Rialc
Rao 152.1, 152.1a


Tercer libre.

Primera part. De la lliço de Salamo

    1      Per reposar,
    2      volgui·m posar
    3      al llit enjorn;
    4      ans de retorn
    5      yo fuy despert.
    6      Quant he sofert,
    7      lo penssament
    8      escasament
    9      m’o presenta:
    10     primer conta
    11     tots mos anys mals,
    12     recogita·ls
    13     ab amarguor,
    14     dolor, agror,
    15     d’anima mia;
    16     presents tenia
    17     aflicçions
    18     he passions
    19     mig oblidades
    20     he ja passades.
    21     Per tant, plorant
    22     he sanglotant,
    23     yo·m rebolcava,
    24     he fort baschava
    25     prou turmentat,
    26     descontentat
    27     de ma ventura:
    28     com per natura
    29     o per mal fat,
    30     o per peccat,
    31     o grosseria,
    32     tant soferia
    33     totstemps penant;
    34     may oblidant
    35     que no·s fa res
    36     si no ’s permes
    37     per Deu manant.
    38     He rominant
    39     ma calitat,
    40     yo fuy temptat
    41     – com no tenia
    42     ni·m romania
    43     algun ereu,
    44     lo temps tant breu
    45     de pocha vida
    46     a mi convida
    47     prengues muller,
    48     sols per haver
    49     o fill o filla,
    50     he fos clavilla
    51     del fust mateix –
    52     de hun gran feix
    53     de mes parentes
    54     he benvolentes
    55     huna·n trias,
    56     qual me semblas
    57     voler menys guala.
    58     He pensant quala,
    59     yo m’alegrava,
    60     car yo·m cuydava
    61     lo parentat
    62     nostr’amistat
    63     redoblaria:
    64     fforçar la n’hia
    65     deute y natura;
    66     llur oradura
    67     apres penssava,
    68     delliberava
    69     tot lo contrari.
    70     Trobant me vari
    71     d’opinions,
    72     ffeya·m rahons
    73     del divinal.
    74     A la final
    75     yo·m delibere
    76     que pus no spere,
    77     prengua parenta,
    78     sols hi consenta
    79     lo sant decret;
    80     si fent pertret
    81     en cort romana
    82     de molta llana
    83     ffer se poria,
    84     axi·s faria.
    85     Aconortat
    86     he confortat,
    87     ffantasiant
    88     o dormitant,
    89     yo stant axi
    90     sobre·l coxi,
    91     agui terror
    92     per la orror
    93     gran que senti.
    94     Yo·m desperti
    95     endormiscat;
    96     mas ariscat,
    97     los hulls girant
    98     he remirant,
    99     yo res no viu.
    100    Hoy qui·m diu:
    101    «O hom cansat,
    102    vell amansat,
    103    enpagesit,
    104    vell envellit
    105    en tos mals dies!
    106    Yo crech ja sies
    107    despoderat,
    108    apoderat
    109    per filles d’Eva!
    110    Desperta·t, lleva,
    111    no hajes por,
    112    obre·l teu cor
    113    he les orelles!
    114    Grans caramelles
    115    son estes tues;
    116    cove que sues,
    117    puys varieges
    118    he tant vaneges.
    119    Ara ploraves
    120    com te menbraves
    121    dels improperis
    122    he vituperis,
    123    hontes, despits,
    124    quals has sentits
    125    en lo passat.
    126    Vell acaçat,
    127    tu t’o volguist,
    128    car no creguist
    129    lo Sau ans nostre,
    130    ara gran vostre
    131    apostol Pau:
    132    en molta pau
    133    fforest vixcut
    134    si·l seu tengut
    135    consell aguesses;
    136    penes e presses
    137    t’auries tolt.
    138    Puys fuyst absolt
    139    de la primera,
    140    tala com s’era,
    141    per que·n çerquist,
    142    altra·n prenguist
    143    molt voluntari,
    144    sens ben guardar i?
    145    Tu t’ingeries
    146    he conexies
    147    que t’enguanaves,
    148    per que tornaves
    149    entrar al llaç,
    150    com perdiguaç
    151    soltat, plomat,
    152    mes reclamat,
    153    torna·l reclam?
    154    De coha ’n l’am
    155    may hi donist,
    156    he coneguist
    157    que la llur escha
    158    no t’era brescha
    159    ni canyamel,
    160    ans era fel,
    161    amarch donzell;
    162    en l’am e brell
    163    tu t’i meties,
    164    tals les volies.
    165    Donchs, per que plores,
    166    he dins dos ores
    167    lo teu çervell
    168    gira·l penell
    169    ab tan poch vent?
    170    Vell ignoçent,
    171    ta mala vida
    172    tan prest t’oblida?
    173    de tantes plagues
    174    ja t’afalagues?
    175    de tant forts greuges
    176    tan prest t’alleuges?
    177    Ffet t’an mil faltes,
    178    he ja te n’altes?
    179    Ara te·n dols,
    180    ara les vols.
    181    Tu minyoneges!
    182    Ja les bandeges,
    183    tantost les guies.
    184    Hi donchs ja tries?
    185    Axi u vols fer?
    186    Lo carniçer
    187    que ’s necligent,
    188    qui va sovent
    189    al bestiar
    190    per bous triar,
    191    triant, triant
    192    he confiant
    193    de son saber,
    194    veu se llauger,
    195    pert ne la por,
    196    a la fi·n mor:
    197    toro u rancall
    198    lo·s met davall.
    199    Araguones
    200    ne diu bon ves:
    201    «Mostins e perros
    202    qui per los çerros
    203    los lobos caçan,
    204    lobos los matan
    205    a la final».
    206    Hom feminal,
    207    triant morras;
    208    no·t guardaras
    209    ni saps fogir:
    210    donchs, vols morir.
    211    Sabs que lo guat
    212    poch escaldat
    213    tem aygua tebea;
    214    queda e rebea
    215    tem guat mullat.
    216    En lo filat,
    217    llaços e brell,
    218    en lo costell
    219    llexades plomes,
    220    pardals, colomes
    221    no y tornen mes.
    222    Pardal may pres
    223    ffon ni trobat
    224    ja descohat
    225    davall la llosa.
    226    L’infant no guosa
    227    tocar lo foch
    228    si qualque poch
    229    l’a ja scalfat.
    230    Tu, socarrat,
    231    pelat e sech,
    232    ungles e bech
    233    t’an escatit,
    234    cuytat, ardit,
    235    ja y tornaras?
    236    Ja dius pendras
    237    muller parenta:
    238    pus tost enpenta
    239    de mort n’auras.
    240    Prest la veuras
    241    de tu senyora,
    242    mes manadora
    243    esser volra,
    244    menys te tembra.
    245    Per que t’ençegues?
    246    Par massa begues,
    247    tant perts lo sest.
    248    No has tu llest
    249    hom de parens
    250    pot haver bens,
    251    bona muller
    252    no·s pot haver
    253    si no de Deu?
    254    Do es tot seu.
    255    Davall lo sol,
    256    Josep tot sol
    257    obtench tal do;
    258    hom del mon no
    259    jamay obtes.
    260    Al mon no es
    261    dona conplida
    262    he provehida
    263    de saviea,
    264    virtuts, bonea
    265    he de seny clar;
    266    no·n cal çercar
    267    car no n’i ha.
    268    Be·s trobara
    269    en qualque part,
    270    mas lluny e tart,
    271    muller tal qual
    272    he cominal,
    273    tolleradora,
    274    ordenadora,
    275    queucom curosa
    276    en abundosa
    277    casa fornida,
    278    pero regida
    279    per lo marit.
    280    Tant mal profit,
    281    tal pertinaçia,
    282    tan gran audaçia,
    283    pels e repels,
    284    tants de reçels
    285    les dones tenen,
    286    que may obtenen,
    287    ni obtendran
    288    quantes seran,
    289    nom apurat,
    290    net e tarat
    291    de «si», «sino»,
    292    «mas» o «pero»,
    293    de muller bona:
    294    la que menys trona,
    295    que menys llampegua,
    296    que menys mou bregua,
    297    que menys fa tala,
    298    qual es menys mala,
    299    com l’agre vi
    300    es dit bon vi,
    301    es dita bona.
    302    Tal es qual dona
    303    Deu, hon li plau.
    304    No y fa res grau
    305    d’afinitat
    306    ni parentat,
    307    cort consultar
    308    ni dispensar
    309    en grau vedat:
    310    a la bondat
    311    no y afig res.
    312    Tart o james
    313    casats parens
    314    son opulens:
    315    ffills, pau ni pa
    316    a tart n’i ha,
    317    hoc prou remor.
    318    Pocha temor
    319    he feres manyes
    320    has vist de stranyes
    321    mulles mal manses,
    322    he no te·n canses
    323    ni·t descontentes:
    324    mulles parentes
    325    encara çerques!
    326    De menys enterques
    327    ffas inventari,
    328    molt voluntari
    329    vens a llus bregues,
    330    no par conegues
    331    la llur fereha
    332    ni ta fluxea!
    333    L’om diligent,
    334    ardit, sabent,
    335    qui be·s meneja,
    336    sabs senyoreja
    337    ab sa prudençia
    338    la influençia
    339    celestial;
    340    imperial
    341    te monarchia,
    342    he senyoria
    343    en molts regnats;
    344    millas armats
    345    capitaneja,
    346    he patroneja
    347    castells e naus;
    348    turchs, tartres, sclaus
    349    ffa obeyr.
    350    Per son servir,
    351    doma y amansa,
    352    carregua, cansa
    353    de castells grans
    354    los orifans;
    355    onsos, llehons,
    356    cervos, mufrons
    357    ffa mansuets;
    358    toros, masets;
    359    lo mul e mula
    360    trets de la dula,
    361    ab mos e trava
    362    los asuava,
    363    he fa ’costar
    364    al cavalcar;
    365    he fa parlera
    366    la cadernera;
    367    brufols llaurar;
    368    ab lo llourar,
    369    los aguilons,
    370    tots los falcons
    371    mudats e sos,
    372    sparves, açtos,
    373    al puny d’om cuyten;
    374    onsos fa lluyten,
    375    grues ballar;
    376    lo ca callar,
    377    mostrant ab braç
    378    cobrar matraç
    379    he dir «al cau»;
    380    lliguat fa·l brau
    381    mes ab collar;
    382    agenollar
    383    ffa lo camell;
    384    lo cavall bell
    385    enfrena, ferra.
    386    No ’s en la terra
    387    brutal tan fer,
    388    l’om si u sap fer
    389    no·l domestique
    390    he paçifique.
    391    Mas la malvada
    392    muller elada
    393    ffer corregible,
    394    es inposible:
    395    no·s pot domar,
    396    menys avehar;
    397    al llur poch seny
    398    no y val congreny,
    399    derrocador,
    400    trava, tortor,
    401    art ni destrea,
    402    molt menys vellea.
    403    Aço, vell trist,
    404    tu be u as vist:
    405    mil n’as tocades
    406    he praticades,
    407    tostemps fellones
    408    com a lleones,
    409    a tu senyores.
    410    Ja les enyores?
    411    He creus e penses
    412    que tu les vençes,
    413    tals feres fembres?
    414    Be crech te menbres
    415    dels set marits,
    416    jovens ardits,
    417    llaçiviosos,
    418    llibidinosos,
    419    gualants, orats,
    420    enamorats
    421    d’una donzella,
    422    ffilla molt bella
    423    de Raguel
    424    dels d’Israel:
    425    com del primer
    426    ffins al darrer
    427    fforen trobats
    428    morts, ofeguats
    429    al costat d’ella.
    430    Esta querella
    431    tots la saberen,
    432    no s’obstingueren
    433    ffer casament
    434    tots follament;
    435    per ço periren
    436    he tots moriren.
    437    Quantes veguades
    438    n’as esposades,
    439    morir devies,
    440    car sols seguies
    441    la volentat,
    442    desatentat.
    443    Si·t tens per dit
    444    ton foll delit
    445    ab jove, frescha
    446    muller te crescha
    447    he llonch temps dure,
    448    yo t’asegure
    449    de strangulada
    450    he d’ulçerada,
    451    molt prest sens trigua
    452    certa vexigua;
    453    de gran ardor,
    454    dolor, cuyçor
    455    en l’orinar;
    456    de tremolar
    457    cap, peus e braços;
    458    ab cuytats passos,
    459    de poplexia
    460    o litargia
    461    ben tost morir.
    462    Si per parir,
    463    puys fills no tens,
    464    dius que la prens,
    465    qui t’asegura
    466    que criatura
    467    d’ella veuras?
    468    He si n’auras
    469    ffilles o fills,
    470    orfens pobils
    471    te naxerien,
    472    he may haurien
    473    hedat conplida
    474    durant ta vida;
    475    los llurs tudos
    476    he curados,
    477    los pobils tendres
    478    pendran per gendres,
    479    ffer s’an hereus
    480    de tos arreus.
    481    He ta muller,
    482    marit çerter
    483    ton enemich
    484    si·t sap antich,
    485    aquell pendra,
    486    e·s paguara
    487    de dot e crex:
    488    traura bon fex
    489    ab lo furtat
    490    he apartat
    491    del millor munt.
    492    Casat defunt
    493    may fon trobat
    494    amonedat:
    495    la viud’amagua;
    496    ultr’axo·s pagua
    497    del crex e dot
    498    com millor pot.
    499    Lo crex aument,
    500    injustament
    501    moltes lo prenen,
    502    qui saben venen
    503    ja ençetades
    504    he violades
    505    a l’encartar.
    506    Dot, exovar,
    507    lo pert per dret
    508    la qui comet
    509    ffer adulteri
    510    a vituperi
    511    del marit seu,
    512    he morir deu
    513    sentençiada:
    514    apedreguada,
    515    per la lley vella;
    516    dins en Castella
    517    mor deguollada;
    518    alt enforcada
    519    en Araguo;
    520    per lo fur, no
    521    mor en Valençia:
    522    sols penitençia
    523    pecuniaria
    524    rep fornicaria;
    525    puta baguassa,
    526    ab simple passa
    527    puniçio.
    528    Sabent que no
    529    ha ben paguat
    530    dot encartat,
    531    sens conçiençia
    532    obte sentençia
    533    de paguament;
    534    la cort venent
    535    sens encantar,
    536    ffan estimar
    537    qualque conves
    538    d’aquells pelles,
    539    ben sobornat:
    540    es li liurat
    541    tot a menys for;
    542    no li fa por
    543    venda·s retracte
    544    per lo fals acte
    545    ab dol que fan,
    546    ni per enguan
    547    de miges dit.
    548    Quant lo marit
    549    es ja finat,
    550    no·ls par peccat
    551    ni esser viçi,
    552    ffurt, lladroniçi,
    553    robar del mort;
    554    ni·ls par fer tort
    555    a l’ereu gens
    556    robant sos bens.
    557    Quant ve·l notari
    558    ffer inventari,
    559    los cofrens scriven
    560    buyts, e diriven
    561    llarch la pintura
    562    he tancadura;
    563    joyes ni roba
    564    no se n’hi troba;
    565    per mortallar
    566    han a conprar
    567    capell de cap,
    568    camisa, drap,
    569    de la botigua.
    570    Ha y enemigua
    571    al mon major?
    572    Cahim pigor,
    573    pus adversari?
    574    Troba·s cosari
    575    pus çelerat?
    576    A y cullerat
    577    major traydor
    578    ni robador
    579    en Balaguer
    580    que la muller?
    581    Totes guosades,
    582    totes husades
    583    son de furtar.
    584    Si baratar
    585    alre no poden,
    586    sos fills enlloden
    587    he desereten;
    588    los bens se meten
    589    dels fills llevar
    590    per aumentar
    591    dot a les filles:
    592    joyes, ostilles,
    593    cambr’, axovar,
    594    los fan paguar,
    595    triant a hull
    596    lo corumull
    597    dels millos bens.
    598    Tu bells ulls tens
    599    he no y vols veure;
    600    tornes a beure
    601    lo vomitat;
    602    enormitat
    603    vols fer com guoç.
    604    Vell toçeguoç,
    605    etich e sech,
    606    per Deu te prech
    607    que renunçies
    608    ses conpanyies;
    609    no temptes Deu,
    610    pren consell meu.
    611    Si mil mudaves
    612    he les triaves
    613    be d’una ’n huna,
    614    per llur fortuna
    615    he calitat;
    616    per llur peccat
    617    serien tals,
    618    car tots sos mals
    619    son per natura,
    620    de rarra cura
    621    o incurables.
    622    Ab los diables
    623    qui fa llaurada,
    624    gran agullada
    625    ha menester;
    626    he ton mester
    627    no basta tant,
    628    ni y fuy bastant
    629    yo quant vivia.
    630    Llur vana via
    631    no·s pot trobar;
    632    ans en la mar,
    633    hon es passada
    634    nau aviada,
    635    se trobaria,
    636    es mostraria
    637    alt senderola
    638    per lla hon vola
    639    l’oçell en l’ayre.
    640    Entreguart, squayre,
    641    llivell, conpas,
    642    llur fons ni pas,
    643    barranchs ni valls,
    644    deu escandalls
    645    no y pleguarien
    646    ni trobarien
    647    llurs folls atalls.
    648    Trenta batalls
    649    han en llur seny,
    650    per bell desdeny
    651    sonen ensemps:
    652    aço ’s, al temps
    653    doblen, repiquen;
    654    so que pratiquen
    655    no·s pot entendre,
    656    ni menys conpendre
    657    s’antençio.
    658    L’afecçio
    659    nunca l’an ferma;
    660    que les desferma
    661    no ’s hom al mon,
    662    ni may hi fon,
    663    haja vist quart
    664    ni quinta part
    665    del que yo·n se.
    666    Yo so mose
    667    Salamo, rey
    668    d’antigua ley,
    669    gran sabidor,
    670    rey e senyor
    671    molt rich, potent.
    672    En mon jovent
    673    mulles prengui,
    674    yo·n replegui
    675    ffins en set çentes,
    676    he ben tre çentes
    677    drudes, amigues:
    678    mil enemigues.
    679    En que·m meteren,
    680    que fer me feren,
    681    no u cal dir ara.
    682    Quant me fon cara
    683    llur messio:
    684    la raçio
    685    de museria,
    686    carniseria
    687    cert infinida,
    688    he sense mida
    689    botelleria,
    690    paniçeria
    691    inenarable!
    692    Cosa mirable
    693    tantes hostilles,
    694    torques, manilles,
    695    collas, vestits,
    696    tants llits fornits,
    697    orfebreries,
    698    tapiçeries!
    699    No·s pot asmar,
    700    menys estimar,
    701    los artifiçis
    702    ni·ls edifiçis
    703    dels meus palaus.
    704    Ab quantes claus
    705    eren tancades
    706    he ben guardades
    707    per caponats!
    708    Altres armats,
    709    defora·l clos,
    710    entorn del fos,
    711    de jorn guardaven;
    712    altres vetlaven
    713    – he tot valia
    714    lo que podia –
    715    altres servien:
    716    or despenien
    717    innumerable.
    718    Inestimable
    719    ffon la despesa
    720    per mi malmesa,
    721    mal esmerçada,
    722    del tot llançada.
    723    Sols m’a valgut
    724    qu’e ben sabut
    725    llur calitat:
    726    son vanitat
    727    de vanitats,
    728    d’iniquitats
    729    iniquitat,
    730    he pravitat
    731    de pravitats.
    732    Per llurs peccats
    733    lo general
    734    diluvi, qual
    735    preyca Nohe,
    736    de çert vengue,
    737    car se lliuraven
    738    dones hi·s daven
    739    als seus diables
    740    – cossos palpables,
    741    ffalsos prenien –
    742    he subconbien
    743    ffurtant, prenent
    744    d’altri sement;
    745    ab diabolicha
    746    art no catolicha
    747    ells engendraven,
    748    he s’enprenyaven
    749    de fills malvats.
    750    Quantes çiutats
    751    son deruydes
    752    he subvertides
    753    per ses hufanes,
    754    pomposes, vanes!
    755    Terç d’Isayes
    756    llegint, veuries
    757    Deu que promet,
    758    hon se permet
    759    elles collegen
    760    he senyoregen;
    761    ses chaperies,
    762    quinquilliries,
    763    qui les consent,
    764    sa part ne sent.
    765    Gran Ninive
    766    per ço caygue;
    767    Colach, Sidonia,
    768    Tir, Babilonia,
    769    Troya, Sodoma,
    770    Cartayna, Roma;
    771    la gran Seguont
    772    – huy·n resta·l mont
    773    antich Montvert,
    774    aquell de çert
    775    qui·s feu tal mal
    776    per Anibal,
    777    huy dit Morvedre –
    778    no speres medre
    779    pus en crexença;
    780    Calis, Çiguença,
    781    quals en Castella
    782    perderen bella
    783    he gran potençia;
    784    vella Valençia
    785    ffon derrocada
    786    per inculpada
    787    d’incontinençia.
    788    L’altra Valençia,
    789    dita vellarda,
    790    gran e guallarda,
    791    tant pus antigua
    792    quant gran amigua
    793    dels vells romans,
    794    llurs capitans
    795    M. Aquillino,
    796    Q. Valentino,
    797    Quinto Çertori,
    798    grans del pretori,
    799    quant hi vingueren
    800    ffrancha la feren:
    801    may sens paguava
    802    quant dominava
    803    lo llur senat.
    804    Girat llur stat,
    805    regnant los guots,
    806    may muda vots
    807    ni senyoria;
    808    may, com dormia
    809    segur de nit,
    810    Taulfus dit
    811    llur rey mata;
    812    ni·s rebella
    813    com Barçelona,
    814    dins en Girona
    815    Banba regnant,
    816    rey coronant
    817    altre dit Pol.
    818    No fon hu sol,
    819    car altre u feu
    820    ciutada seu:
    821    en Berenguer,
    822    cognom Oller
    823    – rey Pere·l pres,
    824    ffeu ne quartes –,
    825    lo Pol fon grech.
    826    Tostemps se stech
    827    esta Valençia
    828    ab gran prudençia
    829    molt fidellissima.
    830    Per gent nequissima,
    831    morischa stranya,
    832    puys tota Spanya
    833    ffon calçiguada
    834    he dissipada;
    835    ffeu ho na Cava,
    836    la qual criava
    837    lo rey Rodrich.
    838    Llavos, te dich,
    839    mal temps passa.
    840    Puys l’aquista
    841    Rodriguo Sçit
    842    Diegueç, dit
    843    Campeador,
    844    segur senyor
    845    mentres vixque.
    846    Molt mes crexque
    847    per Jaume·l Bo,
    848    rey d’Araguo,
    849    quant l’ach guanyada,
    850    he l’ach poblada
    851    de clereçia,
    852    cavalleria,
    853    artizat poble,
    854    constant, inmoble,
    855    gent valentissima;
    856    terr’aminissima
    857    tota de rech.
    858    En va se stech
    859    com l’asetga,
    860    he campega
    861    tant temps sobr’ella
    862    rey de Castella
    863    ab son poder;
    864    ffon li mester,
    865    perque·s salvas,
    866    que se·n pujas
    867    per repicar
    868    al campanar
    869    de Sent Viçent;
    870    la gent valent,
    871    si s’o pensas
    872    qu’ell repicas,
    873    poguera·l pendre.
    874    Sabe·s defendre
    875    del rey malvat
    876    esta çiutat
    877    molt valentment
    878    he llealment,
    879    absent llur rey;
    880    per tal servey
    881    he valentia,
    882    per cortesia,
    883    de tot peatge
    884    he cabeçatge,
    885    morabati,
    886    la enfranqui
    887    lo rey seu Pere,
    888    qual alt prospere
    889    en lo çel Deu;
    890    com tanta y veu
    891    ffidelitat,
    892    ffeu la çiutat
    893    noble, real,
    894    com pus lleal
    895    la corona,
    896    he li dona,
    897    com molt l’amas,
    898    sola portas
    899    en sa bandera,
    900    peno, senyera,
    901    altres senyals:
    902    armes reals
    903    soles pintades,
    904    no gens mesclades
    905    ab lo passat,
    906    lo camp daurat,
    907    vermels bastons,
    908    sobre·ls cantons
    909    d’or coronat
    910    – hon tu est nat
    911    he te son statge
    912    lo teu linatge
    913    d’antich solar.
    914    Huetaviar,
    915    lo seu riu blanch,
    916    com si fos fanch
    917    ho munt de fems,
    918    en antich temps
    919    la·n disipa
    920    he derriba.
    921    Puys alt obrada,
    922    ffon fort murada
    923    contra lo riu.
    924    Apres Deu viu,
    925    pels abitans
    926    ser cristians,
    927    l’a ben guardada,
    928    amplificada,
    929    ffeta major.
    930    Mas del millor
    931    de la çiutat,
    932    del nou poblat
    933    he vell ricos,
    934    – per les erros
    935    primerament
    936    d’aquell covent
    937    qui ’n temps passat
    938    ffon començat,
    939    quant era orta,
    940    ffora la porta
    941    del mur antich –
    942    per fer castich
    943    d’un orreu cas
    944    – en lo camp ras
    945    deya·s Rovella,
    946    ara s’apella
    947    hi se nomena
    948    la Magdalena –
    949    hac mal iniçi:
    950    del crim he viçi
    951    habominable,
    952    ffet per diable
    953    dona, vilment
    954    hac fonament.
    955    La peccadora,
    956    qui gran senyora
    957    ffon, e comtessa,
    958    per ser revessa
    959    a son marit,
    960    seguint partit,
    961    per sa fortuna
    962    se feu comuna
    963    en lo poblich;
    964    ffon son amich
    965    hun cavaller;
    966    hun mariner
    967    puys la y tolgue,
    968    he la·s tengue:
    969    peix li venia.
    970    Molt la seguia
    971    lo gran senyor
    972    ple de furor,
    973    he la çercava:
    974    tot sol anava
    975    he desfreçat,
    976    desesperat
    977    cercant lo mon.
    978    Quant açi fon
    979    lo marit seu,
    980    de fet la veu
    981    vil, envellida
    982    he mal vestida,
    983    venent lo pex;
    984    alli matex
    985    la volch matar
    986    he deguollar.
    987    Carniçeria,
    988    peixcateria
    989    s’avalota;
    990    tothom cuyta
    991    he la y llevaren;
    992    presa portaren
    993    a la cadena.
    994    Per fer esmena
    995    de semblant vida,
    996    repenedida,
    997    dins la caseta
    998    de parets feta
    999    hi fon tancada,
    1000   enparedada,
    1001   sola reclusa
    1002   – ja hui no s’husa
    1003   l’enparedar
    1004   ni sola star!.
    1005   Lo marit comte
    1006   dona per comte
    1007   son exovar,
    1008   he feu obrar
    1009   lo monestir
    1010   per sostenir
    1011   alli tancades
    1012   dones errades,
    1013   d’incontinençia
    1014   ffent penitençia.
    1015   Per temps avant,
    1016   molts ajudant,
    1017   ffon ampliat
    1018   he fon fundat
    1019   de observança,
    1020   a la husança
    1021   de preycados.
    1022   Los tancados
    1023   he los guafets
    1024   huy son desfets;
    1025   los forrellats
    1026   romputs, trencats,
    1027   res no s’i tanca;
    1028   a scala franca
    1029   hixen, de fusta;
    1030   dintre s’i justa
    1031   he corren puntes;
    1032   de gualants juntes
    1033   s’i para rench.
    1034   Apres al Trench,
    1035   hon Deu no·l volen
    1036   dones, ni·l colen
    1037   manades festes,
    1038   algunes, prestes
    1039   ffer en ses tendes
    1040   publiques vendes,
    1041   may a Deu llohen
    1042   ni misses hohen,
    1043   de fals pes husen.
    1044   Altres hi cusen
    1045   robes girades
    1046   – portes tancades –,
    1047   diumenge tallen,
    1048   disapte ballen,
    1049   cuynen divendres
    1050   ab faves tendres,
    1051   cebes e alls,
    1052   carn a tassalls,
    1053   gualls he hammins;
    1054   als florentins,
    1055   veneçians,
    1056   los naveguans
    1057   en les gualeres,
    1058   son grans parleres;
    1059   ab lo cardo
    1060   he llarch sermo
    1061   tant saben dir,
    1062   que·ls fan vestir
    1063   lo vell per nou,
    1064   he de hun sou
    1065   ne fan ducat:
    1066   lo mal cuynat
    1067   qui ve apres
    1068   tal mateix es.
    1069   Les peixcadores,
    1070   grans robadores
    1071   son d’entrados,
    1072   de calados
    1073   he brugines;
    1074   al vendre, mes
    1075   pex de fer esch
    1076   venen per fresch;
    1077   lo d’Albufera,
    1078   riu de Cullera,
    1079   per pex de mar.
    1080   L’encamarar
    1081   saben be fer:
    1082   del Guarrofer,
    1083   Alte’, Albir,
    1084   cert vos se dir
    1085   per Calp lo venen,
    1086   he totes tenen
    1087   sa talponera:
    1088   servix primera,
    1089   la boss’apres,
    1090   sols los darres
    1091   mostren, no pus.
    1092   Ab tal abus
    1093   als parçones
    1094   he tragines,
    1095   als de la quinta,
    1096   a sobre pinta
    1097   los fan les barbes.
    1098   Ffalses alarbes,
    1099   set preus demanen,
    1100   he gens no·s manen
    1101   per llurs jurats:
    1102   no·s son girats,
    1103   ja·ls fan «bef», «baf»;
    1104   lo mustasaf,
    1105   sos balançes
    1106   hi van de mes;
    1107   ans d’aforar,
    1108   solen mostrar
    1109   triat millor;
    1110   ab aquell for
    1111   ne va·l sotil.
    1112   Ab tal estil,
    1113   en lo mercat,
    1114   en va fitat,
    1115   pertot s’i roba;
    1116   lloch no s’i troba
    1117   per pollaçeres
    1118   he vidrieres,
    1119   taules e guabies,
    1120   tendes e rabies;
    1121   Les estrangeres
    1122   he forasteres,
    1123   descaminades,
    1124   son menasades,
    1125   ffan los despits;
    1126   sercant partits,
    1127   lo mercat roden,
    1128   trobar no y poden
    1129   lloch ni repos;
    1130   venen en gros,
    1131   sou per tres malles,
    1132   ses vitualles.
    1133   Les consertades
    1134   aguabellades
    1135   tenen terçeres,
    1136   ab ses maneres
    1137   tant exquisites,
    1138   rompen les fites,
    1139   compren arreu
    1140   ans lleven Deu
    1141   cada mati;
    1142   del sou flori
    1143   ffan, revenent,
    1144   robant la gent;
    1145   abtes ronçeres
    1146   he reguateres,
    1147   revenedores,
    1148   enguanadores
    1149   de venedos
    1150   he comprados
    1151   en pes e preu,
    1152   may lo llur peu
    1153   entra ’n la sgleya.
    1154   No menys hi feya
    1155   ffestes trencar,
    1156   lo fer obrar
    1157   debanadores,
    1158   llates de stores,
    1159   peses, graneres
    1160   que les fusteres
    1161   als catius fien:
    1162   tanbe u venien
    1163   tot en les festes.
    1164   Per totes estes
    1165   ffer tals peccats,
    1166   d’aquells veynats
    1167   la Pelleria,
    1168   Trench, Fusteria,
    1169   ffins mig mercat
    1170   n’as vist cremat,
    1171   any sis quaranta,
    1172   pus de setanta
    1173   cases, alberchs.
    1174   Sino per prechs
    1175   dels Viçents dos,
    1176   interçessos
    1177   per llur çiutat
    1178   – martiriat,
    1179   he confessor
    1180   lo preycador –,
    1181   qui Deu preguaren
    1182   he u inpetraren,
    1183   tota·s cremava.
    1184   Tanbe preguava
    1185   la llegua gent
    1186   devotament,
    1187   ab crits e plors,
    1188   davant lo cos
    1189   sant consagrat,
    1190   al foch portat
    1191   per santes mans
    1192   dels capellans.
    1193   Deu soplicat,
    1194   per tants preguat,
    1195   com li plague
    1196   de Ninive
    1197   ab en Jonas,
    1198   per ço romas
    1199   tot no·s crema.
    1200   Molt hi ayda,
    1201   car Deu yrat
    1202   ffon molt placat
    1203   per la justiçia
    1204   d’aquella niçia
    1205   enrabiada,
    1206   qui deguollada
    1207   ffon lo jorn ans,
    1208   ab tres aydans,
    1209   esquarterats
    1210   he roçeguats,
    1211   hu sols penjat,
    1212   per crueldat
    1213   qu’ella tracta.
    1214   Axi·s placa,
    1215   com quant cessar
    1216   ffeu lo matar
    1217   dels d’Israel,
    1218   per lo bon zel
    1219   de Finehes,
    1220   he com sospes
    1221   la mort molts dies
    1222   a n’Ezechies
    1223   per penitençia.
    1224   Per tal sentençia
    1225   he prest proçes
    1226   Deu ho remes,
    1227   per bons respectes
    1228   mudant efectes,
    1229   no mudant s’ell
    1230   ni·l llur consell,
    1231   car es inmoble.
    1232   Com quant lo poble
    1233   lo vedell feu,
    1234   parlant ab Deu
    1235   Moyses sant
    1236   he soplicant
    1237   pel poble tal,
    1238   no feu lo mal
    1239   que fer volia.
    1240   Be u merexia
    1241   esta çiutat,
    1242   per vanitat
    1243   ells consentir
    1244   dones regir,
    1245   massa manar;
    1246   ffent revocar
    1247   establiments
    1248   d’abillaments
    1249   d’elles profans,
    1250   inposats bans
    1251   ffent perdonar,
    1252   lexant doblar
    1253   en llur vestir
    1254   lo destruyr
    1255   que totes fan,
    1256   car totes van
    1257   ab grans entulls,
    1258   pompes, ergulls,
    1259   vanes despeses,
    1260   ffaldes be steses
    1261   ab forradures
    1262   he trepadures,
    1263   draps de gran preu;
    1264   ab gran menyspreu
    1265   tot ho roçeguen,
    1266   de fanch enpeguen,
    1267   ffan ne granera
    1268   per la carrera
    1269   qui lo fem torcha.
    1270   Tambe Mallorca
    1271   la llur riera
    1272   tota ribera
    1273   los derrocha,
    1274   molts ne mata
    1275   per altres tals.
    1276   Dir tots llurs mals
    1277   molt llarch seria,
    1278   no y bastaria
    1279   tota la nit;
    1280   e·n repetit
    1281   alguns per moure.
    1282   Que son, vull cloure,
    1283   superbes, vanes,
    1284   vils, inhumanes.
    1285   En homens mil
    1286   no y ha hun vil,
    1287   he si n’i ha
    1288   algun vila
    1289   en lo miller,
    1290   ffa u la muller
    1291   – he qualsevulla
    1292   dona lo sulla,
    1293   mare tanbe–;
    1294   bell nom n’opte,
    1295   honrat en cort:
    1296   cornut e bort,
    1297   bastart, malnat,
    1298   afeminat,
    1299   guayol, fembrer
    1300   he baguasser,
    1301   concubinari
    1302   he fornicari,
    1303   macip cachat.
    1304   No ’s hom tachat
    1305   per algun viçi
    1306   reputat niçi,
    1307   vila, dolent,
    1308   sino·l volent,
    1309   en res amant,
    1310   partiçipant
    1311   gens ab alguna.
    1312   Tota llur çuna,
    1313   ley, art e manya,
    1314   pratica stranya,
    1315   ypocresia
    1316   he ronçeria
    1317   te vull mostrar
    1318   he declarar
    1319   curt, en semblançes.
    1320   Per llurs husançes
    1321   axi diverses
    1322   he tan perverses
    1323   obres e manyes,
    1324   son alimanyes:
    1325   serp tortuosa
    1326   son e rabosa,
    1327   mona, gineta,
    1328   talp, oroneta,
    1329   muçol, putput,
    1330   guall, cutibut,
    1331   aranya ’b tela,
    1332   tava, mustela,
    1333   vespa, alacra
    1334   he rabios cha,
    1335   la sanguonera
    1336   he vermenera,
    1337   mosca e grill,
    1338   llebre, conil,
    1339   drach, calcatriç,
    1340   tir basalis,
    1341   vibra parida
    1342   he cantarida,
    1343   la onsa parda
    1344   he leoparda,
    1345   lloba, lleona,
    1346   la escurçona;
    1347   son llop de mar,
    1348   lo pex mular,
    1349   drach e balena,
    1350   polp e serena,
    1351   de mila coha.
    1352   A qui la lloha
    1353   de llur bellea
    1354   – mes, de noblea –
    1355   son bellmari.
    1356   De llur veri
    1357   hoyr no·ls plau.
    1358   Si ne scoltau
    1359   qualsevol d’elles,
    1360   dir maravelles
    1361   he grans llahors
    1362   del llur bell cors
    1363   no·s farta may:
    1364   com papaguay,
    1365   de llengua jugua,
    1366   diu se tartugua
    1367   – jamay ofen,
    1368   res no despen
    1369   ni beu ni tasta –;
    1370   com tortra casta,
    1371   en vert no·s posa;
    1372   com mariposa,
    1373   de l’ayre viu;
    1374   vetlant se diu
    1375   grua, guall, ocha,
    1376   curosa llocha,
    1377   cadell’amigua,
    1378   sirguant formigua,
    1379   simpla coloma
    1380   llisa de ploma
    1381   he sense fel.
    1382   No·s para pel
    1383   com de si ralla,
    1384   he si·s baralla,
    1385   ffals allevar
    1386   he malmesclar
    1387   nunca se·n cansa.
    1388   Mes son balansa
    1389   de carniçer,
    1390   he de barquer
    1391   retorçut rem;
    1392   son munts de fem:
    1393   si gens se muden,
    1394   olen e puden;
    1395   çabata streta
    1396   qui par ben feta
    1397   al mirador,
    1398   he fa dolor
    1399   he ulls de poll
    1400   al peu del foll;
    1401   correns atzebres,
    1402   lludries, vebres,
    1403   hon bo ni bell
    1404   sino la pell
    1405   als no s’i troba;
    1406   de pelles roba:
    1407   a grans, chics cossos,
    1408   als flachs e grossos,
    1409   a tots servexen
    1410   mas prest se squexen;
    1411   son roçi sart,
    1412   car sols a part
    1413   giren la squerre;
    1414   pus prest que·l ferre,
    1415   si hom no·l malla
    1416   ho no·l treballa,
    1417   prenen rovell;
    1418   son oripell
    1419   he brut estany,
    1420   portes de bany
    1421   he de riu nores;
    1422   son cantiplores,
    1423   grunyents poliges,
    1424   hubertes çiges,
    1425   pintat carner;
    1426   sens çentener
    1427   son la madexa;
    1428   he joch de flexa
    1429   per çeguo fet:
    1430   ffir cascun tret
    1431   ffora·l terrer;
    1432   sens cap carrer
    1433   o atzucach;
    1434   he sens fons lach
    1435   he brollados;
    1436   de volados
    1437   vidres ampolles,
    1438   grosses banbolles
    1439   de moll çabo,
    1440   ffum de carbo,
    1441   d’aguila ploma,
    1442   cascada poma,
    1443   ram de tavernes,
    1444   buydes sisternes:
    1445   res no retenen;
    1446   pedra ’l cor tenen
    1447   com les esponges;
    1448   torbats rellonges
    1449   per rodes, cordes,
    1450   sonen discordes;
    1451   son contrapes
    1452   ffalsant lo pes
    1453   de la romana.
    1454   Donchs qui·ls comana
    1455   qualsevol fet
    1456   tenir secret,
    1457   pert com Sampso
    1458   sa questio
    1459   – trenta mantells
    1460   als jovençells
    1461   sos conpanyons,
    1462   ans de set jorns
    1463   hac ha paguar–;
    1464   s’aygua stogar
    1465   vol en çistella;
    1466   en bossa vella
    1467   sens tancados,
    1468   ab boques dos,
    1469   met son cabal;
    1470   en lo foch, sal;
    1471   ffoch en bombarda:
    1472   mig jorn no·s tarda
    1473   parra n’an feta
    1474   Artus trompeta
    1475   he companyons,
    1476   per los cantons
    1477   crida real,
    1478   he general
    1479   publica veu
    1480   del secret seu.
    1481   Lo Redemptor
    1482   al que ’n Tabor
    1483   volch fer secret,
    1484   no feu pertret
    1485   dones vinguessen
    1486   ni res ne vessen.
    1487   Mas lo mati,
    1488   quant Ell sorti
    1489   reçuçitat
    1490   del vas tancat
    1491   he moniment,
    1492   com prestament
    1493   a Ell plagues
    1494   tost ho sabes
    1495   tota la gent,
    1496   primerament
    1497   a dones clar
    1498   se volch mostrar
    1499   enans del dia,
    1500   car be sabia
    1501   tost correrien
    1502   hi u preycarien,
    1503   res no tement,
    1504   publicament.
    1505   Com la serrana
    1506   samaritana
    1507   cuyta preycar
    1508   dins en Çiquar
    1509   de sa venguda,
    1510   esdevenguda
    1511   de ple l’avia:
    1512   «A·m dit tenia
    1513   marits morts çinch.
    1514   L’ome que tinch
    1515   ara yo viu,
    1516   veritat diu,
    1517   no ’s mon marit».
    1518   Per lo seu crit
    1519   tost prest ixqueren
    1520   he lo reberen.
    1521   Be ’s de notar
    1522   lo simular
    1523   he ficçio
    1524   del fill minyo,
    1525   roma discret,
    1526   mudant secret
    1527   a sa senyora:
    1528   ans de hun’ora
    1529   les çiutadanes
    1530   dones romanes
    1531   d’ella u saberen;
    1532   de fet vingueren
    1533   les ançianes
    1534   he novençanes
    1535   al Capitoli,
    1536   ab malenpoli
    1537   he avalot,
    1538   a dir llur vot
    1539   ab brams e crits:
    1540   si los marits
    1541   dos ne volien,
    1542   elles pendrien
    1543   cascuna tres,
    1544   encara mes!
    1545   Lo qui s’i fia
    1546   troba y falsia,
    1547   com l’oricorn
    1548   qui·n pert lo corn;
    1549   al si·s met foch;
    1550   de serp vol toch,
    1551   met las al coll;
    1552   en ma del foll
    1553   met son coltell;
    1554   nau e castell
    1555   beu en flascho.
    1556   Lo fort Samso
    1557   ne fon liguat,
    1558   orp, ençeguat,
    1559   ab lo cap ras.
    1560   Rey Ypocras,
    1561   ffilosof vell.
    1562   Poet’aquell,
    1563   en alt pujat,
    1564   restant penjat.
    1565   Duch Sisara,
    1566   quant s’i fia
    1567   aygua volgue,
    1568   mas llet begue;
    1569   ffeu se cobrir,
    1570   mes se dormir;
    1571   contra la pau,
    1572   hun ben llarch clau
    1573   ab gros martell
    1574   per lo çervell
    1575   li fon ficat
    1576   he travessat
    1577   de pols a pols;
    1578   sobre la pols
    1579   que ’n terra sta,
    1580   ell mort resta.
    1581   Cert infinits
    1582   ne se scarnits.
    1583   Qui les doctrina
    1584   pert diçiplina,
    1585   en va te scola,
    1586   llava ragola,
    1587   repasta tests,
    1588   ab l’om de fets
    1589   qui dorm rahona,
    1590   al sort sermona
    1591   he missa canta,
    1592   la serp encanta,
    1593   castigua saura
    1594   he l’estany daura,
    1595   vol fondre ferre,
    1596   que no s’aferre
    1597   pregua la edra,
    1598   en alt la pedra
    1599   per si pujar
    1600   vol avear,
    1601   dels fills tol pans
    1602   per dar als cans,
    1603   en l’aygua scriu,
    1604   l’or llança ’l riu,
    1605   met vi novell
    1606   en odre vell
    1607   ab rot anbut,
    1608   llum jus l’almut
    1609   ell vol posar,
    1610   perles sembrar
    1611   als porchs davant.
    1612   Socrates quant
    1613   volch esmenar
    1614   he ordenar
    1615   muller e filla,
    1616   de fort jahilla
    1617   abdos d’un fex,
    1618   aygua hon pex
    1619   llavat avien,
    1620   – per quant bonien,
    1621   guaronegaven
    1622   he bravegaven,
    1623   com s’apartas –,
    1624   per bon solas
    1625   sus li llançaren,
    1626   tot lo sullaren.
    1627   «De semblants sons,
    1628   crits, llamps e trons,
    1629   yo ja sabia
    1630   pluja n’auria»,
    1631   dix tollerant.
    1632   Johan, parlant
    1633   de negres bodes
    1634   quals ab Erodes
    1635   ffeu sa cunyada,
    1636   ffort desdenyada
    1637   per sa doctrina,
    1638   ffeu qu’Erodina
    1639   lo fes matar,
    1640   lo cap tallar,
    1641   als seus donzells.
    1642   Qui·n pren consells
    1643   no mor de fam
    1644   – so feu Adam –,
    1645   he vol çercar
    1646   he creu trobar
    1647   en l’erm espigues,
    1648   en lo çep figues,
    1649   rayms e peres
    1650   en les figueres,
    1651   en l’arbre sech
    1652   de lloch sens rech
    1653   ffruyta rosada;
    1654   de mar salada
    1655   vol aygua dolça.
    1656   Han pocha molsa,
    1657   such e sabor
    1658   de ver’amor
    1659   llurs pensaments
    1660   he parlaments;
    1661   consells, reports,
    1662   tots venen torts,
    1663   ab ficçio
    1664   he passio
    1665   propia llur;
    1666   l’estil be scur
    1667   he males arts,
    1668   tots son brocarts,
    1669   he ab retochs,
    1670   dits equivochs
    1671   he amphibolichs,
    1672   may son catolichs;
    1673   la llur retoricha
    1674   es metaforicha;
    1675   he varions,
    1676   caçefatons
    1677   gentils e vils,
    1678   de stils subtils
    1679   saben ben dir;
    1680   ffa·ls bon hoyr
    1681   com elles ploren
    1682   marits com moren:
    1683   alt endexant
    1684   ffan eleguant
    1685   parlar plahent.
    1686   No altrament,
    1687   bella parlera
    1688   ffo, y consellera,
    1689   Rebeca sola
    1690   com feu caçola
    1691   a Jacob fill:
    1692   de hun conill
    1693   o cabridet
    1694   ffeu ne broet
    1695   ab qu’enguana
    1696   pare y germa.
    1697   Per l’escoltar
    1698   llur consellar,
    1699   Sahul, gran rey,
    1700   çercant remey
    1701   troba la mort.
    1702   Per mala sort,
    1703   en tot malguany,
    1704   yo·n fiu deu strany
    1705   per llur consell:
    1706   ffiu deu novell
    1707   e l’adori,
    1708   apostati
    1709   contra mon hus,
    1710   no·n vull dir pus.
    1711   Qui aver vol
    1712   d’elles costol
    1713   quant es malalt,
    1714   ffara bon salt
    1715   del llit al vas:
    1716   mostrant solas
    1717   he gran amor,
    1718   he sots color
    1719   de molta cura,
    1720   sense mesura
    1721   de brous premsats
    1722   he destillats
    1723   en ampolletes,
    1724   solsits d’olletes,
    1725   celiandrats
    1726   he molts picats,
    1727   l’enbotiran
    1728   he fassiran
    1729   com al porçell.
    1730   May lo consell
    1731   del metge tenen,
    1732   elles s’entenen;
    1733   la malaltia
    1734   no·l mataria,
    1735   ffer l’a morir
    1736   sols l’enbotir
    1737   he ffassiment.
    1738   Honestament,
    1739   cert infinits
    1740   han mort marits,
    1741   he may a mort
    1742   criminal cort
    1743   per tal falsia
    1744   les sentençia
    1745   ni executa,
    1746   ni les reputa
    1747   hom per pigos,
    1748   ans per millos.
    1749   Si no matar
    1750   o si salvar
    1751   lo marit volen,
    1752   tanbe·l se colen
    1753   necligentment;
    1754   lo pus dolent
    1755   moble que tenen,
    1756   al llit l’estenen.
    1757   Quant marit jau,
    1758   dien: «Llevau
    1759   sus, que aveu?
    1760   No us jahilleu,
    1761   car lo llit tira!»
    1762   Ab gran esquira,
    1763   si molt se plany:
    1764   «Sus, en malguany,
    1765   si us sou cansat,
    1766   desnaturat,
    1767   no·m se ab qui,
    1768   pur no ab mi
    1769   – be us ne guardau! –
    1770   Llevau, tornau
    1771   a l’altre niu
    1772   de hon veniu:
    1773   l’egua prenyada
    1774   pach la çivada
    1775   puys resta prenys!»
    1776   Ab crits, desdenys,
    1777   del llit l’arullen,
    1778   guarrons li bullen
    1779   dels de cabro,
    1780   cor de molto
    1781   li fan solsir,
    1782   lo vi jaquir,
    1783   hun ou en truyta
    1784   o qualque fruyta.
    1785   Dien: «Menjau,
    1786   no febrejau,
    1787   ni sera res,
    1788   de fredor es.
    1789   Sobreposada,
    1790   cuyta ’n çendrada,
    1791   madexa crua
    1792   lo vent desnua;
    1793   ragola, teula,
    1794   calda meteu la
    1795   sobre lo mal;
    1796   cert hun cantal
    1797   ben escalfat
    1798   de vi ruxat
    1799   es fina cosa;
    1800   saquet, ventosa
    1801   he tabalet,
    1802   albaranet
    1803   al coll lliguat,
    1804   vime tallat,
    1805   no y ha res tal.
    1806   Metge no y cal,
    1807   maten de fam
    1808   he dien «da’m»,
    1809   no y cal despendre.
    1810   Si voleu pendre
    1811   sols d’ayguasal,
    1812   peucrist, orval,
    1813   ab hun diner
    1814   yo·l pore fer
    1815   hun bon cristiri:
    1816   vostre martiri
    1817   no durara,
    1818   prest passara».
    1819   Pus no·l servexen,
    1820   axi·l se dexen
    1821   a la ventura.
    1822   Deu e natura
    1823   si no·ls guarien,
    1824   los mes morrien.
    1825   Algunes çertes
    1826   per ser cubertes
    1827   he dar crehença,
    1828   sols per parença
    1829   he ombrallum,
    1830   d’elles per fum,
    1831   com seran etichs,
    1832   los dies cretichs
    1833   – vint e hun jorn –
    1834   metent se ’ntorn
    1835   seran passats,
    1836   molts ajustats
    1837   metges demanen,
    1838   mas del que manen
    1839   may ne fan res;
    1840   lo que·ls plau es
    1841   collaçions
    1842   per ficçions
    1843   he que gens vegen
    1844   que s’i menegen
    1845   diligentment.
    1846   Al paguament,
    1847   lo llur marit
    1848   enmalaltit
    1849   fflorins vells tria,
    1850   ella·ls camvia:
    1851   baratara
    1852   he comprara
    1853   timbres trencats,
    1854   estisorats,
    1855   nachçis e mals,
    1856   falsos reals
    1857   sabudament.
    1858   Generalment
    1859   han falsa pagua,
    1860   si dona·ls pagua,
    1861   he poch profit.
    1862   Si jau al llit
    1863   marit malalt,
    1864   quant a son alt
    1865   he plen plaer
    1866   de la muller
    1867   ha ja testat,
    1868   puys d’eretat
    1869   se veu segura,
    1870   pus no se·n cura.
    1871   De fet fingix
    1872   que se smortix
    1873   per tant vetlar
    1874   sens despullar,
    1875   diu que s’es fusa;
    1876   ab tal escusa
    1877   al llit se gita,
    1878   pus no·l vesita.
    1879   Altra·ls servix
    1880   he costehix,
    1881   millor per ella
    1882   ffent la scudella.
    1883   Ella durment,
    1884   menjant, bevent,
    1885   donant repos
    1886   al seu bell cos,
    1887   al llit se sta.
    1888   Molt pigor fa
    1889   si·l testament
    1890   es desplaent,
    1891   si diu: «Pel fur
    1892   reba·l dot pur
    1893   tant solament,
    1894   entreguament
    1895   torne l’escrex
    1896   lla d’on partex»,
    1897   mas sobretot
    1898   si y es lo mot
    1899   «de casta» scrit
    1900   he «sens marit».
    1901   Com rabiosa,
    1902   perniçiosa,
    1903   crech si podia
    1904   se menjaria
    1905   lo marit viu
    1906   he qui tal scriu.
    1907   Qui vol tenir
    1908   he costeyr
    1909   elles malsanes
    1910   de ses quartanes
    1911   o altre mal,
    1912   pert son cabal:
    1913   roba, dines,
    1914   no y basta res,
    1915   may se contenten.
    1916   Per poch que·s senten,
    1917   venen parentes,
    1918   dides, serventes
    1919   he les veynes;
    1920   maten guallines,
    1921   quatre se·n menjen
    1922   he huna·n penjen,
    1923   qual menys los plau,
    1924   en qualque clau
    1925   mostrant qu’es polla;
    1926   puys en ampolla,
    1927   partida troços,
    1928   chafats los ossos,
    1929   ffan ne solsit.
    1930   Menja·l marit
    1931   los peus en sols
    1932   he beu la pols
    1933   del que remenen,
    1934   talen, despenen,
    1935   compren, deguollen.
    1936   Quant se afollen
    1937   o han parit,
    1938   volen lo llit
    1939   encortinat
    1940   he ben parat,
    1941   cambr’areada,
    1942   empaliada,
    1943   tot lo millor.
    1944   Si de dolor
    1945   algun poch penen,
    1946   tantost hi venen
    1947   metges, madrina;
    1948   la francolina
    1949   tantost a coure,
    1950   morter de coure
    1951   de fet resona:
    1952   per llur persona
    1953   ne va la casa
    1954   a tall de spasa,
    1955   a sac o strall.
    1956   May res los fall
    1957   cost que costas:
    1958   hun mart al nas
    1959   dels gebelins
    1960   per vint florins
    1961   quant fa lo fret,
    1962   he ventallet
    1963   de tres colos
    1964   per les calos;
    1965   aygues, mosquets,
    1966   perfums, pevets
    1967   ab que be olen;
    1968   marachde volen
    1969   per testimoni
    1970   de matrimoni;
    1971   per alegrar se
    1972   he deportar se
    1973   volen les mans
    1974   ab diamans,
    1975   balaxos, robins,
    1976   he granats, jacçins;
    1977   porten safir
    1978   per l’ull guarir;
    1979   per baticor,
    1980   perles, fin or
    1981   de vint hi tres
    1982   quirats, poc mes;
    1983   per lo ventrell,
    1984   coral vermell;
    1985   la llet si·ls fall
    1986   porten cristall,
    1987   he per la colicha
    1988   porten cresolicha;
    1989   portant turqueses
    1990   – cahen be steses –
    1991   sanes se lleven,
    1992   les pedres beven
    1993   polvorizades,
    1994   he llimonades,
    1995   he restaurant,
    1996   alquermes tant
    1997   que no·ls profiten,
    1998   ans se n’infiten.
    1999   No stan pel cost,
    2000   sols vingua tost:
    2001   los marits paguen.
    2002   Ans que s’o traguen
    2003   cert no u aforen,
    2004   he may se moren
    2005   ffins destruit
    2006   han lo marit.
    2007   Qui les defen
    2008   sa vida ven,
    2009   la fe y honor
    2010   he sa valor.
    2011   Si n’enpren lliça
    2012   se enbardiça,
    2013   per llur maliçia,
    2014   contra justiçia
    2015   he veritat:
    2016   sa malvestat
    2017   volent cobrir,
    2018   solen mentir.
    2019   En lo camp clos
    2020   perdra lo cos
    2021   perque les creu
    2022   he tempta Deu,
    2023   ell hi morra,
    2024   ho·s desdira
    2025   com a vençut
    2026   he abatut
    2027   mentres viura,
    2028   en restara
    2029   apres sa mort
    2030   tostemps recort.
    2031   Lo cavaller
    2032   Jordi, guerrer,
    2033   cuyd’avançar
    2034   per defensar
    2035   del rey la filla
    2036   dintre la ylla
    2037   hon era·l drach;
    2038   tal premi n’ach:
    2039   molt poch apres
    2040   ell ne fon pres
    2041   he fort batut,
    2042   dins en Barut
    2043   ffon escorxat,
    2044   per mig serrat.
    2045   Qui les comet
    2046   e s’arremet,
    2047   cera vermella
    2048   molla sagella,
    2049   lo vidre trenca,
    2050   de llenç romp llenca,
    2051   chic afalagua,
    2052   lo llum apagua
    2053   he roses cull.
    2054   Hun mirar d’ull
    2055   o donatiu,
    2056   algun motiu
    2057   ffals de grandea
    2058   o de bellea,
    2059   de personatge
    2060   de gran llinatge
    2061   fficte llaguot,
    2062   obte llur vot
    2063   de foll’amor.
    2064   Mas prest ne mor
    2065   qui molt s’i fexa,
    2066   la força y dexa,
    2067   cap s’enblanquix,
    2068   prest s’envelix
    2069   com lo pardal,
    2070   he lo fruytal
    2071   ffent molta fruyta:
    2072   morir se·n cuyta.
    2073   Mor com llebrer
    2074   en lo femer
    2075   qui les servex
    2076   he obehex;
    2077   ffent mil plaes
    2078   per hun no res,
    2079   s’amor fenix.
    2080   Qui les seguix
    2081   ffins a la mort,
    2082   menys n’an recort,
    2083   ni la virtut
    2084   de gratitut
    2085   que·l chich infant.
    2086   Es orifant
    2087   qui s’i acosta
    2088   he pren per posta
    2089   tal serrat arbre,
    2090   llit mes que marbre
    2091   dur, fret, banyat,
    2092   aconpanyat
    2093   de scorpions,
    2094   serps, escurçons,
    2095   no de fluxell;
    2096   tot l’aparell
    2097   es gingoler,
    2098   guarauller
    2099   he guavarera,
    2100   de romaguera
    2101   he d’argilagua.
    2102   Viu ab prou plagua
    2103   ab semblant osta
    2104   tant indisposta
    2105   qui y partiçipa:
    2106   mort s’antiçipa,
    2107   com l’urcheller
    2108   he triaguer.
    2109   Qui vol guardar
    2110   tal bestiar
    2111   de no fer tales,
    2112   de feres males,
    2113   rampellament,
    2114   crebantament
    2115   he altres dans,
    2116   no y basten cans,
    2117   murat castell,
    2118   loba, pastell,
    2119   rexa, grillo,
    2120   de hull preso.
    2121   No y cal res dir:
    2122   ell vol morir
    2123   com lleoner;
    2124   tal carçeller
    2125   en va trahulla;
    2126   per cos d’agulla
    2127   o portal vell
    2128   vol pas camell;
    2129   he pendre vol
    2130   lo raig del sol
    2131   ell a grapades;
    2132   a cullerades
    2133   tota la mar
    2134   vol mesurar,
    2135   en clot la buyda.
    2136   Ffolguar qui y cuyda,
    2137   suor de mort
    2138   sens may deport
    2139   en si remira;
    2140   brugina tira
    2141   e cava mena;
    2142   lo moli mena
    2143   qui·s diu de sanch;
    2144   catiu may franch
    2145   la tirant serra,
    2146   davall la serra
    2147   la serradura
    2148   als hulls s’atura;
    2149   talla pedrera.
    2150   Qui be ne spera,
    2151   espera·l punt
    2152   que puig amunt
    2153   l’aygua del riu;
    2154   que torne viu
    2155   spera·l mort;
    2156   he bufant fort
    2157   en sa fornal,
    2158   ffilosofal
    2159   pedra curable,
    2160   or fet potable,
    2161   argent de coure.
    2162   Gran os a roure,
    2163   ab guarbell poha,
    2164   vol per la coha
    2165   o per la squena
    2166   tenir morena,
    2167   anguila viva.
    2168   Donchs, qui no squiva
    2169   fferir les roques
    2170   ab semblants coques,
    2171   naus, caraveles,
    2172   sens rems e veles,
    2173   carta, guovern?
    2174   En foch d’infern
    2175   qui·s vol calfar,
    2176   dins en lo far
    2177   prop Mongibell,
    2178   l’Estranguol, vell
    2179   bolcam fumos?
    2180   En Port Fanguos,
    2181   platga romana,
    2182   valençiana,
    2183   hon llaura·l ferre,
    2184   en que s’aferre
    2185   no·s pot trobar,
    2186   qui y deu calar
    2187   ni vol sorgir?
    2188   Ffogir, fogir
    2189   a veles plenes
    2190   de tals serenes
    2191   encortadores,
    2192   ffalses cantores:
    2193   a tots encanten
    2194   qui no se spanten
    2195   del llur moral.
    2196   Perque·l coral
    2197   llur amoros
    2198   mal d’ereos
    2199   si·l posehex,
    2200   sovent guarex
    2201   si·l natural
    2202   he mestrual
    2203   li fan ben veure,
    2204   yo·t vull fer creure
    2205   quant l’an orrible,
    2206   ffort avorible
    2207   extremament.
    2208   Generalment
    2209   los animals
    2210   que son brutals
    2211   ffan maravelles.
    2212   D’ells llurs femelles
    2213   may son geloses,
    2214   ni reçeloses
    2215   elles ab elles:
    2216   vaques, ovelles,
    2217   egues, someres,
    2218   molt grans raberes,
    2219   ab hun marda,
    2220   toro, guara,
    2221   se conpanegen,
    2222   may se·n breguegen;
    2223   cert temps de l’any
    2224   ab poch afany
    2225   llur mascle spleten,
    2226   sols s’i jusmeten
    2227   ffins que s’enprenyen;
    2228   tantost los renyen,
    2229   no·ls cansen pus,
    2230   ffins per llur hus,
    2231   avent parit
    2232   he fills nodrit,
    2233   les mou natura.
    2234   A dones dura
    2235   tot l’any bon tempre,
    2236   mesclant hi sempre
    2237   llur voluntari.
    2238   Lo llur armari
    2239   porten cubert,
    2240   sovint hubert
    2241   los sia·ls plau:
    2242   si·s pert la clau
    2243   o si s’aprima,
    2244   mes si se squima
    2245   en altre pany,
    2246   per a tot l’any
    2247   son desdenyades.
    2248   Per ser prenyades
    2249   dien treballen,
    2250   sofiren, callen;
    2251   axi se scusen,
    2252   mas no refusen
    2253   ni se n’enugen,
    2254   nunca rebugen
    2255   colps de guerrer.
    2256   Per fills haver
    2257   tot frau farien,
    2258   enguanarien
    2259   lo pare llur:
    2260   ab vi fort pur
    2261   donat ab art,
    2262   Llot ja vellart
    2263   lo deçeberen,
    2264   d’ell conçeberen
    2265   ses filles drudes.
    2266   Lo prom de Judes,
    2267   ja vell e sogre,
    2268   sa nora ’b logre
    2269   lo penyora,
    2270   d’ell s’enprenya
    2271   de dos en huna.
    2272   Tostemps la lluna
    2273   bona·ls y par
    2274   a treballar
    2275   he menar mans:
    2276   veu ab enguans
    2277   esser prenyada.
    2278   Huna, banyada
    2279   en comu bany,
    2280   tornant ab guany,
    2281   dix s’enprenya
    2282   quant se banya,
    2283   cert sens marit
    2284   he sens delit
    2285   qu’ella sentis.
    2286   Abenroys,
    2287   qui u descrivi,
    2288   algun mati
    2289   ho somia.
    2290   Be se n’i ha
    2291   de closes nades
    2292   o no passades,
    2293   vergens de dit,
    2294   no de sperit;
    2295   vergens de fet,
    2296   mas contra dret
    2297   dites donzelles.
    2298   Ab coçeguelles
    2299   ho no se com,
    2300   mas no sens hom
    2301   ni sens plaer,
    2302   ffills saben fer;
    2303   ab natural
    2304   o manual
    2305   cert insturment,
    2306   fforçadament
    2307   se han obrir
    2308   ans del parir;
    2309   les mes ne moren,
    2310   com se desfloren
    2311   les nades closes.
    2312   No cal fer gloses,
    2313   noves llectures:
    2314   per criatures
    2315   totes y penen
    2316   he fort entenen.
    2317   Gran arteria
    2318   hac na Maria
    2319   de Monpeller
    2320   – reyna, muller
    2321   del rey en Pere –
    2322   anant darrere
    2323   lo deçebes
    2324   he conçebes
    2325   qualque fill d’ell.
    2326   En hun castell
    2327   hac son obtat;
    2328   hun son privat
    2329   lo y feu anar,
    2330   cuyda y trobar
    2331   qui mes amava.
    2332   Ella callava,
    2333   ell era llosch,
    2334   lo retret fosch,
    2335   no disçernia
    2336   ab qui dormia;
    2337   altra·s cuydava,
    2338   no·s talayava
    2339   sa muller fos,
    2340   presta li·l cos.
    2341   Ben contentada,
    2342   resta prenyada
    2343   de fill senyor,
    2344   conquistador
    2345   de tres çiutats
    2346   ab sos regnats.
    2347   Na Sarray,
    2348   no requeri
    2349   ffer emprenyar
    2350   sa moç’Aguar
    2351   dejus sa falda?
    2352   Tant era calda!
    2353   Puys no paria
    2354   he no tenia
    2355   ffill d’ella nat,
    2356   ffill adoptat
    2357   almenys aver!
    2358   Per infants fer,
    2359   velles modorres,
    2360   exorques, porres,
    2361   moltes y roden;
    2362   quant als no poden,
    2363   han fill furtat
    2364   ho manllevat,
    2365   suposant parts.
    2366   Ffill ab tals arts
    2367   tu ja n’has vist
    2368   mentres tenguist
    2369   la viuda xorqua.
    2370   Tanbe ’n la forqua
    2371   d’esta çiutat,
    2372   per tal tractat
    2373   dues mesquines
    2374   has vist madrines
    2375   sentençiades,
    2376   ensemps penjades
    2377   ab hun terçer.
    2378   Ab gran saber
    2379   na Nohemi
    2380   mostra·l cami,
    2381   temps e bon’ora
    2382   a Rrut, sa nora:
    2383   com conçebria
    2384   çert si·s cobria
    2385   jus lo mantell
    2386   de Boç, ja vell
    2387   he prop parent,
    2388   al cap gahent.
    2389   Ab tal pertret
    2390   ague n’Obet.
    2391   Generalment
    2392   – si y tens be sment –
    2393   totes hi dançen,
    2394   he may se·n cansen,
    2395   per fills haver
    2396   he per plaer;
    2397   hauran rebut
    2398   o conçebut,
    2399   he mes ne reben
    2400   he reconçeben
    2401   dos, set, huyt, tres,
    2402   en moltes mes
    2403   grans cantitats
    2404   multiplicats.
    2405   Se tres mulles,
    2406   ffills d’un senes
    2407   cent vint e huyt
    2408   aver parit
    2409   en molts parells.
    2410   D’aquells oçells
    2411   dits e infants
    2412   nats tants germans
    2413   de Guodofre,
    2414   cascu naxque
    2415   ab son collar;
    2416   en lo tallar
    2417   se torna signe,
    2418   sino l’insigne
    2419   dit de Bollo.
    2420   Si fon o no,
    2421   apocrif par.
    2422   L’angles en clar
    2423   te qu’es canonicha
    2424   aquella cronicha:
    2425   es pohesia,
    2426   fficta falsia,
    2427   com Çent Novelles
    2428   als hohents belles.
    2429   Lo fet d’aquells
    2430   dits nou porçells
    2431   cosa ’s comuna.
    2432   Setanta – huna –
    2433   ffills animats,
    2434   tots figurats
    2435   cos ab melich,
    2436   en hun bolich
    2437   los avorta,
    2438   he los conta
    2439   jutge comu
    2440   de hu en hu.
    2441   D’una saps be
    2442   – ab tu tingue
    2443   afinitat –
    2444   per hun horat
    2445   que la sglaya,
    2446   com s’afolla
    2447   de set, justats,
    2448   vius bategats.
    2449   May pus n’ague.
    2450   Recorregue
    2451   a la metgessa
    2452   – com ha dehessa
    2453   cert la tenien
    2454   les qui y venien –,
    2455   vengue y ab dues
    2456   parentes sues.
    2457   A totes tres
    2458   en bany les mes,
    2459   mediçina
    2460   o metzina;
    2461   may no pariren.
    2462   Les dos moriren
    2463   en l’endema;
    2464   ella resta
    2465   set anys liguada,
    2466   morint orada
    2467   sense testar.
    2468   Continuar
    2469   los plau la rubricha!
    2470   Totes han llubricha
    2471   l’afeccio;
    2472   per passio
    2473   he gran calor,
    2474   ffan mes error
    2475   a l’engendrar
    2476   sense llavar:
    2477   seran freçoses,
    2478   he fan llebroses
    2479   ses criatures.
    2480   Lleges pintures
    2481   he variades
    2482   davant posades
    2483   quant conçebran
    2484   – com de Llaban
    2485   a les ovelles –
    2486   o pensant elles
    2487   d’altri figura,
    2488   torben natura,
    2489   virtuts majors
    2490   manen menors,
    2491   les animals
    2492   a naturals.
    2493   He per llur cuyta
    2494   no sera cuyta
    2495   prou la llur sanch:
    2496   de pare blanch
    2497   hauran fill negre;
    2498   de sa y alegre,
    2499   de seny catolich,
    2500   ffill malencolich
    2501   he maniach;
    2502   d’om fort, fill flach,
    2503   desfigurat,
    2504   lleig, morfeat.
    2505   Per falliment
    2506   de llur sement
    2507   tant indigest,
    2508   hixen de sest:
    2509   ffan ne sens braç,
    2510   hu gran cabaç,
    2511   d’ells cap dins pits,
    2512   ermofrodits,
    2513   altres sens ses,
    2514   altres sens res,
    2515   sens peus e mans,
    2516   he dos germans
    2517   abdos peguats,
    2518   d’ells ençeguats,
    2519   nats sorts e muts,
    2520   d’ells paren bruts.
    2521   Mes inprudens
    2522   he necligens,
    2523   ben indiscretes,
    2524   cinyen se stretes,
    2525   ballen a salts,
    2526   ffan los llits alts
    2527   he grans tapins;
    2528   he per boçins,
    2529   si·ls miraran,
    2530   s’afollaran
    2531   si prest no·n mengen,
    2532   he si no·s vengen
    2533   de qui·s discorden,
    2534   he si no morden
    2535   al frare·l coll;
    2536   anant en foll,
    2537   estropeçant
    2538   he molt husant
    2539   amprar la clau
    2540   – lo que be·ls plau –
    2541   sovint s’avorten.
    2542   Si lo que porten
    2543   les verguonyoses
    2544   he rabioses
    2545   no·ls plau mostrar,
    2546   per avortar,
    2547   cubertament
    2548   mas ferament,
    2549   metges demanen
    2550   he los enguanen:
    2551   mostren orina
    2552   d’altra vehina,
    2553   tots mals atorguen
    2554   perque les porguen,
    2555   sagnies façen
    2556   que n’arrabaçen;
    2557   ffan s’i empastres
    2558   he mil desastres,
    2559   ballest’ancollen
    2560   perque s’afollen.
    2561   Huna sagrada
    2562   monga prenyada,
    2563   superbiosa,
    2564   molt desigosa
    2565   que s’afollas,
    2566   ffeu curt lo pas:
    2567   prengue bevenda
    2568   de una tenda
    2569   no prou fornida;
    2570   erra la mida;
    2571   enmetzinada,
    2572   mori soptada
    2573   sens dir «Jhesus».
    2574   No·n diguam pus,
    2575   com Deu no u vol.
    2576   Si ’s prenys d’un sol
    2577   o d’altres mes,
    2578   al seten mes
    2579   he huyt o nou,
    2580   he si no·s mou
    2581   de deu fins onze,
    2582   si u creus quatorze
    2583   he mes encara:
    2584   per zuna y xara
    2585   dona morischa
    2586   set anys s’arischa
    2587   restar prenyada,
    2588   desconpanyada
    2589   del marit seu.
    2590   Vengut si·l veu,
    2591   qu’es sua jura
    2592   la criatura,
    2593   dins ha dormit
    2594   ffins l’a sentit.
    2595   Bon creure u fa!
    2596   Si molts n’i ha,
    2597   los de pochs mesos
    2598   no son atesos
    2599   he tots perixen.
    2600   Sols ne parixen
    2601   los ja conplits;
    2602   criden prou crits
    2603   al parturir.
    2604   Qui ver vol dir,
    2605   no·s dolen tant
    2606   com es llur plant
    2607   he continença.
    2608   A la naxença,
    2609   si ja no y moren,
    2610   «a» o «e» ploren
    2611   pel peccat d’Eva.
    2612   Per la qui·ls lleva
    2613   melich tallat,
    2614   ben mal lliguat,
    2615   llavats, bolcats
    2616   he enconats
    2617   alguns ab mel,
    2618   los mes ab fel;
    2619   de les qui·ls amen
    2620   la llur llet mamen,
    2621   lo mes ab plos,
    2622   puys per les flos
    2623   de que·s nodrien
    2624   dins es pexien
    2625   per los melichs.
    2626   Pobres e richs
    2627   han per egual
    2628   tots semblant mal,
    2629   piguotes, rosa.
    2630   Mas si·ls fa nosa
    2631   lo fill qu’es nat
    2632   he n’an malgrat,
    2633   no·ls plau que vixcha.
    2634   D’ells fan perixcha
    2635   bollit, cremat,
    2636   nu soterrat;
    2637   altres ofeguen,
    2638   en mar los neguen;
    2639   en pous e rius
    2640   ne llançen vius
    2641   sens batejar;
    2642   d’ells fan menjar,
    2643   tallats a troços,
    2644   a porchs e guoços
    2645   malignament;
    2646   necligentment
    2647   altres devoren
    2648   he los acoren
    2649   per malandreça:
    2650   llur sanch se vessa
    2651   pel meliquet
    2652   restar fluxet,
    2653   troben lo mort;
    2654   altres molt fort
    2655   stret enbolquant;
    2656   altr’enconant
    2657   ab medeçines,
    2658   pus ver metzines;
    2659   altres desvien,
    2660   los quals envien
    2661   secretament
    2662   he nuament
    2663   als espitals,
    2664   o als portals
    2665   de la Seu posen.
    2666   Molt poch reposen
    2667   desparterades:
    2668   d’un mes llevades,
    2669   ja van al bany
    2670   he fan parany
    2671   per aver lisça;
    2672   hixen a missa
    2673   ab fill o filla,
    2674   com la conilla,
    2675   ab ventre gros;
    2676   llet no n’an ros:
    2677   meten dos fills
    2678   a grans perills
    2679   abdos de mort.
    2680   Mes per deport
    2681   he guallardia,
    2682   per fidalguia,
    2683   la mes part d’elles
    2684   per llus mamelles
    2685   servar gentils,
    2686   tenen per vils
    2687   mares qui crien;
    2688   sa carn avien,
    2689   dides hi lloguen,
    2690   sos fills alloguen
    2691   com la cuquella
    2692   sos ous pon ella
    2693   en nius estranys.
    2694   Dels fills afanys
    2695   no·ls plau sentir,
    2696   he fan mentir
    2697   la llur llavor
    2698   per llur error
    2699   he oradures.
    2700   Ses criatures
    2701   mig avorrides
    2702   donen a dides,
    2703   he les mesquines
    2704   no guarden quines:
    2705   quines o quales,
    2706   bones o males,
    2707   si malaltiçes,
    2708   entulladiçes,
    2709   si massa traguen,
    2710   si s’enbriaguen,
    2711   si fels e castes,
    2712   si de llet bastes,
    2713   ffolles, verdoses,
    2714   braves, yroses,
    2715   si amiguables,
    2716   afalaguables
    2717   he humanals.
    2718   Virtuts morals,
    2719   males costumes
    2720   – dire u en sumes –
    2721   molt se diriven
    2722   ab de que viven
    2723   llet de les mares
    2724   mes que dels pares;
    2725   no sols moral,
    2726   mas natural
    2727   la llet altera:
    2728   si de somera
    2729   mama la llet,
    2730   lo chich potret
    2731   may pora ser
    2732   cavall llauger
    2733   ni bon ginet.
    2734   Lo moltonet
    2735   he fill d’ovella,
    2736   si morta ella,
    2737   de cabra mama,
    2738   com cabro brama,
    2739   corre, surt, salta;
    2740   dreta, llis’, alta
    2741   li naix la banya;
    2742   grosera, stranya,
    2743   no prima, blana
    2744   li·s fa la llana.
    2745   Pigor fan dides
    2746   mal comedides:
    2747   did’anbriagua
    2748   lo chich ne plagua,
    2749   e la baguassa
    2750   semblant atrassa;
    2751   dida juhya
    2752   pauruch lo criha;
    2753   la poch sabent
    2754   ffa l’ignoçent;
    2755   qui no te llet,
    2756   fflach e magret,
    2757   de fam lo mata.
    2758   Ffemta de rata,
    2759   chinges mengant,
    2760   cristall portant
    2761   o caramida,
    2762   si d’altra dida
    2763   – qui la y furta
    2764   menjant d’un pa –
    2765   la llet no cobren,
    2766   perque s’encobren
    2767   los bolques sullen,
    2768   d’aygua los mullen
    2769   ffingint prou hixen
    2770   he que be pixen.
    2771   Si tot los fall,
    2772   quants ab cascall
    2773   per fer dormir
    2774   los fan morir
    2775   o·ls fan dements!
    2776   No tendran dents,
    2777   ga·ls fan menjar.
    2778   D’ells fan mamar
    2779   llet d’animals
    2780   he resten tals
    2781   per temps avant.
    2782   Chica mamant
    2783   una donzella
    2784   llet de cadella,
    2785   que vomitava
    2786   menjar tornava;
    2787   ho llet de truga,
    2788   en fanchs ab pluga,
    2789   en lo femer
    2790   ffon son plaer
    2791   jaur’ensollat
    2792   he rebolcat;
    2793   altr’ermita,
    2794   cerva·l cria;
    2795   hun altre egua,
    2796   dins una llegua
    2797   si fanchs trobava
    2798   en çent pixava.
    2799   Puys llet no tenen,
    2800   per que u enprenen,
    2801   ffer semblant tala?
    2802   Si han llet mala,
    2803   com no se·n dexen,
    2804   puys la·s conexen
    2805   les inhumanes
    2806   no cristianes
    2807   en la color,
    2808   sabor, olor?
    2809   Deu les ne pagua
    2810   he dona plagua
    2811   per tal nocura
    2812   obrant natura:
    2813   si llet vermella
    2814   de llur mamella
    2815   hix, e no blancha,
    2816   molt prest no·ls mancha
    2817   del tot ser folles.
    2818   Mes per ser molles,
    2819   de flach recort,
    2820   algu·n fan tort,
    2821   visch e guerçer,
    2822   lleig, esquerrer
    2823   he geperut,
    2824   contret, ventrut
    2825   per mal socors,
    2826   trencat, potros
    2827   he cames tortes.
    2828   Dormint com mortes,
    2829   alguns plorant,
    2830   altres mamant
    2831   massa, los maten;
    2832   altres ne sclaten
    2833   sus ells llançades,
    2834   endormiscades
    2835   necligentment.
    2836   En mon jovent,
    2837   yo rey regnant,
    2838   viu cas semblant
    2839   entre fembrasses,
    2840   abdos baguasses:
    2841   huna ’b tal sort
    2842   son fill hac mort;
    2843   prest despulla·l
    2844   he cambia·l
    2845   ab altre viu.
    2846   L’altra senti u.
    2847   Vereu puniades!
    2848   Fforen llunyades.
    2849   Ffon tal contesa
    2850   davant mi mesa.
    2851   La matadora,
    2852   gran ralladora,
    2853   ffort defenia,
    2854   puys consentia,
    2855   he requestava
    2856   he fort instava
    2857   yo·l mig partis.
    2858   Que no moris
    2859   l’altra·m preguava,
    2860   he fort plorava
    2861   tot lo y donas,
    2862   sols viu restas.
    2863   Ffiu dret juhi
    2864   puys conegui
    2865   qual mare fora;
    2866   la dormidora
    2867   ffiu castiguar.
    2868   Sens comparar
    2869   ffan cas pigor,
    2870   de gran error,
    2871   mares traydores,
    2872   dissipadores
    2873   he çelerades:
    2874   delliberades,
    2875   tant sçientment
    2876   com follament,
    2877   propis fills manquen,
    2878   hulls los arranquen
    2879   he allisien
    2880   perque mils sien
    2881   acaptados
    2882   he vividos
    2883   sobre·l pays.
    2884   De bon avis,
    2885   art doctrinal,
    2886   dot e cabal
    2887   sos fills ereten!
    2888   De çert cometen
    2889   molta maldat,
    2890   lo fill sa nat
    2891   volent mancar.
    2892   Mes vull contar
    2893   llur crueldat
    2894   he pravitat,
    2895   per incident
    2896   lo solch torçent.
    2897   En temps antich,
    2898   no feu poblich
    2899   acte malvat
    2900   he çelerat
    2901   Semiramis,
    2902   qui feu moris,
    2903   he de sa ma
    2904   hun fill mata,
    2905   per no complir
    2906   ni obeyr
    2907   son manament?
    2908   Gran foch ardent
    2909   que ’n si sentia,
    2910   son fill volia
    2911   lo y apaguas
    2912   he la·n fartas.
    2913   Ell lo y negua.
    2914   Per ço·l mata.
    2915   La foriosa
    2916   llibidinosa
    2917   molts n’elegi,
    2918   he se·n servi
    2919   ffins rebuaven.
    2920   Com se·n cansaven,
    2921   pus no podien,
    2922   no li playen;
    2923   ffeya·ls matar,
    2924   a cans donar.
    2925   Ans los forçava,
    2926   puys los matava.
    2927   Be fon semblant,
    2928   exorbitant
    2929   he cruel acte:
    2930   dos feren pacte
    2931   sos fills matassen
    2932   e·ls se menjassen;
    2933   la hu menjaren,
    2934   puys pledejaren
    2935   pel qui vivia:
    2936   morir devia
    2937   tambe menjat.
    2938   He asetjat
    2939   Jherusalem,
    2940   en hun estrem
    2941   de la çiutat
    2942   no fon trobat
    2943   per los vehins,
    2944   olor sentins
    2945   de carn molt fina,
    2946   c’una vehina,
    2947   viuda juhia,
    2948   mig fill cohia
    2949   en ast partit
    2950   com a cabrit,
    2951   perque·l menjas,
    2952   he que stojas
    2953   l’altra mitat
    2954   del fill cuynat,
    2955   begue·s lo brou?
    2956   Ara de nou,
    2957   en la Bretanya,
    2958   mare tacanya
    2959   d’un fill molt bell,
    2960   per lo budell
    2961   l’ast li mete,
    2962   pel cap ixque,
    2963   al foch lo mes.
    2964   Com son fill ves
    2965   mort e rostit,
    2966   pare y marit,
    2967   bon crestia,
    2968   a Deu crida
    2969   viu lo y tornas,
    2970   he reclama·s
    2971   al Viçent sant
    2972   Fferrer, preguant:
    2973   reçuçita·l.
    2974   No ’s animal
    2975   son fill matas
    2976   perque·l menjas.
    2977   Huna malvada
    2978   reyna fada
    2979   – deya·s Atalia –,
    2980   ffarta d’algualia
    2981   com a çabia,
    2982   de malaltia
    2983   Deu li feri
    2984   ffill qui·n mori.
    2985   Prest feu çercar,
    2986   presos portar
    2987   los fills reals;
    2988   tots ab destrals
    2989   esquarterar
    2990   ffeu, e matar
    2991   gran cantitat.
    2992   Johas furtat
    2993   – chich qui mamava –,
    2994   per qui l’amava
    2995   ffon amaguat,
    2996   he ben criat
    2997   al temple dins
    2998   per los rabins;
    2999   ab tal remey
    3000   ffon apres rey.
    3001   He na Tamar,
    3002   no feu matar
    3003   lo gran rey Çir,
    3004   he feu partir
    3005   lo cap del cos,
    3006   en odre gros
    3007   de sanchs d’om ple,
    3008   lo cap mete
    3009   – «Rey de sanchs glot
    3010   en lo ple bot
    3011   – dix– vull fartar
    3012   he confitar» –
    3013   perque·s venjas?
    3014   Hun altre cas
    3015   vull dir terrible,
    3016   no menys orrible,
    3017   d’ira molt lega,
    3018   de gran envega,
    3019   iniquitat
    3020   e crueltat
    3021   de feres dones:
    3022   les amazones
    3023   quant començaren,
    3024   dels que restaren
    3025   vius llurs marits
    3026   sans o ferits
    3027   d’una batalla,
    3028   de colp de stralla
    3029   les enviudades,
    3030   avalotades,
    3031   tots los nafraren;
    3032   tambe mataren
    3033   pares, germans,
    3034   ffills chichs e grans:
    3035   tots hi moriren.
    3036   Apres s’uniren
    3037   casi ’nfinides;
    3038   ensenyorides
    3039   han molt vixcut
    3040   he prou crexcut,
    3041   matant los fills
    3042   com a conills,
    3043   no les femelles.
    3044   Mas les mamelles
    3045   dretes llevades,
    3046   ab archs armades
    3047   ffent cruel guerra,
    3048   gran part de terra
    3049   cert conquistaren.
    3050   Hedificaren
    3051   temple bellissim
    3052   mas nefandissim,
    3053   obra molt vana,
    3054   de na Diana,
    3055   ffent hun Deu strany
    3056   d’or o de stany
    3057   ffus contrafet.
    3058   No fon mal fet
    3059   com na Justina,
    3060   mare mesquina
    3061   d’enperador,
    3062   del Creador
    3063   reneguadora,
    3064   emparadora
    3065   dels arrians,
    3066   dels crestians
    3067   pus de vint milia
    3068   a sa familia
    3069   martiriar
    3070   ffeu e matar?
    3071   Ans cristiana,
    3072   puys arriana,
    3073   apostata,
    3074   puys esclata.
    3075   Huna vil fembra
    3076   – del nom no·m menbra –
    3077   la qual tenia
    3078   fill qui seguia
    3079   al sant Andreu,
    3080   com ella·l veu
    3081   jove, polit,
    3082   del pare·l llit
    3083   l’insta sullas
    3084   he violas.
    3085   Ffer no u volgue.
    3086   Recorregue
    3087   ella ’l pretor,
    3088   posant clamor
    3089   de violençia.
    3090   Sens audiençia
    3091   de l’innoçent
    3092   no malmirent,
    3093   ffon condempnat
    3094   ser ofeguat,
    3095   llançat al riu.
    3096   Deu lo feu viu,
    3097   Andreu preguant.
    3098   Del çel ragant
    3099   llamp la feri,
    3100   he descobri
    3101   sa malvestat.
    3102   No menys peccat
    3103   he desamor
    3104   ffeu na Lleunor,
    3105   reyna chiprana,
    3106   qui fon jermana
    3107   del vell qui·s diha
    3108   duch de Guandia:
    3109   a son cunyat
    3110   tot descuydat
    3111   lo feu matar,
    3112   he feu entrar
    3113   dins Famoguosta
    3114   mes que llaguosta
    3115   gent genovesa.
    3116   De roba fesa
    3117   he violada,
    3118   en la entrada
    3119   prou n’i ague.
    3120   Cert be tingue
    3121   iniqua furia
    3122   he gran lluxuria
    3123   huna ’n Castella
    3124   reyna vella,
    3125   mare del rey,
    3126   cerquant remey
    3127   a sa calor,
    3128   per foll’amor
    3129   d’un taguari
    3130   donant veri
    3131   al rey fill seu.
    3132   Altre mal greu
    3133   de no menys dan,
    3134   qual als chichs fan,
    3135   vull reçitar:
    3136   lo mal criar
    3137   dels fills fadrins,
    3138   que·ls fan rohins,
    3139   ben enpastats
    3140   he viçiats,
    3141   cobrint, scusant,
    3142   desenculpant
    3143   ses oradures
    3144   he travesures,
    3145   – ffriandaries
    3146   he llepolies –,
    3147   lladrupejar,
    3148   tacanyejar,
    3149   axi·ls desvien.
    3150   Pares be·ls crien,
    3151   ab raho·ls baten;
    3152   mares «que·ls maten!»
    3153   veureu cridar,
    3154   he flastomar
    3155   «pare cruel!».
    3156   Ab lo llur vel
    3157   los ulls los torquen:
    3158   axi·ls enforquen,
    3159   doguals los filen,
    3160   los mes avilen.
    3161   Si hu sols n’an,
    3162   pus foll lo fan
    3163   he ignoçent,
    3164   grosser, dolent;
    3165   viudes, pus niçis,
    3166   de pigos viçis;
    3167   los mes penjats
    3168   son llurs criats,
    3169   los alcavots
    3170   he gualiots.
    3171   Ffembres errades
    3172   he coronades
    3173   en lo poblich,
    3174   viudes te dich
    3175   les han criades.
    3176   Ffolles yrades,
    3177   si carta giren
    3178   pus fort los firen
    3179   he sens raho:
    3180   ab bon basto
    3181   veureu sovar,
    3182   cap, braç trencar,
    3183   croxir los ossos,
    3184   la carn a mossos
    3185   d’anques tallar,
    3186   stopa liguar
    3187   grossos moxells
    3188   ab bons cordells
    3189   al ventre y cames,
    3190   ençendre y flames
    3191   lexant cremar,
    3192   nas, dits levar;
    3193   he a les filles
    3194   ab les clavilles
    3195   fferir de punta
    3196   la pell pus junta
    3197   he verguonyosa,
    3198   ab fus, filosa,
    3199   arrancar l’ull.
    3200   Lexar me vull
    3201   llur crueldat,
    3202   iniquitat;
    3203   insipiençia
    3204   he necligençia
    3205   pus reçitar.
    3206   Per apartar
    3207   l’estil de llarch,
    3208   descolle l’arch
    3209   he pus no·ls tire,
    3210   l’aladre gire,
    3211   torn al cami
    3212   d’on m’aparti:
    3213   al natural
    3214   llur general.
    3215   Perque pensaren
    3216   he començaren
    3217   la indicible,
    3218   pudent, orrible,
    3219   ffort llebrosia
    3220   – la sodomia –,
    3221   peccat no poch,
    3222   digne de foch,
    3223   del mundanal
    3224   he infernal
    3225   a l’arma y cos.
    3226   Dins lo llur clos
    3227   no ben tancat,
    3228   per tal peccat,
    3229   o com Deu vol,
    3230   fformar se sol
    3231   del qu’es posible
    3232   lo menys noible,
    3233   millor vivent
    3234   ocultament,
    3235   obrant natura
    3236   de podridura,
    3237   d’umos corruptes:
    3238   sovint – no y duptes –
    3239   serguantanetes,
    3240   serps, granotetes,
    3241   rates penades,
    3242   fferes alades
    3243   he baboynes,
    3244   per draps, cortines
    3245   volen e van;
    3246   cranchs, polps s’i fan
    3247   dits conpanyons,
    3248   semblants royons,
    3249   moles diformes
    3250   de leges formes
    3251   he mostruoses.
    3252   Mes son ventoses
    3253   d’odre mig buyt,
    3254   d’aygues conduyt;
    3255   tabal, tanbor,
    3256   par la remor
    3257   de llur costat:
    3258   ventositat,
    3259   grossa vapor
    3260   de llur fredor
    3261   dins engendrada
    3262   en la yllada,
    3263   molts sons fa fer,
    3264   com fa troter
    3265   de Llenguadoch.
    3266   No dura poch
    3267   ser mestruoses,
    3268   molt enugoses
    3269   lo quart del mes;
    3270   per tant james
    3271   les dones gregues,
    3272   monges e llegues,
    3273   ni les juhies,
    3274   huyt o nou dies,
    3275   mentres sanch tenen,
    3276   ni van ni venen
    3277   a Deu preguar;
    3278   al temple ’ntrar
    3279   no·ls es permes,
    3280   en l’estiu mes,
    3281   per tant com puden.
    3282   Del drap que·s muden
    3283   ffetilles fan;
    3284   del que·n roman,
    3285   may bon paper
    3286   d’ell se pot fer;
    3287   si·n fas peno,
    3288   mes al maymo
    3289   de les gualeres,
    3290   bon vent no speres,
    3291   ans les perdras;
    3292   si·l cremaras,
    3293   may clar flameja,
    3294   tostems blaveja,
    3295   no·n val res l’escha;
    3296   la nafra frescha
    3297   si li·n fan bena,
    3298   se stiomena
    3299   o s’i fan cuchs;
    3300   qui talla buchs,
    3301   si d’ell fum porta,
    3302   d’abelles morta
    3303   cau la mitat;
    3304   enbolicat
    3305   ab tal bafor,
    3306   de la llavor
    3307   dels cuchs de seda,
    3308   mes se·n refreda,
    3309   no se n’aviva
    3310   o se schaliva,
    3311   pur viu ne pocha
    3312   si·l drap la tocha.
    3313   Si son presents,
    3314   tocans, vehens
    3315   – quant han llur magna –
    3316   l’ome que·s sagna,
    3317   pus sanch no n’ix
    3318   o se smortix.
    3319   Si tals s’aturen
    3320   quant metges curen
    3321   l’ome nafrat,
    3322   es tart curat
    3323   o ben prest mort.
    3324   Si van per l’ort,
    3325   los arbres sequen;
    3326   maten, entequen
    3327   erbes si·n cullen,
    3328   hi l’espill sullen,
    3329   e com llops miren.
    3330   Mes si may firen
    3331   ab llur saliva,
    3332   no speres viva
    3333   l’escorpio.
    3334   Infecçio
    3335   he verins obra
    3336   lo vi que·ls sobra
    3337   en la llur copa
    3338   – o si y fan sopa –
    3339   en l’om, si y beu;
    3340   rentar la deu.
    3341   De furioses
    3342   he rabioses,
    3343   guoçets orinen
    3344   he s’enverinen,
    3345   per traçio
    3346   complexio
    3347   mudant ab art.
    3348   De certa part
    3349   l’umit si·t tocha,
    3350   la mort te flocha
    3351   com Alexandre.
    3352   Quin çeliandre
    3353   per a llonch us!
    3354   Ab çert greix fus,
    3355   com diu la gent,
    3356   se fan hunguent
    3357   he bruxes tornen:
    3358   en la nit bornen,
    3359   moltes s’apleguen,
    3360   de Deu reneguen,
    3361   hun boch adoren,
    3362   totes honoren
    3363   la llur caverna
    3364   qui·s diu Biterna,
    3365   mengen e beven;
    3366   apres se lleven,
    3367   per l’ayre volen,
    3368   entren hon volen
    3369   sens obrir portes.
    3370   Moltes n’an mortes,
    3371   en foch cremades,
    3372   sentençiades
    3373   ab bons proçessos,
    3374   per tals exçessos
    3375   en Catallunya.
    3376   Tal fet si·s lunya
    3377   de veritat,
    3378   ja ’s declarat
    3379   en lo decret,
    3380   alla·t remet.
    3381   Ffet es mirable:
    3382   lo gran diable
    3383   qui les guanya
    3384   hi te la ma,
    3385   ell les enguana
    3386   he les profana
    3387   ffins que son preses,
    3388   en carçre meses
    3389   a mal llur grat;
    3390   la libertat
    3391   com l’an perduda,
    3392   pus no·ls ajuda
    3393   ni·ls val pus l’art;
    3394   d’elles ja fart,
    3395   quant son al foch
    3396   ell se·n trau joch
    3397   he se·n fa trufa,
    3398   al foch los bufa.
    3399   Mes les dampnades
    3400   son inclinades
    3401   naturalment,
    3402   mes follament,
    3403   ser fetilleres
    3404   he sortilleres,
    3405   conjuradores,
    3406   invocadores
    3407   he adivines:
    3408   moltes mesquines,
    3409   ab geumençia,
    3410   nigromançia,
    3411   son fitonesses.
    3412   Les diablesses,
    3413   totes malignes,
    3414   cert son indignes,
    3415   per los esguarts
    3416   de males arts
    3417   he fals compas
    3418   et alias,
    3419   hom s’i acoste;
    3420   mas deu ser oste
    3421   de sols mig dia
    3422   he tirant via,
    3423   poch aturant
    3424   he menys curant
    3425   del llur acost,
    3426   qui passa tost
    3427   he tant l’om cansa.
    3428   Llur amistansa,
    3429   afecçio,
    3430   dilecçio,
    3431   treva y amor,
    3432   sens oy, rancor,
    3433   gronyir, renyar,
    3434   no pot durar
    3435   al mes hun’ora;
    3436   si no ab nora
    3437   o ab fillastre,
    3438   sogre, padastre,
    3439   sogra, cunyada,
    3440   aconpanyada
    3441   ab quisquesia,
    3442   la revessia
    3443   es llur camisa;
    3444   sens paguar sisa,
    3445   ab quants pratiquen
    3446   ab tots repiquen;
    3447   neguen si deven,
    3448   crim fals alleven,
    3449   secrets descobren,
    3450   ab ales cobren,
    3451   ab lo bech piquen,
    3452   he prevariquen,
    3453   mentint difamen.
    3454   Puys res no amen
    3455   esser amades,
    3456   vana y debades
    3457   es tal husança.
    3458   Sols sa criança,
    3459   qu’es tendrelleta,
    3460   mentres l’alleta
    3461   la pot amar.
    3462   Lo desmamar
    3463   partex l’amor
    3464   en l’amarguor
    3465   d’açever groch,
    3466   qual en lo broch
    3467   de llus mamelles
    3468   se posen elles
    3469   quant los desmamen:
    3470   ja par desamen
    3471   llur criatura,
    3472   mostrant figura,
    3473   començament
    3474   he tastament
    3475   de l’amarguosa
    3476   vida penosa
    3477   que passar deven
    3478   qui llur llet beven
    3479   he mal cuynat.
    3480   Pel mal veynat
    3481   he sobresdan
    3482   que totes fan
    3483   a tot vehi,
    3484   hi provehi
    3485   Calixte papa,
    3486   vestint la capa
    3487   d’apostalat.
    3488   Vent asolat
    3489   he ja·s perdia
    3490   de dia ’n dia
    3491   l’eclesiastich
    3492   estat monastich,
    3493   tot saçerdoçi
    3494   posat en oçi
    3495   se divertia,
    3496   e·s convertia
    3497   en dar plaes
    3498   a ses mulles,
    3499   he sostenir
    3500   he mantenir
    3501   elles guarnides,
    3502   cases fornides,
    3503   Deu invocat
    3504   he convocat
    3505   tot l’apostolich
    3506   senat catolich,
    3507   ab gran conflicte
    3508   ell feu edicte
    3509   he decret llarch,
    3510   llevant l’enbarch
    3511   tot rasament
    3512   del casament
    3513   als capellans.
    3514   Sols apellans
    3515   fforen los grechs,
    3516   qui com folls llechs
    3517   ffan matrimonis,
    3518   llurs patrimonis
    3519   per los fills venen,
    3520   tots alienen
    3521   he destrohexen,
    3522   Deu no servexen
    3523   deliurament.
    3524   Lliberament
    3525   viuen llatins,
    3526   qui tots matins
    3527   missant conbreguen,
    3528   tots a Deu preguen,
    3529   dien ses ores;
    3530   mullers ni nores,
    3531   gendres, nebodes,
    3532   casaments, bodes,
    3533   res no·ls embargua.
    3534   Be fon amargua
    3535   hun temps la Sgleya
    3536   com ella·s veya
    3537   ser enguanada:
    3538   huna malvada
    3539   hom se fingia;
    3540   per sa mongia
    3541   he ficçio,
    3542   elecçio
    3543   ffon feta d’ell
    3544   papa novell.
    3545   Violentment
    3546   he dignament
    3547   Deu la mata:
    3548   ella sclata,
    3549   mostra·s ser dona.
    3550   Per tant en trona,
    3551   publicament,
    3552   ab tocament
    3553   si ’s hom se prova
    3554   com se renova
    3555   lo pare sant,
    3556   totstemps pensant
    3557   que·l Redemptor,
    3558   d’ells fundador
    3559   he fonament,
    3560   claus, regiment
    3561   a hom dona,
    3562   he ordena
    3563   sols mascle hom.
    3564   Guarden, e com!,
    3565   may no·ls enguane
    3566   dona, ni·ls mane,
    3567   ni ordens prengua,
    3568   ni may emprengua
    3569   de fer sermons
    3570   – de fe tres mons
    3571   regiraria
    3572   llur parleria –,
    3573   ni han permes
    3574   ogen james
    3575   confessions
    3576   – d’elles perdons
    3577   nunca s’aurien,
    3578   revelarien
    3579   peccats secrets.
    3580   Fforen discrets
    3581   promens e savis
    3582   los pares, avis
    3583   qui desviaren
    3584   he apartaren
    3585   de clereçia
    3586   tal travessia
    3587   he gran destorp.

 

 

Incipitario di Jaume Roig
Indice degli autori

Rialc