Rialc
Rao 152.1, 152.1a


Quart llibre o quarta part prinçipal. De enviudat

Primera part del quart. Com ordena sa vida

    1      Puys que sa veu
    2      yo no senti,
    3      de fet sorti
    4      tot elevat,
    5      alienat,
    6      esbalayt
    7      pel que hoyt
    8      llavos havia,
    9      com qui somia
    10     cosa plaent,
    11     soptosament
    12     si ’s despertat
    13     ne ha malgrat
    14     he li sap greu,
    15     com plaer seu
    16     li han torbat.
    17     Desconsolat,
    18     com fon Tobies
    19     com Azaries,
    20     angel Rafel,
    21     se·n torna ’l çel,
    22     he conguoxat;
    23     he com hugat
    24     ffon sent Ambros,
    25     qui fon al cos
    26     del sant Marti,
    27     tanbe Fronti
    28     ffon al de Marta
    29     – llegint la carta
    30     de çelebrar,
    31     sobre l’altar
    32     ells s’adormiren;
    33     dormint partiren
    34     de sos bisbats;
    35     per Deu guiats
    36     mirablement,
    37     ells realment
    38     fferen l’ofiçi,
    39     lo sacrifici,
    40     santes preguaries
    41     per funeraries
    42     dels susdits sants.
    43     Llurs ajudants
    44     vent los becar,
    45     massa tardar,
    46     los despertaren.
    47     Perque·ls torbaren
    48     del que lluny feyen
    49     he tan clar veyen,
    50     los desplague,
    51     cascun ague
    52     enuig hun tant –;
    53     he com parlant
    54     Deu instruhis,
    55     los senys obris
    56     a les figures,
    57     Sanctes Scriptures
    58     les declaras
    59     a Clehofas
    60     – altre ab ell
    61     en lo castell
    62     aposentats,
    63     maravellats
    64     del que parla,
    65     trencant lo pa
    66     lo conegueren;
    67     quant lo volgueren
    68     desparegue:
    69     molt los dolgue
    70     com s’apsenta –;
    71     he com troba
    72     sent Aguosti
    73     aquell fadri
    74     riba la mar,
    75     volent buydar
    76     l’aygua ’n hun clot
    77     – li dix: «Arlot,
    78     que penses fer?»;
    79     ab alt saber
    80     lo chic respos;
    81     ab gran repos
    82     ell escoltant,
    83     l’infant parlant,
    84     perde·l de vista;
    85     ab cara trista
    86     resta pensant –;
    87     yo, pel semblant,
    88     tal me trobi.
    89     Apres cobri,
    90     en seny tornat,
    91     encadarnat
    92     per l’escoltar
    93     he tant vetlar,
    94     tantost pensi
    95     he començi
    96     rememorar
    97     he recordar,
    98     recogitant
    99     he reçitant
    100    lo qu’entengui
    101    he conprengui
    102    de la crehença,
    103    per ma valença
    104    a mi splicada
    105    he declarada.
    106    Ffon lo moral
    107    he doctrinal
    108    per mi palpable
    109    he praticable;
    110    mas lo subtil,
    111    de fort estil,
    112    cert transcendent,
    113    mon sentiment
    114    tehorich alt
    115    trobant me falt,
    116    de vista lloscha
    117    he ab ma foscha,
    118    fflach’aprensiva
    119    – com la visiva
    120    del duch, e rrat
    121    qui·s diu penat,
    122    he del muçol,
    123    al raig del sol –,
    124    d’ull lo perdia,
    125    no l’entenia,
    126    sols lo cobrava
    127    com se calava
    128    a l’aprensible,
    129    intelligible
    130    per mi, grosser.
    131    Ffiu mon poder
    132    no m’oblidas,
    133    que·m recordas
    134    per profit meu
    135    he ara teu,
    136    ffill Baltasar.
    137    Sens pus tardar,
    138    tantost vesti·m,
    139    del llit llevi·m
    140    he, devallat,
    141    agenollat
    142    a Deu llohi
    143    he benehi,
    144    regraçiant
    145    he soplicant
    146    sa gloriosa
    147    he piadosa
    148    beneyta Mare,
    149    qu’ella·m separe
    150    del vell llevat
    151    he, renovat,
    152    de l’infernal
    153    drach Belial
    154    me preservas.
    155    He com pensas
    156    que·l temps passat
    157    mal compassat,
    158    perdut, no·s cobra,
    159    meti en obra
    160    l’ohuyt novell
    161    de bon consell.
    162    Sens temps remetre,
    163    volgui prometre,
    164    ffiu jurament,
    165    vot, sagrament,
    166    ab cor d’atendre
    167    may muller pendre,
    168    mas viure franch,
    169    may en hun banch
    170    seure ne taula,
    171    ni may paraula,
    172    rahonament,
    173    mot, parlament
    174    d’elles sentir,
    175    ni may hoyr
    176    llur malenpoli.
    177    Bollir en oli,
    178    mengar les mans,
    179    morir abans,
    180    ans peus estendre
    181    que muller pendre,
    182    ans soterrat
    183    que mullerat.
    184    De continença
    185    ffiu prometença.
    186    Puys fuy delliure,
    187    mudi de viure
    188    lexant l’activa,
    189    contemplativa
    190    cercant la vida,
    191    prenint la mida
    192    he l’exemplar
    193    de contemplar
    194    dels ermitans,
    195    sols habitans
    196    en los sechs erms
    197    hon viuen ferms
    198    sens matrimonis
    199    ab tals dimonis.
    200    De fet ho fiu:
    201    aquell estiu
    202    yo fiu ma via
    203    ves la mongia
    204    ben ermitana,
    205    la catalana,
    206    damunt Falçet,
    207    deça Poblet,
    208    qui·s diu Cartoxa,
    209    hon la gent coxa
    210    puga ’b afany.
    211    Qualque mig any
    212    yo y aturi,
    213    hon apori
    214    ab lo prior,
    215    bon confessor,
    216    examinant
    217    he rominant
    218    ma consiençia.
    219    La penitençia
    220    agui finida,
    221    de la llur vida
    222    ffuy molt content,
    223    he çertament
    224    vestit m’i fora
    225    si la traydora
    226    de biguamia,
    227    tal com la mia,
    228    tant no u vedas
    229    que m’ordenas
    230    a missa dir.
    231    Al monestir
    232    dona y entras
    233    ni s’acostas
    234    nunca n’i veren.
    235    Ans me digueren
    236    que la reyna
    237    dona Marina,
    238    desafaynada,
    239    huna jornada
    240    sols per mirar
    241    hi volch entrar
    242    ab ses donzelles:
    243    claustra, capelles,
    244    quant calçiguaren
    245    tot ho llavaren
    246    he fort ragueren;
    247    ells may ixqueren
    248    del cor, tancats.
    249    Molt son guardats
    250    d’ocasio.
    251    D’oraçio
    252    ells me·n mostraren,
    253    molt m’endreçaren
    254    per llur virtut;
    255    lo temps perdut
    256    que l’esmenas,
    257    que ordenas
    258    lo venidor
    259    vivint millor,
    260    me consellaren.
    261    Tots m’abraçaren
    262    e m’oferien
    263    Deu preguarien
    264    per mi tostemps.
    265    De tots ensemps
    266    pris comiat.
    267    Per Deu guiat
    268    ves Sentes Creus,
    269    ab moltes neus
    270    he prou gran fret
    271    ffuy a Poblet;
    272    cami ferrat,
    273    a Monserrat;
    274    prop Taraguona,
    275    ffuy a Valbona:
    276    quin monestir
    277    per convertir
    278    tot peccador!
    279    Per la fredor
    280    molt me cansa
    281    Benifaça
    282    he Vallivana.
    283    Ffuy per la plana
    284    he per la vall,
    285    ab gran treball,
    286    a Vall de Crist.
    287    Quant agui vist
    288    yo Portaçeli,
    289    cert fuy aleli
    290    de cansament,
    291    mas çertament,
    292    seguons mon vot,
    293    res pus devot
    294    ni mes conpost,
    295    lloch pus dispost
    296    en tots no viu:
    297    ab raho·s diu
    298    «del çel la porta».
    299    Cert no y es morta
    300    la continençia:
    301    de l’abstinençia
    302    ells han la suma,
    303    may carn hi fuma,
    304    ni a llur costa
    305    dona s’acosta.
    306    Be y reposi
    307    ffins deposi
    308    lo llassament.
    309    D’ells molt content,
    310    henamorat,
    311    ab llur bon grat,
    312    cinta ma spasa,
    313    torni·m a casa
    314    hon huy yo stich
    315    en pau, vos dich.

 

Seguona part del Quart: continua son viure

    316    Noranta çinch
    317    ho çent anys tinch,
    318    dels quals çinquanta
    319    o los xixanta
    320    dels meus millos,
    321    penes, dolos
    322    m’an espletat.
    323    En veritat
    324    lo sant sermo
    325    de Salamo
    326    qui·m fon trames,
    327    los anys de mes
    328    me stalvia
    329    he desvia.
    330    Yo, mal nodrit,
    331    vell endurit,
    332    dolent, vila,
    333    com lo mila
    334    del terç any vell,
    335    per hun budell
    336    ja m’i calava,
    337    ja m’acordava
    338    a fort cadena.
    339    Ma gran esmena
    340    del temps perdut
    341    no conegut,
    342    si la·t reçite,
    343    creu sols ymite
    344    lo publica,
    345    qui explica
    346    son falliment
    347    tot homilment,
    348    no pas com feu
    349    lo fariseu
    350    va, glorios,
    351    superbios.
    352    Yo, instruyt
    353    he corregit,
    354    Deu ajudant
    355    he graçiant,
    356    ab escandalls
    357    he prou treballs
    358    mon temps llimite.
    359    Dones evite
    360    per no torbar,
    361    com realguar.
    362    Sols hun cambrer,
    363    hun escuder
    364    he comprador,
    365    coch, pastador,
    366    tres me servexen
    367    he may me dexen:
    368    llur sou los pague
    369    e·ls afalague.
    370    No tinch sensals;
    371    de naturals
    372    primiçiades
    373    e just delmades
    374    rendes yo visch.
    375    Lo meu partisch,
    376    finant mos dies,
    377    en obres pies
    378    he penitençia.
    379    Per abstinençia,
    380    llit sus la llenya,
    381    he de stamenya
    382    tinch los llançols,
    383    los camisols
    384    d’aspre çeliçi.
    385    Per exerçiçi
    386    de ma persona,
    387    alguna stona
    388    yo cave ’n l’ort
    389    per mon deport;
    390    apres passeje
    391    ffins que fameje.
    392    Dijous, diumenge
    393    he dimarts menge
    394    carn sense greix,
    395    los tres jorns peix,
    396    l’u, aygua y pa;
    397    si no·m trop sa,
    398    pa y vi vermell.
    399    De gros burell
    400    es mon vestir.
    401    A may jaquir
    402    missa tots jorns,
    403    cerque perdons,
    404    sovint confesse
    405    he may no sesse
    406    hores dihurnes
    407    dir he nocturnes
    408    per morts e vius.
    409    Yo rem catius,
    410    encarçerats
    411    he enviudats
    412    sovint vesite.
    413    Los ostes site,
    414    cert ma posada
    415    no·ls tinch tancada.
    416    Los malalts cure,
    417    pobils procure,
    418    do past al pobre,
    419    vist lo hi cobre.
    420    No les femelles!
    421    Be fer a elles
    422    ho atjutori
    423    no ’s meritori,
    424    gens no·ls ne fas.
    425    De fret o glas,
    426    de set ho fam
    427    – tant les desam! –
    428    si·s vol morissen,
    429    llamps les ferissen
    430    he les cremassen,
    431    sal se tornassen
    432    com la de Llot.
    433    Llança ’n hun clot
    434    qui res los dona,
    435    mas qui·ls perdona
    436    llur falliment
    437    pecca greument.
    438    Molt fort erra
    439    com no scorcha
    440    en Asuer
    441    a sa muller
    442    Vasti, reyna.
    443    Tanbe na Dina
    444    morir deguera
    445    per ser vayvera.
    446    Millor li·n pres
    447    a Finees
    448    com acora
    449    he travessa
    450    ab lo punyal
    451    dins lo tendal
    452    la dona dita
    453    madianita:
    454    nom de guerrer
    455    justiçier
    456    li n’ha restat
    457    perpetuat.
    458    Aquell Ramon
    459    qui darrer fon
    460    comte ’n Tolosa
    461    – deliçiosa,
    462    molt andeguera
    463    sa muller era –
    464    ab art trobada,
    465    mata, penjada,
    466    saviament
    467    mas ferament.
    468    Be u acordaren
    469    los qui mataren
    470    ab gran foguera
    471    muller primera
    472    del fort Samso.
    473    Per dir canso,
    474    tambor sonar,
    475    massa cuytar,
    476    primer exir,
    477    be feu morir
    478    cremada nua
    479    la filla sua
    480    lo duch bastart.
    481    Ague gran art
    482    lo caminer
    483    de sa muller
    484    partint lo cos:
    485    cascu bon tros
    486    dels trips n’ague,
    487    de que·s mogue
    488    ffer gran vengança,
    489    cruel matança
    490    de benjamines
    491    he gabesines
    492    de Gualahat.
    493    Aquell huntat
    494    bon rey Hieu
    495    noblement feu
    496    d’alt espenyar,
    497    tota sclafar,
    498    a Gesabel,
    499    reyna cruel,
    500    dona malvada;
    501    en la entrada,
    502    ben calçiguar
    503    he roseguar
    504    la lex’a cans:
    505    sols peus e mans
    506    – lo que·n romas –
    507    en hun nou vas,
    508    per ser estada
    509    ab rey casada,
    510    ffon soterrat.
    511    Be fon yrat
    512    ab gran raho
    513    l’antich baro
    514    duch Moyses,
    515    ab Finees
    516    he vençedos,
    517    per ser tudos
    518    de les casades
    519    viudes portades
    520    madianites:
    521    cert infinites
    522    les violades,
    523    totes trobades,
    524    mana matar
    525    he deguollar;
    526    les vergens no,
    527    he guanya·ls ho
    528    virginitat.
    529    L’apostatat
    530    en Julia
    531    be castigua
    532    braves mulles:
    533    ben nou milles
    534    per les mamelles
    535    en les ramelles
    536    d’arbres curtades,
    537    ben aguades,
    538    vives penga.
    539    Tanbe·s venga
    540    Ercules tost:
    541    en hun recost
    542    cent mil armades
    543    aparellades
    544    per ell combatre,
    545    sabe·ls rebatre
    546    lo llur arnes;
    547    ab hun reves
    548    molt les vexa
    549    he les lexa
    550    totes nafrades
    551    he deguollades
    552    baix en la foya.
    553    No menys en Troya
    554    – Pantasilea
    555    ab sa ginea,
    556    qui pot dir quanta! –,
    557    milles quaranta
    558    mortes, tallaren.
    559    Tambe·s mataren
    560    los persians
    561    mes d’atretans
    562    d’elles millas.
    563    En altre pas,
    564    onze mil belles
    565    vergens punçelles
    566    de la Bretanya,
    567    moltes de Spanya,
    568    caygueren mortes
    569    entre les ortes
    570    he lo ribatge
    571    d’un gran vilatge:
    572    ab gran conpanya
    573    en Alamanya
    574    prengueren mort.
    575    No·s feu gran tort
    576    aquella neçia
    577    dita Llucreçia,
    578    gentil, infel:
    579    mogue la y zel
    580    – de que·s vol fos –
    581    matant son cos,
    582    car conexia
    583    que merexia
    584    per son fallir
    585    tantost morir.
    586    He la cunyada
    587    – enamorada –
    588    d’Octovia,
    589    tambe·s mata
    590    sabent que feya,
    591    car ella·s veya
    592    ffort avorrida
    593    he ben fornida
    594    de puteria;
    595    sa porreria
    596    mort mereixque:
    597    per ço prengue
    598    veri tan fort.
    599    Si tal deport,
    600    semblants jornades
    601    ab tals porrades,
    602    sovent avien,
    603    millos serien.
    604    Si yo pudia,
    605    yo·ls ne daria,
    606    dich a les males.
    607    Totes son tales
    608    les que conech.

 

Tercera part del quart

    609    Per lo que·ls dech
    610    per ser proysmes,
    611    e pels babtismes
    612    hon som llavats
    613    tots bategats,
    614    si he fals dit
    615    ja me·n penit
    616    cert de bon cor.
    617    No ajen por
    618    – les asegure –,
    619    si be·m murmure,
    620    que yo·ls fes frau,
    621    car no ’s tan brau,
    622    ffer ni fello,
    623    cert lo lleo
    624    com pintat par.
    625    Per no llexar
    626    elles yrades,
    627    avalotades
    628    ves mi del tot,
    629    vull dir hun mot
    630    per llur confort.
    631    Tot lo llur ort
    632    de spines ple,
    633    de carts tambe,
    634    he praticat,
    635    be ’xaminat
    636    ma vida tota.
    637    En la llur flota
    638    dels arbres vius,
    639    he vist molts nius
    640    de verderols
    641    he d’oriols,
    642    he molts vespes.
    643    Tots sos verges
    644    he ben çercat,
    645    he y sols trobat
    646    hun virtual
    647    arbre fruytal
    648    sols, singular,
    649    de virtuts clar,
    650    ben enpeltat.
    651    Crech a trencat
    652    l’ull al diable
    653    huna llohable
    654    sola famosa
    655    he fructuosa,
    656    ben coneguda,
    657    dona tenguda
    658    per prous, valent,
    659    Deu molt tement
    660    he cristiana,
    661    tota humana,
    662    comunicable,
    663    dolça y amable
    664    he graçiosa,
    665    certa, curosa,
    666    neta, gentil,
    667    sabent, homil
    668    he poch parlera,
    669    mas gran faynera,
    670    don’andreçada,
    671    ben esforçada
    672    en tot quant feya.
    673    Ses ores deya
    674    he tot l’ofiçi,
    675    mas lo serviçi
    676    he treballar
    677    per son orar
    678    no romania.
    679    A tots paria
    680    la llur persona
    681    mes hom que dona.
    682    Des que so nat,
    683    tanta bondat
    684    no viu en fembra.
    685    D’aquesta·m menbra
    686    que fon casada
    687    he ben criada,
    688    molt instruyda
    689    e tal nodrida
    690    pel marit seu,
    691    lo qual la veu
    692    molt ben morir.
    693    Resta, se us dir,
    694    desconsolat,
    695    alienat,
    696    ffora de si.
    697    Be·l conegui
    698    subplantador
    699    he lluytador;
    700    blanch e vermell
    701    es lo nom d’ell.
    702    D’ella·m recort:
    703    Is, primer mort,
    704    lo peix lliçer
    705    hach nom primer.
    706    Ffon ma veyna,
    707    mare, padrina
    708    he fel amigua,
    709    no mass’antigua,
    710    dona molt clara,
    711    a mi molt cara.
    712    Res en lo mon,
    713    mentres hi fon,
    714    no ami tant.
    715    Ffiu dol e plant
    716    gran quant falli,
    717    de cor l’ami
    718    extremament.
    719    Puys solament
    720    en llur comuna
    721    n’e trobat huna,
    722    la qual mereix
    723    hun poch de greix
    724    he qualque festa,
    725    per sol’aquesta
    726    los dich me plau
    727    ab elles pau
    728    ffinal fermar.

 

Quarta part e darrera

    729    A la sens par
    730    verg’echçellent,
    731    de Deu potent
    732    mare, Maria,
    733    no me staria
    734    devotament,
    735    atentament,
    736    no pas cuytat,
    737    majoritat
    738    dir cascun dia.
    739    Sa confraria
    740    de la Seu, gran,
    741    tostemps que van
    742    a soterrar
    743    he a honrar
    744    ses professons,
    745    misses, sermons,
    746    servixch quant puch.
    747    Sa stola duch,
    748    del rey enpresa,
    749    als pits be stesa,
    750    blanca ’b jerreta
    751    o terraçeta
    752    ab flor de llir.
    753    He sens fallir,
    754    set verguonyans
    755    les quatre grans
    756    ffestivitats
    757    tinch convidats;
    758    dos tots disaptes,
    759    dels qui d’acaptes
    760    porten sa vida.
    761    Ab semblant brida,
    762    regnes e mos,
    763    de tot mon cos
    764    la fi n’ordene.
    765    Perque y esmene
    766    lo que m’i fall
    767    en esta vall
    768    tan lacrimosa,
    769    la gloriosa
    770    nit e jorn pregue
    771    qu’ella m’aplegue
    772    ab sos servents
    773    primes, corrents
    774    per ses monjoyes,
    775    guanyant les jhoyes
    776    de l’alt repos.
    777    Esperar guos,
    778    ab fe fiant,
    779    qu’, ell’ajudant,
    780    atenyere
    781    he guanyare
    782    apres ma mort,
    783    lo segur port
    784    celestial,
    785    perpetual
    786    alt consistori.
    787    Al purguatori,
    788    per mos peccats
    789    mal esmenats,
    790    se prou hi dech:
    791    quant puch la prech
    792    que me n’aparte.
    793    Aci, que·m farte,
    794    per fer esmenes,
    795    de mals e penes
    796    sols corporals;
    797    les animals
    798    he desplaes
    799    quals les mulles
    800    en temps passat
    801    me han donat,
    802    he mals presents,
    803    per los turments
    804    en comte vajen.
    805    Ara m’ensagen
    806    males humos;
    807    penes, dolos
    808    tinch al present;
    809    yo ara·m sent
    810    mal als talons,
    811    en los ronyons
    812    pedres, arena;
    813    dol me la squena,
    814    muscles e colzes;
    815    tinch torts los polzes;
    816    no puch tenir
    817    ni menys regir
    818    taça ni pinta,
    819    ploma ni tinta;
    820    l’ull dret tinch roig;
    821    ni·m veig ni m’oig;
    822    ja no puch siure
    823    ni menys escriure.
    824    Molt mes ne resta
    825    d’aquesta gesta
    826    que no t’e dit:
    827    temps m’a fallit.
    828    Cert, vell fexuch,
    829    ja pus no puch.
    830    En lo present,
    831    mon fill plasent
    832    Baltasar Bou,
    833    no y ha res nou:
    834    antich es tot.
    835    Yo, car nebot,
    836    t’e sols rescrit
    837    que·m par profit:
    838    mel e mantegua
    839    – si be·s mastegua –
    840    pot ben valer
    841    a ben saber,
    842    conexer clar,
    843    be specular
    844    he inquirir,
    845    be diçernir
    846    que ’s deu amar,
    847    que desamar,
    848    que elegir,
    849    que avorrir.
    850    Tals dos contraris,
    851    exemples varis,
    852    clares semblançes
    853    he concordançes
    854    los manifesten,
    855    mes los asesten
    856    que l’alt volar.
    857    Lo disputar
    858    grans questions
    859    en los sermons,
    860    inperçeptibles,
    861    no aprensibles
    862    suptilitats
    863    – alietats
    864    de trinitat,
    865    si en peccat
    866    ffon conçebuda,
    867    si fon remuda,
    868    predestinar,
    869    la fe provar,
    870    dits d’en Pertusa,
    871    d’en Llull sa musa,
    872    d’Ocham, Aschot
    873    llur vari vot –,
    874    coses molt primes
    875    ab suptils rimes
    876    plau a les gens,
    877    profit no gens
    878    ne sol restar.
    879    De tal preycar,
    880    a mon parer,
    881    es tal plaer
    882    lo escoltar
    883    com del contar
    884    d’altri florins,
    885    he dels hoyns
    886    les armonies
    887    he melodies
    888    – han ne delit:
    889    quant han hoyt,
    890    lo so ’s passat –
    891    quin sera stat,
    892    ni reçitar
    893    ni recontar
    894    no u espereu,
    895    sols hoyreu:
    896    «Be han sonat,
    897    be ha preycat,
    898    a mon plaer».
    899    Axi çerter
    900    ne pres a mi:
    901    l’alt que hoy
    902    molt me plague,
    903    mas no cabe
    904    en mon vexell.
    905    Lo meu çervell
    906    poch ne prengue.
    907    Que retengue
    908    t’e scrit desus,
    909    lo menys confus
    910    que he pogut.
    911    Del qu’e sabut
    912    he fet proçes,
    913    pero sotsmes
    914    tot a la llima
    915    del qui es çima
    916    dels correctos.
    917    En res erros
    918    contra la fe
    919    si mal dit he,
    920    no ben rescrit,
    921    he u per no dit
    922    he revocat,
    923    per annullat
    924    vull si’agut.
    925    Ffall me virtut,
    926    vull me·n jaquir.
    927    Sols te requir
    928    sovint hi liges,
    929    he que y afiges
    930    lo que y sabras:
    931    per temps creuras
    932    lo que te scrich.
    933    Lo que yo·t dich
    934    es may pratiques
    935    ni t’enboliques
    936    gens ab les dones,
    937    sols te consones
    938    ab l’alta Mare
    939    qui ab Deu Pare,
    940    l’Esperit Sant
    941    d’ells hemanant,
    942    te Fill comu,
    943    qui viu Deu hu,
    944    en hunitat
    945    he trinitat
    946    eternalment.
    947    Tots, finalment,
    948    homens he fembres,
    949    promens, profembres,
    950    vixcam deça,
    951    salvats della.
    952    Direm «Amen».

 

 

Incipitario di Jaume Roig
Indice degli autori

Rialc