Rialc
Rao 152.1, 152.1a


[Tercer libre]

Terçera part del Terçer

    5596   Donchs, si be scoltes,
    5597   lleva·ls ulls alt,
    5598   ffes hun gran salt,
    5599   surt ab bell tranch,
    5600   hix d’aqueix fanch
    5601   hon jaus mullat,
    5602   de fanchs sullat,
    5603   tinyes e ronya.
    5604   Tu, sens verguonya,
    5605   en lo fanguaç
    5606   ple d’alvaraç
    5607   me par hi jagues,
    5608   ab altres plagues
    5609   prou verinoses
    5610   he doloroses,
    5611   he no les sens:
    5612   son te plasens
    5613   perque les ames,
    5614   he no te·n clames
    5615   ni te n’acuses,
    5616   ans les escuses.
    5617   Ffebra tens vera,
    5618   arma y cos, qu’era
    5619   cotidiana
    5620   gloria vana;
    5621   tens ycteriçia,
    5622   per avariçia
    5623   groch tot lo cos;
    5624   tens hereos,
    5625   bestial furia
    5626   de gran luxuria;
    5627   ffrenetiquea,
    5628   hira, bravea,
    5629   ffolla furor;
    5630   d’ale pudor
    5631   tens de guolaça;
    5632   tans mals a traça
    5633   tens de enveja;
    5634   hulçera llega
    5635   he corrosiva
    5636   de vida·t priva;
    5637   parlitiquea
    5638   tens de perea.
    5639   Tals discrasies
    5640   he chachechies,
    5641   llanguos aguudes,
    5642   si t’i ajudes
    5643   poras curar,
    5644   si vols sercar
    5645   devotament
    5646   he humilment
    5647   la medeçina
    5648   vera, divina.
    5649   Deu verdader
    5650   qui n’ha·l poder,
    5651   si tu·l supliques
    5652   he li repliques,
    5653   ell t’ohira
    5654   he guarira.
    5655   La Cananeha,
    5656   no de Judeha
    5657   mas de Sidonia,
    5658   ab querimonia
    5659   porfidiant
    5660   he alt cridant
    5661   «Senyor, merçe!»,
    5662   d’ell obtengue
    5663   que fon curada:
    5664   endiablada
    5665   sa filla era.
    5666   Ab fe sançera,
    5667   sorts, muts, llebrosos,
    5668   sechs, tremolosos,
    5669   orps axi nats,
    5670   tropichs, inflats,
    5671   tisichs, febrosos,
    5672   los puagrosos,
    5673   coxos, artetichs,
    5674   ffolls e frenetichs,
    5675   subets, llitargichs,
    5676   etichs, mirarchichs,
    5677   mentres vixque
    5678   he li plague,
    5679   quants hi venien
    5680   tots obtenien
    5681   llus sanitats.
    5682   Primer, peccats
    5683   los remetia,
    5684   puys los guaria
    5685   la corporal
    5686   he temporal
    5687   infirmitat.
    5688   Tal sanitat
    5689   hi trobaras
    5690   si tu vendras
    5691   ab fe, sperança
    5692   he confiança.
    5693   Com na Sofia,
    5694   sanch flux tenia
    5695   antiguament,
    5696   lo vestiment
    5697   sols li tocha,
    5698   de fet cura.
    5699   He com plorant,
    5700   los peus llavant
    5701   ab huntament
    5702   de fin hunguent,
    5703   vench Magdalena.
    5704   Solempne strena
    5705   Dimas ague:
    5706   per prompta fe
    5707   hach parahis.
    5708   Pren per avis
    5709   Centurio
    5710   e·l reyato
    5711   que obtingueren
    5712   quant hi vingueren
    5713   ab tanta fe.
    5714   Ves hi tanbe,
    5715   no duptes pus,
    5716   perque Jhesus
    5717   prest te repare,
    5718   piados pare,
    5719   Crist redemptor
    5720   e salvador.
    5721   Al cel muntat,
    5722   aparellat
    5723   es per hoyr
    5724   qui vol guarir,
    5725   a perdonar,
    5726   justificar
    5727   lo peccador
    5728   cridant «Senyor!».
    5729   Si y vols venir,
    5730   pot te guarir,
    5731   si molt lo pregues
    5732   he no·l renegues
    5733   d’ell despitant
    5734   he blasfemant
    5735   com foll eretge.
    5736   Ell es rich metge,
    5737   aromatari
    5738   he hunguentari,
    5739   cirurgia;
    5740   de quant ell fa
    5741   may ne pren res;
    5742   Deu or may pres
    5743   ni vol grans pagues,
    5744   sols vol tes plagues
    5745   li manifestes,
    5746   tes desonestes
    5747   he praves obres
    5748   vol li descobres
    5749   he les confesses,
    5750   a ell t’endreçes,
    5751   d’ell sols confies,
    5752   abrenunçies
    5753   Bel e Satan,
    5754   he a quant fan
    5755   exarmadores,
    5756   encortadores,
    5757   les piromantiques
    5758   he nigromantiques
    5759   de Zabuch filles
    5760   ab ses fetilles.
    5761   Tu, enseguat,
    5762   desesperat,
    5763   de quant dit es
    5764   ffas lo reves:
    5765   Bel no bandejes
    5766   ans lo festeges,
    5767   he res no fas
    5768   sens Satanas;
    5769   viçis amats
    5770   continuats,
    5771   tes passions,
    5772   illusions
    5773   axi revesses,
    5774   quant pots desfresses
    5775   he les amagues;
    5776   be t’embriagues
    5777   ffort de vinagre!
    5778   Ple de puagre
    5779   tens lo çervell!
    5780   Pren lo consell
    5781   del Sant Silvestre,
    5782   papa he mestre,
    5783   qui diverti
    5784   a Guostanti
    5785   que no·s llavas
    5786   – pus ver sullas –
    5787   en tantes sanchs:
    5788   molts infans franchs
    5789   matar volia;
    5790   per altra via
    5791   – sens sanchs tochar,
    5792   tants chichs matar –
    5793   ell lo feu sa
    5794   he cristiha.
    5795   Consell pus breu
    5796   pren d’Eliseu:
    5797   ves set veguades
    5798   per set errades,
    5799   set dolenties,
    5800   set astrosies
    5801   que son en tu,
    5802   llava·t tot nu
    5803   al flum Jorda.
    5804   Com acorda
    5805   duch Nahaman,
    5806   al riu te man
    5807   llebros mesell,
    5808   te fasses bell
    5809   ffent i set banys.
    5810   Dorm per set anys
    5811   no en moll llit,
    5812   nu, no vestit,
    5813   no pas cubert,
    5814   en lo desert
    5815   a la serena:
    5816   sobre ta squena
    5817   he tot lo cos
    5818   caygua lo ros;
    5819   com bou remugua,
    5820   com feu Nabugua
    5821   donosor, rey:
    5822   de tant omey
    5823   he crueldat
    5824   en son regnat
    5825   ffets al proysme,
    5826   a Deu altisme
    5827   tanta ofensa,
    5828   hach conexença;
    5829   repenedit,
    5830   devot, contrit,
    5831   torna·s a Deu,
    5832   humilment feu
    5833   tal penitençia,
    5834   gran paçiençia
    5835   com Job ague;
    5836   a Deu plague,
    5837   cobra·l perdut.
    5838   Axi salut
    5839   prest cobraras,
    5840   he reviuras
    5841   ressuçitat,
    5842   com lo tocat
    5843   per Eliseu:
    5844   com aquell feu,
    5845   hulls obriras,
    5846   badallaras
    5847   tu set badalls,
    5848   perdras set calls
    5849   he set brians
    5850   quals en les mans
    5851   tens e als peus.
    5852   Lleva·t d’on seus,
    5853   mala cadira!
    5854   Surt, fuig e tira,
    5855   pus no t’i sigues!
    5856   Per que t’obligues
    5857   ab neus e pluges
    5858   a guardar truges
    5859   per les muntanyes?
    5860   Par que t’i banyes
    5861   en ayguaros!
    5862   Roses e flos,
    5863   clavells, gesmir
    5864   hi creus collir
    5865   quant ensollat,
    5866   porch engrassat,
    5867   jaus en lo fanch.
    5868   Deu t’a fet franch,
    5869   net e llibert:
    5870   en lloch desert
    5871   te fas catiu;
    5872   ffuigs de Deu viu,
    5873   dexes senyor,
    5874   ton creador
    5875   omnipotent;
    5876   ffas te servent
    5877   del teu peccat;
    5878   Deu oblidat,
    5879   vas al diable.
    5880   Ffuig de l’estable
    5881   tan profanat!
    5882   Deschaminat,
    5883   lluxurios,
    5884   prodich, guolos,
    5885   ab gran instançia,
    5886   de la substançia
    5887   de ton rich pare
    5888   he bona mare
    5889   ta part as presa;
    5890   has la despesa
    5891   prodiguegant,
    5892   meretricant
    5893   a ton delit.
    5894   Has pres partit
    5895   molt honoros:
    5896   ab lo fanguos
    5897   porch t’aconpanyes!
    5898   De ses castanyes
    5899   he seguonades,
    5900   ffaves sobrades,
    5901   no·t pots fartar,
    5902   que y vols restar?
    5903   Les dones totes
    5904   sabs que son glotes
    5905   mes que la mar;
    5906   ffoch de cremar,
    5907   terra del ros,
    5908   d’infern cahos,
    5909   no son pus glots;
    5910   Chuquer llus clots
    5911   no·ls ompliria
    5912   ni y bastaria
    5913   Ebro tanpoch.
    5914   Ffuig de mal lloch,
    5915   puys no y atures,
    5916   ves hon t’apures
    5917   al foch, com l’or;
    5918   com fenix mor
    5919   home ja vell;
    5920   com serp de pell,
    5921   aguila vella,
    5922   te renovella.
    5923   Muda de viure,
    5924   dexa lo siure
    5925   tan oçios
    5926   he pereos,
    5927   dreça·t, partix.
    5928   Com Jacob, hix
    5929   de Canahan,
    5930   servix Llaban
    5931   set anys pastor
    5932   – ffel servidor,
    5933   poras aver
    5934   Llia primer –,
    5935   set mes per zel
    5936   d’aver Raxel,
    5937   sis anys de tornes
    5938   perque rich tornes.
    5939   Primer treballa,
    5940   pugna, batalla,
    5941   obte victoria,
    5942   puys Raxel. Gloria
    5943   si vols conplida,
    5944   ta carn oblida,
    5945   mon, fills – si·n tens –,
    5946   muller, parens,
    5947   ans soterrar;
    5948   renunçiar
    5949   primer a bens,
    5950   no·t torbe jens:
    5951   may fall fosser,
    5952   menys ereter.
    5953   Qui, pres l’aladre,
    5954   mira·l baladre
    5955   restat darrere,
    5956   dret solch no spere
    5957   ni bon recapte:
    5958   no·s pot dir abte
    5959   per alt regnar.
    5960   Per dret llaurar
    5961   he fer guaret
    5962   he bon esplet,
    5963   t’anima y cos
    5964   juny los abdos
    5965   jus jou sançer,
    5966   tots d’un voler
    5967   he d’un consell
    5968   ffent bon parell.
    5969   Pren per pilot
    5970   aquell prom Llot,
    5971   hoste tan bo:
    5972   ses filles no,
    5973   ni sa muller
    5974   – mira darrer
    5975   he torna·s marbre –.
    5976   De poble barbre
    5977   volent exir,
    5978   segur fogir
    5979   de faraho,
    5980   de la preso
    5981   d’Egipte vil,
    5982   per adalil
    5983   pren Moyses.
    5984   No·t recort res
    5985   de les carns cuytes,
    5986   cohonbros, fruytes,
    5987   ffigues, magranes
    5988   egipçianes,
    5989   terra lexada.
    5990   Mas trespassada
    5991   la Roiga mar,
    5992   cuyta mirar
    5993   la serp de coure:
    5994   no·t poran noure
    5995   les serps detras;
    5996   he gustaras,
    5997   lo fust anprant,
    5998   sabor mudant
    5999   d’aygues amargues.
    6000   Ffes que t’allargues
    6001   no fent vedell
    6002   per Deu novell
    6003   en lo cami.
    6004   Avança t’i,
    6005   no murmurant
    6006   ni Deu temptant,
    6007   ab Josue
    6008   seguint lo be;
    6009   passa della
    6010   lo flum Jorda,
    6011   he no t’atures
    6012   per les pastures
    6013   de Gualahat,
    6014   com fills de Guat
    6015   he de Ruben,
    6016   mas fort enten
    6017   ffer nou altar
    6018   he trihunfar
    6019   en terr’amable,
    6020   desiderable,
    6021   hon los vivents
    6022   terratinents
    6023   porçions han.
    6024   Tambe Johan,
    6025   vestit de pell
    6026   d’algun camell
    6027   – los molls vestits,
    6028   grossos convits
    6029   ffogint, lexant –,
    6030   llaguosts mengant
    6031   en lo desert,
    6032   lo sucre vert
    6033   o mel silvestre,
    6034   pren lo per mestre.
    6035   Ffuig, com Mateu,
    6036   del teloneu
    6037   de campviar.
    6038   Dexa peixcar
    6039   com Pere feu
    6040   e com Andreu:
    6041   sobre parats,
    6042   nau e filats
    6043   a qui·ls repare!
    6044   Lexant son pare,
    6045   en Zebedeu,
    6046   en son bateu
    6047   o nau, tot sol,
    6048   ab tot son bol;
    6049   he la sposada
    6050   en sa posada;
    6051   he lo mantell
    6052   de terçanell
    6053   o de çendat,
    6054   desabriguat
    6055   o nu corrent,
    6056   adoloçent,
    6057   Johan fogint.
    6058   A Deu venint
    6059   treballant sies:
    6060   les tues vies,
    6061   desigs e fins,
    6062   tots tos camins,
    6063   tot lo teu cor,
    6064   voler, amor,
    6065   tes acçions,
    6066   intençions,
    6067   a Deu ordena,
    6068   girant la squena
    6069   al ja passat.
    6070   Si del fossat
    6071   ffet tan fondable
    6072   per lo diable,
    6073   mon, carn – antichs
    6074   tres enemichs –,
    6075   no·t pots retraure
    6076   he t’i fa caure
    6077   ffragilitat,
    6078   lleva·t, girat
    6079   a la paret,
    6080   en tu retret
    6081   com Ezechies
    6082   he, mort Uries,
    6083   com David feu;
    6084   he com a Deu
    6085   negua greument,
    6086   amarguament
    6087   plora com Pere.
    6088   No·s desespere
    6089   com Cahim, Judes,
    6090   per les caygudes
    6091   l’anima tua.
    6092   Per culpa sua,
    6093   quant en tu sia
    6094   en frau, falsia,
    6095   perque no sages,
    6096   guarda·t no vages
    6097   com jovençell
    6098   en lo consell
    6099   o foll ajust,
    6100   malvat, injust,
    6101   d’inpiadoses,
    6102   maliçioses
    6103   dones royns;
    6104   en los camins
    6105   de peccadores,
    6106   infels traydores,
    6107   pus no y estigues,
    6108   e may te sigues
    6109   en la cadira
    6110   de dol, frau, yra
    6111   he pestilençia.
    6112   Ab gran prudençia
    6113   he caritat,
    6114   hostalitat
    6115   – si u has mester –
    6116   a tu primer,
    6117   puys als servents,
    6118   apres parens
    6119   – los afins teus,
    6120   pobres si·ls veus –,
    6121   apres veyns,
    6122   puys pelegrins,
    6123   los peus llavant,
    6124   past, vi, llit dant,
    6125   morts soterrar,
    6126   catius quitar,
    6127   malalts guarir,
    6128   los nuus vestir,
    6129   orfens casar,
    6130   trists consolar.
    6131   Sperituals
    6132   he corporals,
    6133   tals obres pies
    6134   ffent com Tobies
    6135   he Aguosti,
    6136   Llorenç, Marti
    6137   he Nicolau,
    6138   Tomas: palau
    6139   en lo çel obra.
    6140   D’allo que·t sobra,
    6141   presa ta part
    6142   he restant fart,
    6143   del qu’es de mes
    6144   almoynes fes.
    6145   Si, com Sufia,
    6146   dant quant havia
    6147   a l’hedefiçi;
    6148   he si l’ofiçi
    6149   ffas o faena
    6150   de Magdalena,
    6151   donant hunguent
    6152   o llavament
    6153   tant preçios
    6154   al glorios
    6155   omnipotent;
    6156   si carament
    6157   – Marta soliçita –
    6158   ab obra lliçita
    6159   a Deu ministres,
    6160   als seus ministres,
    6161   qui son los pobres,
    6162   ffent pies obres,
    6163   sens vanagloria,
    6164   havent memoria
    6165   que·l pare teu
    6166   tot quant fas veu
    6167   – Deu de concordia! –,
    6168   misericordia
    6169   d’ell obtendras
    6170   – inpetraras –:
    6171   los teus peccats,
    6172   rasos, dampnats,
    6173   seran delits,
    6174   tots extingits.
    6175   Si çinch talents
    6176   o dos que tens
    6177   acomanats,
    6178   ben esmerçats
    6179   neguoçiant
    6180   he ben obrant,
    6181   redoblaras
    6182   he los retras
    6183   multiplicats
    6184   – no soterrats
    6185   sens guany algu,
    6186   com feu de l’hu
    6187   lo necligent
    6188   he vil servent –,
    6189   mas, fel factor,
    6190   a ton senyor
    6191   raho daras,
    6192   quant tornaras
    6193   de ton viatge,
    6194   dar t’a per guatge
    6195   com mercader,
    6196   no quart diner
    6197   tan solament,
    6198   mas mil per çent;
    6199   a la final,
    6200   guany e cabal
    6201   tot t’o dara
    6202   he teu sera
    6203   eternalment.
    6204   He si felment
    6205   ta vida activa
    6206   he volitiva,
    6207   elecçio,
    6208   a la lliço
    6209   divina gires,
    6210   jorn he nit mires
    6211   la curial
    6212   lley e moral
    6213   qual Deu trames
    6214   per Moyses
    6215   en dues taules
    6216   – sols deu paraules,
    6217   tres sobiranes,
    6218   les set humanes –,
    6219   jou tot cortes,
    6220   prou llauger pes
    6221   de tollerar,
    6222   si·l vols portar,
    6223   en quant faras
    6224   prosperaras
    6225   abundantment.
    6226   He l’instrument
    6227   lo qual descriu
    6228   lo rey Daviu
    6229   en son Psaltiri
    6230   – ha nom saltiri,
    6231   fet de deu cordes –,
    6232   ffes que·t recordes
    6233   ab armonia
    6234   he melodia
    6235   tots temps sonar.
    6236   He per servar
    6237   cordes setena
    6238   he la novena
    6239   de rompiment,
    6240   per lo ponent
    6241   tan perilloses,
    6242   de frauduloses
    6243   dones t’absenta:
    6244   stranya, parenta,
    6245   totes les lexa,
    6246   d’elles te squexa,
    6247   descus e talla,
    6248   prest te·n desmalla,
    6249   ben avorrides,
    6250   destituydes,
    6251   abominades,
    6252   lluny bandejades,
    6253   pus no te·n cures.
    6254   Ffes te·n procures
    6255   oblivio:
    6256   oraçio
    6257   t’i far’ajuda.
    6258   Puys coneguda
    6259   has llur manera,
    6260   muda carrera,
    6261   llexa·l cami
    6262   llur, serpenti,
    6263   tan espinos
    6264   he verinos,
    6265   costes, barranchs,
    6266   hullals e fanchs,
    6267   xara, baladres,
    6268   llaços e lladres:
    6269   lo de ma squerra,
    6270   molt hom s’i erra,
    6271   tir’a l’infern.
    6272   Gira·l guovern,
    6273   fferma e baxa
    6274   timons de caxa,
    6275   mira sovent
    6276   buxola, vent,
    6277   compas e carta;
    6278   de sculls t’aparta,
    6279   de naufreguar
    6280   he d’encallar;
    6281   mira la stela,
    6282   muda la vela,
    6283   guarda·l mudar
    6284   d’encapellar;
    6285   cala primer
    6286   com fa nauxer
    6287   ben atentat.
    6288   Humiliat,
    6289   serva man dreta,
    6290   ves via streta
    6291   qui du a vida
    6292   de be complida,
    6293   pren a la creu
    6294   – hiras pus breu –:
    6295   lo menys ferrat
    6296   may fon errat.
    6297   Dexa·l real,
    6298   tir’a l’ostal
    6299   d’aquell’antregua
    6300   verge sens bregua,
    6301   humil, cortesa,
    6302   sabent, entesa
    6303   – ab gran mesura
    6304   dels ostes cura,
    6305   may se n’agreuga –:
    6306   aqui t’alleuga,
    6307   aqui t’atura.
    6308   Casa segura,
    6309   plasent e richa:
    6310   lo bordo y ficha,
    6311   ffes hi mallada,
    6312   pren hi posada,
    6313   be t’i vallega,
    6314   ffort t’i ormega
    6315   he t’enfrenella.
    6316   Cartes cansella
    6317   de t’ancartada,
    6318   llexa sposada,
    6319   novi’abomina:
    6320   açi reclina.
    6321   Muller deposa:
    6322   açi reposa.
    6323   Drudes encorre:
    6324   açi recorre.
    6325   Viudes ayra:
    6326   a ’questa·t gira.
    6327   Monges esquiva:
    6328   ab esta·t priva.
    6329   Beguines lexa:
    6330   ab esta·t fexa.
    6331   Beates fuig:
    6332   aci confuig.
    6333   Vergens rebuga:
    6334   ves esta puga.
    6335   Jovens evita,
    6336   velles vomita,
    6337   belles no·n veges,
    6338   no mires lleges,
    6339   totes bandega,
    6340   totes morrega,
    6341   d’elles te clama:
    6342   esta reclama,
    6343   esta servex,
    6344   esta seguex,
    6345   esta sols ama.
    6346   Ton cor enflama
    6347   en molt’amor;
    6348   ab gran temor
    6349   santa y humil,
    6350   no pas servil,
    6351   la honraras;
    6352   esperaras
    6353   qu’ella t’enpare
    6354   com vera mare.
    6355   Cuyta lo pas,
    6356   torna ’l seu mas
    6357   segurament;
    6358   devotament,
    6359   quant la veuras,
    6360   l’adoraras
    6361   ab set prostrades,
    6362   agenollades,
    6363   ab genol nu
    6364   – a n’Esahu
    6365   com Jacob feu
    6366   de fet que·l veu –,
    6367   he ploraras,
    6368   inploraras
    6369   lo seu auxili,
    6370   perque l’exili
    6371   teu revocat
    6372   sia y cassat;
    6373   suplicaras
    6374   et obtendras
    6375   que, perdonat,
    6376   pasçificat,
    6377   rebut seras.
    6378   Per bon solas
    6379   he festegar,
    6380   ffer t’a mengar
    6381   d’un gras vedell;
    6382   d’or bell anell
    6383   he que calçar
    6384   te fara dar,
    6385   he prima stola;
    6386   sons de viola,
    6387   orgue, tanbor,
    6388   arpa, tamor
    6389   ffara sonar.
    6390   Apres dinar
    6391   reposaras,
    6392   contemplaras
    6393   sa plasent cara
    6394   de mare cara,
    6395   no de madastra,
    6396   ni germanastra,
    6397   ni de cunyada,
    6398   ni desdenyada
    6399   muller diable,
    6400   ni desamable
    6401   dels pobrellets
    6402   pobils chiquets,
    6403   mar’enviudada
    6404   apres casada,
    6405   als fills cruel,
    6406   les quals sens fel,
    6407   bandos e guerra
    6408   ab l’om en terra
    6409   viure no solen.
    6410   Tal mare colen
    6411   los bons fills fels
    6412   qui alt als çels
    6413   pugar cobegen,
    6414   los qui sedegen
    6415   esser tots seus.
    6416   He puys ja veus
    6417   prou clarament
    6418   com la serpent
    6419   o Lluçifer
    6420   ffon conseller:
    6421   no pas forçant,
    6422   Ev’acordant,
    6423   de tot son grat
    6424   ffent lo peccat,
    6425   lo pom morde.
    6426   Lo que·n perde,
    6427   esta u cobra:
    6428   Satan sobra,
    6429   dampnat infel;
    6430   de Israel
    6431   vergua exint,
    6432   ffort percodint
    6433   duchs de Mohab;
    6434   talla lo cap
    6435   del duch inich
    6436   mils que Judich;
    6437   millor que dita
    6438   la tebesita,
    6439   mola llança;
    6440   lo clau fica
    6441   mils que Jabel.
    6442   Del duch Obel
    6443   llur cap feri
    6444   he conteri
    6445   molt virilment,
    6446   he dignament
    6447   cobra la stola
    6448   qual per sa guola
    6449   Ev’ach perduda.
    6450   Donchs nom li muda
    6451   ffent li bell ves:
    6452   «Eva»·l reves
    6453   en «Ave» gira.
    6454   Guabriel mira
    6455   com saluda:
    6456   li comença:
    6457   «Ave Maria».
    6458   Diu lo y tot dia,
    6459   he «de Deu mare»,
    6460   perque·t repare
    6461   com ha padrina;
    6462   «Salve Regina,
    6463   dolçor de vida»,
    6464   sovint la crida.
    6465   He no t’oblide,
    6466   perque·t convide
    6467   aci dinar,
    6468   sobre l’altar
    6469   pels pexcados
    6470   he sucçessos
    6471   ffet en la barcha
    6472   – no pels de l’archa,
    6473   raus de la Tora,
    6474   mas per la nora
    6475   de son fill sposa,
    6476   qui dir se guosa
    6477   sgleya novella –,
    6478   hon s’aparella
    6479   altar e ara,
    6480   taula s’i para,
    6481   hon mengaras
    6482   mentres viuras,
    6483   no·l fruyt vedat
    6484   ab qu’enguanat
    6485   ffon l’om primer
    6486   per sa muller,
    6487   no dir poras
    6488   que t’enguanas
    6489   ta conpanyona,
    6490   d’Eva sa dona
    6491   com Adam dix.
    6492   Alli·s partix
    6493   molt alt pulment.
    6494   Si prestament
    6495   tu despertat,
    6496   de peus llevat
    6497   jus lo ginebre,
    6498   prest volras rebre
    6499   pa rescaldat,
    6500   subçinerat,
    6501   aygua bevent,
    6502   he dignament
    6503   lo sumiras,
    6504   anar poras
    6505   per tes jornades
    6506   he nits contades
    6507   pus de quaranta,
    6508   ffins a la santa
    6509   de Deu muntanya.
    6510   Menjar t’afanya,
    6511   si t’i convida,
    6512   tal pa de vida:
    6513   pa de virtut,
    6514   pa de salut,
    6515   pa ’ngelical,
    6516   pa divinal,
    6517   fforment candel.
    6518   Pus alt del çel
    6519   es devallat,
    6520   humilitat
    6521   del çel l’a tret:
    6522   en Natzaret
    6523   molt e çernut;
    6524   pastat, fengut
    6525   dins en Betlem;
    6526   Jherusalem
    6527   ffort lo punxa
    6528   he l’enforna:
    6529   ffon pel costat
    6530   hubert, buydat,
    6531   com aquell pa
    6532   que ’n Lleyda·s fa;
    6533   alli·s cogue
    6534   he no·n prengue,
    6535   com l’ague cuyt,
    6536   puja ne fruyt.
    6537   Salem pecca,
    6538   mas be u plora;
    6539   be son peccat
    6540   ffon castiguat.
    6541   Vespesia
    6542   la·n disçipa,
    6543   Titus tanbe
    6544   sa part ague
    6545   de la victoria.
    6546   Llexe l’istoria
    6547   he llur imperi;
    6548   vull l’alt misteri
    6549   de l’enfornar
    6550   arromançar,
    6551   perque·t declare
    6552   del que mon pare
    6553   lo rey Davit
    6554   en salms a scrit
    6555   molt llarguament,
    6556   queucom breument,
    6557   del dit desus.
    6558   Partint Jhesus
    6559   de la gran çena
    6560   hon Magdalena
    6561   huntat l’avia,
    6562   tirant sa via
    6563   ab sos criats,
    6564   d’ells dos leguats,
    6565   Pere, Feliu
    6566   – Pere, qui·s diu
    6567   ver confessant;
    6568   Ffeliu preycant
    6569   ab dimissoria –,
    6570   executoria
    6571   del que volgue
    6572   ell tramete.
    6573   Executaren
    6574   he deslliguaren
    6575   que·ls fon manat.
    6576   Cami ferrat
    6577   tira de fet,
    6578   ab prou gran fret
    6579   ves la çiutat,
    6580   com profetat
    6581   ffon llarguament.
    6582   L’ompnipotent
    6583   Messies ver
    6584   son alt poder
    6585   he senyoria
    6586   mostrar volia
    6587   ans de sa mort:
    6588   esser rey fort,
    6589   princep de pau,
    6590   lleo fort, brau
    6591   he vençedor,
    6592   duch regidor
    6593   de Israel,
    6594   Hemanuel
    6595   he huntat Crist,
    6596   volgue fos vist
    6597   en la gran festa,
    6598   hon troba presta
    6599   reçepçio.
    6600   Rebetlio
    6601   no li tarda.
    6602   Humil entra,
    6603   no ab riguor
    6604   mas ab amor,
    6605   simpliçitat,
    6606   benignitat;
    6607   no faustuos
    6608   mas poderos
    6609   senyor regnant;
    6610   rey no portant
    6611   davant bandera
    6612   ni gent guerrera
    6613   entorn armada,
    6614   la spas’alçada,
    6615   pali brocat,
    6616   carro daurat,
    6617   alt, trihunfal,
    6618   ceptre real,
    6619   coron’, anell,
    6620   ni lo mantell
    6621   ffrederical;
    6622   sense fiscal,
    6623   procurador,
    6624   posentador
    6625   ni alguazir,
    6626   sens sons clangir
    6627   d’anafils, trompes
    6628   – tals reals pompes
    6629   als reys tirans,
    6630   gentils, profans,
    6631   del mon lexant –;
    6632   no cavalcant
    6633   cavall cosser
    6634   mas en somer,
    6635   no en roçi
    6636   mas en polli,
    6637   no gens domat
    6638   ni aveat
    6639   a dur cabestre:
    6640   anava ’n destre,
    6641   may porta carregua,
    6642   ffeltre ni marregua
    6643   sobre los rebbles.
    6644   Los seus dexebles,
    6645   en lloch de bast,
    6646   sense contrast
    6647   se concordaren:
    6648   dotze y posaren
    6649   los seus mantells,
    6650   segut sobr’ells,
    6651   rey mansuet,
    6652   sobre l’asnet
    6653   ffill de femella.
    6654   L’asna aquella
    6655   que fon trobada
    6656   al peu lliguada
    6657   ha hun pinell,
    6658   prop lo castell
    6659   ple d’almuguaves
    6660   he de gens braves
    6661   moltes esquadres,
    6662   cullerats, lladres,
    6663   saltejados
    6664   he robados
    6665   – inichs contraris
    6666   als comissaris
    6667   he tots ells massa –,
    6668   com a baguassa
    6669   sodomitava
    6670   he fornicava
    6671   ab sos tacanys,
    6672   molts deus stranys,
    6673   pseudo divins,
    6674   asens, roçins:
    6675   quants hi anaven
    6676   la cavalcaven
    6677   com a publica.
    6678   Vench la ynica
    6679   coxa e manca
    6680   per dolor d’anca
    6681   he fals corter,
    6682   sens traginer
    6683   ni altra guarda,
    6684   sens bast, albarda,
    6685   collar, tifells,
    6686   sens cascavells,
    6687   pitral, ransal,
    6688   boç e dogual,
    6689   llansada carregua
    6690   – la sobrecarregua,
    6691   bagues, çivelles,
    6692   guarrots, armelles,
    6693   romputs, llansats –,
    6694   he oblidats
    6695   deu manaments,
    6696   he los tants çents
    6697   bans o calonies
    6698   he çerimonies.
    6699   Vench casi nua
    6700   per culpa sua
    6701   he tant abus:
    6702   duya, sens pus,
    6703   sobre la pell
    6704   hun mandil vell,
    6705   antich, spletat,
    6706   hun poc pintat.
    6707   Ja no·s mostraven
    6708   ni se·n menbraven
    6709   d’algunes marques
    6710   de patriarques
    6711   del temps passat:
    6712   del tot sessat
    6713   era l’untar,
    6714   Juda regnar.
    6715   Ceptre perdut,
    6716   bisbat venut,
    6717   saçerdots llechs,
    6718   guiados sechs
    6719   – si çech orp guia
    6720   herren la via,
    6721   cahen abdos
    6722   dins en lo fos,
    6723   llechs son maldestres
    6724   per esser mestres,
    6725   cechs mals doctos
    6726   de lley, colos.
    6727   Per ço barons
    6728   ni promens bons,
    6729   hom de Deu sant
    6730   ni profetant
    6731   ja no y avia;
    6732   per ço vivia
    6733   desenjoyada,
    6734   desabillada
    6735   he desguarnida,
    6736   destituyda
    6737   com a infel.
    6738   Ja sent Miquel
    6739   no la guardava,
    6740   ans la lexava
    6741   abandonada,
    6742   acomanada
    6743   a llops e cans,
    6744   buytres, milans,
    6745   corps e voltos,
    6746   per guardados.
    6747   No se·n servi,
    6748   tal la jaqui.
    6749   De la cansada
    6750   he cansellada
    6751   lley de scriptura
    6752   era figura,
    6753   axi çertera
    6754   com la figuera
    6755   que malahi
    6756   prop lo cami
    6757   – ffruyt no tenia –;
    6758   he maçeria
    6759   hedificada
    6760   he relloguada,
    6761   morts los primes,
    6762   a nous faynes.
    6763   He com Vasti,
    6764   qui n’obey
    6765   ni volch res fer
    6766   per Asuer,
    6767   rey no tement
    6768   son manament,
    6769   ensuperbida
    6770   perde la vida
    6771   he la persona,
    6772   anell, corona,
    6773   ceptre real;
    6774   serqua son mal,
    6775   prest lo troba:
    6776   Ester guanya
    6777   la senyoria
    6778   Vasti tenia.
    6779   Per Jhesabel,
    6780   reyna rebel,
    6781   dalt espenyada
    6782   he calsiguada
    6783   per Hieu rey,
    6784   l’antigua lley
    6785   ffon figurada
    6786   en la entrada
    6787   del vençedor
    6788   senyor major,
    6789   ser derribada,
    6790   per cans menjada.
    6791   Ffills de Llevi,
    6792   prinçep rabi,
    6793   mal doctrinats,
    6794   no castiguats
    6795   – les grasses reses
    6796   qu’eren trameses
    6797   ells les menjaven,
    6798   fflaques posaven
    6799   als sacrifiçis,
    6800   he d’altres viçis
    6801   encriminats –,
    6802   morts e dampnats,
    6803   cert indicaren,
    6804   pronosticaren,
    6805   mal creticar
    6806   a mort finar,
    6807   perdiçio,
    6808   dampnaçio
    6809   d’esta parlera
    6810   vella somera
    6811   d’aquell Balam.
    6812   Lo prom Abram
    6813   molt rich e vell,
    6814   mula, camell
    6815   ab daurat fre,
    6816   no palafre
    6817   ni dromedari,
    6818   ell cavalcar i
    6819   no se·n cura;
    6820   sols cavalca
    6821   ase, somer,
    6822   anant serter
    6823   al munt Tabor.
    6824   Lo rey senyor
    6825   rich, cavalca
    6826   qui l’adora
    6827   he reveri:
    6828   ase polli,
    6829   qui·l conegue
    6830   quant ell naxque.
    6831   Tot profetat
    6832   o figurat
    6833   ffon, o figura.
    6834   Ab rams, verdura
    6835   de les murteres,
    6836   brots d’oliveres
    6837   he altres arbres,
    6838   molts d’aquells barbres
    6839   qui s’i trobaren
    6840   ne enramaren
    6841   Jhetsemani;
    6842   rau ni rabi
    6843   de Betfaget
    6844   ram ni ramet
    6845   cert no tallaren,
    6846   ans s’amaguaren
    6847   de gran mati.
    6848   Ffon lo cami
    6849   com a bell prat,
    6850   tot enramat
    6851   per artesans;
    6852   pochs çiutadans,
    6853   molts estranges
    6854   he forastes
    6855   se desbriguaren
    6856   he despullaren
    6857   lo que vestien
    6858   he u estenien
    6859   per hon passava.
    6860   La gent portava
    6861   ab gran plaer
    6862   al cap llorer
    6863   signant victoria;
    6864   designant gloria,
    6865   en les mans palmes;
    6866   he tocant palmes,
    6867   alguns cantant,
    6868   altres ballant,
    6869   qui preçehien
    6870   he qui seguien.
    6871   De la primera
    6872   lley e tercera,
    6873   no fariseus
    6874   ni seduseus,
    6875   scrivans, rabins,
    6876   no vells mesquins
    6877   ni jovens grans,
    6878   mas chics infans
    6879   he molts gentils,
    6880   ab nous estils
    6881   molt reverien
    6882   he benehien
    6883   ab psalmodia
    6884   lo qui venia,
    6885   rey, redemptor
    6886   he salvador
    6887   en nom de Deu,
    6888   ab clara veu
    6889   he tots hun crit:
    6890   «Ffill de Davit
    6891   alt, osanna!»
    6892   Com rey entra
    6893   ab gran honor,
    6894   com ver senyor,
    6895   Deu e Messia.
    6896   Sols aquell dia,
    6897   pels llechs atmes,
    6898   lo jorn despes
    6899   tot en preycar;
    6900   per al sopar
    6901   com no trobas
    6902   qui·l convidas,
    6903   ell se n’ana.
    6904   Apres torna,
    6905   rey ab riguor,
    6906   ffort ab viguor:
    6907   los billones,
    6908   ffalsos banques,
    6909   saçerdots vells,
    6910   ab çerts cordells
    6911   començ’a batre,
    6912   els feu abatre,
    6913   tancar, fallir,
    6914   mancar, fogir;
    6915   llurs banchs trenca,
    6916   he derrocha
    6917   la vella tenda
    6918   de compra y venda
    6919   he llogreria,
    6920   de simonia
    6921   lleig ensutzida
    6922   he pervertida,
    6923   ffeta no pocha
    6924   de lladres clocha
    6925   he velleguaça,
    6926   ffera vinyaça,
    6927   tant per malea
    6928   com per perea
    6929   dels podados,
    6930   conreados:
    6931   llargua talada,
    6932   llobaçejada,
    6933   sens morguonar
    6934   ni scanyotar,
    6935   los çeps molt vells,
    6936   panpols vermells,
    6937   la sarment grogua;
    6938   la sinaguogua
    6939   celler tot buyt,
    6940   vinya sens fruyt,
    6941   exorqua, erma.
    6942   Terra pus ferma,
    6943   nova, mes plana,
    6944   blana, solana,
    6945   tot bon terreny
    6946   lluny de l’areny,
    6947   bon reguadiu
    6948   de font o riu,
    6949   mogue, llaura.
    6950   Planta tria
    6951   stranya, pus sana,
    6952   de muntalbana,
    6953   boval, negrella,
    6954   no ferrandella
    6955   ni monestrell,
    6956   mallol novell
    6957   volent plantar
    6958   he conrehar
    6959   pus fructuos
    6960   he virtuos.
    6961   Com feu Nohe,
    6962   triar volgue
    6963   del bosch sarmens
    6964   de gentils gens,
    6965   poble tot llaych,
    6966   poc del judaych,
    6967   vell entecat:
    6968   de çep corcat
    6969   sarment plantada,
    6970   ni de brocada,
    6971   ni de sporguim
    6972   – tart fa raym
    6973   ni cabrerots.
    6974   Dels sacerdots
    6975   algu no·n pres,
    6976   rabins no res,
    6977   llechs los prengue.
    6978   Lo camp, donchs, be
    6979   set palms contats,
    6980   drets senyalats,
    6981   ffondo clota;
    6982   sarments planta
    6983   no de rebuscha
    6984   de la llabrusca,
    6985   com Nohe pres;
    6986   plantant hi, mes,
    6987   per endolçir,
    6988   asaborir
    6989   amarguor tanta
    6990   de borda planta,
    6991   llim, fem e fanch
    6992   de terreny, sanch,
    6993   ffets d’animals
    6994   quatre brutals
    6995   – lleo bravea,
    6996   molto simplea,
    6997   lluxuriar
    6998   porch, e traguar,
    6999   bugi’anvega.
    7000   Al qui glopega
    7001   lo vi sovent,
    7002   ffort e pruent,
    7003   grans cantitats,
    7004   les qualitats
    7005   dels animals
    7006   li resten tals.
    7007   Causa u Nohe:
    7008   primer begue,
    7009   torba·s del vi,
    7010   Cam l’escarni –,
    7011   sarments elents.
    7012   Hi mes deu vents,
    7013   portants dolçor
    7014   a la lliquor
    7015   dels seus rayms;
    7016   fems ni tarquims
    7017   no y hac mester;
    7018   per son plaer,
    7019   d’aygua y sanch propia
    7020   hi mes gran copia;
    7021   rahels meteren,
    7022   totes vixqueren,
    7023   sino·l dampnat
    7024   Judes penjat.
    7025   Puys, acotades,
    7026   mes en brocades
    7027   he encanya;
    7028   he conçerta
    7029   del seu costat
    7030   mes arreglat
    7031   he millor rech,
    7032   may sera sech
    7033   ni ayguamoll.
    7034   Sischa, fenoll,
    7035   evols, braçeres,
    7036   carts, romagueres,
    7037   canyota, gram,
    7038   cuqua, faram,
    7039   si y naxeran
    7040   no y crexeran.
    7041   Ben vallegat,
    7042   enbardiçat
    7043   com fon mester,
    7044   obra y çeller,
    7045   torre, aljup,
    7046   premsa, trull, cup
    7047   he nous vexells.
    7048   Ffaynes novells
    7049   altres llogua
    7050   al que planta
    7051   mallol novell;
    7052   del çeller vell
    7053   que derroqua,
    7054   fforagita
    7055   los vells que y eren,
    7056   per lo que feren,
    7057   matant arreu,
    7058   ffins a l’ereu,
    7059   per llur maliçia,
    7060   per avariçia,
    7061   los fraus e llogres.
    7062   He perque sogres
    7063   ab nores sues
    7064   totes ser crues,
    7065   descominals,
    7066   braus animals
    7067   de mal e lleig
    7068   he fer meneig
    7069   – experiençia
    7070   ne fa ciençia
    7071   he bastant prova –,
    7072   la vinya nova
    7073   – pus ver’Esgleya –
    7074   que de nou feya,
    7075   per muller presa,
    7076   de tal contesa
    7077   volent llunyar
    7078   he separar
    7079   nora donzella
    7080   de la lley vella.
    7081   Com d’ella fos
    7082   ffill sols pel cos,
    7083   no conegut
    7084   ni gens volgut
    7085   dels de Juda,
    7086   delibera
    7087   mare jaquir
    7088   he aderir
    7089   a sa muller,
    7090   com al primer,
    7091   Adam, fon dit.
    7092   Com ver marit,
    7093   hora per ora,
    7094   l’archa o tora
    7095   de fust obrada,
    7096   moble, portada
    7097   per caminans
    7098   per colls e plans,
    7099   taules e vergua,
    7100   manna sobergua,
    7101   los çinch volums,
    7102   drets e torts fums,
    7103   lleys e judiçis,
    7104   los sacrifiçis,
    7105   alisos pans,
    7106   basto en mans
    7107   a l’inmolar,
    7108   guaspes tallar,
    7109   les çerimonies
    7110   he querimonies
    7111   ja malastrugues,
    7112   quax ballarugues,
    7113   chiulets, juguetes,
    7114   baçeroletes,
    7115   ffluxes lliçons
    7116   de chichs minyons,
    7117   li desecha,
    7118   he rebuga,
    7119   com a fumosa
    7120   casa plujosa
    7121   he descuberta,
    7122   restant deserta,
    7123   vella y antigua.
    7124   La Sgley’amigua
    7125   ell de sa ma
    7126   cert la s’obra
    7127   ciutat murada,
    7128   en monts fundada,
    7129   temple inmoble;
    7130   he al nou poble,
    7131   homens, barons,
    7132   d’altes liçons,
    7133   no sols politiques
    7134   mas metafisiques,
    7135   sobre natura,
    7136   hultra mesura
    7137   tot trançendent
    7138   enteniment,
    7139   ffeu auditori,
    7140   scoles, pretori,
    7141   fferm culiseu;
    7142   botigua·n feu
    7143   molt sumptuosa
    7144   he cabalosa,
    7145   richa, fornida
    7146   de infinida
    7147   gran drogueria,
    7148   de pedreria
    7149   pus preçiosa,
    7150   mes virtuosa
    7151   en medeçina,
    7152   la pedra fina
    7153   ffilosofal
    7154   qual may fon tal
    7155   ffeta ni vista
    7156   per alquimista;
    7157   de general
    7158   tiriacal,
    7159   bezaart fi,
    7160   de tot veri
    7161   guaridor fel;
    7162   manna del cel
    7163   maravellosa,
    7164   molt saborosa
    7165   he delectable,
    7166   inextimable,
    7167   de gran valor;
    7168   per sol’amor,
    7169   no pas venent
    7170   ni preu prenent,
    7171   repartidora
    7172   he donadora
    7173   ffranch als confrares.
    7174   En senyal d’arres
    7175   he testimoni
    7176   del matrimoni
    7177   tant excellent,
    7178   li feu present
    7179   no arres d’or,
    7180   d’ordi hun cor
    7181   he mig contats
    7182   quinze ’rgentats,
    7183   ni d’or anell,
    7184   corder, anyell,
    7185   no carn ni grex;
    7186   mas, si matex
    7187   dant per estrenes,
    7188   mes en rehenes
    7189   sa magestat,
    7190   divinitat,
    7191   anima y cos.
    7192   May tal socos
    7193   ni tan alt do
    7194   en lo mon fo,
    7195   may fon lleguat
    7196   tal preleguat
    7197   ni tal herençia,
    7198   magnifiçençia
    7199   may tal se feu.
    7200   Tot lo Salt meu
    7201   he quant Davit
    7202   hac provehit
    7203   per fer la obra,
    7204   sitim, manobra,
    7205   argent e or,
    7206   tot lo tresor
    7207   per mi despes
    7208   en los obres
    7209   les mans paguant,
    7210   no valgue tant.
    7211   Octovia
    7212   cert quant llegua
    7213   tot son imperi
    7214   al gran Tiberi;
    7215   quant Guostanti
    7216   restituhi
    7217   donaçio,
    7218   oblaçio
    7219   quesvulla fos,
    7220   quant del seu cos
    7221   ffon metge destre
    7222   papa Silvestre,
    7223   cert no lleguaren
    7224   ni res donaren
    7225   que valgues tant:
    7226   pus trihunfant
    7227   he major cosa
    7228   don’a sa sposa
    7229   he la·n dota.
    7230   Mes li ’ncarta
    7231   ffent testament
    7232   – fferm disponent
    7233   de fet tan sopte –,
    7234   apres son opte,
    7235   ressuçitat,
    7236   als cels muntat,
    7237   taula conpondre,
    7238   regne dispondre
    7239   – no monarchia
    7240   ni senyoria
    7241   gens mundanal
    7242   ni temporal,
    7243   tost transitoria
    7244   he dilusoria,
    7245   ni part de terra
    7246   ab cruel guerra
    7247   de gent traydora
    7248   conquistadora,
    7249   a infinits
    7250   d’Egypt’exits
    7251   juheus promesa,
    7252   he sols obtesa
    7253   per dos d’aquells
    7254   he per novells
    7255   pel cami nats;
    7256   ab grans debats,
    7257   perills, temos,
    7258   treballs, suos,
    7259   cultivadora,
    7260   posseydora
    7261   no sens afanys
    7262   al mes çent anys –,
    7263   mas supernal,
    7264   celestial,
    7265   eterna gloria
    7266   als qui memoria
    7267   d’ell, mort, auran:
    7268   tots quants volran
    7269   esser fills seus,
    7270   ffills, donchs, ereus
    7271   per son plan do,
    7272   per merits no,
    7273   del regne seu.
    7274   Al gran conreu
    7275   del seu camp pla
    7276   qual ell planta,
    7277   dels seus criats
    7278   dotze triats
    7279   ffeu capitans,
    7280   he pres ne tants
    7281   en saçerdots
    7282   dels pus devots,
    7283   com feu Esdraç
    7284   dels vells pus clas.
    7285   Dotze tanbe,
    7286   com Josuhe,
    7287   promens tria
    7288   quant lo Jorda
    7289   volgue passar.
    7290   He yo regnar
    7291   quant començi,
    7292   constituhi
    7293   dotze prefets
    7294   en tots los fets
    7295   ma cort regissen
    7296   he just partissen
    7297   les raçions;
    7298   mes tants barons
    7299   los figuri
    7300   yo quant obri
    7301   los leonets
    7302   dotze chiquets,
    7303   d’or fi, molt bells,
    7304   per capitells
    7305   al meu real
    7306   alt sitial.
    7307   He mes mana,
    7308   com de Juda,
    7309   pus car fill seu,
    7310   en Jacob feu
    7311   entre·ls germans
    7312   trips començans
    7313   ffos preferit
    7314   he reverit;
    7315   en Simo Pere
    7316   major prevere
    7317   ffeu e clavari,
    7318   per ell vicari,
    7319   ab general
    7320   he liberal
    7321   gran potestat,
    7322   ab honestat,
    7323   a deslliguar,
    7324   obrir, tancar,
    7325   clau no errant,
    7326   al freturant
    7327   los seus tresos.
    7328   Dels sucçesos
    7329   per ell criats
    7330   he ordenats
    7331   a tal ofiçi,
    7332   ffa·l sacrifiçi
    7333   sols lo prevere,
    7334   altri no spere
    7335   tan alt poder:
    7336   no·l pot aver
    7337   angel, llech, dona
    7338   mala ni bona.
    7339   Sols capellans
    7340   per les lurs mans
    7341   ffeu partidos
    7342   he donados
    7343   als casats llechs,
    7344   llatins e grechs,
    7345   ffels llarguament.
    7346   Be scassament,
    7347   a beguinotes,
    7348   ffictes devotes,
    7349   qui totes festes
    7350   se paren prestes
    7351   al conbreguar
    7352   – massa privar
    7353   causa menyspreu –
    7354   lliurar se deu
    7355   molt cautament,
    7356   he majorment
    7357   a les convesses,
    7358   per ser revesses
    7359   he contumaçes,
    7360   he pertinaçes,
    7361   plenes de çisma
    7362   – pert s’i la crisma!
    7363   Perfidament
    7364   del prepotent
    7365   ver Deu, hom, rey,
    7366   he de sa lley
    7367   se desesperen,
    7368   encara speren
    7369   altre Messies,
    7370   ni son juhyes
    7371   ni cristianes,
    7372   hoc son marranes
    7373   he filistehes,
    7374   cert cananehes,
    7375   samaritanes,
    7376   increduls, vanes,
    7377   apostatades.
    7378   Son batejades,
    7379   he la judayca
    7380   lley e musayca
    7381   en lo cor tenen;
    7382   a llur dan prenen
    7383   lo pa sagrat
    7384   sens fe, sens grat,
    7385   indignament,
    7386   mas çertament
    7387   per llur error
    7388   no·n pert valor
    7389   ni·n val res menys,
    7390   per llurs desdenys,
    7391   l’alt sagrament.
    7392   Ell, donchs, volent
    7393   conplir s’anpresa,
    7394   ab gran largesa
    7395   – com, profetat,
    7396   ffon figurat
    7397   antiguament –,
    7398   son testament
    7399   ab mort volch cloure.
    7400   Ell, serp de coure,
    7401   aram, llauto,
    7402   en pal, basto
    7403   mes a traves,
    7404   per Moyses
    7405   en alt alçada,
    7406   entrecruada,
    7407   clavada ’b clau,
    7408   de treva y pau
    7409   arch e senyal
    7410   celestial,
    7411   yris pintat,
    7412   ffon lo posat
    7413   al firmament.
    7414   Ell, fonament,
    7415   pedra molt ferma
    7416   en que·s referma
    7417   tot lo senat,
    7418   apostolat,
    7419   pels artesans
    7420   hedificans
    7421   ans reprovada,
    7422   puys paredada,
    7423   ffet’angular;
    7424   pedra calar
    7425   sens mans tallada,
    7426   he declarada
    7427   per Daniel,
    7428   del rey cruel
    7429   regnes rompent
    7430   – d’or e d’argent,
    7431   d’aram terçer,
    7432   lo quart d’açer,
    7433   quint terra cuyta –,
    7434   crexent ab cuyta,
    7435   ffeta tamanya
    7436   com gran muntanya;
    7437   oricorn fort
    7438   domat e mort,
    7439   cantant donzella
    7440   humil e bella;
    7441   brufol portant
    7442   jou, dret llaurant;
    7443   anyell rostit,
    7444   tot enguollit
    7445   os no trencat;
    7446   ell gra sembrat,
    7447   mort verament,
    7448   molt fruyt retent;
    7449   ell balsem fi
    7450   de l’Enguadi;
    7451   raym penjat,
    7452   en pal portat
    7453   al coll per dos
    7454   guardegados
    7455   – lo cristia
    7456   de cara y va,
    7457   juheu de squena:
    7458   primer lo mena
    7459   poble rebel –;
    7460   ell com Abel,
    7461   mort e batut;
    7462   Jhosef venut
    7463   a gent dolenta,
    7464   per dines trenta,
    7465   per llus germans;
    7466   de peus e mans
    7467   Samso lliguat;
    7468   Jhonas llançat,
    7469   tres jorns begut,
    7470   pel peix retut
    7471   qui·s diu balena,
    7472   ffora ’n l’arena
    7473   tornat en sest;
    7474   Ysach, fill prest
    7475   la mort volent,
    7476   obedient
    7477   al pare seu;
    7478   el fill de Deu,
    7479   ver redemptor,
    7480   llarch comprador,
    7481   paguador franch,
    7482   del cos la sanch
    7483   – ell pellica
    7484   sos pits nafra –
    7485   pels fills salvar
    7486   he restaurar,
    7487   scampant la tota
    7488   – com una guota
    7489   sola y bastas –:
    7490   no gens escas,
    7491   ffeu abundosa
    7492   he copiosa,
    7493   intensament,
    7494   no stesament,
    7495   redempçio.
    7496   Tal passio,
    7497   açots, colona,
    7498   de junchs corona,
    7499   martell tan greu,
    7500   llança, claus, creu,
    7501   set de gent stranya,
    7502   sponga e canya,
    7503   vinagre y fel,
    7504   mort tan cruel,
    7505   vituperosa,
    7506   tant dolorosa,
    7507   ell la·s volgue
    7508   he la prengue
    7509   per amor nostra,
    7510   he per fer mostra
    7511   d’inmensitat
    7512   de caritat.
    7513   Ell, jutge just,
    7514   Adam pel gust
    7515   condempn’a mort;
    7516   morint a tort
    7517   ell e greument,
    7518   molt justament
    7519   volch anullar
    7520   he revocar
    7521   dita sentençia,
    7522   dada ’n absençia,
    7523   als naxedors
    7524   ffills sucçessos
    7525   generalment.
    7526   Molt carament
    7527   de tots peccats
    7528   ffets e innats
    7529   ell feu ajust,
    7530   he, alt en fust
    7531   – d’on fon llevat
    7532   lo pom vedat
    7533   pels ignoçens –
    7534   cinch mil doçens
    7535   any xixante
    7536   los remete.
    7537   Hora matexa
    7538   ffon la madexa
    7539   drachma dehena,
    7540   hora novena,
    7541   llavos trobada,
    7542   al coll portada
    7543   ab alegria;
    7544   qual ja peria
    7545   l’errant ovella,
    7546   les erros d’ella
    7547   portant al dos,
    7548   ffill prodiguos
    7549   ffon acollit,
    7550   l’enfellonit
    7551   ffora romas;
    7552   mori lo gras
    7553   he roig vedell,
    7554   de cos e pell
    7555   inmaculat,
    7556   sacrificat
    7557   per lo comu,
    7558   alt e tot nu.
    7559   Ver hom e Deu,
    7560   sobre la creu
    7561   ffermant la squena,
    7562   nostra cadena
    7563   d’açer tan fort
    7564   d’infernal mort
    7565   morint desfeu;
    7566   sa mort refeu
    7567   lo nostre stat
    7568   mortificat,
    7569   donant li vida
    7570   cert sa ferida.
    7571   Humanitat,
    7572   divinitat
    7573   may se partiren,
    7574   no·s desuniren
    7575   ni dellexaren.
    7576   Be u confessaren
    7577   he conegueren
    7578   en lo que veren
    7579   dels mirados
    7580   execudos
    7581   alguns sabuts,
    7582   en les virtuts
    7583   he grans senyals
    7584   tots divinals
    7585   he molts secrets
    7586   que y foren fets.
    7587   Just lo preyca
    7588   preu quant torna
    7589   Judes traydor;
    7590   crida·l «Senyor!»
    7591   Dimas lladro;
    7592   Centurio,
    7593   hu cap de çent,
    7594   dix «Verament,
    7595   ffill de Deu es«;
    7596   Pilat, françes,
    7597   rey l’escrivi;
    7598   gentil Longi
    7599   Deu l’adora
    7600   com se veu sa
    7601   – ans era çech.
    7602   Lo sol s’estech
    7603   de dar claror,
    7604   per son senyor
    7605   ser turmentat;
    7606   anuvolat,
    7607   lo çel trona,
    7608   ffort llampegua
    7609   movent grans vens,
    7610   tremolaments
    7611   fferen les terres,
    7612   dels mons e serres
    7613   roques caygueren,
    7614   en si·s romperen.
    7615   Cent çinch çiutats
    7616   ab tots sos nats,
    7617   en Orient,
    7618   de fonament,
    7619   fforen perides;
    7620   fforen solsides
    7621   moltes muntanyes;
    7622   naçions stranyes
    7623   del cap del mon,
    7624   ffins hon se pon
    7625   lo sol tots jorns,
    7626   vent tals contorns
    7627   temoregaren,
    7628   Deu invocaren.
    7629   Com hun gentil
    7630   mestre suptil
    7631   dit Dionis
    7632   lo mon sentis
    7633   ffort tremolar,
    7634   ves eclipsar
    7635   lo sol e lluna
    7636   contra comuna
    7637   astrologia,
    7638   en jorn de dia
    7639   ves tal foscura,
    7640   Deu de natura
    7641   dix soferia,
    7642   o periria
    7643   la mundanal
    7644   huniversal
    7645   machina sempre.
    7646   Aquest destempre
    7647   ben prop lo veu
    7648   lo mal juheu,
    7649   major prelat,
    7650   del gran bisbat
    7651   sols per lo guany
    7652   en aquell any
    7653   arrendador,
    7654   prinçep traydor,
    7655   ab sos secaços
    7656   ypocritaços:
    7657   mas no y cregueren.
    7658   Ans dels que y eren
    7659   alli venguts,
    7660   escomoguts
    7661   mes per temor
    7662   que per dolor
    7663   ni pietat,
    7664   a pas cuytat,
    7665   esbalayts,
    7666   batent se·ls pits,
    7667   barbes pelant,
    7668   los caps calant,
    7669   trits se·n tornaren,
    7670   may atorguaren
    7671   haver fet mal.
    7672   Lo trihunfal
    7673   titol subscrit,
    7674   per tots llegit
    7675   – grechs e llatins –,
    7676   als raus rabins
    7677   no·ls paregue
    7678   que digues be
    7679   «Rey dels juheus«;
    7680   ab agres veus
    7681   ne despitaren
    7682   he infestaren
    7683   ne fos llevat;
    7684   mas a Pilat
    7685   no li plague,
    7686   ans romangue
    7687   a llur despit
    7688   tal com fon scrit.
    7689   Dels moniments
    7690   molts dels durments
    7691   o morts sans cossos,
    7692   ab pell, carn, ossos
    7693   ressuçitaren,
    7694   he reçitaren
    7695   que vist avien
    7696   lla d’on venien.
    7697   L’altar çelat
    7698   pel vel tallat
    7699   se descobri.
    7700   L’infern obri,
    7701   llim e preso,
    7702   com feu Samso;
    7703   ab clau de comte
    7704   l’alcayt en promte
    7705   apresona,
    7706   he fort lligua
    7707   sa cavalcada,
    7708   al llim tancada,
    7709   qual ell tenia
    7710   ab tirannia
    7711   animes santes,
    7712   qui pot dir quantes!
    7713   A mi, per graçia,
    7714   ab pertinaçia
    7715   cert no mori:
    7716   yo·m penedi
    7717   ans de morir;
    7718   gens referir
    7719   no guos lo crim.
    7720   Tots los del llim
    7721   o si d’Abram,
    7722   Eva y Adam,
    7723   sos desçendens,
    7724   Deu conexens,
    7725   de fet cobra
    7726   he se·n porta
    7727   tots Deu llohant,
    7728   Caym dexant
    7729   he tots los mals,
    7730   perpetuals
    7731   abitados
    7732   en lo cahos,
    7733   totstemps penant.
    7734   En l’entretant,
    7735   Josef, baro,
    7736   decurio
    7737   he noble, nat
    7738   en la çiutat
    7739   Arimatia,
    7740   prop vas tenia
    7741   o fossa nova
    7742   semblant a cova,
    7743   tallat en roqua
    7744   a pich de broqua,
    7745   ffet per a si;
    7746   ell provehi
    7747   ab diligençia
    7748   haver liçençia
    7749   de Ponç Pilat
    7750   ser soterrat,
    7751   qual obtengue;
    7752   comprat ague
    7753   net drap de lli,
    7754   nart, benjhuhi,
    7755   altres perfums,
    7756   seguons costums
    7757   es dels juheus,
    7758   tot a grans preus,
    7759   lliures ben çent;
    7760   devotament
    7761   lo cos lliguat,
    7762   enbalsemat,
    7763   lo soterra,
    7764   he çimenta
    7765   la porta closa
    7766   ab molt gran llosa.
    7767   Pels seus lo cos
    7768   ffurtat no fos,
    7769   los raus duptaren,
    7770   per tant instaren
    7771   sa sepoltura
    7772   ab molta cura
    7773   per hun baro
    7774   centurio
    7775   ffos ben guardada,
    7776   sa gent armada,
    7777   tots ben paguats.
    7778   Puys esglayats,
    7779   terç jorn mati,
    7780   quant fort sorti
    7781   del moniment,
    7782   esmayament
    7783   he por agueren.
    7784   Tots lo cregueren
    7785   esser ver Deu,
    7786   tots huna veu
    7787   de fet cuytaren
    7788   hi u reçitaren
    7789   dins la çiutat:
    7790   «Ressusçitat
    7791   es verament!»
    7792   Mas, promptament
    7793   d’ells sobornats,
    7794   d’ells menaçats,
    7795   molt variaren
    7796   he deposaren
    7797   mentint vilment.
    7798   Ans, çertament,
    7799   que lo dit cos
    7800   despenjat fos
    7801   de la creu alt,
    7802   encara calt,
    7803   del dret costat
    7804   hon fon nafrat
    7805   gran sanch n’ixque,
    7806   aygua tanbe:
    7807   lo poble u veu;
    7808   tot aço·s feu
    7809   per a figures,
    7810   psalms he scriptures
    7811   dar compliment.
    7812   L’Omnipotent,
    7813   quant feu fer l’archa
    7814   al patriarcha
    7815   antich Nohe,
    7816   aygua volgue
    7817   punis lo viçi
    7818   he fos inhiçi
    7819   a la virtut.
    7820   Lo retengut
    7821   poble prou bo
    7822   per faraho
    7823   com a catiu,
    7824   resta tot viu
    7825   he feu lo franch
    7826   aquella sanch
    7827   del sant anyell,
    7828   he fon coltell
    7829   de gran matança
    7830   en la criança
    7831   d’Egipte tanta.
    7832   Puys la gent santa
    7833   Deu feu passar
    7834   la Roga Mar
    7835   com per trespol;
    7836   del rey l’estol,
    7837   l’aygua·l negua.
    7838   Mes, Deu mana
    7839   que·l poble ves
    7840   com Moyses,
    7841   fferint sa rocha,
    7842   aygua, no pocha
    7843   manal, n’ixque,
    7844   de qual begue
    7845   tot Israel.
    7846   Ezechiel
    7847   – ell profetant,
    7848   Deu inspirant –
    7849   gran aygua viva,
    7850   net’, absterçiva,
    7851   promet donar
    7852   per denejar
    7853   los delinquens.
    7854   Als penidens
    7855   sedegans crida,
    7856   beure convida,
    7857   Deu aygua francha.
    7858   Com llana blancha
    7859   promet tornar
    7860   he canejar
    7861   les astrosies,
    7862   per Ysayes.
    7863   Dexen Deu vena
    7864   habundant, plena
    7865   d’aygues vivents,
    7866   als descrehents,
    7867   diu Jheremies.
    7868   Scriu Zacharies
    7869   ab prophecia:
    7870   «En aquell dia
    7871   he temps de pau,
    7872   en lo palau
    7873   del rey Daviu
    7874   ffont gran com riu
    7875   s’i mostrara
    7876   he llavara
    7877   la mestruosa».
    7878   Aygu’abundosa
    7879   del dret costat,
    7880   per hun forat
    7881   del templ’exint,
    7882   ffon vist guarint
    7883   les malalties.
    7884   He ell, Messies,
    7885   volch començar
    7886   sanctificar
    7887   aquell flum gran
    7888   com sent Johan
    7889   lo y batega;
    7890   he com torna
    7891   de l’aygua vi,
    7892   architicli
    7893   beure mana:
    7894   alli mostra
    7895   començ de gloria.
    7896   La natatoria
    7897   de Silohe
    7898   la mostra be.
    7899   Prop de Sichar
    7900   promes donar
    7901   a l’aldeana
    7902   samaritana
    7903   aygua de vida,
    7904   ffont infinida,
    7905   perpetual.
    7906   Ffont d’aygua tal,
    7907   ja figurada
    7908   he profetada,
    7909   per Deu promesa,
    7910   may fon obtesa
    7911   pels de natura
    7912   ni de scriptura
    7913   pobles passats,
    7914   a Deu ingrats,
    7915   ni quant sua
    7916   sanch, com plora
    7917   orant en l’ort;
    7918   sols apres mort
    7919   ffon dada, çert,
    7920   quant fon hubert
    7921   lo costat seu.
    7922   Alt en la creu,
    7923   mig començades
    7924   he sols forjades,
    7925   les claus del çel
    7926   a Pere fel
    7927   promeses dar,
    7928   volch acabar:
    7929   subtil manya,
    7930   ell les tempra,
    7931   com bon armer
    7932   tempra l’açer
    7933   ab aygua y sanch.
    7934   Be lo barranch,
    7935   fflum e torrent
    7936   passa bevent
    7937   calzer e guot,
    7938   rey saçerdot
    7939   Melchisedech.
    7940   Hubert lo rech
    7941   del costat dret,
    7942   ffon lo pertret
    7943   he aparell
    7944   pel senat vell
    7945   tot revocat,
    7946   he reprovat
    7947   dels husuraris
    7948   e potecaris
    7949   llur reçeptari.
    7950   Hubert l’armari
    7951   de deytat,
    7952   per pietat
    7953   al nou sacrari
    7954   antidotari
    7955   novell dona,
    7956   hon ordena
    7957   set medeçines
    7958   ab set divines,
    7959   spirituals,
    7960   no naturals,
    7961   propietats;
    7962   ab calitats
    7963   ben divisades
    7964   he graduades
    7965   a quatre graus
    7966   – tres per tres claus,
    7967   quart per la llança –;
    7968   ab sa balança
    7969   just dret pesades,
    7970   ben dispensades
    7971   les cantitats
    7972   ab que·ls prelats,
    7973   sos hunguentaris
    7974   he pigmentaris,
    7975   ffessen hunguents
    7976   he fins piments,
    7977   preservatius
    7978   he curatius,
    7979   ratificans
    7980   he conservans
    7981   la sanitat,
    7982   suavitat
    7983   beneyta, noble,
    7984   salut al poble,
    7985   novell ramat
    7986   elet, triat,
    7987   anyells, moltons,
    7988   barbuts cabrons
    7989   habandonant.
    7990   Ell alt cridant,
    7991   anyell benigne,
    7992   com fa lo signe,
    7993   ab veu molt fort
    7994   prop de sa mort,
    7995   ab lo cap dret,
    7996   haver gran set
    7997   de tots crida,
    7998   per tots pagua
    7999   ell bastantment;
    8000   l’obedient
    8001   anyell, corder,
    8002   qui volenter
    8003   hi es vengut,
    8004   es franch remut
    8005   complidament.
    8006   Lo fre mordent
    8007   de dur çervell
    8008   – ga odre vell,
    8009   enbotanat,
    8010   desenpeguat –
    8011   juheu altiu
    8012   resta catiu
    8013   per culpa llur;
    8014   puys en lo fur
    8015   o profeçies
    8016   d’ell ver Messies
    8017   no han fermat,
    8018   en son ramat
    8019   no son contats;
    8020   desvehinats,
    8021   no·ls es permes
    8022   posseir res
    8023   en realench.
    8024   Lo rey qui vench
    8025   del çel al mon,
    8026   Messies fon;
    8027   no l’an cregut,
    8028   han ne perdut
    8029   llur bovalar,
    8030   en l’anprivar
    8031   prioritat,
    8032   la salvetat
    8033   en prats, pastura,
    8034   per oradura.
    8035   Los qui lloguats,
    8036   humiliats
    8037   obrar volran,
    8038   he suaran
    8039   en les cavades,
    8040   no fent llobades,
    8041   del diurnal
    8042   diner real
    8043   seran paguats.
    8044   Los enguanats
    8045   moros e atres,
    8046   turchs, ydolatres,
    8047   fferoçes, braus,
    8048   romanen sclaus
    8049   descaminats.
    8050   Son figurats
    8051   l’enterch ebraych,
    8052   lo gentil laych
    8053   – pobles abdos –,
    8054   pels servidos
    8055   dos jovençells,
    8056   l’aze ab ells,
    8057   ensemps restats
    8058   baix, no muntats
    8059   ffer en la penya
    8060   altar, ni llenya
    8061   pel sacrifiçi
    8062   d’Abram, iniçi
    8063   començador
    8064   de fe y amor.
    8065   Ysach, terçer,
    8066   lo poble ver
    8067   he cristia,
    8068   qui creu, e fa
    8069   lo que Deu vol:
    8070   aquest tot sol,
    8071   la hu de tres,
    8072   sols elet es,
    8073   los dos dampnats.
    8074   Molts son cridats,
    8075   pochs los elets.
    8076   Deu quants ha fets
    8077   vol ser salvats,
    8078   he molts malvats
    8079   esser no u volen,
    8080   puys ells se tolen
    8081   lo be promes,
    8082   afectant mes
    8083   la vida grassa,
    8084   restar en plaça
    8085   plogua u no plogua;
    8086   troben qui·ls llogua,
    8087   no·ls plau lloguer
    8088   ni·l lloguader
    8089   conduydor,
    8090   convidador
    8091   no·ls plau oyr,
    8092   molt menys seguir;
    8093   ni les figures,
    8094   Sanctes Scriptures,
    8095   llegir, entendre;
    8096   lo ver seny pendre
    8097   a ells s’inputa.
    8098   Deu no refuta
    8099   qui s’i atança;
    8100   no fora llança
    8101   ni desempara
    8102   l’om qui·s prepara
    8103   rebre sa graçia,
    8104   tot quant li plaçia
    8105   ffent, obehint;
    8106   Satan jaquint
    8107   dret a ell ve,
    8108   promet la fe
    8109   ffent homenatge
    8110   de vasallatge
    8111   perpetual,
    8112   rebent la sal
    8113   de sapiençia
    8114   en mans, presençia
    8115   del seu curat,
    8116   propi prelat
    8117   he saçerdot
    8118   – solemne vot
    8119   a Deu n’a fet –.
    8120   Aquest, de fet,
    8121   es ben rebut,
    8122   ffranch e remut,
    8123   lo seu rescat
    8124   per Deu paguat
    8125   degudament.
    8126   Per inçident
    8127   me vull llunyar,
    8128   fforaviar
    8129   hun poch del rench,
    8130   saltar entench
    8131   ffora·l cavat:
    8132   tant he malgrat
    8133   de les mesquines
    8134   ffictes beguines!
    8135   Prest puys m’i moch,
    8136   llur saber poch
    8137   he molt cuydar
    8138   vull inçertar.
    8139   Veig la beguina
    8140   saltamartina
    8141   de sella ’n sella,
    8142   de vetla ’n vetla,
    8143   giramantells,
    8144   picamartells,
    8145   disputadora,
    8146   demanadora
    8147   de questions,
    8148   he fent rahons
    8149   als confessos
    8150   he preycados.
    8151   De Deu demana:
    8152   «Puys d’Ell emana
    8153   tant virtual,
    8154   huniversal
    8155   he fructuosa,
    8156   tan graçiosa
    8157   ffont d’aygua viva,
    8158   com no·s diriva
    8159   a tots los vius
    8160   per eguals rius?,
    8161   car molts no·n prenen,
    8162   he los que·n tenen
    8163   no per egual».
    8164   Demanat tal,
    8165   es atrevida
    8166   com la guarida
    8167   del flux antich:
    8168   com en poblich
    8169   hoys preycar
    8170   al popular
    8171   lo ver Messies,
    8172   fforts malalties
    8173   li ves curar,
    8174   volch s’ariscar,
    8175   la veu alçant
    8176   he fort cridant;
    8177   a qui·l porta
    8178   he l’alleta
    8179   alt benehi.
    8180   Deu l’arguhi
    8181   sols pel parlar.
    8182   Dix: «L’escoltar
    8183   he creur’apres
    8184   valen molt mes».
    8185   Marta tanbe
    8186   la reprengue
    8187   com replica
    8188   quant ell mana
    8189   «Llevau la llosa».
    8190   Ella duptosa
    8191   dix: «Pudira.
    8192   Quatridia
    8193   es ja podrit».
    8194   «No t’e yo dit
    8195   – dix– si creuras
    8196   ffets singulas,
    8197   te fare veure?«
    8198   Donchs, mes val creure
    8199   que disputar
    8200   ni altercar.
    8201   D’on altercant
    8202   he inquestant,
    8203   causa movent
    8204   l’omnipotent,
    8205   altre senyor
    8206   que Deu major
    8207   vol inquirir.
    8208   Tal departir
    8209   es gran error.
    8210   Lo creador
    8211   en fer, crear,
    8212   no pot errar;
    8213   vol, pot e sap,
    8214   tiny lo seu drap
    8215   vermell, vert, blau,
    8216   groch, com li plau.
    8217   A son plaer
    8218   ffa com l’oller,
    8219   qui d’una massa
    8220   ne fa terraça,
    8221   olla, scudella,
    8222   plat, canterella,
    8223   morter, llibrell,
    8224   gentil vexell,
    8225   lleig, com se vol.
    8226   Deu al mallol
    8227   qu’ell s’a plantat
    8228   hi ha lloguat
    8229   quals ha volguts;
    8230   d’ells son venguts
    8231   ab sa lleguona
    8232   a prima, nona,
    8233   vespres, conpleta;
    8234   ffaena feta,
    8235   crida ’ls faynes:
    8236   los matines
    8237   cansats, suats,
    8238   he los lloguats
    8239   a la vesprada;
    8240   dona·ls soldada
    8241   egual diner:
    8242   axi u vol fer.
    8243   Qual injuria
    8244   si per hun dia
    8245   tots vol paguar?
    8246   Qui·s deu clamar
    8247   si tal l’a feta
    8248   o contrafeta:
    8249   si Rachel, Llia,
    8250   Marta, Maria,
    8251   si Ester, Vasti,
    8252   Rut, Nohemi?
    8253   Al seu partir
    8254   qui y pot res dir?
    8255   Per sol’amor
    8256   ffa bo y millor
    8257   al plaer seu.
    8258   Qui Ell vol, beu
    8259   s’aygua o graçia
    8260   ab eficaçia,
    8261   tant com ne cap
    8262   en lo seu cap.
    8263   La qui no·l vol,
    8264   altre Deu col:
    8265   moltes peus tenen
    8266   – ni y van, ni y venen –,
    8267   les mans per pendre,
    8268   cap per apendre,
    8269   orelles, hulls;
    8270   per sos entulls
    8271   no·ls plau hoyr
    8272   ni obeyr
    8273   los crits e lloure;
    8274   no·s volen moure,
    8275   sos rolls obrir;
    8276   son elegir
    8277   ab llibertat,
    8278   sa volentat
    8279   no l’an forçada.
    8280   La mal dreçada
    8281   roman en sech:
    8282   qui·s clou son rech,
    8283   son portell tancha,
    8284   l’aygua li mancha
    8285   ab gran raho.
    8286   Qui ab oro
    8287   se aparella
    8288   e va ’b çistella,
    8289   cedaç, guarbell
    8290   o chich vexell
    8291   de l’aygua pendre,
    8292   be deu rependre,
    8293   si·s mor de set,
    8294   lo mal pertret
    8295   propi mateix;
    8296   no d’on parteix
    8297   la font tan ampla,
    8298   qual Deu exampla
    8299   per rius, braçals,
    8300   conduyts, canals
    8301   e çequioles,
    8302   rolls e filloles,
    8303   distillados
    8304   e brollados,
    8305   miganes causes.
    8306   Ab orde, pauses,
    8307   conte, mesura,
    8308   pes e dretura,
    8309   l’aygu’abandona.
    8310   Ffrancha la dona
    8311   l’alt çequier
    8312   a l’ereter,
    8313   qui pel que ou
    8314   sa terra mou
    8315   ab jou e rella;
    8316   ab sa trugella,
    8317   exada, pala,
    8318   son camp eguala,
    8319   ffa y cavallons
    8320   ab alerons,
    8321   obre boqueres,
    8322   clou talponeres
    8323   del seu ribatge;
    8324   sols poch mundatge
    8325   e l’escurim,
    8326   tragua·l tarquim
    8327   del seu portell.
    8328   Qui son çervell
    8329   he los çinch senys
    8330   a Pasqua ’l menys
    8331   cad’any no ’rbega
    8332   e no·ls denega,
    8333   ffa·s herm, desert.
    8334   Lo temps hi pert,
    8335   te martellada
    8336   l’antrecuydada
    8337   beguina folla,
    8338   qui quant bull l’olla
    8339   no u coneix clar,
    8340   ni sap filar
    8341   ni res cosir,
    8342   ni menys llegir;
    8343   he del saber,
    8344   poder, voler,
    8345   ffer e crear,
    8346   graçies dar,
    8347   secrets juhis,
    8348   ne vol avis
    8349   he s’entramet.
    8350   Que Deu promet
    8351   es infallible,
    8352   cert e crehible.
    8353   Tot hom – diu Deu –
    8354   qui ferm no creu
    8355   o no creura,
    8356   dampnat sera
    8357   he bandegat.
    8358   Tot bategat
    8359   d’aygua manal
    8360   he natural
    8361   – no d’alambi,
    8362   oli, llet, vi,
    8363   ni tal llicor:
    8364   no y han valor –,
    8365   per son prelat
    8366   propi curat
    8367   – en temps de pressa
    8368   si fall endressa
    8369   de capella,
    8370   tot cristia
    8371   hi pot soplir,
    8372   si sap ben dir
    8373   sens barbarisme
    8374   mots del babtisme –,
    8375   l’aygua vessant
    8376   l’Esperit Sant,
    8377   pel llavament
    8378   obte granment
    8379   ffe d’om mateix,
    8380   si ja·s coneix,
    8381   o del padri,
    8382   si ’s chich fadri,
    8383   he dels presents:
    8384   ffe dels parents
    8385   d’aquell malalt
    8386   del terrat alt
    8387   ffet hun forat,
    8388   per ells calat,
    8389   jahent al llit,
    8390   que fos guarit
    8391   tant hi basta
    8392   que romas sa.
    8393   Si per fe stranya
    8394   l’ome tant guanya,
    8395   quant mes per propia
    8396   lo qui·n te copia,
    8397   regenerat
    8398   e ordenat,
    8399   recreat, fet,
    8400   per Deu elet
    8401   ffill adoptiu,
    8402   – caritatiu –
    8403   qui sperara
    8404   he ferm creura
    8405   aquells cartells
    8406   qui, pels mantells
    8407   al ruch posats
    8408   he pels sobrats
    8409   dotze sportins,
    8410   del peix cofins
    8411   e pa pleguats,
    8412   son figurats!
    8413   Per dotze, tretes
    8414   del riu, eletes,
    8415   pedres molt belles
    8416   – Josue d’elles
    8417   ffeu fabricar
    8418   novell altar –,
    8419   son denotats,
    8420   pronostichats
    8421   los dotze mots
    8422   dictats per tots
    8423   los majosdomens,
    8424   apostols, promens
    8425   de l’apostolica,
    8426   huna, catolicha
    8427   he santa Sgleya;
    8428   no seguons creya
    8429   lo manicheu,
    8430   contra qui·s feu
    8431   credo novell
    8432   en hun consell
    8433   sant e consult:
    8434   «Quicunque vult»,
    8435   per Atanas
    8436   a bon conpas
    8437   ffet gentilment,
    8438   diu verament
    8439   lo que·s deu creure.
    8440   A sopar, beure,
    8441   tot tal crehent
    8442   qui prou sovent
    8443   de tot son tort
    8444   açi ’n la cort
    8445   de son prelat
    8446   s’es composat,
    8447   he dels enguents
    8448   he sagraments
    8449   s’es ja huntat
    8450   he ben dinat
    8451   – no en posada
    8452   pel rey dexada
    8453   ab na Vasti,
    8454   qui sols basti
    8455   dinar a fades
    8456   mullers malvades,
    8457   mas en bellissim
    8458   ort de l’altissim
    8459   rey Asuer,
    8460   per ell fet fer
    8461   ab conselles,
    8462   contra mulles,
    8463   en or, argent –,
    8464   menjant, bevent
    8465   a son delit;
    8466   no conpellit,
    8467   ab fe formada,
    8468   aconpanyada
    8469   de virtuosos
    8470   he piadosos
    8471   ffets, obrant be;
    8472   no morta fe
    8473   mas ab fe viva,
    8474   caritativa,
    8475   tot elevat
    8476   – Gesseu pujat
    8477   en arbre, creu
    8478   per veure Deu:
    8479   Jhesus lo crida
    8480   e s’i convida
    8481   ab ell restar,
    8482   ensemps menjar –;
    8483   si no u recusa
    8484   ni se n’escusa
    8485   per pres aver
    8486   de nou muller,
    8487   es convidat:
    8488   asegurat,
    8489   no dupt’entrar
    8490   alt al sopar
    8491   celestial,
    8492   si nupçial
    8493   roba polida
    8494   porta vestida.
    8495   Qui mal ropat
    8496   sera trobat
    8497   en semblant çena,
    8498   pres en cadena
    8499   sera lliguat,
    8500   d’infern llançat
    8501   en la foguera.
    8502   Donchs la huxera
    8503   qui te·l retret
    8504   sagell secret,
    8505   la clau del pa,
    8506   com dit es ja
    8507   – pa consagrat,
    8508   pa enfornat,
    8509   pa cuyt e bla –,
    8510   puys per sa ma
    8511   as a sopar,
    8512   la deus preguar
    8513   sia contenta
    8514   he que consenta
    8515   tu entres dins.
    8516   Mentres temps tins,
    8517   de roba muda,
    8518   he la saluda
    8519   totstemps ab «Ave»,
    8520   preguant te llave
    8521   los teus delictes.

 

Quarta part del tercer

    8522   Per tants conflictes
    8523   qui son en tu,
    8524   yo, inportu
    8525   he transformat,
    8526   ben informat
    8527   te so trames.
    8528   He ja d’uymes
    8529   s’acosta l’alba;
    8530   ta llengua balba
    8531   a queucom dir
    8532   he contradir,
    8533   a mi respondre
    8534   la veig dispondre
    8535   he tremolar.
    8536   Aconsolar
    8537   te vull hun tant:
    8538   si est duptant
    8539   en alguns passos,
    8540   e·t paren cassos
    8541   mal dits o nulles,
    8542   o falses butles,
    8543   lo que t’e dit
    8544   he repetit
    8545   tant de les dones
    8546   – les abandones –,
    8547   si y as duptat
    8548   – la voluptat
    8549   te fa torbar,
    8550   ffa t’exorbar
    8551   los hulls e seny –,
    8552   raho·t costreny
    8553   he ta edat;
    8554   consells t’e dat
    8555   de prou prudençia
    8556   – experiençia
    8557   tots los conferma –:
    8558   ages ne ferma
    8559   opinio,
    8560   oblivio
    8561   del voluptari.
    8562   Si·m fas contrari
    8563   del manament
    8564   seguonament
    8565   en parays,
    8566   ans del divis
    8567   ja provehit
    8568   – per Deu fon dit:
    8569   «Multiplicau
    8570   he aumentau,
    8571   honpliu la terra» –,
    8572   qui no s’afferra
    8573   ni se n’atura
    8574   seguint natura,
    8575   ans se·n desix,
    8576   poch obehix,
    8577   trenca·l manar,
    8578   responch de clar
    8579   tal argument
    8580   es defallent.
    8581   Adam creat
    8582   ffon e format
    8583   engendrador,
    8584   començador
    8585   d’uma llinatge;
    8586   ffera ultratge
    8587   he greu peccat
    8588   si engendrat
    8589   ell no n’agues;
    8590   tots los apres
    8591   Adam venguts
    8592   no y son tenguts.
    8593   Tambe peccara
    8594   si no ’ngenrara
    8595   Emanue;
    8596   Abram tanbe,
    8597   he Jhoachim;
    8598   ffora gran crim
    8599   en aquells dies
    8600   si Zacharies
    8601   se·n fos estat:
    8602   no fora nat
    8603   aquell Johan,
    8604   dels nats pus gran,
    8605   qui may fill feu
    8606   ni hac ereu
    8607   – sense peccar.
    8608   No y cal estar
    8609   molt en aço,
    8610   semblant lliço
    8611   ffon l’alt parlar
    8612   del consagrar:
    8613   «Aço fareu
    8614   per recort meu«
    8615   a tots se dix,
    8616   mas no·s partix
    8617   ni·s fa per tots.
    8618   Aquells dos mots
    8619   – tots engendrau,
    8620   tots consagrau –
    8621   son parlar breu
    8622   manat per Deu
    8623   llarchs en virtut,
    8624   a multitut
    8625   e en comu,
    8626   no a cascu
    8627   singularment.
    8628   L’omnipotent
    8629   Jhesus, hom ver,
    8630   no hac muller;
    8631   si·n fos tengut
    8632   n’aguer’agut.
    8633   Nunca pecca:
    8634   donchs may trencha
    8635   la lley aquesta.
    8636   Ell a la festa
    8637   ffon convidat
    8638   del tant amat
    8639   cosin germa,
    8640   he y conferma
    8641   lo matrimoni
    8642   ab testimoni
    8643   miraculos;
    8644   mas ell l’espos
    8645   no volch complis,
    8646   ni que dormis
    8647   may ab la sposa.
    8648   Donchs prou par cosa
    8649   mes voluntaria
    8650   que nessessaria:
    8651   cert l’engendrar
    8652   o lo servar
    8653   l’establiment,
    8654   propiament
    8655   es dit consell.
    8656   Qui l’obrar d’ell
    8657   en tot semblar,
    8658   ben himitar
    8659   vol e seguir,
    8660   be·n pot fogir
    8661   sense peccar
    8662   ni lley trencar.
    8663   Ffaça u quisvulla;
    8664   tu te·n despulla
    8665   de tal calor,
    8666   no·t faça por
    8667   per esser buyt
    8668   de fills o fruyt
    8669   sies vedat,
    8670   ni ton curat
    8671   te scomunique
    8672   ni que t’abdique
    8673   entrar als temples.
    8674   Si mes contemples
    8675   les maravelles
    8676   d’algunes d’elles,
    8677   com referir
    8678   he l’arguir
    8679   de la molt alta
    8680   he sense falta
    8681   sabent reyna,
    8682   Sabba Austrina
    8683   se nomena
    8684   – ab si mena
    8685   de saviesa
    8686   he gentilesa
    8687   ben abillada
    8688   he avisada,
    8689   gentil conpanya
    8690   de lley be stranya.
    8691   Ella, famosa
    8692   he poderosa,
    8693   en lo moral
    8694   he natural
    8695   molt erudida,
    8696   avent oyda
    8697   la nomenada
    8698   pel mon anada
    8699   del meu poder
    8700   he alt saber,
    8701   mes divinal
    8702   que humanal,
    8703   per mes entendre,
    8704   de mi apendre,
    8705   lo mon passant,
    8706   entravessant,
    8707   ha veure·m vench
    8708   he ab mi tench
    8709   grans parlaments.
    8710   Dona m’hunguents
    8711   molt fins d’olor,
    8712   de gran valor
    8713   dona·m planter
    8714   he sementer,
    8715   de balsem brots
    8716   – Enguadi tots
    8717   vinya·n plantam –;
    8718   sovint parlam
    8719   he discutim,
    8720   molt departim
    8721   d’astronomia:
    8722   molt ne sabia.
    8723   Ella·m signa
    8724   he designa:
    8725   «En aquest fust
    8726   hun rey robust
    8727   molt desigat
    8728   sera penjat
    8729   per los juheus,
    8730   mals vasalls seus,
    8731   en creu ben alt».
    8732   De l’ort del Salt
    8733   prest lo·n tragui
    8734   e l’amagui
    8735   jus la peçina;
    8736   d’ell mediçina
    8737   l’aygua prenia:
    8738   homens guaria
    8739   sols la llacuna,
    8740   dones denguna
    8741   no·s llig guaris.
    8742   Per llur avis,
    8743   apres per dies,
    8744   Jhesus Messies
    8745   als fariseus
    8746   he seduçeus
    8747   los allegua
    8748   he divulgua;
    8749   tal diligençia
    8750   per mes sçiençia
    8751   al jutgament,
    8752   ffort argument
    8753   a ells seria –,
    8754   llarch respondria
    8755   si no duptas
    8756   temps hi bastas:
    8757   curt hi vull dir.
    8758   No·m cal desdir
    8759   per pocha streta:
    8760   hun’oroneta
    8761   cert no fa stiu.
    8762   Muller la viu
    8763   de infel rey,
    8764   ffon fora lley,
    8765   de tot hague,
    8766   tanbe·s caygue.
    8767   Si mes t’inpliques,
    8768   he fort repliques
    8769   de virtuoses
    8770   dones famoses
    8771   he venerades,
    8772   qui son estades
    8773   vergens, fadrines,
    8774   monges, beguines,
    8775   poques casades,
    8776   canonizades
    8777   per papa santes,
    8778   sibilles tantes,
    8779   Deu redemptor
    8780   ser venidor
    8781   pronosticans,
    8782   d’algunes grans
    8783   – mas foren poques! –
    8784   mares e çoques
    8785   de lley antigua,
    8786   bo es te digua
    8787   la veritat.
    8788   Per equitat
    8789   he Deu honrar,
    8790   per ell formar
    8791   d’Eva lo cos
    8792   – qui d’om fon os,
    8793   carn de carn llur –,
    8794   perque fan dur
    8795   per genitura
    8796   obrant natura
    8797   en lo mon hom,
    8798   algun queucom
    8799   son poc amables.
    8800   No extimables
    8801   que valguen mes
    8802   per ser mulles,
    8803   car matrimoni
    8804   no ’s testimoni
    8805   no sospitos,
    8806   ans prou duptos:
    8807   inducçio,
    8808   presumpçio
    8809   es de bondat;
    8810   seguretat
    8811   no·n porta gens,
    8812   car moltes gens
    8813   ffills d’altri crien.
    8814   Cove, donchs, sien
    8815   no molt amades,
    8816   mas comportades
    8817   per ses aynes,
    8818   com les guallines
    8819   – qui tot ho sullen
    8820   hon se recullen –
    8821   per tants ous pondre.
    8822   Mes vull respondre
    8823   a l’argument,
    8824   generalment,
    8825   per que les dones
    8826   fforma Deu bones.
    8827   Bondat alguna,
    8828   sols la comuna
    8829   si·s vol, en tenen;
    8830   d’elles ne prenen
    8831   alguna part;
    8832   les mes, a part
    8833   ben lluny l’arullen
    8834   he la·s despullen,
    8835   de si la llançen.
    8836   Les que s’atançen
    8837   ffer qualque be
    8838   sots lley e fe,
    8839   son estimades,
    8840   hun tant preades,
    8841   en gran recort
    8842   – com l’ome tort
    8843   rey entre·ls çechs –,
    8844   per alguns llechs
    8845   mençionades,
    8846   perpetuades
    8847   per llongua fama.
    8848   D’aquestes ama
    8849   lo que han bo,
    8850   no tot lo so
    8851   que·n fa la gent,
    8852   mas solament
    8853   sola virtut:
    8854   la fortitut
    8855   de na Judich;
    8856   de Ster te dich
    8857   la complaçençia;
    8858   per sapiençia
    8859   Rebecha mira;
    8860   de Sarra tira
    8861   – o Sarrahi –,
    8862   qui requiri
    8863   Abram tocar
    8864   la mos’Aguar,
    8865   ffidelitat;
    8866   humilitat
    8867   molt gran de Llia;
    8868   la parleria
    8869   he bell estil
    8870   d’Abiguayl;
    8871   Delbora tria
    8872   sols profeçia;
    8873   Raab çelant;
    8874   lo clau ficant
    8875   al pols Guabel;
    8876   amant Rachel;
    8877   viudatge d’Anna;
    8878   de na Susanna
    8879   pren continençia;
    8880   la penitençia
    8881   de Magdalena;
    8882   d’alta Elena
    8883   peregrinatge;
    8884   spitalatge,
    8885   dels pobres zel,
    8886   de Ysabel,
    8887   reyna, contessa
    8888   he menoressa;
    8889   de Caterina,
    8890   Tecla, Merina,
    8891   Anastasia,
    8892   Agnes, Lluçia,
    8893   virginitat,
    8894   ab caritat
    8895   per fe, martiri.
    8896   Sense reptiri,
    8897   ne pots amar,
    8898   ben afamar
    8899   he ben voler,
    8900   dir ab plaer
    8901   sols tals virtuts.
    8902   Soliçituts
    8903   de dones vives
    8904   te prech esquives,
    8905   sols te deportes
    8906   de semblants mortes
    8907   llegint llur vida,
    8908   car han seguida
    8909   en qualque pas,
    8910   sens contrapas,
    8911   la bona via
    8912   de qui m’envia.
    8913   Axi desfas
    8914   he satisfas
    8915   tos arguments
    8916   he pensaments.
    8917   Llexa disputes
    8918   he no refutes
    8919   los consells meus;
    8920   cert si no·ls creus
    8921   viuras penat,
    8922   morras dampnat.
    8923   Ta testa calba,
    8924   puys es ja l’alba,
    8925   volra dormir:
    8926   vull me·n partir.
    8927   Coman t’a Deu.

 

 

Incipitario di Jaume Roig
Indice degli autori

Rialc