Rialc
Rao 152.1, 152.1a


[Tercer libre]

Seguona part del terçer

    3588   E tu, vell corp,
    3589   com alquimista
    3590   avent ja vista
    3591   llur art frustrada,
    3592   altra veguada
    3593   esperimenta,
    3594   no se n’absenta
    3595   ni se n’aparta,
    3596   ni may se farta
    3597   bufar al foch;
    3598   he com en joch
    3599   lo perdedor,
    3600   gran juguador,
    3601   ab mala sort
    3602   para pus fort
    3603   he mil jochs muda
    3604   ffins que perduda
    3605   ha sa moneda,
    3606   may se·n refreda,
    3607   ven tot quant te,
    3608   quant no y ha que
    3609   per juguar furta,
    3610   a mort s’ahurta
    3611   per tornar tost,
    3612   ffins que desbost
    3613   guanye quisvulla,
    3614   alli·s despulla
    3615   en lo taulell;
    3616   tu, pages vell,
    3617   laçivios,
    3618   porfidios,
    3619   axi u faras:
    3620   no·t fartaras
    3621   bufar al foch;
    3622   escach pel roch
    3623   tens, per la dona,
    3624   sus!... mat! te dona;
    3625   puys soriguer
    3626   te saben fer
    3627   he no·l conexes,
    3628   yo·t prech te·n dexes,
    3629   may pus no jugues
    3630   ab tals fexugues.
    3631   Si may te tempta
    3632   la llur empremta
    3633   tant afaytada
    3634   he repintada,
    3635   per ta defensa
    3636   dins que son pensa:
    3637   veus les lluens,
    3638   no tenen dens;
    3639   alcofollades,
    3640   d’ulls afollades;
    3641   per l’enblanquir
    3642   perden l’ohir,
    3643   he l’odorar
    3644   per l’ensofrar;
    3645   al cap grans banyes,
    3646   dins han migranyes.
    3647   Veus les brodades
    3648   he divisades,
    3649   coha tallada,
    3650   crencha calada
    3651   ffins a les çelles.
    3652   Si·t paren belles
    3653   ab tals hufanes,
    3654   no te n’enguanes:
    3655   lleva·ls les robes,
    3656   vejes que y trobes;
    3657   llava·ls la cara
    3658   ab aygua clara,
    3659   ffora tapins,
    3660   mira que tins:
    3661   hun vell monet
    3662   o çerronet,
    3663   tot cap e cames.
    3664   Donchs no t’inflames
    3665   per llurs pintures
    3666   ni brodadures,
    3667   ni·n façes deus,
    3668   com los jueus
    3669   nostres antichs:
    3670   dels arreus richs
    3671   d’elles, tan bells
    3672   – collars, anells
    3673   d’or, los foneren –,
    3674   hun deu se·n feren,
    3675   hidolatraren,
    3676   bou adoraren.
    3677   Tu no adores
    3678   ses alcandores
    3679   ni ses lliguaçes,
    3680   per ses caraçes
    3681   ni lluent pell,
    3682   menys pel çervell;
    3683   no te·n tribules,
    3684   ni t’acumules
    3685   ydolatries
    3686   per frasqueries
    3687   de quantes son,
    3688   ni pel preguon,
    3689   ni pel defora.
    3690   Mas tota hora
    3691   ta carn refrena
    3692   si guerra·t mena
    3693   libidinosa
    3694   he furiosa
    3695   com fa ’n lo brut.
    3696   Si dins virtut
    3697   de contenir
    3698   no pots tenir,
    3699   que t’i esforçes,
    3700   car no·n fa forçes
    3701   la part carnal
    3702   servisial
    3703   a la raho.
    3704   De bon baro
    3705   pren bon consell:
    3706   a cas novell,
    3707   nou emergent
    3708   he contingent,
    3709   no nessessari
    3710   ni voluntari
    3711   ne inposible,
    3712   mas deligible,
    3713   triant millor
    3714   – a ta calor
    3715   seguons la lley
    3716   donant remey –
    3717   may ha fallit.
    3718   De sarments llit
    3719   he d’agnuscast
    3720   ffornix ton trast,
    3721   he d’un cantal
    3722   te fes capçal,
    3723   llançols d’ortigues
    3724   ab que t’abrigues,
    3725   muller de neu,
    3726   com Francesch feu.
    3727   Vetla, treballa,
    3728   puja, devalla,
    3729   ffins que t’enuig;
    3730   com Josef fuig;
    3731   husa lo bany;
    3732   reb cascun any
    3733   sagnies dues;
    3734   ffes sovint sues
    3735   enans del past;
    3736   per viure cast,
    3737   les diçiplines;
    3738   he com te dines,
    3739   pa y aygua usa,
    3740   ffin vi refusa
    3741   he beu vinagre;
    3742   lo mengar, magre
    3743   sols per la vida,
    3744   ab çerta mida,
    3745   ans poch que massa.
    3746   Carn de res grassa,
    3747   llet e los ous,
    3748   potatges, brous,
    3749   lo menjar blanch,
    3750   ffan molta sanch,
    3751   donchs molt sement
    3752   he moviment.
    3753   Llegums fumosos
    3754   son, e ventosos,
    3755   cuyts o torrats;
    3756   ventositats
    3757   dintre recluses
    3758   les cornamuses
    3759   ffan fort inflar,
    3760   dreçar, sonar.
    3761   Donchs carn, llegums
    3762   ni los perfums,
    3763   perque conçiten,
    3764   apetits çiten,
    3765   no·n uses guayre;
    3766   mas ab desayre
    3767   ta carn castigua
    3768   com enemigua:
    3769   porta ’n lo llom
    3770   plancha de plom,
    3771   çercol be stret
    3772   de ferro fret
    3773   en los ronyons,
    3774   mulla·ls botons
    3775   en aygua freda:
    3776   axi·s refreda
    3777   tal moviment.
    3778   Lo sentiment,
    3779   raho senyora,
    3780   la carn traydora
    3781   de l’hom discret,
    3782   ab si retret,
    3783   deu rominar
    3784   he dominar
    3785   he ben regir;
    3786   he deu fogir,
    3787   no sols pensar,
    3788   mas somiar
    3789   avinentea:
    3790   lluquet e tea
    3791   es de chich foch,
    3792   he poch a poch
    3793   s’ençen molt gran.
    3794   Qui lo gran dan
    3795   pot estimar
    3796   qual per Thamar
    3797   se feu Amon?
    3798   Cert Absalon
    3799   per ço·l mata,
    3800   be·l que pensa
    3801   crexque ’n grans flames.
    3802   Si tant t’enflames
    3803   lo seny no y basta,
    3804   tant te contrasta
    3805   la carn e mou,
    3806   tant fort te rou,
    3807   si tant te crema,
    3808   torna ton tema:
    3809   puys tant te plau,
    3810   com dix sent Pau,
    3811   mes val casar
    3812   que no cremar.
    3813   Quin casament?
    3814   No semblantment
    3815   com mul, cavall,
    3816   als quals seny fall,
    3817   mas sols casar
    3818   per venerar
    3819   lo sagrament,
    3820   Deu molt tement,
    3821   per seus aver
    3822   de la muller
    3823   ffills sucçessos,
    3824   o per calos
    3825   refrigerar,
    3826   o per squivar
    3827   aquell peccat
    3828   pus difamat,
    3829   o si no vols
    3830   habitar sols,
    3831   per ser servit
    3832   he costeyt.
    3833   Per tals esguarts,
    3834   ab bones arts
    3835   casar te pots,
    3836   o per grans dots,
    3837   per ser raxos,
    3838   o per amos.
    3839   Ensaga t’i:
    3840   qualsevol fi
    3841   que t’i moura
    3842   crech te coura.
    3843   A hun plaer
    3844   auras, çerter,
    3845   tantes dolos,
    3846   quantes suos,
    3847   treballs de mort
    3848   a hun deport
    3849   ha l’ome d’armes.
    3850   Perque·t desarmes
    3851   de tal fatigua,
    3852   cove yo·t digua
    3853   per que son tals,
    3854   descominals,
    3855   he d’on los ve
    3856   tants mals, poch be.
    3857   Hou be, no dormes!
    3858   Perque t’informes
    3859   pus promtament,
    3860   primerament
    3861   vull explicar
    3862   com llur peccar
    3863   he mal los dura
    3864   per llur natura
    3865   he voler d’elles.
    3866   Les maravelles,
    3867   virtuts, honos,
    3868   premis, llahos
    3869   de sola Huna
    3870   – mare comuna
    3871   he primiçera,
    3872   major clavera,
    3873   capitanessa
    3874   he alcaydessa
    3875   de parahis –,
    3876   per ton avis
    3877   hi vull mesclar,
    3878   he recontar
    3879   algunes coses
    3880   ab que deposes
    3881   tos moviments,
    3882   bruts sentiments,
    3883   ffolls apetits
    3884   he vils delits
    3885   llexant en terra.
    3886   En l’alta serra
    3887   de meditar
    3888   volent muntar
    3889   l’enteniment,
    3890   pus clarament,
    3891   si vols apendre,
    3892   poras entendre
    3893   lo que no veus,
    3894   solament creus
    3895   ab simpla fe,
    3896   pel que dire.
    3897   He meditar
    3898   he contemplar
    3899   millor poras
    3900   quant oyras
    3901   les lliçons velles:
    3902   ages orelles!
    3903   Deu prepotent
    3904   lo mon present
    3905   crear pensant,
    3906   Ell començant
    3907   al firmament,
    3908   de l’ornament
    3909   he d’invisible,
    3910   de tot visible
    3911   ffon creador.
    3912   Hutil senyor
    3913   ffeu d’animals,
    3914   de minerals
    3915   treballador,
    3916   cultivador
    3917   de ferm e moble,
    3918   l’om bell, bo, noble,
    3919   per Ell creat
    3920   en lo vert prat
    3921   camp de Domas,
    3922   hon no y romas,
    3923   mas apartat
    3924   ffon transportat
    3925   en parays.
    3926   Com s’adormis,
    3927   Deu per sa ma
    3928   dona forma
    3929   d’una costella
    3930   jus la mamella,
    3931   sens despertar
    3932   ni destorbar
    3933   lo llur sopor.
    3934   Sense dolor,
    3935   no res trencant
    3936   ni foradant,
    3937   de l’hom trague
    3938   – he li plague
    3939   costella fos –
    3940   no dret fort os,
    3941   mas flach, curvat,
    3942   redo, voltat
    3943   per sa natura;
    3944   car tal figura,
    3945   per ser redona
    3946   molt poch s’adona
    3947   ab cos dret, pla.
    3948   Tal virtut ha
    3949   he calitat:
    3950   ab l’om pla nat,
    3951   ella ’b sa punta
    3952   may se conjunta;
    3953   qual vol, tal es,
    3954   ni menys ni mes,
    3955   pus no·s torçria
    3956   ni·s dreçaria,
    3957   ans se trencara.
    3958   Si la forjara
    3959   d’algun fort foçil,
    3960   may fora doçil,
    3961   nunca flectible,
    3962   pus fort flexible
    3963   com l’arch turques
    3964   fet al reves.
    3965   D’una cabreta
    3966   pres la coheta,
    3967   llengua li·n feu:
    3968   cert be preveu
    3969   Deu que seria!
    3970   Ab maestria
    3971   imposa nom:
    3972   Adam a l’hom,
    3973   Eva la dona.
    3974   «Adam» camp sona
    3975   vermell o roig;
    3976   «Eva», mal guoig,
    3977   maldiçio,
    3978   perdiçio,
    3979   he remor d’ossos,
    3980   boca e mossos,
    3981   plor s’enterpetra
    3982   seguons la lletra.
    3983   Per Deu donada,
    3984   li fon manada
    3985   huna primera
    3986   lley prou llaugera
    3987   que la servas.
    3988   Ella solda·s
    3989   ab hun dapnat,
    3990   apostatat,
    3991   a Deu rebel,
    3992   llançat del çel,
    3993   superbios,
    3994   molt envegos,
    3995   malvat sperit:
    3996   sols per son dit
    3997   la lley trenca.
    3998   Ella pecca
    3999   de crim molt fort,
    4000   digne de mort,
    4001   majestat llesa.
    4002   Per Deu represa
    4003   ffon e çitada;
    4004   tota sglayada,
    4005   comoçio,
    4006   conpuncçio
    4007   he resistençia,
    4008   erubeçencia
    4009   se ach sentida;
    4010   enverguonyida,
    4011   al natural
    4012   lloch maternal
    4013   per fer infants,
    4014   de fulles grans
    4015   de les figueres,
    4016   verdes, lleteres,
    4017   ffeu cubertura;
    4018   en llur fisura
    4019   toca y la llet:
    4020   llexa y de fet
    4021   la ordinaria
    4022   hereditaria
    4023   prohig’ardor.
    4024   Com sa error
    4025   no confessas,
    4026   ans l’escusas
    4027   ab la serpent,
    4028   eternalment
    4029   ffon condempnada
    4030   a mort, dampnada
    4031   he malayda,
    4032   tota sa vida
    4033   ser subjuguada,
    4034   he bandejada
    4035   de parays,
    4036   tostemps paris
    4037   no sens tristor,
    4038   ab gran dolor.
    4039   De l’obeyr
    4040   he reverir
    4041   he ser subjecta,
    4042   tota sa secta
    4043   may n’a fet res.
    4044   Llur credit es:
    4045   puys fo primera
    4046   ella parlera,
    4047   – primer menga
    4048   he menega
    4049   la llengua, y morros
    4050   restaren forros
    4051   a ser llenguda –,
    4052   puys no fon muda,
    4053   de tal plomada
    4054   vent s’agreujada,
    4055   creu s’apella.
    4056   Del part calla:
    4057   qui call’atorgua.
    4058   L’amargua porgua
    4059   del parturir,
    4060   dolor, morir,
    4061   per ço li resta.
    4062   De ser infesta,
    4063   contrariant
    4064   he rebellant,
    4065   a l’hom fent bregua,
    4066   d’axo n’allegua
    4067   prescripçio,
    4068   possessio
    4069   de fe antigua.
    4070   Primer’amigua
    4071   ffon del diable,
    4072   per conestable
    4073   ella·l prengue;
    4074   de mala fe
    4075   posseydores,
    4076   detenidores
    4077   de s’amistat,
    4078   ab malvestat
    4079   he contra dret,
    4080   pus ver de fet
    4081   han prescribit
    4082   contra·l marit
    4083   rebellio:
    4084   contençio
    4085   totes abrigua.
    4086   Donchs per la figua
    4087   – o altra fruyta –
    4088   qual sens gran lluyta
    4089   ffort cobega,
    4090   tasta, menga,
    4091   delliberada,
    4092   no pas forçada,
    4093   la lley trencant,
    4094   no gens duptant
    4095   lo manament,
    4096   Deu no tement,
    4097   guanya·ls mals Eva:
    4098   dexa n’ereva
    4099   sa genitura.
    4100   Molt poch se·n cura
    4101   de tal erençia
    4102   la deçendençia
    4103   cert mascolina;
    4104   la femenina
    4105   es qui s’atura
    4106   la diablura
    4107   qu’ella·ls llegua.
    4108   Ella lligua
    4109   a ses ereves
    4110   ab fermes treves
    4111   ab l’infernal
    4112   – llur speçial –
    4113   drach Lluçifer.
    4114   D’ell senssaler,
    4115   emphiteotes
    4116   les feu a totes
    4117   jus sa fadigua,
    4118   he les obligua
    4119   a fer errades;
    4120   te capbrevades
    4121   totes arreu
    4122   en son capbreu
    4123   a sens no çert:
    4124   tal li fa vert,
    4125   tals atzurat,
    4126   altra morat,
    4127   les mes vermell,
    4128   negre, burell,
    4129   groch o tenat
    4130   o alquenat;
    4131   son assensides
    4132   he be stablides
    4133   ab drets, lloysmes.
    4134   Ab sos sofismes,
    4135   llimits e fites,
    4136   les te descrites
    4137   en manual.
    4138   Aquest senssal,
    4139   peyta, resens,
    4140   – mil quatre çens
    4141   vint set conplits
    4142   anys son finits,
    4143   sens trenta tres
    4144   anys, los primes
    4145   des que naxque,
    4146   mentres vixque
    4147   lo paguador –
    4148   que per viguor
    4149   d’un instrument,
    4150   graçi’avent,
    4151   ffon ja quitat
    4152   he cançellat
    4153   en lo notal,
    4154   l’original
    4155   antich contracte,
    4156   desfet lo pacte
    4157   he difinit,
    4158   preu infinit
    4159   de carn e sanch
    4160   per fer lo franch
    4161   ne fon paguat;
    4162   he revocat
    4163   lo pleguador,
    4164   com robador
    4165   apresonat
    4166   he castiguat.
    4167   Elles encara,
    4168   n’obstant l’anpara,
    4169   afranquiment
    4170   he quitament,
    4171   per fer plaer
    4172   ab el peyter,
    4173   d’ell no reneguen
    4174   ne li deneguen
    4175   la senyoria,
    4176   ans volen sia
    4177   perpetual.
    4178   Crisma ni sal,
    4179   de padrins fe,
    4180   no les rete
    4181   ni se n’amaguen;
    4182   totes li paguen
    4183   morabati
    4184   en lo mati
    4185   de sent Johan,
    4186   o dat ho han
    4187   jorn de ninou,
    4188   la boca·s clou
    4189   a carnestoltes.
    4190   D’estes reboltes
    4191   – aten, escolta –
    4192   Deu sols n’a ’bsolta
    4193   de totes Huna,
    4194   lluent com lluna,
    4195   cintillant stela,
    4196   mes que çel çela,
    4197   ab lo sol sola,
    4198   com voltor vola,
    4199   abella bella,
    4200   ovella vella
    4201   he signant signe,
    4202   ffenix insigne,
    4203   colent coloma,
    4204   ben olent guoma,
    4205   segur seguonya.
    4206   Del sens e ronya
    4207   he victigual
    4208   tan general,
    4209   sola n’es francha.
    4210   Mes que neu blancha,
    4211   rosa, gesmir
    4212   he flor de llir;
    4213   mes que mirall
    4214   he pur cristall
    4215   inmaculada,
    4216   no may tachada
    4217   de l’heretatge,
    4218   hach avantatge,
    4219   sublimitat,
    4220   gran dignitat
    4221   he privilegi
    4222   sobre·l collegi
    4223   de les catives:
    4224   porroguatives
    4225   obte molt altes.
    4226   Totes malaltes,
    4227   d’elles molt flaques
    4228   com les set vaques
    4229   egipçianes;
    4230   altres, malsanes
    4231   de set humos,
    4232   ab set thumos
    4233   molt engrassades,
    4234   grosses, inflades
    4235   ab set dolos;
    4236   de set colos
    4237   totes tacades,
    4238   de set picades
    4239   caps de serpent.
    4240   Tal, exçellent
    4241   casa obrada,
    4242   hedificada
    4243   sus set colones
    4244   d’or e redones;
    4245   llibre tanquat
    4246   he sagellat
    4247   ab set sagells;
    4248   de set ramells
    4249   arbre de vida;
    4250   sana, guarnida
    4251   de set virtuts;
    4252   ab set escuts
    4253   he mil defesa;
    4254   en set entesa
    4255   arts lliberals;
    4256   zodiachals
    4257   les set planetes
    4258   ab set cometes
    4259   la inllumenen;
    4260   set llums li tenen
    4261   set canalobres;
    4262   set cares obres,
    4263   proximals, pies,
    4264   en los set dies
    4265   – disapte mes,
    4266   car jorn seu es
    4267   singularment,
    4268   car çertament
    4269   en semblant dia
    4270   la fe·s perdia:
    4271   sola tengue
    4272   fferma la fe,
    4273   per tots fon rota,
    4274   la sgleya tota
    4275   sola fon Ella:
    4276   per ço s’apella
    4277   seu lo disapte.
    4278   Dant bon recapte,
    4279   potent obrera,
    4280   pels seus guerrera,
    4281   defenedora
    4282   he protectora;
    4283   als caminans
    4284   he batallans
    4285   guanfanonera,
    4286   portant bandera
    4287   de pur argent,
    4288   blanch e lluhent.
    4289   Humilitat,
    4290   virginitat
    4291   es llur empresa;
    4292   per sa noblesa,
    4293   maternitat,
    4294   ffecunditat
    4295   es sa llurea.
    4296   Per tant’altea
    4297   mereix aquesta
    4298   de dita questa
    4299   esser exhemta:
    4300   d’aquella ’npremta
    4301   original,
    4302   cort divinal
    4303   ha preservat
    4304   he reservat
    4305   aquesta sola.
    4306   Hun’altra scola
    4307   saps que opina
    4308   altra doctrina
    4309   de la sus dita.
    4310   Sense sospita
    4311   creu quala vulles,
    4312   puys no t’arrulles
    4313   ni·t desonestes
    4314   ffent vanes festes,
    4315   detracçions,
    4316   maldiçions,
    4317   contaminant,
    4318   calumpniant
    4319   en trones, setges,
    4320   dient eretges,
    4321   mals cristians,
    4322   pechs, ignorans,
    4323   los qui mantenen
    4324   la part qu’entenen
    4325   ser veritat.
    4326   Pluralitat
    4327   de doctos sans,
    4328   grans, discordans
    4329   d’opinio,
    4330   la questio
    4331   ret fort duptosa,
    4332   dificultosa
    4333   de diçidir.
    4334   Lo sostenir
    4335   lo hoc o no,
    4336   conclusio
    4337   es de fatigua
    4338   dels sants antigua,
    4339   d’abdos les parts,
    4340   de saber farts,
    4341   tots aprovats
    4342   canonizats.
    4343   Alguns moderns
    4344   son fets guoverns
    4345   de barques velles;
    4346   velles querelles
    4347   han fetes propies,
    4348   he son grans copies
    4349   desafaynades;
    4350   son se mesclades,
    4351   nom husurpans
    4352   de capitans,
    4353   en bando strany;
    4354   mortal afany
    4355   n’an pres de mes:
    4356   no·n sabran res
    4357   mentres viuran;
    4358   morts com seran,
    4359   en parays
    4360   lo llur divis
    4361   ocularment
    4362   he clarament
    4363   veuran finat.
    4364   Açi·l combat
    4365   resta duptos,
    4366   mas profitos
    4367   prou a la Sgleya,
    4368   car seguons deya
    4369   qui papa fo
    4370   en Avinyo,
    4371   Benet de Lluna,
    4372   a la comuna
    4373   hutilitat
    4374   aquest debat
    4375   ha fet gran be.
    4376   Molts en la fe
    4377   dels poch amichs,
    4378   cientifichs,
    4379   grans tehologichs,
    4380   sofistes, llogichs,
    4381   disputados,
    4382   sermonados,
    4383   los ha fets fer;
    4384   los quals poder
    4385   paçificats,
    4386   a l’oçi dats,
    4387   tots ignorans
    4388   he rustechs sans
    4389   se restarien,
    4390   derrocarien
    4391   l’edificat.
    4392   Magnificat
    4393   ha l’edifiçi
    4394   llur exerçiçi
    4395   tant envegos
    4396   com curios,
    4397   he questio.
    4398   Cert, obsçio
    4399   segur pots pendre,
    4400   tenir, defendre
    4401   com a brocarts
    4402   abdos les parts
    4403   sens por de foch:
    4404   la part que·t moch
    4405   de no conçepta
    4406   es molt acçepta
    4407   a la mes flota,
    4408   par pus devota
    4409   he prou segura.
    4410   No la fa scura
    4411   gens aquell crit
    4412   qui fon hoyt
    4413   en Palmos be:
    4414   l’aguila «Ve!»,
    4415   a tots naxens
    4416   terratinents
    4417   dir tres veguades.
    4418   «Ave!» debades
    4419   l’angel no dix,
    4420   aquell seguix
    4421   ffel relador,
    4422   embaxador
    4423   de Deu primer.
    4424   «Ave!» çerter
    4425   capgirant «Eva»,
    4426   tots tres «Ve!» lleva
    4427   he la n’apura.
    4428   La sens «Ve!», pura,
    4429   plena, perfeta,
    4430   la tota neta,
    4431   sense querella,
    4432   la tota bella,
    4433   ver or sens ligua,
    4434   mare y amigua
    4435   del creador,
    4436   potent senyor:
    4437   de «Ve!» brotura,
    4438   res de sutzura
    4439   en cos, sperit,
    4440   haver sentit
    4441   sols hun instant
    4442   no ’s versemblant.
    4443   Qui de no res
    4444   ffeu tot quant es
    4445   – de verge llim,
    4446   terros, tarquim,
    4447   ffeu l’om manant,
    4448   dient, parlant,
    4449   he del costat
    4450   sens fer forat
    4451   trague costella,
    4452   en feu femella,
    4453   e dix «Crexeu!»:
    4454   sols pel dit seu
    4455   he sa virtut
    4456   han conçebut
    4457   he engendrat,
    4458   ensemps mesclat
    4459   de dos sement,
    4460   no altrament.
    4461   He qui baxat
    4462   he humanat
    4463   sens home pare,
    4464   de sola mare
    4465   sa carn prengue,
    4466   no sospengue
    4467   tal mesclament?
    4468   Çert, qui ’s potent
    4469   ffer gran misteri,
    4470   lo vituperi
    4471   chich, anxios,
    4472   contagios,
    4473   hereditari,
    4474   involuntari,
    4475   acçidental,
    4476   no ’sençial
    4477   ni positiu,
    4478   sols privatiu
    4479   de natural,
    4480   original,
    4481   vera justiçia,
    4482   no gens maliçia
    4483   be·l pot sospendre.
    4484   Quant volch rependre
    4485   ffort, Eva, Deu
    4486   per lo que feu,
    4487   no condempna,
    4488   sentençia,
    4489   en lo parir
    4490   totes sentir
    4491   pena, dolor,
    4492   por e tristor?
    4493   Esta pari,
    4494   mas no senti
    4495   dolor alguna.
    4496   Qui la comuna
    4497   lley general
    4498   he corporal
    4499   sospes en ella,
    4500   la lley aquella
    4501   acçidental
    4502   d’original
    4503   be poch sospendre:
    4504   com quant ençendre
    4505   ffeu gran fornal
    4506   aquell rey tal
    4507   de Babilonia,
    4508   per querimonia
    4509   dels tres juheus
    4510   qui llus vans deus
    4511   no adoraren,
    4512   hon no·s cremaren
    4513   ni molt ni poch.
    4514   Cremar al foch
    4515   es natural:
    4516   Deu eternal
    4517   lo sospengue.
    4518   Donchs be pogue
    4519   tal «Ve!» sospendre
    4520   – sens molt contendre.
    4521   Com feu la lley
    4522   aquell bon rey
    4523   dit Asuer,
    4524   la reyna Ster
    4525   no la·n tolgue
    4526   quant li vengue
    4527   ben abillada,
    4528   aconpanyada
    4529   de ses donzelles?
    4530   No·t maravelles
    4531   si qui pot mes
    4532   la lley sospes.
    4533   No pot fer Deus
    4534   mes que los seus
    4535   subdeleguats,
    4536   metges, prelats?
    4537   Lo confessor,
    4538   lo peccador
    4539   de tots peccats
    4540   greus confessats,
    4541   puys be·ls engrune,
    4542   no·l ret inmune
    4543   he desinferna
    4544   de mort eterna?
    4545   No ’s dit al doble
    4546   metge pus noble
    4547   lo preservant,
    4548   que lo curant
    4549   lo mal que veu?
    4550   L’alt metge Deu,
    4551   sçientifich,
    4552   ver, magnifich,
    4553   inegrotable
    4554   o inpeccable,
    4555   dignificada,
    4556   deificada
    4557   ans que·l mon fos,
    4558   ell glorios
    4559   en l’eternal,
    4560   in mente, tal
    4561   com papa fa,
    4562   la reserva
    4563   he prelegi.
    4564   Puys confegi
    4565   santificada
    4566   vergua, plantada
    4567   per dar salut
    4568   al mon perdut,
    4569   en mig del temps,
    4570   entre·ls stremps
    4571   del mon en mig,
    4572   en lo config
    4573   de la promesa
    4574   terra, sosmesa
    4575   als de Juda.
    4576   Deu saluda
    4577   en lo migjorn
    4578   lo mon entorn,
    4579   tot d’orient
    4580   ffins al ponent,
    4581   ab la sabor,
    4582   suau olor
    4583   de tal canyella,
    4584   sarment novella,
    4585   de balsem planta.
    4586   Ffilla tan santa
    4587   de sants parents,
    4588   jutges sabents,
    4589   patriarchals
    4590   he profetals,
    4591   he saçerdots
    4592   sants e devots,
    4593   he dels reals
    4594   a Deu lleals,
    4595   de fet fon nada.
    4596   Ffon nomenada
    4597   nom honoros,
    4598   bell, graçios,
    4599   per Deu manat,
    4600   he comanat
    4601   pel misatger,
    4602   angel çerter,
    4603   al pare prom
    4604   li posas nom
    4605   molt alt: «Maria».
    4606   Vol dir migdia,
    4607   alba, diana
    4608   he tremuntana,
    4609   de mar la stela,
    4610   he nau ab vela
    4611   amarinada;
    4612   illuminada,
    4613   illuminant
    4614   lo caminant;
    4615   he ma daria,
    4616   mes amaria;
    4617   he maridada,
    4618   la mar salada
    4619   o mar amargua
    4620   he mare llargua.
    4621   Essent chiqueta,
    4622   d’edat poqueta
    4623   he delicada,
    4624   ffon dedicada
    4625   servir al temple,
    4626   hon fon exemple
    4627   de santedat.
    4628   En tal edat
    4629   mostra miracle:
    4630   al tabernacle
    4631   quinze grahons,
    4632   alts escalons,
    4633   ella·ls puja;
    4634   may s’enuja
    4635   de la clausura.
    4636   Ab molt gran cura,
    4637   Deu inspirant
    4638   he revelant,
    4639   ffon prest mestressa
    4640   he doctoressa
    4641   dels majors mestres,
    4642   ella·ls feu destres
    4643   en fer serviçis
    4644   he sacrificis
    4645   ben acçeptables,
    4646   de Deu placables.
    4647   Dins hi vivien,
    4648   qui Deu servien,
    4649   moltes fadrines:
    4650   dona·ls doctrines
    4651   d’oraçio,
    4652   devoçio
    4653   speritual;
    4654   perpetual
    4655   virginitat,
    4656   entreguitat
    4657   les feu votar:
    4658   volch les dotar
    4659   de castedat
    4660   he d’onestat.
    4661   Conplits anys dotze,
    4662   ans dels quatorze
    4663   – n’obstant lo vot –,
    4664   sens algun dot
    4665   d’or ne florins,
    4666   los sants rabins
    4667   la maridaren.
    4668   Tots acordaren
    4669   ffos son marit,
    4670   pel ram florit,
    4671   Josep, juheu
    4672   vell del trip seu,
    4673   hom cast, honest,
    4674   just, sant, modest,
    4675   la lley sabent
    4676   he Deu tement.
    4677   Abduy parents
    4678   fforen consents:
    4679   llur volentat
    4680   pel parentat,
    4681   al casament
    4682   ffo prestament
    4683   consolidada.
    4684   La maridada,
    4685   del marit vell
    4686   prengue l’anell
    4687   en senyal d’arra,
    4688   millor que Sarra,
    4689   la riallosa.
    4690   No fon llebrosa
    4691   huna semmana,
    4692   com la germana
    4693   de Moyses,
    4694   Deu fos permes
    4695   set jorns mesella.
    4696   Ni fon aquella
    4697   altra Maria
    4698   qui no sabia
    4699   que·s demanava,
    4700   ffort infestava
    4701   qui no calia.
    4702   Ni escarnia
    4703   son bon marit
    4704   com ha Davit
    4705   na Micol feu
    4706   – per ço volch Deu,
    4707   perque se·n ris,
    4708   may no paris.
    4709   Esta curosa
    4710   ffon, y amorosa,
    4711   dolç’, agradable,
    4712   no irritable
    4713   com la de Job.
    4714   Tenint a prop
    4715   de son mester
    4716   lo prom fuster,
    4717   en fusteria
    4718   o ferreria
    4719   ell s’afanyava;
    4720   ella guanyava
    4721   en texidures,
    4722   tallar, costures,
    4723   molt temps filava.
    4724   Cert no furtava
    4725   cabrit, corder,
    4726   com la muller
    4727   del çech Tobies.
    4728   Les nits e dies,
    4729   a may lexar,
    4730   set veus orar;
    4731   ab prou afany,
    4732   de llur poch guany
    4733   ells se vestien,
    4734   he despenien
    4735   sols nessessari
    4736   llur ordinari
    4737   abastament.
    4738   Josef, content,
    4739   may enguanat
    4740   en lo cuynat
    4741   ffon, com Ysach;
    4742   may enbriach
    4743   ffon, com Nohe,
    4744   ni comete,
    4745   de vi torbat
    4746   he crapulat,
    4747   com Llot inçest.
    4748   Josef aquest
    4749   ab sa muller
    4750   en pau, plaer,
    4751   molt s’avenien,
    4752   totstemps vivien
    4753   sobriament.
    4754   Honestament
    4755   ells se tractaren,
    4756   may se tocharen
    4757   ni·s conegueren,
    4758   ni may ronperen
    4759   sa virginitat,
    4760   hi en equitat
    4761   drets com palmera.
    4762   Cert l’alma vera
    4763   yo la previu:
    4764   per ella fiu,
    4765   – Deu inspirant,
    4766   yo profetant –
    4767   los bells dictats
    4768   Cantichs Cantats.
    4769   Ffon figurada
    4770   he profetada
    4771   en profeçies,
    4772   per Ysahies
    4773   he tots profetes,
    4774   per ella fetes.
    4775   De Nohe l’archa,
    4776   del patriarcha
    4777   la scala ’l çel,
    4778   del temple vel,
    4779   d’archa o tora
    4780   pell cubertora,
    4781   d’or la tarraça,
    4782   hurna o taça,
    4783   vergua d’Aron,
    4784   de Gedeon
    4785   conca del ros
    4786   – exut vellos
    4787   era banyada –,
    4788   porta tancada,
    4789   carro d’Elies,
    4790   peix de Tobies,
    4791   del rey la filla
    4792   – lo chic afilla
    4793   llevat del riu –,
    4794   he de Daviu
    4795   torre, corona,
    4796   viula, clau, fona,
    4797   del sol verdesca,
    4798   de Samso bresca,
    4799   d’Iram argila,
    4800   de rabins vila,
    4801   Jetsemani,
    4802   munt Sinay,
    4803   Tabor, Orep,
    4804   guot de Josep,
    4805   sach e graner,
    4806   lo guavarrer
    4807   tot emflamat
    4808   he no cremat,
    4809   ffont, ort tot clos,
    4810   talem de spos,
    4811   pou de Sichem,
    4812   Jherusalem,
    4813   nau mercadera.
    4814   De sa manera
    4815   yo ne scrivi
    4816   he descrivi
    4817   quina seria,
    4818   en darreria
    4819   d’un meu report:
    4820   muller prou fort,
    4821   ben lluny trobada,
    4822   gran preu preada,
    4823   sabent faynera
    4824   he filanera,
    4825   conservadora
    4826   he provisora
    4827   dels servidos,
    4828   ab senados
    4829   ffa·l marit siure,
    4830   en son ben viure
    4831   es gran e chica,
    4832   pobra e richa,
    4833   dona spectable
    4834   he reduptable.
    4835   Entre çent mil
    4836   la pus humil
    4837   per Deu triada,
    4838   al seu criada
    4839   molt alt misteri.
    4840   Hac ministeri
    4841   angelical,
    4842   dominical
    4843   nunçiador,
    4844   pus alt, major
    4845   que·l misatger
    4846   de la muller
    4847   de Manue
    4848   com fill ague,
    4849   Samso forçor.
    4850   L’enbaxador
    4851   ffon Guabriel,
    4852   trames del çel
    4853   ves Gualilea,
    4854   ffora Judea.
    4855   En sa frontera
    4856   Natzaret era
    4857   ciutat e flor.
    4858   Ab gran claror
    4859   l’angel venint,
    4860   Josef dormint,
    4861   a miga nit
    4862   prop lo seu llit
    4863   entrant tot gint,
    4864   vetlant, llegint,
    4865   la troba seyta.
    4866   Dix li: «Beneyta,
    4867   ave Maria,
    4868   senyora mia
    4869   molt graçiosa,
    4870   mes fructuosa
    4871   que tota mare.
    4872   Perque·s repare
    4873   nostra ruyna,
    4874   del çel reyna
    4875   tantost seras:
    4876   ffill conçebras
    4877   reparador
    4878   he salvador.
    4879   Deu es ab tu».
    4880   Semblant li cru
    4881   lo que splica,
    4882   prest replica,
    4883   hun tant torbada
    4884   per l’ambaxada.
    4885   Molt homilment
    4886   he gentilment
    4887   dix ser contenta
    4888   de Deu serventa.
    4889   He migançant
    4890   l’Esperit Sant
    4891   hac conçebut,
    4892   ab la virtut
    4893   de Deu altissim:
    4894   de fill santissim
    4895   resta prenyada,
    4896   aconpanyada
    4897   de son espos,
    4898   lo ventre clos
    4899   sempre restant.
    4900   Aquell instant
    4901   que dix: «Fet sia!»,
    4902   l’umil Maria,
    4903   verge secreta,
    4904   fo prenys perfeta,
    4905   verge sançera
    4906   he mare vera,
    4907   verge casada,
    4908   prenys no cansada,
    4909   grossa, llaugera,
    4910   prenys caminera.
    4911   Hun jorn mati
    4912   ella parti
    4913   ab lo bon prom
    4914   – temprat, he com! –
    4915   de Natzaret.
    4916   Elisabet
    4917   volch vesitar,
    4918   he reçitar
    4919   del sant prenyat
    4920   al seu cunyat
    4921   en Zacharies.
    4922   Per alguns dies
    4923   los consola
    4924   e y atura;
    4925   puys se·n tornaren.
    4926   Apres anaren
    4927   – no per delicte,
    4928   mas per edicte
    4929   que feu Sesar
    4930   covench anar –
    4931   a Betlem dret.
    4932   Ab prou gran fret
    4933   ffon peregrina.
    4934   Dona vehina
    4935   de la çiutat
    4936   no n’ague grat
    4937   ni la volch rebre:
    4938   en hun pesebre
    4939   – de comu era –
    4940   hac ser partera.
    4941   No y hac madrina,
    4942   sor ni cosina,
    4943   tristor ni por,
    4944   dolor ni plor.
    4945   Ffilla e mare,
    4946   pari son pare,
    4947   pare e fill,
    4948   sens tot perill,
    4949   ffill e senyor
    4950   sens entrenyor,
    4951   senyor cabdal,
    4952   aguila tal
    4953   vehent, volant,
    4954   al çel pujant.
    4955   Pari ver hom,
    4956   complit chic prom,
    4957   pari fill bou,
    4958   saçerdot nou,
    4959   pari lleo,
    4960   rey e baro,
    4961   pari fill Deu
    4962   qui lo mon feu,
    4963   pari Messies
    4964   matant Guolies,
    4965   pari fill verb,
    4966   d’aram la serp,
    4967   pari giguant
    4968   Satan lliguant,
    4969   pari fill Crist
    4970   salvant l’om trist,
    4971   pari ver cos
    4972   de carn hi d’os,
    4973   pari fill fort
    4974   destruynt mort,
    4975   pari anyell
    4976   tol peccat vell,
    4977   pari fill sant
    4978   l’om abraçant,
    4979   pari salut
    4980   guarint l’om mut,
    4981   pari fill llum
    4982   del mon trent fum,
    4983   pari fill etern
    4984   qui·ns trau de infern,
    4985   pari fill Jhesus,
    4986   Satan fon confus,
    4987   pari gran rey
    4988   per dar nos lley,
    4989   pari redemptor
    4990   hi guovernador,
    4991   pari lo be
    4992   c’a tots soste,
    4993   pari lo sol
    4994   jutge sens dol,
    4995   sol de justiçia.
    4996   Ab gran periçia
    4997   lo enbolcha
    4998   e l’adora
    4999   llatriament.
    5000   Ffon, çertament,
    5001   la verdadera
    5002   de Deu primera
    5003   adoradora.
    5004   Aquella hora
    5005   qual ell naxque,
    5006   trencat caygue
    5007   tot deu estrany;
    5008   rebe mal guany
    5009   la sodomia;
    5010   ydolatria
    5011   ab sos levites
    5012   – los sodomites –,
    5013   mort infernal
    5014   he corporal
    5015   ab gran escarn.
    5016   Mes, nat dins carn,
    5017   pel bou e ruch
    5018   com rey e duch
    5019   ffon conegut,
    5020   servit, temut
    5021   com Deu senyor.
    5022   L’emperador
    5023   Octovia,
    5024   ell l’adora
    5025   com a ver Deu:
    5026   en Roma·l veu
    5027   visiblament
    5028   anar pel vent.
    5029   Ampla font d’oli
    5030   del Capitoli
    5031   molt prop hixque.
    5032   Lo Nil crexque
    5033   reguant jovades
    5034   lluny set jornades,
    5035   mes que may feu
    5036   ni may se veu.
    5037   He pastos çerts,
    5038   essent desperts
    5039   vetlant ovelles,
    5040   cançons novelles
    5041   angels cantans,
    5042   manifestans
    5043   «Deu nat!» hoyren;
    5044   de fet partiren,
    5045   e·l visitaren
    5046   hi u reçitaren
    5047   be stesament.
    5048   En lo ponent
    5049   tres sols s’i veren,
    5050   tots tres hu·s feren;
    5051   he fon trobada
    5052   pedra tallada
    5053   en mena nova,
    5054   dins era tova
    5055   ab esculpides
    5056   lletres polides,
    5057   hon se llegia
    5058   la profeçia:
    5059   que conçebra
    5060   verge, y parra
    5061   ffill çertament.
    5062   En Orient
    5063   tres reys gentils,
    5064   pels nous estils
    5065   que ’n lo çel veren,
    5066   lo conegueren;
    5067   puys lo çercaren
    5068   e l’adoraren
    5069   tots fent li presens
    5070   mirra, or y ensens,
    5071   com a senyor,
    5072   hom moridor
    5073   c’a Deu pertany.
    5074   He cascun any,
    5075   si y tens be sment,
    5076   certerament
    5077   lo poliol
    5078   secat al sol
    5079   veuras florit
    5080   a miga nit.
    5081   He cau hun tros
    5082   del temple gros
    5083   dels antichs vans
    5084   deus dels romans
    5085   que ’n Roma resta,
    5086   nit de la festa
    5087   anyal major.
    5088   Puys salvador
    5089   huniversal
    5090   he general
    5091   al mon vingue,
    5092   a tot volgue
    5093   manifestat
    5094   ffos ell ser nat,
    5095   perque·l mon pas
    5096   no se scusas
    5097   per ignorançia,
    5098   ab abundançia
    5099   de testimonis:
    5100   angels, dimonis,
    5101   cel, elemens,
    5102   homens, jhumens,
    5103   testificaren,
    5104   al mon mostraren
    5105   senyals notables,
    5106   molt admirables,
    5107   dant conexença
    5108   de tal naxença.
    5109   Huyt jorns apres
    5110   ell fon remes
    5111   al gran rabi:
    5112   volch donar fi
    5113   al circunçir;
    5114   sols per complir
    5115   hi fon menat,
    5116   lo tall manat
    5117   no duras pus.
    5118   Hac nom Jhesus
    5119   Hemanuel:
    5120   per Guabriel
    5121   com fon retret,
    5122   axi fon fet.
    5123   La humanal
    5124   he paternal
    5125   mare parida,
    5126   verge fon dida,
    5127   verge tendrera,
    5128   verge lletera,
    5129   verge nodri
    5130   lo chic fadri,
    5131   petit fillet,
    5132   he ab la llet
    5133   celestial
    5134   he virginal
    5135   propia d’ella,
    5136   ab sa mamella
    5137   del çel omplida,
    5138   ffins que complida
    5139   hac l’infanteha,
    5140   ab gran abteha
    5141   he carament,
    5142   abundantment
    5143   lo alleta.
    5144   De cor l’ama
    5145   ab gran temor,
    5146   com Deu senyor
    5147   he fill carnal
    5148   seu natural.
    5149   Mes mare fon
    5150   que quantes son
    5151   ni seran mares,
    5152   no y acompares
    5153   mares passades:
    5154   totes justades,
    5155   maternitat
    5156   ab qualitat
    5157   haver semblant
    5158   a tant bastant
    5159   es inposible.
    5160   Sant e terrible
    5161   nom ne rete,
    5162   mare no·l te
    5163   que·n lo mon sia:
    5164   Verge Maria
    5165   Mare de Deu.
    5166   Deu es fill seu,
    5167   ffill realment,
    5168   pus verament
    5169   que may fill fos,
    5170   ffill dins son cos
    5171   ffet en instant,
    5172   complit infant
    5173   inreprensible.
    5174   L’alt invisible,
    5175   per sentiment
    5176   de l’hom vivent
    5177   – Deu inpalbable
    5178   ffet cos palbable,
    5179   Deu inmortal
    5180   ffet hom mortal,
    5181   Deu infinit
    5182   ffet cos finit,
    5183   Deu inpasible
    5184   ffet hom pasible –
    5185   les acçions
    5186   he passions
    5187   miserials
    5188   he humanals
    5189   sense peccat
    5190   ell a ’cçeptat:
    5191   mort, fam e set,
    5192   sentir calt, fret,
    5193   colps, batiment,
    5194   son, cansament,
    5195   suar, tossir,
    5196   parlar, scopir,
    5197   riure, plorar;
    5198   no ignorar
    5199   ni esmortir,
    5200   enmalaltir,
    5201   ni pronitat
    5202   a fer peccat,
    5203   ni res profa:
    5204   de hom res va
    5205   ell no prengue.
    5206   Be li plague
    5207   ser humanat,
    5208   verb encarnat,
    5209   ver hom, ver Deu,
    5210   perque ’n nom seu
    5211   s’agenollassen,
    5212   tots se prostrassen
    5213   celestials,
    5214   angelicals,
    5215   sperits humils,
    5216   jhueus, gentils,
    5217   los terrenals
    5218   he infernals,
    5219   endiablats,
    5220   tots aplatats
    5221   ffets l’escabell
    5222   jus los peus d’ell.
    5223   Jutge final,
    5224   en tribunal
    5225   cert quant seura,
    5226   esclafara
    5227   los reyatons,
    5228   les naçions;
    5229   Deu poderos,
    5230   hom piados
    5231   just jutjara,
    5232   caps cascara
    5233   del terrenal.
    5234   Deu eternal,
    5235   pare Deu viu,
    5236   tal a Daviu
    5237   ffill rey trames,
    5238   jura, promes
    5239   no li fallira:
    5240   en sa cadira
    5241   per ell seuria
    5242   he regnaria
    5243   eternalment
    5244   he realment
    5245   sobre·l seu poble,
    5246   lliguat en coble,
    5247   tot encequat
    5248   per lo peccat
    5249   qu’Eva tracta.
    5250   Mes se pacta
    5251   ab jurament
    5252   l’omnipotent
    5253   ab Abraham:
    5254   los fills d’Adam
    5255   renunçians
    5256   he reneguans
    5257   a Satan feu,
    5258   per hun gran preu
    5259   axi·ls rembria:
    5260   son fill seria
    5261   lo redemptor
    5262   – may fon deutor
    5263   he paguaria –,
    5264   tal fill morria
    5265   rey coronat,
    5266   en creu clavat
    5267   en mig de dos,
    5268   per sos traydos
    5269   allançegat,
    5270   asedegat
    5271   dins en Salem.
    5272   Ans en Betlem,
    5273   ciutat no chica
    5274   hon pa·s praticha,
    5275   duch naxeria
    5276   qui regiria
    5277   tot Ysrael.
    5278   Emanuel
    5279   – sant, fort, suau,
    5280   princep de pau –
    5281   ell se diria.
    5282   Per ço pendria
    5283   en mig o çentre
    5284   d’un sançer ventre
    5285   tot virginal,
    5286   carn humanal;
    5287   sens d’om parria,
    5288   lo qual seria
    5289   en sa sement
    5290   d’ell deçendent
    5291   – no dix semens.
    5292   Dels deçendens
    5293   qui devallam
    5294   de l’Abraham,
    5295   trenta novena,
    5296   vint e çinquena
    5297   de mi fon neta,
    5298   per linia dreta
    5299   he ley, contat
    5300   lo parentat.
    5301   So molt content
    5302   esser parent
    5303   de tal senyora
    5304   qui tant honora
    5305   lo seu linatge.
    5306   De l’alt seu statge
    5307   inenarrable,
    5308   no reçitable,
    5309   maravellos
    5310   he glorios,
    5311   pres son morir,
    5312   sols referir
    5313   se·n pot hun poch.
    5314   Es lo seu lloch
    5315   alt als çels; sobre,
    5316   lo sol la cobre,
    5317   tota l’abrigua,
    5318   lluna calçigua,
    5319   obte repos
    5320   l’arma ’b lo cos
    5321   glorificat,
    5322   de guoig dotat
    5323   perpetual;
    5324   Deu eternal,
    5325   ffill seu, la mira
    5326   prop sa cadira.
    5327   Yo, Salamo,
    5328   en lo dret tro
    5329   mils no segui,
    5330   ni reveri
    5331   tan alt ni be
    5332   na Bersabe,
    5333   la mare mia,
    5334   com fer devia,
    5335   car li negui
    5336   que requeri.
    5337   Esta priora,
    5338   mare senyora,
    5339   stant a la dreta,
    5340   reyna feta
    5341   celestial,
    5342   ceptre real
    5343   te, e corona
    5344   al cap, redona,
    5345   de dotze steles;
    5346   vist primes teles,
    5347   roba daurada,
    5348   de vays forrada
    5349   la cortapisa.
    5350   Ella divisa,
    5351   millor conex,
    5352   husa, fruex,
    5353   clarament veu
    5354   la faç de Deu.
    5355   Ella conquista
    5356   pus alta vista
    5357   que tots elets;
    5358   entre·ls perfets
    5359   es pus perfeta,
    5360   mes que profeta,
    5361   patriarquessa,
    5362   apostolessa,
    5363   martir secreta,
    5364   verge pus neta,
    5365   mes confessora.
    5366   De preycadora
    5367   alt en tribuna,
    5368   trona comuna,
    5369   mentres vixque
    5370   Deu no volgue
    5371   ella y preycas,
    5372   car no fon cas
    5373   convenient:
    5374   inpertinent
    5375   ffora stat vist
    5376   que Jhesucrist
    5377   testificat
    5378   ffos e preycat
    5379   per mare sua,
    5380   car no desnua
    5381   dubietat
    5382   lo parentat
    5383   testificant.
    5384   Be fon preycant
    5385   instruydora,
    5386   referidora
    5387   als croniquistes
    5388   evangelistes,
    5389   he dels dexebles
    5390   en la fe febles
    5391   confirmadora,
    5392   consoladora
    5393   de tots molt be.
    5394   Be merexque
    5395   per semblant schola,
    5396   donchs, l’aureola
    5397   dels preycados.
    5398   Entre·ls doctos,
    5399   mestres sabens,
    5400   alt entenens
    5401   he metafisichs,
    5402   metges o fisichs,
    5403   ffon pus sabent,
    5404   molt mes vehent
    5405   que·ls comprensos
    5406   ni que·ls cursos.
    5407   Adam format,
    5408   ans fes peccat
    5409   mes no sabe,
    5410   veu, conegue;
    5411   Johan Babtista
    5412   may hac tal vista;
    5413   may en Tabor
    5414   ab tal claror
    5415   ni tant hi veren
    5416   cinch qui y vengueren;
    5417   may Pau veu tant,
    5418   Jacob lluytant,
    5419   ni Moyses,
    5420   ni qui·n veu tres
    5421   l’u adorant;
    5422   Johan orant,
    5423   als pits durment,
    5424   subtil scrivent;
    5425   ni·l pedreguat;
    5426   may han pleguat
    5427   al seu entendre,
    5428   veure, compendre
    5429   dels vells algu,
    5430   he menys degu
    5431   dels sants moderns.
    5432   Los quatre perns
    5433   llatins doctos,
    5434   grechs inventos,
    5435   mestres d’Atenes,
    5436   gran Origenes
    5437   ni Dionis,
    5438   tants de Paris
    5439   teolechs grans,
    5440   tres borts germans,
    5441   ni·l de Domas,
    5442   Bernat, Thomas,
    5443   sant preycador
    5444   de Boca d’Or,
    5445   rey honorat
    5446   Ffrançesch plaguat,
    5447   lo gran Antofol
    5448   quant fon Cristofol,
    5449   ni quant parti
    5450   lo drap Marti:
    5451   may han sabut,
    5452   vist, conegut,
    5453   ne tant entes,
    5454   ni han apres
    5455   tan alts decrets.
    5456   Tants dels secrets
    5457   may a hom nat
    5458   ffon revelat;
    5459   may tant sabi
    5460   qui obtengui
    5461   la saviesa,
    5462   a mi promesa
    5463   per do de Deu.
    5464   May hom tant veu
    5465   en mort ne vida.
    5466   Es reverida
    5467   per tots los angels,
    5468   virtuts, archangels
    5469   he potestats,
    5470   los prinçipats
    5471   he dominans
    5472   Deu adorans,
    5473   e cherubins,
    5474   trons, seraphins.
    5475   Tots obehexen
    5476   he la servexen:
    5477   per Deu alçada,
    5478   alt exalçada,
    5479   sus ells senyora,
    5480   ordenadora
    5481   he cançellera.
    5482   Com dispensera
    5483   partix los dons.
    5484   Que do perdons
    5485   a son fill mana:
    5486   mare humana
    5487   sos pits mostrant,
    5488   d’ell impetrant
    5489   pels peccados,
    5490   sos orados,
    5491   ffills adoptats,
    5492   ha sos obtats
    5493   de quant demana.
    5494   Graçies mana,
    5495   tota n’es plena,
    5496   habundant vena,
    5497   distilant font,
    5498   es segur pont
    5499   molt prest se cala,
    5500   dreça la scala
    5501   per qui li plau,
    5502   ella ’b sa clau
    5503   obre la porta
    5504   he a Deu porta
    5505   qui la invoca.
    5506   Ella advoca
    5507   millor que Ster
    5508   com d’Asuer
    5509   obtench los seus
    5510   catius jhueus
    5511   de corporal
    5512   he temporal
    5513   mort esser quitis.
    5514   La Tachuytis,
    5515   n’Abiguahil
    5516   ab llur bell stil
    5517   ni eloquençia,
    5518   benivolençia
    5519   mils no captaren,
    5520   ne inpetraren
    5521   del rey Davit
    5522   als llus marit
    5523   e fill perdo.
    5524   Remissio
    5525   mes general
    5526   a l’humanal
    5527   llinatge fel,
    5528   del rey del çel
    5529   Deu creador,
    5530   senyor major,
    5531   te inpetrada:
    5532   ver’advocada
    5533   eleguantissima,
    5534   sapientissima,
    5535   dels miserables.
    5536   Los fills culpables,
    5537   Jhesus fill seu
    5538   stant en la creu
    5539   li comana,
    5540   he ordena
    5541   que mare fos
    5542   als venidos
    5543   a nova sgleya:
    5544   aço li deya
    5545   Johan mostrant
    5546   per fill donant.
    5547   La mare santa
    5548   tals fills tresplanta
    5549   del militant
    5550   al trihunfant;
    5551   com fa la llocha,
    5552   sos fills colocha
    5553   dejus ses ales,
    5554   alt en les sales
    5555   celestials.
    5556   Hulls corporals,
    5557   cor ne orella
    5558   – que·ls aparella
    5559   Deu als servens
    5560   seus diligens –,
    5561   may han hoyt,
    5562   vist ne sentit
    5563   tal divinal
    5564   goig eternal
    5565   de parays.
    5566   Que u referis
    5567   no es disible
    5568   ni ’nteligible:
    5569   apres ta mort
    5570   veuras tal cort
    5571   inenarrable.
    5572   La molt amable,
    5573   alt en lo çel
    5574   ab gran reçel
    5575   los vius conserva,
    5576   de mal preserva
    5577   he per ells pregua.
    5578   Al qui s’ençegua
    5579   los hulls li obre,
    5580   al fill qu’es pobre
    5581   prest l’enrequex,
    5582   qui ’nmalaltex
    5583   ella·l guarix.
    5584   De Deu partix
    5585   – ab vigil cura,
    5586   ab la mesura
    5587   ben asachsada
    5588   he rechalcada,
    5589   ben afluent
    5590   a la corrent,
    5591   corumullada,
    5592   no arrasada,
    5593   sens frau, fallaçies –
    5594   totes ses graçies
    5595   he merçes moltes.

 

 

Incipitario di Jaume Roig
Indice degli autori

Rialc