatz A

319. Pus remuntey U Remuntech sus M yeu remontey A palafre U palefre M pelaffre A

320. Er U M Or A jrets U M yreu A

321. ho U M o A ueurem U veurem M veyrem A quen U que M que A

322. tro lendema U M trol sendema A

323. Encaras U Enquer M En quera A agra U M hagre A

324. palasfres U palasfre M pelasffre A sideus U si deu M si deus A majut U M (in M segue -s cancellata) magut A

325. me U M mj A

326. Euliedits U Eu lj dix M So djx yeu A uull U vull M vulh A

327. segray tot U segujray M A

328. Vullats U M Vulhatz A o U ho M A

329. Que U M Car A me U M mj A serets U M saretz A forçats U M forsatz A

331. Quespero U Quesperos M Quesperons A toquen U toquen A toques M

332. asats U M assats A

333. deja U dega M A

334. alongar U allargar M alhonguar A

335. Quedeluy U Que de lur M Que de lieys A mouer U moure M A

336. Adonchs U Adonchs M Adonch A men U me A mj M dambladura U A denbladura M

337. Lopalafres U Lj palafre (alla base della L, forse una j malriuscita e perciò ripetuta) M Lo palefres A per altra U e tench sa M e tench sa A

338. Altraurs U Atraues M Altrauers A

339. Quera deflors U Quj de flors era A trop gint U gjn A garnjda U guarnjda A: in M il verso manca

340. Que no U Que no A Es anch no M maujda U ma uja M ma vjda A

341. En prat ujs U En prat vis M Ves en prat A tanta U A tan M bella U bella M belha A

342. Es U E M Ez A achnj U hach nj M hacni A

343. ordenech U A hordena M

344. Gent U Jent M Gint A lauerdura U la uerdura M lambladura A

345. hon U on M A lo U A lj M palafres U A palafre M

346. despero U desperos M desperons A destrenyia (sulla y c’è una ulteriore i) U destrenyja A destrenyia (la i è sulla y) M

347. men guardaua U men gardaua M menguardaue A

348. Es U M Ez A en axi U en axj A eu axj M cant eu U com M quant yeu A pasaua U passaua M passaue A

349. Lorer U laurer M A euui U yeu vj A vj lay M penden U pendent M panden A

350. Vs U A (in A Vs sembra corr. su Vn) Vns M gans U guants M A dargen U dargen A dargent M

351. talla U M talha A perpinya U perpjnya A perpenya (enya è sovralineato) M

352. foron U foron A foren M tenguts U M tengutz A

353. pell U sol del M sol per lo A maestre U mestre M A socre U so cre A ço cre M

354. Car U M Que A semblaua U senblaua M semblaue A çel U cell M celhs A quils U quels M qujls A

355. Los agues mantinent U Mantinent los a M Mantjnent los hagues A lexats U M lexatz A

356. E can U Can eu M Cant yeu A trop U A fort M pagats U M pegatz A

357. Cresen U M Cresent A que U que A queu M lay U leu M A

358. caualler U Chevaler M Caualher A uaylet U ualent M valhen A o U M ho A

359. noues U M novelh A

360. ves larbre U uers larbre M al arbre A

361. cordons U M cordos A gans U M guants A

362. E U M Que A

363. Qui llals U Qui lals M Quj lals A pauset U pausech M A desia U M disia A

364. Abmi U En mj M A masex U A matex M

365. Ayçets U Aquests M Aquetz A gans U gants M guantz A quils ha U qujls ha A quils a M çay U say M A

366. Tan U M Ten A asauts U asaut M asautz A ni U e M e A tan U M ten A gin U jen M gint A obrats U M obratz A

367. Ne coses U Ni say com ses M No say com ses A fayt U M fet A ne U A nj M

368. palafre U M pelaffre A

369. que sonbe U be que son M que sien A sien U sçient M scient A

370. Caxi U Caxj M Quaysi A fayts U M fayt A maestrilmen U soptilment M mestrjuolment A

371. e laltre arnes U el altre arnes M elaltrarnes A

373. Viuenjr U Vi uenjr M Viu venjr A dos U A doc ma la lettura è incerta M branxets U A branchets M petits U M peytitz A

374. Semblech U Semblaua M En semblan A queu los U los M quels A agues U agues M hagues A nourits U noyrjts M A

375. Axis U Sis M A abme U ab mj M vas mj A con jausir U conjausir A entorn jausir M

376. eras U M ores A puch U pux M A

377. Que encantament U Quencantament M Quencantamen A can U cant M quant A uey U veya (la a è sovrascritta e fa perdere la rima col verso successivo) M vey A

378. Que U Que A Car M certes U jes M ges A cets U dests M aquests A branxet U branxets A branchets M

379. Maguesen may U Que magen M Magen A nj eullor U nj eu anch lor M nulh temps nj yeu lor A

380. mostrem U fan gran M mostren A semblant U semblant A senblant M

381. Bem marauell U No say M A co sis U co sis M cosis A poch U pot M A fayre U tan jen fayre M tant fayre A

382. Per queu U Mas eu M Mas yeu A uulh U vull M vulh A cap U a cap M acap A

385. guardan U M guardant A nj U M ne A

387. E li U Els M E lj A branxets U branxets A branchets M uengron U uengren M vengren A

388. Broque U Aney M A e pel prat U pel prat e M pel prat e A

389. esperuer U speruer M speruer A mudats U mudat M A e U trop M fort A bells U bell M belh A

390. gits U getz M jets A çells U sey M A casçauells U cascauell M cascauelh A

391. FForon U Eran M Eron A gin U ben M A

392. Entre U A Enfre M

392. guatleta U gualla M guatle A onse U hon se M on sa A pexia U pexja M paxia A

393. gorga U guorgua M guorga A

394. Cant eu U Quan eu M Can yeu A lo vey U lo lauj M lo leue A

395. Nesparuer U Nesperuer M Nesperuer A bells U bell M belh A

396. caytals U quaytal M quaytal A

397. en peruença U M mantendença A

398. en peruença U M enperença A

399. prets U M pretz A lausor U lausors A ualor M

400. Bem marauell U Bém merauelh A No say M com sis U co sis M cossis A pot U A pot tan jen M

401. Que laltre U Quels altres M Quells altres A aborasat U aboraçats M aborrassatz A

402. E say cest uey U E uos ets M E vos statz A tant gent U ta jen M ten gin A curat U mudats M mudatz A

403. E una pena U Que ja penna M Com pena A solno U nous M sol nous A sofrayn U sofrany (con any sovralineato) M soffrany A

404. quant U quant A quan M uey U uey say M vey sab A gen U A jent M

405. Car jes natura U Car natura jes M Que natura ges A cosen U cossen A cossent M

406. Mantas U Mantes A Stes M causas U causes M A vistas U ujstes M vistes A ay U M hay A

407. desplay U M despar A suy U M ço A çay U gay M fay A

408. suy uiu U viu suy M A estort U stort M A alamar U dela mar M A

409. pux al U puxal M pogues Lo A

410. Qui U Quj A Que M pel U M per lo A renomnats U nomenats M nomnatz A

411. caualquey U M quaualquey A apas asats U apenssats M apressatz A

412. çayso U saho M say so A

413. Pux U E pux M Tan (la T sembra corretta su altro, forse una E non completa) A me U M quem A dejus U djns M en A ·j· U vn M A

414. On U Hon M A ach U M hac A dauiro U daujro M denujro A

415. fayço U M fayso A

416. Cascun U E cascu M A

417. E trastuyt U E trestuyt A E cascu (si ripete l’inizio del verso precedente) M

418. asis U axi (con la i sovrascritta) M ayssi A espesamen U espessament M spessamen A

419. força U forca M A den cantamen U dencantament M dencantamen A

420. fruyt e flors U fruyts e flors M flors e fruyts A

421. nou ordonaual U nou ordenaual M nols ho donaue al A

422. Le U Lj M A eron U eron A eren M asasonat U asseonats M assahonat A

423. belles degran beutat U ab trop grans beutats M ab trop gran beutat A

424. Eron U Eren M A freches U fresques M fresques A gint U jen M gen A flayrants U flayrans M A

425. Entre U A Contra M las U les M A fullas U fulles M fulhes A

426. Donli planço eron U Hon eren lj planço M Tot lj planço veron A garnjt U garnits M guarnjtz A

427. auçellet U auzello M auzelhet A petit U petits M peytitz A

428. FFasion U Moujen M Moujon A sons U xants M A not U uoltes M voltes A

430. natural U naturalment M naturalmen A los U A lur M

431. jardi U M verger A reujronaua U reujronaue A aujironaua M

432. Per canons aygua U Per canons aygua A Vnaygua M

433. Qui venja U Quj vanja A Venja M

434. Enxia U Es exia M Ez axja A en U A de M dun U del M A

435. En un U En vn A Dun M gint U gint A jent M paymentat U paymentat A apeymentat M

436. Deblanch U De bell M De belh A marbre U M marbra A

437. En U M Al A ach U M hac A bastit U M bestit A

438. rich U M richs A palau U palay M palays A

439. fets U fe M fech A

440. Qui U Quj A Que M fo U M fon A engeny U M engin A obrats U M obratz A

441. guarnjt U garnjt M guarnjts A totas U totes M A richtats U M beutats A

442. çeluy U cell queu uj M saluy A njent U njens M njent A

443. Le murs fo guarnjt ricamen U Lo mur fo bastit rjcamens M Totes les cases veramen A

444. Onson U Dun san M Hon son A gint U jent asis M assis tot A le U lj M A

445. bell U M belh A uermell U M vermelh A

446. Asauts U Asaut M A tots junts U conjunt M conjunct A argen U argent A aur M

447. Leportals U Lo portal M A fon U fo M A tot U fayt M A atresi U atressi M A

448. Alts uoltats U Gran e uoltat M Gran e voltat A bell U M belh A tall U M talh A

449. Quactre U Quatre M A colondas U colones M A crestall U crestayll M cristalh A

450. Sofren U Soffren A Eo feren M

451. Las portas U Les portes M A foron U foren M A duptar U M dubtar A

452. Dun fust neyre U Dun neyre fust M Dun neyra fust A ques nomnat U qui nom M quj ha nom A

453. Ablandas U Ab landes M A clauadas U clauades M clauat A sus U dessus M A

454. asaut U jent M gin A obrats U obrades M A anjell U ab njell M anjelh A

455. liuell U M liuelh A

456. Le balays U Lj palay M Lo palays A hac U ach M hach A dayts tots lats U de tots lats M atotes parts A

457. Quatre sens U Quaranta M Quatracents A coudes U couses M coldes A mesurats U M mesuratz A

458. atretant U atrestant M atrestant A

459. Anch U M Hanc A noui U no ui M non vj A almeu semblant U al meu senblant M amon semblan A

460. bella obra U riqua obra M richobra A

461. E lo U El M Lo A palafre U M palafres A mantinen U asaut e jen M asaut e gent A

462. dreyt U dret M A portal U palay M palau A

463. Aqui U Aqui M Ez aquj A metex ell U matex ell M masex A saturech U M saturet A

464. Sitot U Si tot M Si que A per me U M (in U per sembra aggiunto in un secondo momento) per mj A no U A non M

465. palafre U M palefre A ben U A bem M es U par M pot A rayso U A razo M

466. que U M quyeu A duymay U A huymay M

467. jes U M ges A nos U no M nous A coue U M tench A nesetjay U ne sesxay M neus exay A

468. repas U res mut (mut è inserito nell’interlinea su pas cancellato) M res pas A volentat U uolentat M voluntat A

469. asaut U asalt M tan belh A mauets U M mauetz A portat U M manat A

470. deig U deyg M dey A tots temps U M assatz A grasir U A grayr M

471. Dexenduts U Dexendut M A (in M la t sembra corretta su y) ui U vj A uju M

472. FFors del U FFors del A Del M palay U M palays A punçella U punçella M donzelha A

474. totas U totes M totes A

475. Desamjt neyr U Dun samjt neyr M Dun rich samjt A fon U A fo M gint U gin A jent M

476. Hon U M Don A ach U M hac A brisau U A brjsaut M atall U a tall M ab tal A françes U frances M A

477. No U Noy M A ach U M ac A

478. Orladura U M Ornadura A nj U M ne A

479. ill U ella M elha A uestia U M vest A tangen U tan gen A tan jen M

480. esmendar U smendar M smenar A

482. faç U M fac A blanqua U blancha M A e colorada U e colorada A colorada M

483. cabells U A cabels M saurs U saues M ros A trop U trop M e A gint formada U enformada M gin formada A

484. FFo U A Fon M menbres U menbres M membres A

485. eu ne ui U ne uj M yeu ne vj A de fors U A de defors M

486-487. In U ed M i due versi sono invertiti di posto

486. fo U M fon A anys U A Ans M

487. Trop era bella U Trop fo bella M Belha era A estans U stans M A

488. que eu ensa U quen son M quez en sa A faç U fas A senblant M xausi U M pausi A

489. Vas U A Vars M Ley U leys M luy A can U quan M quant A

491. Esil U E sim M A lengatge U M lenguatge A

492. E dix M Disens A sta M esta A razo M rayso A: in U il verso manca

493. Gujllems U Gujlleumes M Gujllalmes A soyes U A sias tu M

494. Or U A Hor M sostuy U en sestuy M en cestuy A pahis U M pays A

495. poy U pauch M pou A acouta U scauta M scoutes A bieus U biaus M biaus A

496. Comant U Comant A Car M gete U je te M Je te A voyll U uoy M vuelh A consellier U conselljer M concelhjer A

497. Tuest U Tues M Tu es A doltra U ultre M outra A lamar U la mer M A

499. Cunque U Com ses M Dunques A sitant U aytan M tant A terra dura U curados M au munde dure A

500. Nom uj tan U No auench a M Naujent A home U M (in M la h sembra corretta su n) une A en seybella U aysi bella M aysi belha A

501. Estranyer (considero abbreviazione della r la sovralineatura di anye, cfr. 725) U Si strange M Ne si stranges A nouella U M novelha A

502. complida U compleya M complia A detots U de tots M de tous A bens U biens M A

503. Layxa U Lexa M Laysa A li U lj M le A palafres U palafrey M pelaffriens A els xans U ayxjens M eus xiens A

504. totas U tot a M totes A

505. Carie U Car je M A les U lo M le A sayzen sicortoys U say axi cortoys (in axi la i è sovrascritta) M says aysi cortoys A

506. Que U Que M Quils A no U M ne A atoy U A a tu M entendre U atendre M actendre A

507. Ab tant U Adonchs M Adonch A manet U mj ua M manech A

508. Emenechmen U E manet me M E maneymen A per U vers M vas A palay U M palays A

509. Donzella U M Donzelha A uullau U play M plays A

510. Erfayt ades U De mi fayts ades M Er fayts de mj A ses U M sens A

511. Queu U E M Quyeu A ay U M hay A

512. Vostres U A Vostre M talans U coman M comans A co U com M con A prenda U prenda M prengua A

513. aprenda U apprenda M aprengua A

514. Noues U Noues M A

515. Siles U A Sil M sabets U M sabetz A façats U fassatz A diguats M

516. Ses uostre dan tan de plaser U Ses vostre dan tant de plaser A Vostre nom que desir plaser M In U ed M seguono due versi: Que uostre nom puxa sauber U Donzella sius ue de plaser M Car trop men pren grans desirers U Que dals no son tan desirans M

517. Selam U E sim M Elham A Bieus amis xires U beaus amjs chier A en saluytans M

518. Au temps quel Rey Artus U Quel roy Artus M Autans cartus A conech U tenoyt M tenoy A bretanye U Bretanya M A (in M etanya è sovralineato)

519. A cuy U A qui M De cuy A jesuy U que suy M je suy A xarnell U jarnell M xernelh A

520. Le mon U le mon A lo mon M

521. Per U M Par A mon droyt nom U A nom droyt M

522. Son cas e noistas perler U Si anch noystes parler M Si onques noystes perler A

523. Dan rou uos say gen tant compter U Del roy Artus uos say conter M Du Rey artus vous say conter A

524. Dins çest palay litrouares U Quen cest pays le trouueres A Qujl est dedins estuy palayes M

526. estrange U stranya M strange A maladia U meladja A malja M

527. Ceest U Sa est A Ses M tristesa U A tristesa M folloria U ses faylonja M feunja A

528. Que la U Quela M Quj la A serpens U surpist M sour prist A estrange e U M strange A

529. Por U Pour M A vna U j (con al di sopra il segno di abbreviazione per il femminile, simile ad una u sovrascritta) M una A manuesa uentura U maluoys Auentura M mauuaysa uentura A

531. Don U A Pour M lo U lj A Roys U roys A elle joy M a U M ha A perdua U M perdus A

532. don U de M de A sopira U sospire M souspjre A

533. Car U A E M cest huymans tots jorns sospira U cestuy maus tous Jorns enpjre A cascun jorn mal dire M

535. Car U Que M A nulla U nulla M nulha A ren U ren M xousa A ge U je M gelh A faça U fassa A faso M

536. Ni U Ne M A por U pour M A Ni U Ne M A por U pour M A

537. Ni U Ne M A por U pour M A estoyras U stoyres M estoyres A recompter U recompter A a conter M

538. Por art nj por en xantaman U Pour art ne pour anchantament A Ne per null encantaman M

539. Nol U M Ne A pux U pot M puix A tollier U tolre M tolhjr A talan U M talant A

540. Don je U per queu M Dont je A soueyr U sauoyr M savojr A

541. e U ni M ne A poeyr U poyr M pouoir A

542. Deluy U De luy A Si len M torner U tornera M tourner A agariso U a gariso M agarison A

543. parlan U perlan M A raso U M rayso A

544. Intrem U Jntrem A Entram M dins ell U al M A palay U M palays A ab duy U M amanduy A

545. Ma per ma U Me parla M Ma per ma A bellamen U bellamen M plana men A

546. Ells cans ell palafre lexey U Els palaffres els cas lexey A E lexey loscans el destrer M

547. Defos U Defors M Deffors A mas lesperu portey U [mas] portey lesperuer M mas lesperuer portey A ell U al M A sinestre U M sinestra A

548. Totes U M Totes A uots U uets M vetz A

549. Es U M Hon A doney gran dan U eu aney gardar M yeu regardey A

550. Las U Les M A uoltes U voltes M voltes A e ells U els M A en tallamens U entayllamens M entelhaments A

551. soptilmens U M subtilmens A

552. Eron U A Eren M obrats U A asis M en U M de A mantas U mantes M mantes A gujsas U gujses M guises A

553. dahur U de sur M datzur A hiach U hi ach M hj hac A

554. Juntas U Juntes M Junctes A batallas U batalles M batalhas A torneys U M torneigs A

555. jausimen M xausimens A dompneys M dompneigs A: in U il verso manca

556. Corts U M Certz A apaley U e ab leys M hj ha pleytz A preyans U presans M presans A

557. richs fayts U M fayts richs A

558. Qui U Quj A Qujs M donen U donen A donon M prets U prets M pretz A

559. Tristany U Tristany A Trjstan M fin U A fi M amador U Aymadors M aymador A

560. Virats U Virets M Viretz A las U lay M A penxas U pinxes M A las U les M A

561. Las U Les M A proeas U proeses M proesas A las U les M A

562. prets U prechs M pretz A hac U A ach M

563. Lançalot U Lancelot M A

564. Pogrets lay ueser U Hi pogrets veuere M Pogretz vesser lay A

565. Losen U Lo sen A Lo seny (con eny sovralineato) M força U A forca M e lardimen U lardimen M lardjmen A

566. caualleria U Caualleria M caualharja A

567. E lay U Lay M A pogrets U pogrets M pogretz A ueser U ueser M vesser A

568. Palomides U Palomjdes M Pelomjdes A les forçiu U lo forssiu M lo fortju A

569. Cap U Ab M Queb A trop altiu U sobraltiu M sobraltju A

570. Menech U Menet M Manech A afi U a ffi M A man U M mant A asay U assay M A

571. virats U ujrets M vjretz A

573. de Rech U derech M darech A caualleries U caualleries M cauallarjes A

574. Galuany U Galuany (con uany sovralineato) M Galuany A auentures U Auenturas M auenturas A

575. batallas U batalhas A batalles M forts U M fortz A duras U A dures M

576. De U M E de A boors U bors M baors A perseuau U persauall M ercaual A

577. Quen U Quen A E M conquesta U M Questa A sant greal U sant gresal A greal M

578-579. In M i due versi sono invertiti

578. FForon U FForen M FForen A ensemps U hi ensemps (hi è inserito nell’interlinea con richiamo sul rigo) M ensems A

579. Qui U M Quez A anch U M hanch A fo U foren M fon A las U M laç A

580. null treball U trebal M trebalh A quen U que M que A sofris U M sofferjs A

581. De U A Ne M çell U cell M celh A

582. Lofill U Lo fill M Lo filh A bella U bella M belha A

583. Virats U Virets M Viretz A hac U A ach M

584. lançalot U lancalot M lancelot A cuy U A qui M

585. estech U stech M A lonch temps U lonch temps A ·j· any (any sovralineato) M

586. No U Nen M A pot U poch M A saber U saber M sauber A

588. foron U foren M A prous U M A (in M il segno di abbreviazione di us è corretto su j) asajans U assayan M assaians A

590. folls U M folhs A guaps U guarips M gabs A quis U que M A sabion U saubon M saubion A

591. En querets U Enqueras M Encara A pogrets U M pogues A jausir U xausir M pausar A

592. In U ed M il verso manca

593. Dell U Del M Del A brunesor U Brunor M A

594-595. In M i due versi mancano ed il v. 596 viene a rimare col v. 593

594. Gariet U Guarrjet A

595-598. In U i quattro versi mancano

596. Com M Quj A treballeron M trebelharen A amor M amors A

597. Debades M En bades A null M nulh altre A

598. U fo M hj fo A

599-600. In M i due versi mancano In U solo il v. 600

601. daltres mans U de mants autres M de molts daltres A hifo lur U tota lur M hj fon la A

602. penxa U depint M poxan A diuisida U A deujsida M

603. cosis U sis pot M co si pot A gen U jen M gint A

604. Queu U Que M A lameytat U A la mjtat M no U A nous M retrayre U A retrayre M

605. eras men fay U ares men fau A mj fas eras M auctor U actor A Ector M

606. Preyres U Peyres M A prets U M pretz A

607. Virets U M Viretz A lay U A assats M per la U pel M per lo A pasimen U payment M paymen A

608. Sesen U Meses M Mises A e U hi M ez A arjen U argent M argen A

609. Segons U Segons A Axi M ques U cols M quels A coue U M couench A

610. on U A com M nuyt U A nit M fos U A es M escura U scura M A

611. Els U El M Ell A torbats U M torbatz A

612. Pogrets U M Pogretz A als menuts U ab menuts M amanutz A datz U M datz A

613. bells U bell M belhs A

614. Que U Car M A uoltas U uoltes M voltes A

615. Virets U M Veyretz A caruuncles U caruoncles M A flamejans U flamejants M flamejants A

616. clardats U clardat M clartatz A tan U tan M ten A

617. se U A sen M torbaua U M torbaue A

618. Eseu U Es eu M Ez yeu A qui U qn M qujn A guardaua U penssaua M penssaue A

619. Ane U Aney M A pells U pel M A palats palas U palays M palay A esbasits U sbalayts M sbays A

620. rictats U M richtatz A don es U don fo M A

621. fasion U fazion A feyon M maraellar U M mereuelhar A

622. pessius U pensiu M penssiu A estar U star M A

623. Vessen U Vesen M Vesent A ço U M co A que hanc U quan M quanch A auja U M hauja A

624. palay U M palays A

625. huyls U ulls M hulhs A presona U persona M persona A ujuen U M vjuent A

626. estes seluy U Stiers leys M Si no celhuy A

627. Quim crech U Quintret M Quentret A com U co M com A ay U M hay A

628. reproxen U reprotxe M reportey A

629. Ala U M Dela A donçella U donzella M donzelha A

630. nomes U no mes M non es A

631. dit U A dits M sion U A sien M uerdader U uerdaders M vertadjer A

632. huyll U ulls M hulh A mon senyer U monsongers M monsonger A

633. Nosay U No say A Ne say eu M cuy endey U quin dey M cuy deya A blasmat U blasmar M A (in M precede un segno cancellato: probabilmente una p non completa) pus U pus A plus M

634. Caysi U Quaysi M Quaysi A lo U A le M Rey U A roys M

635. mauets U maujets M maujetz A

636. Esil tambe mach escoltat U Ella can mach pro scoutat M Elha quant mach pro scoltat A

637. Presse rire U Prez sa rjre A Respos rjsen M e dix maxi U e dix ayxj M e dix axj A

638. ueyramen U ueyraman M veraymen A uos U uo M vous A

639. je U ie A jes M no U M ne A poynt U A pjunt M ablasmar U a blesmer M ablasmer A

640. Esi uos auray arecompter U E si uos sabria reconter M Ge vous seray bien reconter A

641. Per coy mos droyts ert conehuts U Pour coy mes droyts er conexuç A Per cor mes deujs cor a uoyt M

642. Vos estes or endroyt venus U Vous etes or endroy venus A Vosstes or endroyt M

643. Dou monde que est en grets balança U Du monde quj est en grjef valença A Don mon desquj est en greu balança M

646. Le Roys ueseyr U Vesser le roy M Veoyr le Roy A ne U M e A se U son M sa A

647. Se U Si M A no auoys la U nouets la M no haues A

648. Er U Or M A escouters U scoute M scoutes A je que U que je ti M que ie A

649. E cestuy U Cestuy M A anellet U Anyellet (nye è sovralineato) M anelet A ay U hay A ayt M

650. mon U mon M mey A sinestre U M senestre A deyt U doyt M A

652. Eneus U Aneus A Aueus M desi tres U de tres si A aysi tot M gran U M grant A uertut U vertu A Auentura M

653. les U le A us M affiers U safils M saffirs A fermes U fermoys M fermet A

654. Por U M Pour A çel U cell M telha A por U por M pour A çel U cella M tel A

655. Quels sers rent U Quaxia xent M Que si erent A

656. treble e escur U trauba scura M en chambra scura A

657. Puys U Plus M A clar U M clara A pur U pura M A

658. Comant U Cun mant M Com a A cristany (la c sembra corretta su t) U cristayll M cristal A cant U can M quant A polis U poljs A puljts (la t sembra corretta su r) M

659. uos la uistes U uos lajustets M vola justes A au U A en M

660. ueyros U uerets M veures A apertamen U apertamen A spertament M

661. Lo U Le M A Roys U A roy M

663. Madona U A Donzella M mil U mjl A m (con il segno che indica l’unità sovrascritto) M merçes U merces M A

664. ren U rent M A com U com M can A mauets U mauets M mauetz A consellats U consellat (segue -s cacellata) M conselhat A

665. Que U A E M no agra U non agra M no magra A pensats U penssat A cuydat M

666. Queu U Quen M Quen A fes U fos M A lodefalljmens U lo defelhjmens A lo falljments M

667. Car U M Cor A corporals U cinch corporals A v· naturals M seyns U sens M A

668. Cujaua U Cuydaua M Cuydaue A

669. Mas U Mas pus M Mas pus A sus U suy M A nas U uans M vans A

670. Al mondar U Al mundar M E mon dir A far U M fer A

671. Adonch U Adonchs M Adonchs A lanell U M lanelh A querer U M carer A

672. mantjmen A mantinen U M (ma cfr. il v. 833) Quelall trays del dit U Que del dit lach tret M Que del dit los trach A

673. passet U posech M passech A lom U M lon A asaut egen U asaltamen M asaut e gen A

674. huylls U hulls M hulhs A puys U A pux M anell U aney M A gardar U M guardar A

675. Vas U A Ves M totas U totes M totes A uj U M vju A

677. ço U co A dabans U debans A: in M il verso manca

678. Depuys me fo U Me fo despuys A Depux M

679. Cant U Quan M Quant A

680. la justamen U laiustamen A scurament M safir U saffir A safill M

681-682. in M i due versi mancano

681. uull U vulh A

682. de quo U da co A que U quez A puys U yeu A

683. Per U Part M A unes U A vna M rexes U retxes A rexa M

684. Sots U A Part M vna U M vnes A volta U uolta M voltes A crestal U cristayll M cristalh A

685. Ach U M Hac A gran U bell M belh A leyt U lit M A seu U e re M on res A noy fall U M no falh A

686. garnjts U garnjt M A que sanch U que anch M quanch A hom ujs U M hom ne vjs A

687. cubertos U cobertos M cubertes A

688. seda U M ceda A rich U rjchs M richs A e bos U e bos A obrats M

689. çell U cell M cest A leyt U lit M A tant U tan M A marauellos U marauellats M marauelhos A

690. Estech U A Stech M cauallers U chevalers M caualhers A

691. Joues U Asaut M A bells U bell M belh A

692. Enedat de ·xxx· ayns complits U Es ach tro xxx anys complits (anys è sovralineato) M Joue semblant de pretz guarnjtz A

693. fo U M fon A calçats U calcats M calssat A uestits U M vestitz A

694. de U dun M A

695. parech U mostrech M A fayço U fayco M fayso A

696. alegre U M alegres A nj U M ne A sas U sans M A

697. estret y U stret M stretz A

698. Irats U M Iratz A fels U M felhos A uns U vn M vz A nuts U M nutz A

699. On U A Hon M metia U M matia A

700. e U M ez A

701. uylls U ulls M hulhs A non U no M A ujraua U M vjraue A

702. mantas U mantes M mantes A uets U M vetz A sospiraua U M sospiraue A

703. Quax qui U Con hom qui M Con hom qui A ue U M veu A desplaser U desplaser A despler M

704. Que per ses fas U Que sobrells draps M Si que pel drap A uirets U viretz A uerets M caser U jaser M xaser A

705. Aygua U Laygua M A qui U quj A que M huylls U ulls M hulhs A li partia U partia M lj partja A

706. Als U M Al A peus U pes A M caualler U caualler A chevaler M auja U M hauja A

707. Dos U Dues M A dones U dompnes M dompnes A neyr U A neyrs (la r sembra corretta su altro, forse s) M uestides U uestides M vestjdes A

710. Car U E M Que A cascuna U A cascuna (aggiunto nell’interlinea su agua cancellato) M

711. Al pes U A Denan M fill U ho fil M o filh A ofrayre U ho frayre M o frayre A

713. fasion U fazion M faeren A çella U cella M celha A cayso U sayso M A

714. Eseu U Es eu M Ez yeu A adonchs U adonchs M adons A raso U M rayso A

715. doncella U donzella M donzelha A

716. diats U digats M diatz A

717. Es U M Ez A ayçell U aycell M aycelh A jaser U seser M saser A

718. sen U M seny A sauber U A saber M

719. Met U M Mett A ·j· U vn M A

720. E no U M Quals no A nj U ni M ne A au U M ou A niue U nj ue M ne ve A

721. may U mas M A çell U en lo M lo A reguardar U M reguardar A

722. dones U dompnes M dompnes A estar U M star A

723. Asats U Assats M A maridas U marrides M marrjdes A denant U denant A deues M

724. en U ne M A

725. trop U A fort M estranyer (considero abbreviazione della r la sovralineatura di anye, cfr. 501) U stranya (con rany sovralineato) M stranya A

726. sausa U saussa M hausa A

727. Aut U A Alt M rasonar U rasoner M reysonar A es ella U selam M aycelham A dits U dis M dix A

728. Bieus U Bieu M A sire U A sira M canje U can je M quan je A uos U M vous A amjs U ay mjs M hay mjs A

729. Seyns U Sayins A Ace ans M

730. Tot quant U Tout quant A Quan que M uos U M vous A

732. ensi U en si A ajxj (la j è corretta su i) M lo U le M A fayray U faray M feray A ge U je M A

733. Car U A Er M por U pour M A no ant U neen M njant A

734. Satxes U Saches A Satxies M es U M est A Rey U A roy M

735. Ceus dues U E les M Cestes A dames U dompnas M dames A sont U son M A soros U sorors M A

736. Launa est amors U La unamors M Lun est amours A lautra U laltra M lautre A

737. Quj U A Crey M jadis U solient M ia soloyent A en ceste U eser M etre A roynes U Roynes A raynes M

739. Mesor soy dedras U Pour çe son de drap M Pour ce sont de drap A neyras U neyr M A uestures U uestues M vetus A

740. Al U M Au A son U M sount A por secor U pour secors M A uenues U venues M venus A

741. femnas U femnes M fames A desconselees U desconsellees M desconsoleas A

742. sont U son M sount A

743. desenyoria U de senyories M de senhorja A

744. Por U Pour M A ujate U ujlte M vjute A Por U Pour M A

745. Cant en poyr doney U Ques hom pour dopney M Que anch en poy dompney A

746. O or nos tey som bieus dius amjs U Or nous traxes biaus dous Amjs M Or vous saes biaus dos amjs A

747. Ne demenes (con es sovralineato) U No demandes M Ne manes pas A ne U A nj M noysa U noyse M noyza A

748. Car U M Que A poysa U poyse M A camj sare U que mon Sire M que me sires A

749. Quili remua son pauser U E quil ramua son penssor M Car yl ha mjs tot son plaser A

750. Mas be poes U Mas bien pores M E si poues A auant aler U auant aler A anar a lor M

751. Jus ques bestraxes U Tro queles bratxes M Deues celes braxes A

752. E ales si coxament U Mas se soyt con siymans M E ce say fayt si sageman A

753. Con U Com M A pus U ant M miaus A poroys U pores M A uos U vos A uous M.

754. Madona U A Donzella M fimeu U A fieu M

755. Nulla U Nulla M Nulha A re U M res A plaser

757. odey U ho dey M A

758. parlar U perlar M perlar A

759. meseix U mesex M matex A

760. Suspiran U Sospiran M Suspirant A dis U dix M A enuy U anuy A erguyl M

761. de U de M per A

762. Percoy U Pour Te M Pourcoy A so U suy M A mes U mjs M A gref U gref M grief A dolor U M dolour A

763. Iscalibos U Scaljbor M Scalibor A bon espea U bonaspea M bona peya A

764. Car U Que M Que A cosa U xausa M chousa A mas U mes M ma A demostrea U deujsea M diuisea A

765. es U M est A dolan U dolant M doulans A

766. Ay U M Say A tan U M tant A

767. Lo U M Le A je lexe (con xe sovralineate) U lexaray M je lexe A

768. Emen U E men M Que je A profonde U profonda M profounde A

769. nef U M njef A hon U M on A mey U M moy A

770. Por U Pour M A uenjr U uenoyr M venjr A cest en contrea U sta encontrea M cestancontrea A

771. On auroy este U Hon je ay estat M Orgeyaste A

772. Totas U Tot M Toutes A fayltas U efforç M foys A noyants U lj es jajans (su jajans sembra esserci scritto qualcos’altro) M lies e soyans A

773. E sants tot cru jus quesi U E ses tote ceuje quey si M Que hanch nulh corrous non soffrj A

774. Ay espea U Hoy spea M Hapeya A por coy U pour coy M pour quoy A teuj U uj M te vj A

775. En U M A A cestuy U sestuy M cetuy A ponyt U poynt M A atel mes jef U a tal mes sief M ne calmenchef A

776. Car U A Que M tu me fas U mas fayt M toy men fays (la y sembra corretta su i e poi divisa da men con una sbarra verticale) A xef en xef U xief en xief M chief en chief A

777. Cleramant voyor U Voyr claraman M Veojr cleramant A dematie U dampnatge M domatge A

778. Car U A Canch M pus U pux M puys A noy U uj M vj A bayxer U bayxar M laysier A paratge U paratge M perage A

780. In M il verso manca, il verso successivo (781) presenta la rima del precedente (779) e dopo il verso 782 c’è uno spazio bianco pari ad un verso dopnes U dompney A

781. Por U Pour M A si U çe M te A mau vaysa U mauoyt M mauuessa A companya U complayor (con pl sovralineati: pel?) M companyia A

782. E lorda U FFlor M Elordre A xiualleria U xiuallerja M chaualharja A

783. de uoy ser U diujsier M le voy je A desa U en sa (la s sembra corretta su j) M de tal A manera U manoyre M maniera A

784. Lanoya niest U Lejaman M Lame nest A estranje U stranyer M strange A e feyra U e foyre M fiera A

785. E suy U M Je suy A mort U mar M mourt A

786. pus U plus M A dabans U dabans M de bans A

787. Las U Les M A duas U dues M A donas U dompnes M dompnes A que U M quj A eron U eron M eren A

788. Per lo U E plus M E pel A quellas U elles M quez elhas A meneron U feron M feren A

789. Ploran U Plorem M Ploram A ladonçella U la donzella M la donzelha A eseu U es eu M ez yeu A

790. enjendra U engenrra M engendra A

791. mant cor U man cor M cor A dautruy U daltruy M A

792. estem U stem M A trastuyt U trestot M trestuyt A

793. Lonja U Longua M Longa A saso U M sayso A consirer U conssirer M cossirer A

794. tenja U eu tenja M yeu tenja A lesparuer U lesperuer M lesperuer A

795. eseix U e cells M e sey A cascauell U cascauells (la u sembra corretta su qualcos’altro) M cascauelh A

796. Foron U foren M Fforon A ausits U [aus]it[s] M ausit A caytal U queytal M quaytal A ausell U auzells M auselh A

797. Naturalmen son U Natura[lmen] son M Naturalmen son A fer U A fers M brau U A braus M

798. Al U Lo A Adonchs U Arthus A jent U gent A suau U susau A

799. Guardan U Giran A vas (la a sembra corretta su e) U vas A

800. estes U etes A uos U vous A bieus U biaus A dous U douç A

801. Quen U Quj en A loch U lueuch A estes U etes A jntres U entres A

802. Sjel U Gel A uuy U voy A nol U nel A celeus U sales A Dieus la U Dites le A ge U je A uos U vous A

805. Pres les U Ales A rexes U retxes A ma U me A jenoley U genolhey A

807. Per queu U Perquel A uulch U deu A real U Reyal A

808. reys U Rey A

809. estam U stan A

812. era U mera A

813. Le U Lo A bastimens U bestiment A me U mo A defendia U deffendja A

814. drey U dret A

815. plau U play A

816. De U E de A mos U me A afars U rayso A uull U vulh A

817. sermo U serujs A longa U longua A nouella U nouelha A

818. Gujillems U Gujllem A ay U hay A noms U nom A Torroella U Torrelha A

819. Mos U Mon A payres U payre A cauallers U caualhers A

820. soy U suy A enquer U encara A escuders U scuders A

823. Qujr U Que ir A mati U maytj A tot sols U sol A caualcaua U caualcaue A

824. a U en A Malorques U Mallorques A pasaua U passaue A

825. duna U vna A

826. In U il verso manca

827. vns U un A papagays U papagay A estar U star A

828. In U il verso manca

830. Mas eu U E fom A senyer U semblant A çella U celha A

831. Cresia quen escuyr U Quel auzelh en lesculh A estes U stes A

832. cujan U cuydant A

833. Vas luy Anet U Aneymen vas luy A

834. breus U breu A mots U motz A

835. Cosi U Com si A

836. fe U fech A desi meteix U de simatex A cimbell U simbelh A

837. E co U Ne com A

838. commen U com ma A

839. ayçell U aicest A oltra U ultra A

840. Can U Cant A eu U yeu A ach U loy hach A

841-842. Tot quant mauench tro aycell jorn / Lo Rey estech ab semblant morn, U Lo Rey stech ab semblan mon / Axj com hom qui no respon A

843. pus U puys A leuet U leuech A so U lo A

844. Vos U Vous A litres U le tres A

845. FFets U FFech elh A pus U puys A uay U va A

846. çell U celh A

847. uostra mor U nostramor A

848. Abtant U Adonchs A gardech U guardet A uas U vers A saseror U sa soror A

849. Le U Li A Roys U Rey A parlere U perlaren A siy duy U ab duy A

850. Morgan U Morge A posje U pus que A çi fuy U ie suy A

851. Seans U Seynt A home U dome A

852. Or uull U Pour quoy vuelh A de mantinant U mantenant A

853. Decestuy U De cetuy A tota U touta A xazo U rayso A

855. Ladoncella U La donzela A

856. Biest mie ses droyt bieus sire U Ce est bien raso apert me sire A

857. uos U vous A laujte U la verjte A saxes U saches A

858. Voyrest U Veoyr est A il U ilh A uos U vous A le U la A sanes U sauues A

859. auant U abans A

860. Esqujlebos U Scalibor A espea U speya A

862. Por U Pour A estudi U studi A queli U que lor A

863. Can U Tant A en fustes U enfuestes A recesis U regeysis A

864. Austes U Auistes A plaçer U plaisir A lizere U e liessa A

865. Mays U Mas A tristeza U tristessa A

866. Vustre U Voustres A som est U ce mest A

868. Tres moyne U Temoyna A xosa U chosa A uos U vous A greue U greua A

869. quant U cant A ge U je A lo U la A xayte U oustey A del aue U delleua A

871. luen U bien A xatxes U saches A por U pour A mey U moy A

872. Nefures U Ne fosses A este U cesta A payne U punya A

873. Or canje U Pourtant A gesuy U je suy A tres U si A certayne U sertanya A

874. noustres U voustres A mans U maus (sembra corretto su mors) A

875. Maday U Mandey A on U en A un U una A jsle U jlha A demer U damer A

876. malorques est U Mallorques A appellea U assaltea A

877. jnfanta me U fantasma A

878. Enla U FFay ten A semblansa U semblanca A payso U pexo A

879. auçello U auzelho A

880. Ensi U Si A comsist U com sestuy A nos U vous A hi U ha A comtee U counte A

881. mandey U mandey ge A

882. Por U Pour A cest U cestuy A adeceuoyr U asauoyr A

883. Car U Que A fas U vuelh fayre A tot jorn mon pojr U mon pouoyr A

884. Deuos U De vous A ester U hoster A gref U grief A martiri U martjre A

885. cist U jl A recomptar U counter A

886. A totas U Amantes A jens U jans A uotro U vostra A bon soy U besanya A

887. Lortis deuent aurant soy U E lour sount tout a vostra sunya A

888. Lixaualler U Li chiualhier A

890. feyta U fayta A uos U vous A

891. deuench U stech A tot U tot A consiros U cossiros A

892. Lo U Le A Rey U roys A

893. Eseu U Ez yeu A

895. entendi U ay entes M anctendi A

896. fimeu U A fieu M e U e A es M ay U M hay A

897. So que U Co que M Cant A donçella U donzella M donzelha A auets U M havetz A

898. E quan quelaus U Ne quant ellaus M Eco quelhas A ha U A a M

899. E U Es M Ez A ay U M hay A dol e plaser U plazer e dol M plaser e dol A haut U asut M hagut A

900. ensemps U enssemps M ensemps A

901. pus uey U pus uey M pusque vey A que loch es U M ques loch A

902. Homilmen U Homjlment M Humjlmen A uull U vuyll M vulh A: C è illeggibile

903. Senyer U Senyor (sovralineato) M Senyor A: C è illeggibile

904. uull U vull M [..]ll C vulh A

905. Car U A Can M eu U M sen A tor mays U torn may A tornay M: C in parte è illeggibile: [......]torn en mon repayre

906. Be say U Se crey M Ben crey A mes en quist U sarrey en quist M merenquist A: C in parte è illeggibile: [.............]per mans meseranqujst

907. Que ay U Que ay M C So quay A deçay U e çay M dessa C deca A ne U C A nj M

908. Es U M Ez C A no deu U A non deu M non deu C may U mays M A mas C

909. Don U C Hon M On A saber U saber C sauber M A

910. de quo U dayco M A deço C don U C hon M vn A suy U A soy M son C

911. Pus U C Puixs M Puys A

912. Claramen U M Clarament C Certament A quant U quant C quant A can M ujst auray U vistauray C vist hauray A ujst ay M

913. Sanz U Per M Contre C A uerite U verite M verite C verte A geno U no C je non M ne A parlay U parley M parlay C parle may A

914. Unques amjs U Onques amis C De dins mon cor M Unques amjs A

915. Car bien satxes U Car bien sachies A Respos lo rey M Respos lo Rey C quela U quela A salla M que lay C

916. Dens en U De dins M De dans C A cuer U C A cor M tench U trop M C trop A xer U seyr M xier C xjer A

917. Ordi U Ordi M Ordi C Our dj A queti U que ti C que te M que te A demander U demander A demandeyr M demandier C

918. je U ge C ie A te U A ti C la uerjte U verjte C A: in M il verso manca

919. Grandas merçes uos fau dese U Senyer fimeu grande merce C Senyor fi meu vostra merce A: in M questo verso ed il successivo sono ridotti ad uno solo: Senyor (sovralineato) merces conor trop granda

920. Car U C Com A me U A mi C disets U disetz A fezets C tan U tan C ten A granda U granda A grande C: in M questo verso ed il precedente sono ridotti ad uno solo: Senyor (sovralineato) merces conor trop granda

921. Eras uos fau U Me fases faç uos M Eres vos fas C Eres vos fau A esta U vna M C cesta A demanda U M A demada C

922. enuy U enoy M anuy A fau U A fac M pus U A plus M: C è illeggibile

923. sey U senyor (sovralineato) M senyor A lo U A le M Rey U A roy M: C è illeggibile

924. Ayçell U Aycell M Ceylls C Aycelh A qui atendon U qui actendon M que attendon C quentendon A libreto U lj breto M A li broto C

925. Queu no say certes U [...]e say M Queu no say C Dartus no say A siets U C sets M sets A ono U o no C ho no M A

926. dits U que pel dit M pels dits C pel dit A esta U desta M A dela C punzella U puncella M donsela C puelha A

927. Car U E [..]r M Ecar C Car trop me A me U C A a mj M nouella U M noueyla C nouelha A

928. Vull U M C Vulh A sertificar U certificar M C certifficar A

929. Can U M Cant C A axi U C aysi M A ausich U mausit C mausi M A

930. Le U lo M Lo C A mi gardet U gardet M me gardet C mj guardet A biays U M A biax C

931. A manera U En manera A Ab semblan M En semblant C dom U A dome M C quis jrays U A qui siraya M ques irax C

932. Cujan U cuydan M Cuydant C Cuydant A

933. Comant U Comant C Comant A Coman M

934. Quejeso U Que ie suy C Que je suy A ceyl U sil C il A por U C pour A coy U C quoy A: in M il verso manca

935. cuje U diets M cuydes C A nay je U M nage C ne ge A

936. Semblança U Semblan[ça] M Semblansa C Semblance A nj U M C ne A

937. Senyer U M C Senyor A anch U anch M anc eu C donchs jo A no U M C nous A

938. menys prets U men[......] M menys preu C menyspreu A uostro honor U uostra honor M uostra honor C vostranor A

939. Esta rayso U Cay queu ay dit M Cant queus ay dit C So queus hay dit A

940. Can U C Quan M Quan A escrits U scrit M C scritz A fayts U M C faytz A pros U bretos M A brotos C

941. Dison U Disen M Dizen C Dient A sots U sets M siets C setz A

942. Ques U Quell M Que C Quelh A perdech U morj[ch] M morich C morjch A çella U cella M aycela C celha A sayso U M A sayço C

944. Can U M Quj A leuet U M lauet A jens U M gents A luy U A [..] M: in C il verso manca, insieme al successivo

945. foron U foren M A en U M al A: in C il verso manca, insieme al precedente

946. Assalabeyra U Aycella beyres M En salaboyres C Acelebrayres A

947. A U Ab M A Betaya U Bretanya M A: C è illeggibile

948. On fo el Rey U Hon fol rey M On fol rey A Lo Rey fo C mortalmen U mortalment M mortalm[..] C mortalmens A

949. Çell U Cel M Ceyll C Celh A perdech U A perdet M C tota U M C totes A sa U M C ses A jen U jent M gent C gent A

950. Car U Que C Que A dabas U dambes C A eron U eren C eren A tuy U tot C tuyt A tey U cey C sey A: M in parte è illeggibile: Car dambes parts tuy[..] sey

951. esteron U Romanguen C storceron A cist U [.a]s cell M mas C mas so A: M in parte è illeggibile: No[...........a]s cell crey

952. El U Lo C A Reys U Rey C A e Gujfilet U Giflet C e girflet A lifildo U e lo fil do C filh de no A: M è illeggibile: il padre di Girflet è Don: credo che si possa ipotizzare che filh d’en O < fr. fill Don, segmentato in fill d’On.

953. E lus cans U Elucan C ELucas A quj U A que C guasardo U gasardo C A: M in parte è illeggibile: [..................]sardo

954. Cobrech U Cobret C A: M è illeggibile

955. le U lo C A Reys U Rey C A deses U ab ses C A mans U C mas A lauçis U laucis C locis A

956. Segons que U Segons que A Axi com C

957. Eseu U Ez eu C Ez yeu A qui U quj A que C mantas U mantes C mantes A uets U vets C vetz A

958. Ay U C Hay A ausit U trobat C A cant U C quant A Gujuflet U giflet C girflet A

959. Escalamos U Scalibor C A

961. fe U feu C A entrar U jntrar C A

962. Le U Lo C A tant solamen U tan solamen A tansolament C

963. noy U non C non A emen U sment C sment A

964. sol U C ço A daytant U A aytant C

965. Gujflet U giflet C girflet A

966. saluatge U A seluatye C

967. Playen U Planyent C A dampnatge U dampnatye C dampnatge A

968. e de Lichan U de Lucas A desey U de se A: C è illeggibile

969. recrey U recre A: C è illeggibile

970. dans U dan C A desauentura U deseuantura A: C in parte è illeggibile: Per dan [..................]

972. C in parte è illeggibile: Que mils vo[................]

973. donet U C deuench A adeu U adeu C en deu A

974. us U A vs vers C

975. tornet U C tornech A cauallers U xiualers C caualhiers A

976. hon U on C A lucan U lucas C A era U A fo C fenjts U fenits (preceduto da sebelits cancellato) C finjts A

977. Tres jorns enans mes U E lay on lo cors fo C E can lo cors fon A sebolits U C sebolljts A

978. Lotrobech U Trobet C Trobech A de dins la capella U una tomba molt beyla C una tomba mot belha A

979. Puys ujch autra tomba pus bella U Al terc jorn, dins vna capelha A: in C il verso manca

980. Laqual fo de jaspi trop U La qual fon de jaspis trop A Quera de jaspi beyla e C

981. ach U hac C A raso U rayso C A

982. Qui U Quj C Que A recomptaua U C diuisaue A

983. no say dir per que U vos ay dit per que C vos hay dit per qujeu A duptaua U C duptaue A

984. fosets U fossets C fossetz A

985. Car U A Cant C porçe U pour ce A porcoy C soy U suy C A menys U menys A meys C conehus U coneus C conexuç A

986. lo U A le C Rey U A Roys C ge U C je A

987. mon geste U mantinent C mon estre A

988. apertamant U apertamant A apertament C

989. Artus U C arthus A uerayamant U verayamant A vroyrament C

990. Que U Qui C Que A jadis U jadi C ja dit A Roy U C Rey A Betanja U Bretayna C Bretayne A

991. Ge U Je A Artus U arthus A mante U majnte A payne (con -ne sovralineato) U pajne A: C in parte è illeggibile: [............]q[..]ma[.....p].yn[.]

992. mant U maynt A trauayl U trebalhs A pasey U passoit A jor (con -or sovralineato) U jours A: C in parte è illeggibile: [...................]sse mans jorns

993. Por U Pour A xauser U e A prets U pretz A: C in parte è illeggibile: [.....................]valors

994. In U questo verso ed il successivo sono ridotti ad uno solo: Su com est sicom tu as conte C in parte è illeggibile: [....................]se atrou[.]

995. In U questo verso ed il precedente sono ridotti ad uno solo: Su com est sicom tu as conte C in parte è illeggibile: [..........]com tu as compt[.]

996. fuy U [s]uy C suy A duraman U durament C duramant A playes (con -yes sovralineato) U playes C A

997. can mes mes U cant me ves C carmanjes A

998. FFist Salabeyr[e]s (e non chiara per sbavatura di inchiostro) U Avec moy C FFit contre moy A can mes mes U la gran batayla C le gran betalha A

999. Adonchs U A Adoncs C mors U morts C mourt A faylle U fayla C falha A

1000. fuy garis U fo gites C figiter A

1001. Que girflet U Pour giflet C Agirflet A lemieu U le meu C le mjen A xiualler U xiualers C ciualhier A

1002. lemeudre U lemylor C la mjlheur A del U dou C du A munde U monde C monde A

1003. vna cuue U unayga C vna eua A grant e U grant e C granda A perfunde U perfonde C perfonde A

1004. Que en sint U Quen ci C Quemsi A dist U A dis C mos U C mon A

1005. Los esdeuint U Lorsesdevenc C Lors sdaujnent A çe U se A so C queli U queli C quelo A satxes U sages C A

1006. en coluy U en celuy C ja enselhui A temps U temps A tens C

1007. Car U C Que A may U ma C majn A aupom U el pom C al pom A

1008. lascondich U la conduyt C lescondit A tot mantanant U tout maintenant A de mantinent C

1011. Sela U Cesta C A xaso U cosa C chousa A segurament U vroyramet C vrayamant A

1010. FFo por tres U FFu pour tres A Aporta C grant U gran C gran A seffiança U significansa C signifficança A

1011. Çe est U So es C Dan cesta A que le granda U dela grant C mauuesa A maxança U mexansa C maysança A

1012. Cor U Qui C Que or A est U A et C aumonde U al mont C au munde A sor uenua U sdeuenue C venua A

1013. porli estre U etre per lur C pour lj estre A en celuy temps sauma U rendue C fenue A

1014. Por U C Pour A or en droyt U A oren[.....] C

1015. çeluy U celuy C celluy A poynt U tens C point A je U A ge C mastroyt U mestoyt C mestoit A

1016. Justa lamer U Justa la mer A Du quela mer C

1017. Morgan U Morgans C Mourgans A masuer U me ser C ma surer A qui ensi U qui ayci C quayci A

1018. Vinc U Vinch C Vient A nof U neff C A per U C pour A ormer U la mer C A

1019. Simi U Si mi C Caysi mj A coujnt de djns U conuench layns C coujent A

1020. Por U C Pour A sos U son C ce A e U e C et A por U C pour A sa U se C ce A requesta U C raquesta A

1021. Lor U C Lors A esdeujen U sesdeuient C se leuoit A

1023. Qui U Qui C Si A conduyt U C reduyt A leuch U loc C leu A

1025. cant U cant A quant C fumes U fom en C fu mes A

1026. Ans U C Ayns A queli U quel C que le A jorns U iorns A jorn C

1027. je U ye C ie A garjts U yaris C garis A

1028. Sans U Ses C Senes A brande U benda C ponya A e sans U e sens C senes A unxaura U vnxura C anxura A

1029. Por U C Pour A tres grant U tres grande C tres grant A auentura U auentura A ventura C

1030. no U C ne A doyt U A deu C

1031. Car U A Que C Morgan U Mogans C A fist U A fes C

1032. E sime U Esim C E si mj A fist U A fe C tot U C tout A

1033. vna font U vnayga C vna eua A de U de C de si A gran U gran C grant A

1034. cort U currous C sours A lay fors emig U en mig C leans ors A la U dela C en la A playna U playna A plena C

1035. es U est C A fontayna U A fontana (-a- sembra corretta su qualcos’altro) C

1036. Quella U Ceyla C Que le A flom U flum C A

1037. paradjs U paradis C peradis A

1038. Si esta nafra es medicina U Ce est en meus maus medicina A: C in parte è illeggibile: Detots p[l]ay es [........]

1039. Siuenc U Qui vienc C Quj nait A por U C pour A valente de U voluntat C volunte A

1040. Quil mie nouinc pas U Qui mest promes C Qujl nest mja A sellonc U se lonc A segonc C

1041. FFo la tomba misa sibela U FFu en ceyll leu tomba posea C Ffu fayta la tomba si belha A

1042. Dedons U de dans C A peytita U C petita A xapella U xapelha A xjpeyla C

1043. Qui U Quj A Que C demamort U de ma mourts C de mamours A fazoyt U fusse C fu fait A mamoyre U memoyra C mamojre A

1044. creyre U creyre C croyre A

1045. je U A ge C adonchs U dos C enquores A no U C ne A fose U fusse C fons A mors U morts C mours A

1046. Ill mistrent U Els metent C Ja mistret A entreuay U entrebayll C entreual A lurs cors U lecors C lour cours A

1050. Por U C Pour A coy U C quoy A jele U ge le C ie le A uulch U uoy C vulh A esxiuer U esxjuer A assagier C

1051. por U per C pour A las U mes C mes A gens U jans C grans A enginyer U A engoxer C

1052. Fela tomba el leuch U FFuyst al loch la tomba C FFu la tomba en se louch A posea U pauseya C pausea A

1053. Quen sille U Car cile C Quen ela A fist U A feyst C morgan U morgan A morgans C

1054. Por U C Pour A apayer U squiuer C rexujr A lonydan U lonc tens C le grief A martire U martire (preceduto da j cancellato) C martjre A

1055. Vullats ausir senyer sius play U Senyer fimeu saubrets me dire C Senyor fimeu sabetz me djre A

1056. De que U So don C So don A suy U A so C trop U tant C fort A marauellos U mereueylos C marauelhos A

1057. En U Quen A canonjques U cronjques A: C in parte è illeggibile: En[..] ca[....]ques tr[........]

1058. dels ans U e lanys A: C in parte è illeggibile: Lo temps els an[................]

1059. Queron be U Quez eron A ·Lxxx· U noranta A: C in parte è illeggibile: Eron be lxx[......]

1060. Oltra U Ultra A çell U celhs A puys U pus A pasats U pessatz A: C in parte è illeggibile: Ultra ceyls quj puy[.............]

1061. Eras U Eres C E res A

1062. anys U A ans C semblan U s[embl]an C semblan A

1063. Ay U Don men C Men vay A marauella U marauelha A mereueyla C

1064. Daytal U Desta C A eusay U eu say C yeu say A

1065. naturalmen U naturalmen A naturalment C

1066. jouen U jouen A Jouent C nulls U naguns C negus A antichs U A antics C

1067. Be U C ben A ay U C hay A

1068. anys U A ans C

1069. las U les C les A jens U gents C gens A uiujon U viujon A viuien C

1071. eu U C yeu A anch U A anc C

1072. ueyls U veyll C velh A retornes U C retornas A jouen U jouen A jouent C

1073. Abtant U Ab tant A Ezell C asautamen U azaut e gent C e mantjnen A

1074. Le Reys e dix adonchs axi U Quaix sospirant dizent axj C Lo Rey sospirant dix axj A

1075. Bieus U Biaus C Biaus A amjs U A sire C je U A ge C ay U hay A ay visqu C

1076. Viscu en plaser U Viscu en plasir A En playsir C

1077. Que dins mon cuer U En mon coer A Que C desplasier U desplasir C A no U ge no C ne A auoya U C auoye A

1080. sans U Sants C sant A gresaus U G[.....] C grasaus A donje U on ge C A questa U gesta A festa C

1081. ill U celh A cista U celha A granda U santa A: in C il verso manca

1083. E am U To[...]s C Tous A saynt U sant C A manger U mengier C manjer A

1084. Quest U A [...] C manna U Mayna C mayne A del cel U doucel C du sel A

1085. Çella U Tala C Telu A can U com C con A li U C le A

1086. Auren U Mengeront C Auoyt A anys U A ans C

1087. Ayçest U Quar li C E lj A manger U A mengier C mes U est C A siplay saye U si playsants C si playsans A

1088. Qujl U A Que C nomen U ne men A no mi C daura U dautre C dautre A

1089. cest U A li (preceduto da s cancellata) C manger U A menjar C dieus U deus C deus A mimanda U mj manda C me manda A

1090. fay U A fayt C joue U Joues C jouuens A per U per A por C semblança U A semblansa C

1091. Que U E A cant U quant A fu U suy A frança U jnfança A

1093. Car U Mas A tant U tan A cant U com A cista U cesta A

1094. menjer U manger A plasier U plasir A

1095. moyna U mayna A pux U pour A sofrir U soffrir A

1096. Mon U Men A estuent U coujent A tot U tout A

1097. Mas U Et si A de tant me pux U me poys de tan A enantir U ventjer A

1098. famne U fans ne A nom U ne men A aturmenta U tourmenta A

1099. Cautre U Nautres A nom U no han A atalenta U talenta A

1101. Donchs pus deus uos fa tan de be U Senyer fimeu diats per que C Senyor fi meu digatz de que A

1102. Senyer fimeu e tan donor U Eres vos dats tan gran tristor C Vos datz eras ten gran tristor A

1103. Per queus donats tan grantristor U Pus deus vos mostra tanta honor C Pus dieus vos fa tanta donor A

1104. jausen U A Jausents C paruença U paruensa C paruenca A

1105. Abtant U Adoncs C Adonchs A ses U C sens A

1106. Lo Rey cosiros plen desmay U Lo Rey e dix so queus diray C Lo Rey e dis co queus djray A

1107. Amis tot U Biaus amis C Biaus amjs A je U A ge C ay U C hay A

1108. e lagran U ela C e la A tristor U tristea C tristessa A

1109. Meuench U Me vient C A per U C pour A

1111. Selonch ea U Salon que C Celuns A pert U pert A per C en cest U encesta C en cesta A espee U spea C spea A

1112. Tumen mes U Tu mersmes C Tu mes mes A pooys U pots C pouts A ueoyr U veoyr C veojr A

1113. Auista U Auise C Auista A cest U A sest C bran U A brant C

1114. poras U C porras A

1115. Queestçe quem fayt U Quest ce que may C Se que me fessoyt A corruçer U corrosser C conussier A In C segue il verso Eaya durament torber

1116-1178. Questi versi mancano in C

1116. Mantinant U Mantjnent A pres U pris A dacer U dassier A

1117. el U lo A denan U donant A

1118. Ell U El A lobran U lo bras A lengan U longant A

1119. las U las A rexas U rexes A argen U argent A

1120. Eseu U Es yeu A e asautamen U asautament A

1121. lesparuer U lesperuer A sofris U soffris A

1122. ladonçellas U la donzelha A sem U sen A

1123. Can U Quant A remjraua U remjraue A

1124. dins enson cor U en son cor dins A sepensaua U se pensaue A

1125. quemen U que man A uedria U derja A

1126. Ajudats U Aiudatz A

1127. equees U ques A aquo U aço A que U quyeu A

1128. Atant U Ab tant A gardi U guardj A

1129. com U con A us homs U hom A esbayts U sbalaytz A

1130. Je U Ges A ets U etz A

1131. Senyer U Senyor A e U no A ses U sens A raso U rayso A

1133. tots U tot A homs U hom A esquiuar U squjuar A

1134. uullats U vulhats A

1135. lasignjficança U la signifficanca A

1136. En U Quen A

1137. duas U dues A maneyras U maneres A gens U gents A

1179. Or garda bien quelus siest C Oras veyu cant quey si est A

1180. Por C Pour A coy C quoy A sies C soyes A aprest C toust prest A

1181. le C aul A ce C se A xascus C chascus A

1182. Cant C Can A al C au A

1183. Er aleuosen C Comant nos aujench A