El manuscrit està encpaçalat per Jhesus.

Cons., 28-31  per haver-se deteriorat el paper, el manuscrit presenta dificultats de lectura que no la fan, però, incomprensible.

Cons., 32  després daquest vers, hi diu Endreça.

Cons., 36  després daquest vers, hi diu Tornada.

Pref., 1  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

Pref., 11  singualarment; a II,47 diu singular.

Pref., 61  ell] el.

Pref., 114  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

Pref., 366  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

Pref., 411  instrucçions] iinstrucçions.

Pref., 573  vers hipermètric.

Pref., 588  çech] çeh.

Pref., 626  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.


I,1  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

I,14  mes: a continuació, ratllat mes.

I,116  trobasses] trobsses.

I,180  vers hipermètric.

I,181-82  versos que apareixen invertits al ms., amb unes lletres al marge esquerre que nindiquen lordenació correcta: b, a.

I,246 Desfreça·l] dresfreçal.

I,303  tira·t] tirar.

I,497  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

I,608  tancadura] tancadadura.

I,613  lull] llull.

I,656  hi·ls: la i, interlineada.

I,665  ben] bon A.

I,720  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

I,832  lull] llull.

I,862  a continuació, l’edició A hi afegeix dos versos: he rigolatge / los de paratge.

I,956  vers interlineat.

I,1006  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.  

I,1050  vers hipermètric.


II,1  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

II,30  smerçar] semercar.

II,138  repres: la segona erra, interlineada.

II,425-26  l’edició A substitueix aquest dos versos per: tant y sovint / lo llit podrint

II,434  drap si·s] draps sis.

II,467  tant: a continuació, una lletra ratllada.

II,653  manyes] banyes A.

II,825  chich] cich.

II,899  lanell] nalell.

II,1072  juguava] juaguava.

II,1190  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

II,1268  la: interlineat.

II,1315  a continuació, sis versos ratllats pel mateix copista, que ha copiat els de la columna anterior.

II,1316  vers hipermètric.

II,1421  jove·l no mort] jove lo mort.

II,1532  vers hipermètric.

II,2118  grana: correcció del copista, que havia escrit llana.  

II,2253  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

II,2262  jorn: interlineat.

II,2375  veguades] vegudes.

II,2693-94  versos hipermètrics.

II,2713 tot: a continuació, ratllada una essa.

II,2731  crema] cremava, amb la desinència dimperfet ratllada.

II,2745  frustrada: la segona erra, interlineada.

II,2881  laltra: a continuació, una lletra ratllada.

II,2960  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

II,3145  de, interlineat.

II,3245  a continuació hi ha copiats i ratllats dos versos, que són repetits al començament de laltra columna.

II,3636  les] a sota hi havia escrit  pus, esborrat pel copista.

II,3777  dell] del.

II,3834  entregua: la erra, interlineada.

II,4038  sou] so A.

II,4091  chich: la primera ch, corregida pel copista.

II,4260  gests]  gets.


III,1  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

III,52  gran  interlineat.

III,203  los: la essa, interlineada.

III,261 dona] bona.

III,773  Montvert: la primera te, interlineada.

III,1052  a tassalls] arassalls A.

III,1097  les: interlineat.

III,1134  aguabellades] agubellades; a II,3566 diu aguabellades.

III,1229  mudant: la te, interlineada.

III,1280  repetit: la segona e, interlineada.

III,1312  çuna] cuna.

III,1319  curt] çurt.

III,1395  çabata] cabata.

III,1975-76  versos hipermètrics.

III,2150  be:interlineat.

III,2170  coques] çoques.

III,2221  conpanegen] conpaneygen, amb la y ratllada.

III,2574  No·n] nom A.

III,3199  lull] llull.

III,3295  no·n] nol, corregit a sobre pel mateix copista.

III,3343  el copista havia acabat el vers amb ts, que esborra per corregir-ho a sobre.

III,3502  fornides: amb dues is, una esborrada pel copista.

III,3588  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

III,3625  puys] puyg.

III,3637  veus: la essa, interlineada.

III,3655  lleva·ls] llevalls.

III,4306-4409  passatge dedicat a la Immaculada Concepció de la Verge que és substituït per uns altres 104 versos a l’edició A.

III,4383  fets: la essa, interlineada.

III,4413  Palmos] palamos, amb la segona a ratllada.

III,4483  sospendre] sotspendre; a III,4503 diu sospengue.

III,4507  Babilonia: correcció del copista, que substitueix la be que havia escrit en lloc de la ela.

III,4554  inpeccable: correcció del copista, que substitueix la be que havia escrit en lloc de la a.

III,4589  patriarchals: correcció del copista, que havia escrit pratiarchals i ratlla la primera erra i interlinea la segona.

III,4633  ella·ls] ellas.

III,4730  set] seu A.

III,4759  vers hipermètric.

III,4910  caminera: la i, interlineada.

III,4983-86  versos hipermètrics.

III,4989-90  versos hipermètrics.

III,5069  vers hipermètric; correcció del copista, que ha esborrat un error dels dos primers mots escrivint-hi a sobre.

III,5070  vers hipermètric.

III,5076 certerament: la segona e, interlineada.

III,5208  verb: correcció del copista, que havia escrit una pe en lloc d’una be.

III,5212  prostrassen: la primera erra, interlineada.

III,5307  inenarrable: una erra, interlineada.

III,5473  cherubins] iherubins.

III,5516  stil: correcció del copista, que ha esborrat un error escrivint-hi a sobre.

III,5596  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

III,5672   los: la essa, interlineada.

III,5743  vol: correcció del copista, que ha esborrat una essa que hi havia escrit.

III,5758  nigromantiques] nigromatiques.

III,5929  Canahan: la segona a, interlineada.

III,5986  cohonbros] cobonbros.

III,6134  Tobies: correcció del copista, que havia escrit Tubies.

III,6205  ta vida activa] tavidatactiva.

III,6313  vallega: correcció del copista, que esborra alguna cosa i escriu al damunt.

III,6520  humilitat] humiliat A.

III,6626  clangir] claugir.

III,6669  sodomitava] sodomicava.

III,6791  a continuació, ely escrit d’una altra .

III,6931  talada: correcció del copista, que esborra una doble ela  que havia escrit.

III,6945  terreny: una erra, interlineada.

III,6992  terreny: una erra, interlineada.

III,7329  ell] ells.

III,7345  llarguament: l’última e, interlineada.

III,7353  menyspreu] menypreu.

III,7546  erros: una erra, interlineada.

III,7704  lalcayt: correcció del copista, que esborra un error escrivint-hi al damunt.

III,7779  terç] terc.

III,8218  loller] lloller.

III,8283  portell] prtell.

III,8300  conduyts] codyuts.

III,8351  infallible] infalliblle.

III,8374  mots] molts.

III,8376  lEsperit] lesperint.

III,8495  ropat] robat A.

III,8522  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

III,8575 ans: a continuació, ratllat de.

III,8666  faça] faca.


III,8905  sols: a continuació, ratllat de

IV,1  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

IV,316  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

IV,380  sus: a continuació, ratllat sus.

IV,393  dimarts] dimatrts.

IV,416  malalts]  malats.

IV,444  deguera: correcció del copista, que ratlla una segona erra que havia escrit.

IV,601  porrades] portades A.

IV,609  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

IV,629  vull] vuull.

IV,729  espai en blanc per a la caplletra, que hi apareix en petit.

IV,750  jerreta: una erra, interlineada.

IV,770  pregue] epregue.

IV,811 los: la essa, interlineada.