Rialc
Rao 152.1, 152.1a


Libre seguon. De quant fon casat

Part primera. Com pres donzella

    1      En aquell punt
    2      que yo fuy junt
    3      en la çiutat,
    4      agui contat
    5      quants anys havia:
    6      trobi conplia
    7      los trenta y dos.
    8      Ab corredos
    9      yo m’avengui:
    10     compri, pagui
    11     l’alberch aquest;
    12     arrey·l prest
    13     d’abillaments
    14     hi forniments,
    15     com covenia.
    16     Sovint venia
    17     la ranyinosa
    18     vell’anvejosa
    19     a visitar,
    20     per aguaytar
    21     si res portava
    22     o si·m donava
    23     lo marit seu.
    24     Com ella veu
    25     yo com vivia,
    26     he quant avia
    27     della’nviat
    28     o campviat,
    29     m’o veu cobrar
    30     he be smerçar,
    31     be li plague
    32     com conegue
    33     que rich venia.
    34     Ella tenia
    35     una cosina:
    36     tantost barrina
    37     ffos muller mia.
    38     Ella m’envia
    39     la corredora,
    40     gran ralladora,
    41     entrametent,
    42     puntacorrent
    43     hi ben revessa.
    44     Ella m’endressa
    45     son parlament:
    46     «D’un casament
    47     molt singular
    48     vos vull parlar,
    49     d’una donzella
    50     bona e bella,
    51     ben endreçada,
    52     molt heretada,
    53     richa pobila
    54     d’aquesta vila,
    55     dels bons parenta;
    56     en dot ha trenta
    57     milia sous
    58     en tinbres nous,
    59     tots en moneda».
    60     Un’arboreda,
    61     gran alqueria,
    62     dix possehia
    63     prop la Devesa;
    64     sense despesa
    65     dix se faria,
    66     seguons volria,
    67     que u ordenas,
    68     que·n demanas
    69     aquella tia
    70     qui·l trametia,
    71     yo de consell.
    72     «Vos fillol d’ell
    73     hi ella d’ella:
    74     bona parella,
    75     si vos me creu,
    76     abdos sereu».
    77     Ffalsa parlera,
    78     vella velera,
    79     m’enbabuxa
    80     hi·m tabuxa:
    81     de tot mentia.
    82     De sa falsia
    83     yo la·n cregui:
    84     lo prom pregui
    85     e sa muller
    86     en tal penser
    87     me consellassen
    88     e m’areglassen.
    89     Yo la prengui.
    90     Si u avingui,
    91     ara u sabreu,
    92     yo u dire breu.
    93     Ella·m sobta
    94     he fort repta:
    95     per que tardava,
    96     he que sperava,
    97     altre l’auria
    98     qui u grayria
    99     Tant o cuytaren
    100    que·ns esposaren.
    101    Ella·s dota
    102    del que porta,
    103    sense fermança.
    104    Ab confiança,
    105    cert, sanament
    106    he planament,
    107    axi u passi.
    108    De fet pensi
    109    que li daria
    110    he que faria.
    111    Yo provehi
    112    he l’arehi:
    113    perles, robins,
    114    velluts, çetins,
    115    conduyts, marts, vays,
    116    vervins, duays,
    117    percots, guonelles,
    118    angles, bruxelles
    119    e bell domas.
    120    Arunça·l nas
    121    cabotejant
    122    he morrejant;
    123    ab gran menyspreu
    124    dona y del peu;
    125    vestir no u vol,
    126    diu que du dol;
    127    no y veu brocat,
    128    de vellutat
    129    hi fall faldetes,
    130    tot par robetes
    131    de criatura,
    132    ffalsa costura
    133    he mal tallat,
    134    pijor forrat;
    135    diu mal del sastre.
    136    Sofir l’enpastre,
    137    no li dich res.
    138    En mi repres,
    139    yo stich mirant,
    140    la fi sperant.
    141    Volgui provar,
    142    son exovar
    143    si·l me darien,
    144    ho·m paguarien
    145    sens demanar.
    146    Cert, l’esperar
    147    ffon joch de falles:
    148    trenta mil malles
    149    ffon la moneda;
    150    cert, l’arboreda
    151    he l’alqueria
    152    ffon malqueria:
    153    bens confiscats,
    154    ypotecats,
    155    en plets pendens;
    156    encartamens
    157    de cantitats;
    158    sensals quitats,
    159    ffictes, cuberts,
    160    a cort oferts,
    161    mal carreguats;
    162    deutes paguats
    163    sens cansellar.
    164    Va·m consellar
    165    – qui be·m volia
    166    he molt sabia
    167    en aquets fets –,
    168    que lexas plets:
    169    may per james
    170    rebi·l promes.
    171    Paguat axi,
    172    ja no·m dexi
    173    ffer lo degut:
    174    hagui·m begut
    175    ja les adives,
    176    a mi noçives
    177    al cos e bossa.
    178    Era molt rossa,
    179    blancha, polida
    180    he ben sabida;
    181    yo no present,
    182    ab tots rihent
    183    he solaçera,
    184    ab tots parlera,
    185    la lengu’asida;
    186    ab mi cosida,
    187    com si fos muda
    188    tostemps premuda,
    189    sols murmurava.
    190    Un jorn plorava,
    191    dix li: «Per que?»
    192    «Hoy, per ma fe,
    193    «no plor per res!»
    194    Dich: «Queucom es».
    195    Dix: «Be·m fartau!
    196    per que·m matau?
    197    Lexau me star!»
    198    Volent restar
    199    sens del tot rompre,
    200    yo so qui compre
    201    alfarda, treça,
    202    llistada peça,
    203    bell drap de coll,
    204    corda, trescoll,
    205    bonys e polseres,
    206    spill, orelleres,
    207    crespina, trena,
    208    collar, cadena,
    209    coral e llambre,
    210    aloes, ambre,
    211    prou atzebeja,
    212    claver, correja,
    213    bossa, guller,
    214    pinta, crencher,
    215    stoig, guavinets,
    216    guants, ventallets,
    217    calçes, tapins
    218    ab escarpins
    219    de vellut blau,
    220    mig cofre y clau,
    221    quant trobar puch;
    222    he tot lo y duch.
    223    Res no·m valgue,
    224    ni·m respongue,
    225    tostemps callant.
    226    Yo devallant
    227    un jorn la scala,
    228    dix: «Huna y mala,
    229    dolent, catiu,
    230    yo mala·t viu,
    231    mas mala·m vist!
    232    mala·m prenguist
    233    per a tos obs!
    234    Tirar los strops
    235    sabries mes!»
    236    Son entrames
    237    be l’entengui;
    238    no y respongui,
    239    en mi pensant
    240    que, per avant,
    241    lo seu desdeny
    242    – qui per poch seny
    243    ve, e jovent:
    244    plena de vent
    245    he mal nodrida,
    246    no may ferida
    247    per sor ne frare,
    248    ffilla sens mare,
    249    ffeta sa guisa,
    250    que als divisa
    251    sino gran fum? –,
    252    llur mal costum,
    253    yo·l me guarria.
    254    Puix, ab llur tia
    255    ffiu escomesa
    256    – ffogint despesa –
    257    de bodes fer
    258    en lo giner,
    259    de matinada,
    260    pocha maynada,
    261    sols huyt o nou.
    262    Ella que u ou,
    263    he ses parentes,
    264    molt mal contentes.
    265    Totes rabien
    266    he cridant dien:
    267    «Hix de la rocha,
    268    que ab tan pocha
    269    honor se façen?»
    270    Elles que traçen
    271    com se faran:
    272    demanaran
    273    tots los honrats,
    274    nobles, jurats,
    275    cavalleria;
    276    al bell de dia
    277    hira honrada,
    278    alt cavalcada
    279    en cosser blanch;
    280    duran lo blanch
    281    del fre, parents
    282    dels seus, potents,
    283    puys prou ne te;
    284    he vol tanbe
    285    robes novelles,
    286    joyes pus belles,
    287    molts sonados,
    288    hi menjados
    289    tots vint casats,
    290    murta, molts asts,
    291    complidament.
    292    «Mesquinament
    293    he amaguada?
    294    Esta veguada
    295    no us ho penssasseu
    296    ni u comenssasseu,
    297    car acabat,
    298    menys adobat,
    299    may o veurieu!
    300    Pensar deurieu
    301    ella d’on ve,
    302    com li cove
    303    solempne festa!»
    304    Ella, qui resta
    305    superbiosa,
    306    tota briosa
    307    los hulls regira,
    308    tota·s remira,
    309    gronyint flastoma;
    310    com qui·s pren ploma
    311    del cap e pits,
    312    ungles dels dits
    313    se remordia.
    314    En aquell dia,
    315    per tals afrontes
    316    yo fiu mos contes:
    317    al temps de roses
    318    tenir mes coses
    319    aparellades
    320    e areglades;
    321    al terç diumenge
    322    si·s vol y menge
    323    tot lo veynat:
    324    rostit, cuynat,
    325    si·s vol o bullen,
    326    ffaçen que·s vullen!
    327    En aquell jorn,
    328    de çert, entorn
    329    tre çentes liures
    330    despes en viures;
    331    tots y menjaren
    332    he ben ballaren
    333    a llur plaer.
    334    Lo desplaer
    335    ffon meu a soles:
    336    trobi violes
    337    en lo meu ort
    338    he morritort,
    339    donzell ab malva.
    340    Entri y ab salva;
    341    mon primer past
    342    mengi ab tast,
    343    he fort mostalla
    344    al cap, sens falla,
    345    be la·m senti,
    346    he no u mostri,
    347    dissimulant
    348    he no mostrant
    349    en res conexer
    350    com m’an fet pexer.
    351    De çert, pensau
    352    per aver pau
    353    ffuy paçient.
    354    Dilluns seguent,
    355    com fom dinats,
    356    los convidats
    357    tots se·n partien,
    358    he sols me dien:
    359    «Graçies grans
    360    he molts infants
    361    vos done Deu!
    362    Si res voleu,
    363    yo so tot vostre
    364    si be no u mostre:
    365    del que ser fer,
    366    al menester
    367    manau de mi».
    368    Ffan son cami.
    369    Lexen mal sa
    370    lo novença.
    371    La novençana
    372    romas hufana,
    373    com paguo vell
    374    mirant se bell,
    375    roda ben alta,
    376    dels peus sa falta
    377    nunca mirant.
    378    Mas yo tirant
    379    al paçifich,
    380    vos çertifich
    381    que mon poder,
    382    art, giny, saber,
    383    quant treballava,
    384    tot se spletava
    385    de nit e dia
    386    en çercar via
    387    perque·ns amassem
    388    he concordassem
    389    com se pertany.
    390    Ab quant afany
    391    hi temps perdent!
    392    Primer, volent
    393    la solaçar
    394    he abraçar:
    395    a totes parts
    396    ariçons, carts,
    397    porca crespina,
    398    no tenen spina
    399    pus fort punyent!
    400    Porçell grunyent
    401    tota la nit
    402    era ’n lo llit.
    403    Com se gitava,
    404    primer çercava
    405    lo coxinal
    406    de son senyal,
    407    nuu del lançol,
    408    si sta hon sol.
    409    Apres rallava,
    410    si yo callava
    411    no responent,
    412    deya: «Dolent!
    413    So ’ndiablada
    414    o so orada?
    415    No·m responeu?
    416    Mal esclateu!»
    417    Tenint li corda,
    418    may me recorda
    419    restas la mia.
    420    Si s’adormia,
    421    tantost roncava.
    422    Molt m’enujava
    423    cascuna nit.
    424    Sovint al llit
    425    se orinava
    426    he freçejava.
    427    D’alre podia
    428    quant li venia
    429    son ordinari:
    430    sens pus penssar i,
    431    cames e cuxes,
    432    les calçes fluxes,
    433    tot se n’omplia;
    434    drap si·s metia,
    435    ab tal olor
    436    he tal color
    437    com Deu se sap,
    438    llançava·l drap
    439    per los racons,
    440    davall caxons,
    441    entre la palla.
    442    No y dava malla
    443    hom si·l trobava,
    444    lla·l se lexava
    445    hon li cahia.
    446    Mig any vestia
    447    una camisa
    448    de sa divisa
    449    gentil brodada,
    450    tota clapada
    451    de roges flos;
    452    nunca del cos
    453    sino podrida,
    454    troços partida,
    455    la·s despullava;
    456    tal la llançava
    457    baix en la cova;
    458    mudava·s nova
    459    quada vestida,
    460    mas no cosida
    461    punt per ses mans.
    462    En les nits grans
    463    hi menys de dia,
    464    yo mai dormia
    465    sens purguatori.
    466    En l’escriptori
    467    tant me spayava.
    468    Si cavalcava
    469    ffent qualque volta,
    470    a missa solta
    471    yo me·n tornava
    472    e m’acostava
    473    al mal dinar:
    474    ffeya cuynar
    475    yo finament
    476    he netament
    477    als meus esclaus.
    478    Ella les claus
    479    ne tancadura,
    480    menys la mesura,
    481    ni regiment
    482    del forniment,
    483    de ma tocava
    484    ni se·n curava;
    485    res no y sabia,
    486    ni·s comedia
    487    res ordenar,
    488    menys lo manar
    489    sols de paraula.
    490    Seya·s a taula
    491    avent menjat
    492    he almorzat
    493    ja de mati;
    494    tostemps ab mi
    495    enfastijada
    496    he desmenjada,
    497    d’altres viandes
    498    ffeya demandes
    499    cert inposibles:
    500    menjas playbles
    501    dels que·s cohien,
    502    no li plahien,
    503    tant fastijosa
    504    com desdenyosa
    505    he delicada.
    506    Com enfitada
    507    sola sopas,
    508    e·s menejas
    509    lo candeler
    510    – ffon l’escuder
    511    dins lo rebost,
    512    no vingue tost –,
    513    caych la canella,
    514    ffeu be la vela
    515    per les tovalles!
    516    Llexa y fer falles
    517    he flamejar
    518    per no tocar
    519    lo seu de ma.
    520    Cert se·n crema
    521    be la mitat.
    522    Senyalat plat,
    523    certa scudella,
    524    tenia ella,
    525    taç’apartada,
    526    sal no tocada,
    527    son drap de boca.
    528    Tallar sens broca
    529    no consentia,
    530    ni menjaria
    531    carn del mercat
    532    si hom penjat
    533    algu y havia,
    534    ni permetia
    535    ffruyta·n portassen,
    536    be que y comprassen
    537    conils, perdius,
    538    francolins vius
    539    – de nit, a foscha,
    540    en ells la moscha
    541    nunca s’i met –:
    542    plomats secret
    543    un gran coxi
    544    se que n’ompli.
    545    En la cambreta,
    546    ffoguer, olleta,
    547    ast hi tenia:
    548    alli·s cohia
    549    sense cuynes.
    550    Los jorns faynes
    551    entre semmana
    552    may era sana;
    553    al llit se stava;
    554    ella·s levava
    555    tocades deu,
    556    com a la Seu
    557    Deu s’i alçava.
    558    Nunca filava,
    559    ni dels guans
    560    treya les mans,
    561    james cosia.
    562    Sols clau tenia
    563    al seu mig cofre,
    564    ple de girofre
    565    he drogueries.
    566    Les averies
    567    de sa persona
    568    alguna stona
    569    ella spiava.
    570    Mas mes pastava
    571    pasta de muda,
    572    d’oli de ruda
    573    he de ginebre,
    574    pols de gingebre,
    575    molla de muga;
    576    ab hunt de sutga
    577    o de rovell,
    578    ab çert vermell
    579    tret de scudelles,
    580    morros e çelles
    581    s’enpeguntava.
    582    Quant se n’huntava
    583    ffastig me feya!
    584    Ab por se reya
    585    de rompre·l pint.
    586    Mestre de tint,
    587    de full, hurxella,
    588    no aparella
    589    ni fa mes tines.
    590    Ans de matines
    591    ella·s levava
    592    hi·s perfumava
    593    ffent se ben olre.
    594    Los jorns de colre,
    595    la matinada
    596    er’afaynada
    597    per ben lluyr
    598    al bell febrir
    599    dos o tres ores:
    600    com van les mores
    601    que son sabies,
    602    en semblants dies
    603    tal se pintava.
    604    En miss’antrava
    605    com ja preycaven;
    606    si no·s llevaven
    607    per ella totes,
    608    si feya botes;
    609    les que·s llevaven
    610    ffort se besaven,
    611    ab dos premudes
    612    he revengudes;
    613    tostemps torbava,
    614    e s’aturava
    615    lo preycador
    616    per la remor
    617    del convidar
    618    he saludar.
    619    Si tart venia,
    620    pus tart n’exia:
    621    ab anellada
    622    n’era llançada.
    623    Yo la sperava:
    624    tot se cremava!
    625    Quant mal dinar,
    626    pijor sopar,
    627    n’agui callant
    628    he soportant,
    629    hi quant mal dia!
    630    Res no·m valia,
    631    ans pijorava,
    632    mes exorava.
    633    Ma de paper,
    634    ploma y tinter
    635    ella tenia;
    636    que n’escrivia
    637    may o sabi.
    638    Per cas trobi
    639    tot en la plegua:
    640    que fos seu negua,
    641    porfidiega,
    642    cridant bravega,
    643    puga la quinta;
    644    mas yo de tinta
    645    ses mans sullades
    646    viu prou veguades.
    647    Durant l’avent,
    648    los fanchs ni vent
    649    no lo y vedava:
    650    ella·m tocava
    651    pus de çent sous
    652    cascun dijous,
    653    ab noves manyes;
    654    ab ses conpanyes
    655    he manllevades
    656    hi repleguades
    657    per la carrera,
    658    no sens faldera,
    659    passant per Llonga,
    660    ab huna monga
    661    no menys febrida
    662    ni ab mes brida
    663    al seu costat,
    664    per lo mercat
    665    ffeya la volta
    666    a regna solta,
    667    mirant les tendes;
    668    he per les sendes
    669    ffeyen li lloch
    670    com si fes joch
    671    mestre Cora.
    672    Qui dir pora
    673    dels çiutadans,
    674    gentils gualans,
    675    com los donava
    676    o·ls demanava
    677    a tots de fira?
    678    May se·n partira
    679    no fos despes,
    680    donat, malmes
    681    tot en estrenes.
    682    En Magdalenes
    683    apres entrava
    684    – crech se scansava:
    685    oraçio,
    686    collaçio,
    687    no se que y feya!
    688    Venir la·n veya
    689    dites completes,
    690    per Menoretes
    691    o Boseria
    692    ffeya sa via
    693    quant se·n tornava.
    694    Sovint anava
    695    de nit al nou
    696    bany d’en Çanou,
    697    o d’en Suau;
    698    en lo palau
    699    de despullar
    700    vereu ballar,
    701    en bels tapits,
    702    ahuchs, salts, crits,
    703    ab ses veynes;
    704    perdius, gualines,
    705    pollets petits,
    706    juleps, solsits,
    707    ous ab gingebre,
    708    los dus ab pebre,
    709    grech e clarea
    710    sense perea,
    711    la malvesia
    712    per cortesia
    713    en guobellets,
    714    los artalets
    715    no·ls y preaven,
    716    e si y ampraven
    717    peguats de llambre,
    718    benguhy, ambre,
    719    aygues, almesch.
    720    Ffeya fer fresch
    721    molt çitronat,
    722    carabaçat,
    723    prou gingebrons,
    724    he canyellons,
    725    ffin tartuguat
    726    hi caponat
    727    en lletovari.
    728    L’apotecari
    729    pus ançia,
    730    en Maçia
    731    Marti, sabent
    732    en son jovent
    733    qui la servia,
    734    mil sous n’avia
    735    de tres veguades.
    736    Yo dich ausades
    737    del que y restava,
    738    que be·s paguava
    739    de cad’andana
    740    cert na Farfana,
    741    sa banyadora.
    742    Si be l’un’ora
    743    era complida,
    744    ans que finida
    745    ffos llur banyada,
    746    acompanyada
    747    de fabres pardos,
    748    ab balls, alardos,
    749    cans e cançons,
    750    ab molts brandons,
    751    ella tornava.
    752    Si may guosava
    753    dir d’on venia,
    754    «Com?», responia
    755    ab gran furor,
    756    «En la color
    757    no u conexeu?
    758    No merexeu
    759    semblant tendror
    760    ni tal olor
    761    vos, en groser!
    762    Lo travesser
    763    es per a tals,
    764    ab los capçals
    765    deuen dormir,
    766    he no tenir
    767    tant empachades
    768    ni agreujades
    769    tals, com yo so!»
    770    Semblant canço
    771    deya, y pijos:
    772    «Duymes a vos
    773    no us val corona;
    774    de Guillamona
    775    content serieu;
    776    tant amarieu
    777    un’aldeana,
    778    dona serrana
    779    qui visten capes.
    780    Del temps de chapes
    781    sou, e d’entany:
    782    no sou d’enguany,
    783    ja no us husau;
    784    vos ja us pixau
    785    en la çabata;
    786    la nostra guata
    787    vos ne portau;
    788    molt cavalcau
    789    tort en la sella,
    790    ffa u la scarsella
    791    o curt cambal?
    792    Sonau tabal
    793    o cornamusa?
    794    Tambe s’i husa
    795    sonar llahut,
    796    he lo vellut
    797    de tripa groch,
    798    e calçar çoch
    799    pus alt lo dret.
    800    Mostra vos fret
    801    he tant suau?
    802    Per que plorau?
    803    Ffa u la mostalla?
    804    Cau la muralla?
    805    Desenbancau?
    806    Sech, flach tornau!
    807    Podeu menjar?
    808    Ja blanquejar
    809    l’orta comença!
    810    Per mes ofensa
    811    o per mes toch,
    812    llexant l’estoch
    813    vos çenyiu fulla:
    814    no pot l’agulla
    815    cosir que·s roma.
    816    La cort de Roma
    817    aura sentir
    818    he departir
    819    tan gran error.
    820    Revenedor
    821    ffeu tal parell:
    822    hun cos tan bell,
    823    alt com planço,
    824    ab un beço
    825    chich, caguaniu,
    826    sech, renadiu,
    827    fflach, setmesi,
    828    avar, mesqui,
    829    menjabonico,
    830    caguapoquico,
    831    sart, mirmido,
    832    pus ver capo,
    833    so ’nparellada.
    834    Mils consellada,
    835    com yo pore
    836    se que fare».
    837    De tals liçons
    838    ab agres sons
    839    sovent n’ohia
    840    he soferia.
    841    Dijous llarder
    842    digui: «Muller,
    843    lo temps s’acosta
    844    de pendre posta
    845    en penitençia;
    846    per continençia
    847    partixcam llit».
    848    Dix: «Aveu dit?
    849    Molt be preycau!
    850    Ara scoltau,
    851    dire tanbe:
    852    l’om qui s’abste
    853    d’axo ’n Quaresma,
    854    a Çinquajesma
    855    cornut se troba;
    856    spolse sa roba
    857    qui apartar ne
    858    vol que no s’arne;
    859    prou es simolsa
    860    qui no la spolsa
    861    un’ora ’l dia».
    862    En casa mia,
    863    si no junyien
    864    o no corrien
    865    toros per festa,
    866    cascuna sesta
    867    ffins llums ençeses,
    868    moltes enteses
    869    – o so cuydaven –,
    870    les que filaven
    871    com diu la gent
    872    ab fus d’argent,
    873    s’i ajustaven.
    874    Tanbe y cridaven
    875    jovens sabits,
    876    ben escaltrits,
    877    llançats entr’elles;
    878    a coçeguelles
    879    ells començaven,
    880    puys psalmejaven
    881    de ses endreçes,
    882    teles e peçes
    883    que fan ordir
    884    al bell mentir.
    885    Puys una·s clama,
    886    l’altra difama,
    887    altra despita,
    888    l’altra sospita,
    889    altra flastoma,
    890    conten prou broma,
    891    tot de mal dien,
    892    e y afigien
    893    – ab molts envits –
    894    de llus marits,
    895    he se·n burlaven.
    896    Apres juguaven:
    897    «voleu palleta?»,
    898    «dau me man dreta!»,
    899    «qui te l’anell?»,
    900    «do us est ramell!»,
    901    capsa ’b comandes
    902    ab ses demandes,
    903    hun arbre y cant
    904    oçell donant.
    905    Mes dir rahons
    906    de varions
    907    he maravelles:
    908    de Çent Novelles
    909    he Fassesies,
    910    philosofies
    911    del gran Plato,
    912    Tuli, Cato,
    913    Dant, pohesies
    914    he tragedies,
    915    tots altercaven
    916    he disputaven;
    917    qui menys sabia
    918    mes hi mentia,
    919    he tots parlaven,
    920    no se scoltaven.
    921    Yo be u sentia,
    922    mas no·m playa
    923    llur negre strado.
    924    Cercant li vado
    925    que l’amansas,
    926    abonanças
    927    de l’arispea,
    928    per sa vivea
    929    duptant no surta,
    930    com a la murta
    931    yo la menege
    932    he llaguotege:
    933    ella menys ol.
    934    Temte si vol
    935    res no li çele,
    936    yo li revele
    937    tot quant sabia
    938    he quant avia:
    939    tots mos secrets
    940    ague·ls retrets
    941    tost en poblich.
    942    De çert vos dich
    943    que feya rims
    944    reçitant crims
    945    que m’afigia;
    946    en eretgia,
    947    rebellio
    948    o traçio,
    949    ella sabes
    950    que y cabes,
    951    cert no u çelara,
    952    ans m’acusara.
    953    Vent la mudable
    954    he variable,
    955    mudi lo treu:
    956    pensi per preu
    957    que la compras
    958    hi la·m tiras,
    959    ffent li parençes
    960    he prometençes
    961    que tot lo meu
    962    seria seu.
    963    Ella pressent,
    964    ffiu testament
    965    ffent la ereva.
    966    De fet capbreva
    967    tots mos sensals
    968    perpetuals,
    969    he los movents.
    970    Ab sos parents
    971    ella feu ligua:
    972    menys c’una figua
    973    tot ho preha,
    974    mas be·s pensa
    975    ella que fora,
    976    mort yo, senyora,
    977    he partiria
    978    ab qui volria.
    979    Com esperava
    980    he desijava
    981    que yo moris!
    982    Pensi cobris
    983    la desamor,
    984    llexas remor
    985    hi tempestat;
    986    sa malvestat
    987    llavos dobla:
    988    desamobla
    989    la casa mia,
    990    del que y avia
    991    ffurta, roba,
    992    en quant troba
    993    avinentea,
    994    no hac perea
    995    d’enpenyorar
    996    he trafeguar.
    997    Una tendera
    998    he sa faldera
    999    eren de lligua,
    1000   ffeyen botigua
    1001   – tres hi cabien –
    1002   he revenien
    1003   robes de llits,
    1004   bancals, tapits,
    1005   teles, tovalles
    1006   he vituales,
    1007   argent, or, coure;
    1008   quant se pot moure,
    1009   tot ho furtaven
    1010   he trafeguaven
    1011   ab arteria;
    1012   barateria
    1013   los ajudava.
    1014   Preu que tocava
    1015   del que venia,
    1016   se despenia
    1017   no se en que;
    1018   crech, per ma fe,
    1019   tot ho llançava!
    1020   May no paguava
    1021   res que prengues;
    1022   si res degues,
    1023   a mi u dreçava.
    1024   Ab mi contava
    1025   l’especier,
    1026   sastre, draper
    1027   he costurera,
    1028   tapins, velera,
    1029   lo brunater
    1030   he confiter;
    1031   la bunyolera
    1032   he casquetera
    1033   tenien talles,
    1034   seguons les ralles
    1035   yo paguador;
    1036   de l’ordidor
    1037   he texidora,
    1038   canejadora
    1039   ni vanover,
    1040   ni perpunter,
    1041   de lli comprat,
    1042   cuyt ni filat
    1043   may ne viu contes.
    1044   Vehent tals ontes,
    1045   perdiçio,
    1046   destrucçio
    1047   tant manifesta,
    1048   altre no·m resta
    1049   experiment:
    1050   darrerament,
    1051   per ensajar
    1052   de bandejar
    1053   los seus guarips,
    1054   joch de nayps
    1055   de nit juguavem.
    1056   Abdos rumflavem,
    1057   ella partia,
    1058   sovint prenia
    1059   les copes totes;
    1060   trinca de sotes
    1061   si ans juguava,
    1062   copes llançava;
    1063   puys no·m valia,
    1064   bastons servia.
    1065   Com al badoch
    1066   mudava joch,
    1067   lo del noguer,
    1068   dant li lloguer
    1069   perque do·l fruyt,
    1070   juguava ’n buyt.
    1071   Per reduyr la,
    1072   juguava birla
    1073   sovent ab ella:
    1074   joch de scampella
    1075   ni de la chocha,
    1076   com si fos rocha,
    1077   menys se·n movia;
    1078   si responia,
    1079   sols digues «buf»,
    1080   avia «xuf»,
    1081   si deya «baf»,
    1082   tantost lo «çaf«
    1083   al cap sentia.
    1084   Sa malaltia
    1085   vent incurable,
    1086   desesperable
    1087   de millorar,
    1088   de pijorar
    1089   essent yo çert,
    1090   lo cap hubert,
    1091   enfastigat,
    1092   molt enugat,
    1093   mudi de stil:
    1094   ffiu codiçil
    1095   del tot cassant
    1096   he revocant
    1097   lo testament.
    1098   Saviament,
    1099   yo posi prest
    1100   en cort protest:
    1101   dins temps degut
    1102   com may rebut
    1103   lo dot agues.
    1104   Que y respongues
    1105   li fon manat,
    1106   ben intimat
    1107   ab escriptura.
    1108   Sa oradura
    1109   no·s metigua,
    1110   ni·s castigua
    1111   gens per axo.
    1112   Lo seu caxo
    1113   ple d’ampolletes
    1114   hi scudelletes
    1115   he barralets,
    1116   ab mil potets,
    1117   tot ho trenqui;
    1118   he li prengui
    1119   sos ornaments,
    1120   abillaments,
    1121   anells, manilles,
    1122   vels, beatilles;
    1123   l’Argenteria
    1124   e Pelleria
    1125   me n’alleujaren,
    1126   he m’o paguaren,
    1127   tantost o tart,
    1128   mas no lo quart
    1129   del que costa.
    1130   May s’acosta
    1131   a la raho.
    1132   Com faraho,
    1133   cor endurit,
    1134   dur, enpedrit,
    1135   he pus malvada,
    1136   aconsellada
    1137   no se per qui
    1138   – molt lo y grahi –,
    1139   al llarch cartell
    1140   posa·m libell
    1141   ffort de repudi.
    1142   Ab prou gran studi
    1143   articula
    1144   he prest prova
    1145   qu’era casada,
    1146   d’altri sposada
    1147   primer de mi,
    1148   he que dormi
    1149   ans ab aquell:
    1150   cert, hun cornell,
    1151   ella cornella,
    1152   ffeu ne parella!
    1153   Lo magnifich
    1154   en Guauderich
    1155   lo de Soler,
    1156   canonge ver,
    1157   doctor llegiste,
    1158   gran canoniste
    1159   ofiçial,
    1160   trague lo mal
    1161   de casa mia;
    1162   fferen sa via.
    1163   Yo deliurat
    1164   e desferrat,
    1165   tret de gran fanch,
    1166   romangui franch.
    1167   Cert, qui·m tragues
    1168   – si yo y jagues –
    1169   de mig d’infern,
    1170   en l’ull hun pern
    1171   – si m’i ballava –,
    1172   qui·m delliurava,
    1173   mes alegria
    1174   no·n mostraria.
    1175   Gran guoig agui
    1176   com romangui
    1177   d’aquell diable
    1178   inconportable
    1179   desobliguat,
    1180   lliçençiat
    1181   poder entendre
    1182   si volgues pendre
    1183   altra muller.
    1184   Com carçeller,
    1185   pres me tenia;
    1186   ma homenia
    1187   puys fon quitada
    1188   he rescatada,
    1189   yo reposi.

 

Seguona part. Com volgue pendre beguina

    1190   Puys proposi
    1191   un vot complir.
    1192   Ans del partir,
    1193   huna beguina
    1194   mia vehina,
    1195   per mi preguada
    1196   he ben paguada,
    1197   ffiu guardadora,
    1198   reçeptadora;
    1199   he tot lo meu
    1200   al consell seu
    1201   acomanant,
    1202   yo confiant
    1203   del beguinatge,
    1204   ffiu mon viatge
    1205   deves Sent Jaume.
    1206   Dix li: «Stojau me
    1207   ab molta cura,
    1208   sots tancadura,
    1209   lo que us coman;
    1210   al Sent Johan,
    1211   o juliol,
    1212   si Deu o vol,
    1213   sere tornat».
    1214   He ben ornat
    1215   del neçessari,
    1216   pensi d’anar i
    1217   cami tirant,
    1218   poch sospirant
    1219   per lo passat,
    1220   asolassat
    1221   per lo present:
    1222   era·m plasent,
    1223   penssant me forro
    1224   he tret del corro
    1225   hon me scorchava
    1226   hi·m guarochava
    1227   la carniçera.
    1228   Al mig jorn era
    1229   passat Bunyol,
    1230   he, post lo sol,
    1231   ffuy en Requena.
    1232   Per bona strena,
    1233   trobi gran festa,
    1234   prou desonesta,
    1235   no coneguda,
    1236   mas avenguda:
    1237   huna sposada
    1238   ja desflorada
    1239   ans de casar,
    1240   lo jorn d’arrar
    1241   aparellada,
    1242   ben emperlada,
    1243   sabe fingir
    1244   mostrant tenir
    1245   al cos diable
    1246   espaventable.
    1247   Torçent la cara,
    1248   pres una vara,
    1249   mou tots de bregua,
    1250   – la gent s’aplegua
    1251   maravellats –,
    1252   los peus lliguats,
    1253   les mans tambe,
    1254   – la gent ne ve
    1255   deves la sgleya –,
    1256   alli si·n feya
    1257   de ficçions
    1258   he varions
    1259   ab l’esposat!
    1260   Lo bon curat
    1261   vol la senyar,
    1262   desus posar
    1263   aygua beneyta;
    1264   surt la maleyta
    1265   ffingint pintures
    1266   de diablures,
    1267   diu que no y creu;
    1268   ffent li la creu,
    1269   ell la conjura;
    1270   ella perjura,
    1271   de Deu renegua;
    1272   ell si carregua
    1273   ab tot son seny,
    1274   pus fort la streny,
    1275   diu: «Hixca tost
    1276   per lloch dispost,
    1277   no fent gens mal!»
    1278   A la final,
    1279   la ressabida,
    1280   mudant veu, crida:
    1281   «No·n vull exir
    1282   sens ben obrir
    1283   o esquinçar,
    1284   ben examplar
    1285   aquell forat
    1286   qual te guardat
    1287   mes en son cos».
    1288   Crida l’espos
    1289   ab alta veu:
    1290   «Al plaer seu,
    1291   per hon se vulla,
    1292   puys tost s’aculla,
    1293   rompa y squexe,
    1294   pus no la vexe!
    1295   Mes no·l forçeu
    1296   ni·l conjureu.
    1297   Preguau lo ixcha!
    1298   Sols ella vixcha,
    1299   no cur de pus!»
    1300   Dient «Jhesus!»,
    1301   ffingint se storta,
    1302   mostra·s mig morta;
    1303   com esmortida
    1304   e sbalayda,
    1305   clama·s del lloch:
    1306   «Baix», – dix – «gran foch,
    1307   cert, m’a lexat,
    1308   tot escorchat.
    1309   Par foch salvatge!»
    1310   Such de plantatge
    1311   crech la·n guari.
    1312   Axi cobri
    1313   son falliment,
    1314   tothom content,
    1315   lo novio mes.
    1316   Dimecres apres,
    1317   com me n’exia,
    1318   ffel conpanyia
    1319   he fent per mi
    1320   de çert trobi.
    1321   Seguint monjoyes,
    1322   plans, monts e foyes,
    1323   he rius passant,
    1324   ffuy al cos sant
    1325   de la Calçada,
    1326   ciutat murada.
    1327   Huna vil osta,
    1328   royn, disposta
    1329   a puteria,
    1330   llavos tenia
    1331   en sa posada
    1332   una berguada
    1333   de pelegrins,
    1334   vells e fadrins.
    1335   Hu li n’alta
    1336   he requesta
    1337   li fes plaer;
    1338   no u volgue fer.
    1339   La vil baguassa
    1340   mes li la tassa
    1341   dins son fardell.
    1342   Partint se n’ell,
    1343   menys la trobaren:
    1344   ffeu que·l penjaren.
    1345   Los altres tiren,
    1346   llur vot conpliren.
    1347   Com se·n tornaren,
    1348   de fet anaren
    1349   veure·l penjat,
    1350   poch apartat
    1351   del gran cami.
    1352   Viu, lo fadri
    1353   dix: «Despenjau me!
    1354   Beneyt Sent Jaume
    1355   m’a sostentat!»
    1356   Lo greu peccat
    1357   ffon descubert,
    1358   he fon pus çert
    1359   car, com cuytassen
    1360   e·l demanassen
    1361   al president,
    1362   ell responent
    1363   a llur querella,
    1364   per maravella
    1365   dos cuyts oçells,
    1366   presents tots ells,
    1367   ressuçitaren
    1368   he alt cantaren
    1369   guallina y guall.
    1370   Sens entrevall,
    1371   l’osta dampnada
    1372   prest fon penjada.
    1373   Yo caminant,
    1374   ades penssant,
    1375   ades rihent,
    1376   fuy en ponent.
    1377   Aqui vetli,
    1378   del tot compli
    1379   ma romeria.
    1380   Yo me·n venia,
    1381   viu fort peleha
    1382   dins hun’aldea,
    1383   en hun carrer:
    1384   marit, muller
    1385   viu emplazar,
    1386   ffort acusar
    1387   qu’adulterava.
    1388   Ella neguava:
    1389   fferro callent,
    1390   vermell, ardent,
    1391   li feren pendre;
    1392   vereu ençendre
    1393   de fet la ma,
    1394   tota·s crema.
    1395   No la scoltaren,
    1396   de fet voltaren:
    1397   sentençiada,
    1398   ffon deguollada
    1399   per son marit.
    1400   Ffuy en Olit,
    1401   vila molt bella.
    1402   Dona ja vella
    1403   hi viu portar
    1404   a soterrar.
    1405   Sobre lo cos
    1406   moltes, grans plors
    1407   ffeyen, e plant:
    1408   huna, cantant,
    1409   alt endexava
    1410   he coblejava,
    1411   maldient fort
    1412   la falsa mort
    1413   per massa tost
    1414   aver desbost
    1415   dona semblant,
    1416   darrer lexant
    1417   lo marit viure.
    1418   Prengui·m a riure
    1419   com les hoy.
    1420   Era fadri
    1421   jove·l no mort,
    1422   he, per sa sort,
    1423   vint e çinque
    1424   marit dels que
    1425   aguts avia
    1426   mentres vivia.
    1427   Elles encara
    1428   lo cap e cara
    1429   se n’arrapaven,
    1430   cabells pelaven,
    1431   com no moria,
    1432   ans romania
    1433   lo jove viu.
    1434   Passi lo riu
    1435   gros d’Araguo.
    1436   En Alaguo
    1437   desfiu ma trossa.
    1438   En Saraguossa
    1439   gualant entri
    1440   he dret tiri
    1441   descavalcar
    1442   al Sant Pilar,
    1443   qual, quant vivia
    1444   Santa Maria,
    1445   angels obraren:
    1446   ells lo portaren
    1447   per salvetat
    1448   a la çiutat,
    1449   ahon preycant
    1450   l’Apostol Sant,
    1451   mes gent l’ohy
    1452   e·s converti.
    1453   Puys a la Nau
    1454   – ostal pensau,
    1455   millor – posi.
    1456   Dones trobi
    1457   molt divisades,
    1458   ençafranades,
    1459   ab mil tocados.
    1460   Ani per strados
    1461   de les senyores:
    1462   punts ni tisores
    1463   no s’i tocaven,
    1464   ni·s pratichaven
    1465   ffusos, filoses.
    1466   Les generoses
    1467   he grans noblesses,
    1468   tambe convesses,
    1469   axi·s deporten!
    1470   Alli·s conforten
    1471   los estranges,
    1472   no en verges,
    1473   car no n’i ha!
    1474   Viu l’endema
    1475   comoviment
    1476   de molta gent,
    1477   per una presa
    1478   en carçre mesa,
    1479   hon era stada
    1480   tres anys tancada
    1481   adulterant.
    1482   Marit instant,
    1483   denunçiada,
    1484   sentençiada
    1485   per a penjar,
    1486   ffent se ’nprenyar
    1487   ha hun berguant,
    1488   articulant
    1489   de son prenyat,
    1490   ffon porroguat
    1491   l’executar.
    1492   Per escapar,
    1493   pres per partit,
    1494   avent parit,
    1495   ffort treballas
    1496   prest s’enprenyas:
    1497   quatre veguades
    1498   continuades,
    1499   hun mateix dia
    1500   ella paria
    1501   he s’enprenyava.
    1502   Axi guanyava
    1503   lo porroguar!
    1504   Ffeu ho durar
    1505   mes de tres anys
    1506   ab los tacanys
    1507   qui li aydaven,
    1508   los que posaven
    1509   en la cadena.
    1510   A la çinquena
    1511   yo fuy present:
    1512   per manament
    1513   dels salmedines,
    1514   quatre madrines
    1515   la remiraren,
    1516   he deposaren
    1517   ab sagrament
    1518   concordantment
    1519   no ser prenyada.
    1520   Ffon enforcada
    1521   al Mercadal,
    1522   hon lo dogual
    1523   li fon tallat,
    1524   car fon duptat
    1525   conçebiment
    1526   – gran moviment
    1527   al ventre veren –.
    1528   Prest la meteren
    1529   dins l’almodi;
    1530   be se per qui
    1531   lo ventre hubert,
    1532   pus clar e ben çert,
    1533   a hull mirada,
    1534   ffon prenys trobada.
    1535   Avent mentit,
    1536   ffals referit,
    1537   les pastoraçes
    1538   de madrinaçes,
    1539   lo llur fals dir
    1540   la feu morir.
    1541   Molt mes parira
    1542   si no morira!
    1543   Tanbe·s mori
    1544   – dins – lo fadri,
    1545   sens batejar,
    1546   he feu errar
    1547   los alguasis.
    1548   Ans que·m partis,
    1549   una torbada
    1550   dona darbada,
    1551   tant rabiosa
    1552   com ansiosa
    1553   de ser amada,
    1554   entenebrada
    1555   per lo diable,
    1556   ffeu cas mirable,
    1557   gran eroguançia,
    1558   ffet d’importancia
    1559   he de gran spant,
    1560   contaminant
    1561   la sua fe.
    1562   No se per que
    1563   – sols jelosia
    1564   crech la y movia –,
    1565   ella·s clamava
    1566   molt la tractava
    1567   son marit mal.
    1568   Pensa ’l Raval
    1569   o Moreria
    1570   consell auria
    1571   d’un serrahy,
    1572   llur alfaqui,
    1573   per son diner.
    1574   Lo fetiller
    1575   dix, si·l paguava
    1576   he li portava
    1577   ben amaguat
    1578   lo Cors sagrat,
    1579   cert ell faria
    1580   que la volria
    1581   be son marit.
    1582   Prest fet e dit:
    1583   en la capella
    1584   que es molt bella
    1585   de Sent Miquel,
    1586   calat lo vel
    1587   ella·s confessa;
    1588   ab mala fressa
    1589   pres falsament
    1590   lo sagrament
    1591   sant de l’altar;
    1592   com qui torcar
    1593   se vol la boca,
    1594   la santa quoca
    1595   se·n trach sançera.
    1596   En candelera
    1597   o cofrenet,
    1598   com pus secret
    1599   pogue, tanca.
    1600   De fet torna,
    1601   dix ja·l tenia,
    1602   hon ho volia.
    1603   Dix que u portas.
    1604   He com cuytas,
    1605   ab molta raxa
    1606   obrint la caxa,
    1607   que y hac lexat
    1608   ffon transformat:
    1609   hun bel infant
    1610   tot rutilant
    1611   he lluminos,
    1612   molt graçios,
    1613   tot nuu jahent;
    1614   lo qual vehent
    1615   com qui sol mira,
    1616   al moro tira
    1617   tota sglayada,
    1618   alienada,
    1619   ffora de si.
    1620   Lo taguari,
    1621   perro malvat,
    1622   tot atronat,
    1623   dix se·n tornas,
    1624   tot ho cremas,
    1625   provehiria
    1626   per altra via.
    1627   La reneguada,
    1628   endiablada,
    1629   ffolla dement,
    1630   Deu no tement,
    1631   no res duptant
    1632   ni gens penssant
    1633   en lo que feya
    1634   – creh que no y veya –,
    1635   ffeu gran foguera:
    1636   la candelera
    1637   mes sus enmig,
    1638   apres afig
    1639   llenya y carbo.
    1640   Tost lo caxo
    1641   ffon ben cremat,
    1642   tot abrasat.
    1643   Lo sant cosset
    1644   de l’infantet
    1645   romas illes,
    1646   del foch sospes,
    1647   sense cremar;
    1648   resta ’n la llar
    1649   mirablement,
    1650   pus resplandent
    1651   he semblant viu,
    1652   entre·l caliu
    1653   no socarrat.
    1654   Tant lleig peccat
    1655   no·l puch narrar
    1656   sens fort plorar:
    1657   lo paper mulle,
    1658   lo ja scrit sulle
    1659   llacrimejant.
    1660   Continuant
    1661   sos pensaments,
    1662   porta sarments,
    1663   lenya molt mes,
    1664   pi sech y mes;
    1665   mes foch ençen,
    1666   molt fort enten
    1667   ffer de tot çendres.
    1668   Era divendres
    1669   entorn migdia
    1670   – ella sabia
    1671   lo perro cha
    1672   ffer la çala
    1673   en semblant ora –,
    1674   arrapa·s, plora,
    1675   no sap que fer:
    1676   veya·l sançer,
    1677   no gens fumat
    1678   ni alterat:
    1679   brases he foch,
    1680   tot li fa lloch.
    1681   Çegua per yra,
    1682   lo cami gira
    1683   ves la mesquita:
    1684   plorant reçita
    1685   son mal novell,
    1686   per mal consell
    1687   seu, quant ha fet.
    1688   Lo vell moret
    1689   hix de l’alquible.
    1690   Pres lo terrible
    1691   por d’avalot.
    1692   Penssa quant pot,
    1693   en si discorre;
    1694   sols li occorre
    1695   dir a la fembra:
    1696   «Qui spines sembra
    1697   descals no vaja;
    1698   qui molt s’ensaja
    1699   a l’aygu’anar,
    1700   ell ha lexar
    1701   lo coll o l’ansa.
    1702   Tota speransa
    1703   tinch ja perduda
    1704   si no·ns ajuda
    1705   Deu poderos.
    1706   Morts som abdos
    1707   si nostre cas
    1708   pels populas
    1709   sera sentit.
    1710   Prenguam partit
    1711   tal, que·ns deliure,
    1712   que puguam viure:
    1713   abdos morrem
    1714   si no correm
    1715   dret a la Seu,
    1716   he vos, al peu
    1717   del confessor,
    1718   la gran error
    1719   que fet haveu
    1720   confessareu;
    1721   he yo, mon mal
    1722   al general
    1723   major vicari,
    1724   sens jens mudar i,
    1725   reçitare,
    1726   acusare
    1727   mon falliment.
    1728   Discretament
    1729   provehiran;
    1730   si·ns guiaran
    1731   he som estorts
    1732   abdos de morts,
    1733   lley mudare,
    1734   reneguare
    1735   de Mafomet,
    1736   axi u promet».
    1737   Tot axi·s feu.
    1738   Bisbe sabe u:
    1739   mana ’l vicari
    1740   ab son notari
    1741   se desfreçassen,
    1742   he que y anassen
    1743   a la vesprada,
    1744   apres tocada
    1745   l’auraçio.
    1746   Relacio,
    1747   carta li feren
    1748   del que pogueren
    1749   un tant mirar.
    1750   Puys feu manar
    1751   al gran prior,
    1752   son confessor,
    1753   ab çerts devots
    1754   bons saçerdots,
    1755   la nit vetlassen,
    1756   tot ho guardassen
    1757   dant bon recapte.
    1758   Dema disapte
    1759   hac ajustats
    1760   los quatre stats,
    1761   homens de titols,
    1762   los dos capitols,
    1763   religions,
    1764   nobles, barons
    1765   he cavalles,
    1766   los conselles
    1767   o consolat
    1768   de la çiutat,
    1769   gran part del poble.
    1770   Al lloch pus noble,
    1771   Sent Salvador,
    1772   ab gran fervor
    1773   volgue preycar,
    1774   manifestar
    1775   lo dit atras,
    1776   tan orreu cas,
    1777   exorbitant
    1778   mas confermant
    1779   la nostra fe.
    1780   Devot he be
    1781   ffeu lo sermo.
    1782   Gran professo
    1783   molt singular
    1784   fffeu areglar:
    1785   primer les creus,
    1786   ab altes veus
    1787   los coronats
    1788   he ordonats
    1789   Pange cantant,
    1790   los llechs portant
    1791   llum en les mans,
    1792   los senys sonans
    1793   he les campanes
    1794   sens mans humanes
    1795   pels campanas.
    1796   He, com tornas,
    1797   ab gran honor,
    1798   en hun plat d’or
    1799   lo cos posat,
    1800   ffon deposat
    1801   sense tancar
    1802   sobre l’altar
    1803   de Sent Valero;
    1804   he tot lo clero
    1805   llegint, vellant
    1806   he contemplant
    1807   tota la nit,
    1808   lo Sant Sperit
    1809   hach revelat
    1810   al sant prelat
    1811   l’aucarestia
    1812   que la faria
    1813   De fet ordena
    1814   res no s’i vena
    1815   dema diumenge,
    1816   he no s’i menge
    1817   carn per algu:
    1818   tothom deju
    1819   vingua scoltar
    1820   lo sant orar.
    1821   Volgue·s vestir
    1822   a missa dir
    1823   del sagrament
    1824   solempnament;
    1825   ades cantant,
    1826   ades plorant,
    1827   per la Oferta
    1828   ell no conçerta
    1829   ni vi ni pa;
    1830   sols en la ma
    1831   lo sant cos pres;
    1832   dient lo ves,
    1833   com l’oferi
    1834   se converti,
    1835   cobrant la forma
    1836   seguons la norma
    1837   que ’n l’ostier
    1838   per lo ferrer
    1839   era scolpida,
    1840   arredonida
    1841   com fon primera
    1842   ostia vera,
    1843   la qual sumi.
    1844   Axi fini
    1845   la furiosa
    1846   he perillosa
    1847   d’avalot gesta:
    1848   solemne festa
    1849   miraculosa
    1850   he profitosa
    1851   als bons e fels,
    1852   als mals infels
    1853   he folls increduls,
    1854   heretges, hemuls,
    1855   contrariosa,
    1856   he verguonyosa
    1857   a dones tant.
    1858   Per temps avant
    1859   sabi la fi:
    1860   com çert feri
    1861   la dona·l llamp
    1862   anant al camp.
    1863   En Saraguossa
    1864   buidi la bossa,
    1865   tant aturant
    1866   strados çercant,
    1867   gran temps perdi.
    1868   Tiri cami,
    1869   ffuy a Terol.
    1870   De hun fillol,
    1871   secret honrat,
    1872   hi fuy amprat
    1873   a ser compare.
    1874   Ffon la comare
    1875   una noblessa,
    1876   gran confraressa
    1877   de Santa Monica;
    1878   una veronica
    1879   d’or niellada,
    1880   molt be smaltada,
    1881   li viu als pits;
    1882   gests e vestits
    1883   tots de beguina;
    1884   de la reyna
    1885   dona Viulant
    1886   – llavos regnant –
    1887   era nodrida,
    1888   ffrescha y polida.
    1889   Abdos anant
    1890   he passeijant,
    1891   cercant la sgleya,
    1892   per lo que y veya
    1893   mete·m en noves,
    1894   contres e proves,
    1895   be cortesana.
    1896   Mostrant se sana,
    1897   cateminant
    1898   he batejant
    1899   de peus se stech,
    1900   cert may se sech.
    1901   Aquella nit
    1902   lo fill parit
    1903   matex avia
    1904   – quant s’atrivia
    1905   per fer son fet! –,
    1906   del fillolet
    1907   propia mare,
    1908   tambe comare
    1909   fon, e padrina.
    1910   Ella madrina
    1911   ffon, e partera,
    1912   pare çert era
    1913   lo capella
    1914   qui·l bateja.
    1915   May viu tal acte!
    1916   Creyen llur tracte
    1917   ser ben cubert,
    1918   ffon descubert.
    1919   Puys, caminant
    1920   he rominant
    1921   que fer deuria,
    1922   he com viuria
    1923   sense destorp,
    1924   dins en Soguorp
    1925   yo·m recordi
    1926   he acordi
    1927   que la beata
    1928   – si m’era grata
    1929   he fos honesta,
    1930   humil, e presta
    1931   al que volgues –,
    1932   que la prengues
    1933   per conpanyona
    1934   he muller bona,
    1935   molt a mi cara:
    1936   «Sera·m avara,
    1937   no guastara,
    1938   ni rastrara
    1939   tan llongues faldes,
    1940   hi tendra baldes
    1941   a la finestra;
    1942   es dona destra,
    1943   pobra criada,
    1944   no gens dotada;
    1945   molt de be sap,
    1946   he del seu cap
    1947   ffer n’e ma guisa».
    1948   L’ome divisa,
    1949   en si prepon,
    1950   he Deu dispon
    1951   he provehix
    1952   a qui·l servix
    1953   al profit seu.
    1954   Ell sols preveu
    1955   lo venidor,
    1956   ffa lo millor,
    1957   per be no·s mostre,
    1958   a l’hutil nostre.
    1959   Sa Magestat,
    1960   per pietat,
    1961   me inspira
    1962   he consella
    1963   miras lo pas
    1964   ans que cuytas
    1965   saltar avant.
    1966   He fuy menbrant
    1967   de hun retoch
    1968   qual dix hun coch
    1969   a sa senyora,
    1970   gran traguadora:
    1971   «Qui massa·s cuyta,
    1972   crua, mal cuyta
    1973   o massa calda,
    1974   ab que se scalda,
    1975   pren la vianda».
    1976   Si la comanda
    1977   no fos divina,
    1978   la vil beguina
    1979   del primer alt,
    1980   de calt en calt,
    1981   cuyta, o crua,
    1982   vestida u nua,
    1983   aguera pres.
    1984   Ffon lo reves.
    1985   Quant arribi
    1986   del que trobi
    1987   dire sumari:
    1988   tot lo contrari
    1989   del que pensava.
    1990   Yo ja·m cuydava
    1991   ser adressat
    1992   he ben casat,
    1993   sols encartar
    1994   li l’exovar
    1995   me covenia;
    1996   cert ja ’m tenia
    1997   per esposat
    1998   he be smersat
    1999   de bon cabal.
    2000   Mas l’animal,
    2001   ffet a revessa,
    2002   veig que confessa
    2003   llarch e sovent;
    2004   yo tinch be sment
    2005   com se comporta;
    2006   veig que quant porta
    2007   es tot pintat;
    2008   humilitat
    2009   no n’i viu molta;
    2010   a part escolta
    2011   molts parlaments;
    2012   perdons, covents,
    2013   molts ne visita:
    2014   prengui sospita
    2015   de sa manera.
    2016   Resta darrera
    2017   ella ’n la sgleya,
    2018   ab molts se reya;
    2019   com lo preych feyen
    2020   hi totes seyen,
    2021   s’agenollava
    2022   o de peus stava;
    2023   si la tocaven
    2024   qui prop li staven,
    2025   de fet bonia;
    2026   may se movia,
    2027   si·s vol vingues
    2028   qui mes valgues
    2029   he fos quisvulla;
    2030   ab un’agulla
    2031   totes punchava
    2032   he barallava:
    2033   «Per qu’enpenyeu?
    2034   Que m’estrenyeu!
    2035   Com no callau?
    2036   Molt me torbau!
    2037   No destorbeu
    2038   qui servex Deu!»
    2039   A totes hores
    2040   ses belles Hores,
    2041   ystoriades
    2042   he ben pintades,
    2043   d’or tancados,
    2044   molts girados,
    2045   sovint obria:
    2046   çert no sabia
    2047   conexer lletres;
    2048   arreu los metres
    2049   ffingint legia,
    2050   los hulls vogia
    2051   deça y della.
    2052   Hun capella
    2053   la conbreguava,
    2054   Ostia dava
    2055   sens consagrar,
    2056   a may fallar,
    2057   cada semmana,
    2058   com a terçana
    2059   ffent paroxismes.
    2060   Ab çerts sufismes
    2061   ells s’entenien;
    2062   abdos venien
    2063   al conbreguar
    2064   davant l’altar
    2065   de la capella;
    2066   portava·s ella
    2067   sa tovallolla,
    2068   ell ab sa stola,
    2069   ydolatraven;
    2070   puys alt parlaven
    2071   perque s’hois:
    2072   «En parays
    2073   que desijam
    2074   prest nos vejam».
    2075   «Ay pare meu,
    2076   ffossem hi breu!»
    2077   «Ja, filla mia,
    2078   huy fos lo dia».
    2079   «Yo ja so presta.
    2080   Aquesta sesta
    2081   ja lla fruys!»
    2082   Lo parays
    2083   que nomenaven
    2084   he desijaven
    2085   era hun llit
    2086   pintat, fornit
    2087   ab ses cortines.
    2088   Altres beguines,
    2089   ses conpanyones
    2090   he tacanyones,
    2091   en aquell lloch
    2092   per fer son joch
    2093   s’i conçertaven
    2094   he repleguaven.
    2095   Hun menor frare
    2096   li deya mare
    2097   davant la gent,
    2098   he molt sovent
    2099   la visitava
    2100   he li mostrava,
    2101   per son deport,
    2102   de monacort,
    2103   he contenplar,
    2104   he de parlar
    2105   del divinal.
    2106   Del mundanal
    2107   he vid’activa
    2108   molt era squiva;
    2109   baxet parlava,
    2110   he començava:
    2111   «Ave Maria»
    2112   o «Lloat sia
    2113   Deu Jhesucrist».
    2114   Que desus vist
    2115   cot e mantell
    2116   de gros burell;
    2117   roba jusana
    2118   de fina grana;
    2119   prima, llistada,
    2120   vert, blau pintada,
    2121   duy’almexia.
    2122   Ella texia
    2123   de son ofiçi
    2124   algun seliçi:
    2125   tots los venia,
    2126   may se·n vestia
    2127   algu ’n la squena.
    2128   Dijous de Çena,
    2129   d’abit vestida
    2130   he prim çenyida,
    2131   la creu portava;
    2132   may se tocava
    2133   de diçiplina.
    2134   Al coll justina
    2135   duya, e mostres
    2136   de patenostres,
    2137   he agnus d’or
    2138   endret del cor.
    2139   Lo llit volia,
    2140   lla hon dormia,
    2141   fflux, moll, e bla
    2142   egual, e pla;
    2143   ab flos e rama
    2144   ab timiama,
    2145   lo perfumava.
    2146   Acostumava
    2147   taula bastida
    2148   he ben fassida,
    2149   no quaresmal,
    2150   mas de carnal;
    2151   may dejunava
    2152   ni pex menjava:
    2153   gran mal li feya,
    2154   o axi u deya.
    2155   Quant se levava,
    2156   aconsolava
    2157   lo seu ventrell
    2158   ab hun guobell
    2159   de malvesia.
    2160   D’ipocresia
    2161   he de parença,
    2162   agui crehença
    2163   tot son conport
    2164   ffos de coll tort,
    2165   rosegualtas.
    2166   Si no faltas
    2167   en pofembria,
    2168   queucom seria!
    2169   Mas avertint
    2170   he inquirint
    2171   de honestat,
    2172   gran malvestat
    2173   la beateta
    2174   sabi hac feta
    2175   prou suptilment:
    2176   ella vilment
    2177   se troba prenys
    2178   poch mes o menys
    2179   de huns tres meses;
    2180   ab çertes preses
    2181   de diablures,
    2182   dos criatures
    2183   se feu sortir
    2184   he abortir
    2185   secretament.
    2186   Yo·n fuy felment
    2187   certificat,
    2188   de son peccat.
    2189   Sense blasmar
    2190   ni difamar,
    2191   li fon prest dit
    2192   cercas partit.
    2193   Yo li presti,
    2194   he la vesti
    2195   tota de nou,
    2196   ultra son sou
    2197   mes de paguada.
    2198   Ffon se n’anada
    2199   casa lloguar
    2200   al Bovalar
    2201   dels Aguostins,
    2202   entre·ls beguins
    2203   he Sent Françesch,
    2204   al carrer fresch
    2205   hon fan rollons,
    2206   per los perdons
    2207   poder guanyar
    2208   sense banyar
    2209   los seus tapins.
    2210   Alguns vehins
    2211   lo y demanaren
    2212   he la·n reptaren:
    2213   per quina via
    2214   de casa mia
    2215   se n’er’axida.
    2216   «So·m desexida
    2217   d’ocasio;
    2218   de traçio
    2219   ell m’infestava,
    2220   e·m requestava
    2221   ab sa vellura:
    2222   rompes costura
    2223   ab vot sarsida,
    2224   he recusida
    2225   ab fermetat
    2226   de volentat».
    2227   Diu: «So·m guardada
    2228   he apartada
    2229   d’avinentea!»
    2230   Deya malea,
    2231   ffals inculpant
    2232   he increpant
    2233   qui mal no y mir;
    2234   he hoy dir
    2235   com altres dia
    2236   que no podia
    2237   Deu prou servir:
    2238   volgui n’exir.
    2239   Son beguinatge
    2240   he beatatge
    2241   en mal finaren
    2242   he se spletaren,
    2243   car quant fon vella
    2244   deya·s donzella,
    2245   tota devota;
    2246   ffon alcavota
    2247   d’una vehina,
    2248   bona fadrina;
    2249   ffon acusada,
    2250   sentençiada:
    2251   be l’açotaren
    2252   he bandejaren.

 

Terçera part. Com pres viuda

    2253   En aquell any,
    2254   mossen Conpany,
    2255   valent confrare
    2256   – ell e lo pare
    2257   d’en Remolins
    2258   eren vehins –,
    2259   antich prevere,
    2260   la de sent Pere
    2261   missa hoyda,
    2262   hun jorn me crida,
    2263   dix me:«Mossenyer,
    2264   yo us vull be strenyer,
    2265   mas perdonau.
    2266   No ignorau
    2267   que·l casament
    2268   es sagrament
    2269   per Deu manat
    2270   he ordenat
    2271   dins parays.
    2272   Per ço u avis,
    2273   per caritat.
    2274   Ja la mitat
    2275   teniu del temps,
    2276   a veles, rems,
    2277   vos ve vellea.
    2278   Dot ni riquea
    2279   no us deu torbar;
    2280   yo us vull trobar
    2281   muller barbuda.
    2282   Huna tenguda
    2283   en gran estima,
    2284   huy es la çima
    2285   entr’enviudades;
    2286   lo mon ausades
    2287   cercar porieu,
    2288   no trobarieu
    2289   mes fes per vos:
    2290   ha trenta y dos
    2291   anys, temps conplit;
    2292   d’altre marit
    2293   es ja husada,
    2294   dona trencada;
    2295   de mi·s confessa,
    2296   yo se s’andreça:
    2297   es guanyadora,
    2298   gran manadora,
    2299   sap ho ben dir;
    2300   no vol cosir
    2301   car prest exorba,
    2302   perque·l cap torba
    2303   ni debanar;
    2304   per no sullar
    2305   mans de saliva,
    2306   ffilosa squiva;
    2307   mas tix be vetes
    2308   de seda stretes
    2309   he te y gran pressa:
    2310   cert una peça
    2311   tix cascun mes;
    2312   poha dines;
    2313   may s’enverniça;
    2314   hou sovent missa,
    2315   es en la Seu,
    2316   sabeu hon seu?
    2317   davall la trona!
    2318   Es cosa bona,
    2319   voleu la veure?
    2320   No·n podeu beure
    2321   en carabaça!
    2322   Aquest’abraça
    2323   huy los majos:
    2324   dels regidos
    2325   sereu parent;
    2326   en regiment
    2327   de fet caureu;
    2328   per ell’aureu
    2329   tots los ofiçis
    2330   he benefiçis
    2331   molt prestament.
    2332   De çert no us ment,
    2333   jur vos per Deu
    2334   qui vist aveu
    2335   huy en mes mans,
    2336   com bons jermans
    2337   abdos viureu.
    2338   Anem, veureu,
    2339   creu me, veniu».
    2340   De fet la viu
    2341   prou rebedora
    2342   he passadora,
    2343   ffuy ne calent.
    2344   Semblant valent
    2345   he fer per mi,
    2346   tantost fermi
    2347   lo maridatje.
    2348   Aquest potatje,
    2349   lo capella
    2350   lo tornella:
    2351   ffon socarrat.
    2352   Ell enguanat,
    2353   me enguana.
    2354   Prest demana
    2355   alguns dels seus,
    2356   he yo dels meus;
    2357   mas l’esposar
    2358   ab reposar
    2359   may s’encontraren,
    2360   des que·ns arraren
    2361   sens beneyr:
    2362   lo malayr
    2363   qui·ns acosta
    2364   e·ns ajusta,
    2365   molt s’i husava.
    2366   Ell’abusava
    2367   de fets e dits
    2368   ffent me despits;
    2369   reboteguava,
    2370   deya, rallava:
    2371   «Parays haja,
    2372   en bon pos vaja
    2373   mon mort marit!
    2374   D’ell he parit
    2375   yo tres veguades,
    2376   en tres anyades
    2377   que fom abdos:
    2378   yo veig que vos
    2379   no·n curau guayre.
    2380   Ab gran repayre
    2381   yo y ell viviem;
    2382   tots nuus dormiem
    2383   ensemps les sestes;
    2384   dijous e festes,
    2385   volateria;
    2386   a l’alqueria
    2387   sovint sopavem,
    2388   mas no·ns popavem
    2389   com feu vos ara;
    2390   no·ns era cara
    2391   cosa volguda.
    2392   Millor venguda
    2393   he mes amada,
    2394   d’ell acçeptada
    2395   ffuy, per ma fe!
    2396   De vos no·m se:
    2397   gens no·l seguiu.
    2398   Ja fos ell viu,
    2399   costas me·l dit!»
    2400   Deya ’n lo llit:
    2401   «Seguons que veig,
    2402   cert mal e leig
    2403   vos me tractau,
    2404   car retractau
    2405   tot quant yo man:
    2406   si res deman,
    2407   may se·n fa res;
    2408   vostres dines
    2409   he quant teniu,
    2410   de mi u cobriu;
    2411   res no·m fiau
    2412   ni confiau
    2413   sabes guardar;
    2414   veig vos tardar
    2415   que res no·m feu;
    2416   del que sabeu
    2417   may me·n parlau,
    2418   ni·m revelau
    2419   vostres secrets».
    2420   Cent mil retrets
    2421   semblants me deya.
    2422   Pijor me feya
    2423   en obres, gests;
    2424   en tots sos fets
    2425   era malvada:
    2426   mula folguada,
    2427   muyna, parda,
    2428   treta d’albarda,
    2429   mula de moro,
    2430   brava com toro,
    2431   ffalsa traydora,
    2432   repetnadora,
    2433   desafrenada,
    2434   desaveada
    2435   de fre, cabestre,
    2436   molt fort en destre,
    2437   pijor en sella,
    2438   que us dire d’ella?
    2439   Quanta malea,
    2440   tota l’asprea
    2441   qu’al mon se llig,
    2442   mes n’i afig!
    2443   Tota maldat,
    2444   poca bondat,
    2445   al mal promtea,
    2446   al be perea,
    2447   de molt parlar
    2448   he poch obrar,
    2449   molt envejosa,
    2450   superbiosa.
    2451   Lo capella
    2452   quant me·n parla
    2453   be dix «barbuda«;
    2454   «lluny la saluda»,
    2455   diu la referta.
    2456   Fficta, cuberta,
    2457   ffort coratjuda,
    2458   nunca batuda
    2459   ne ultratjada,
    2460   senyorejada
    2461   nunca per hom.
    2462   May per mon nom
    2463   me nomenava:
    2464   axi·m menava
    2465   com si fos guoç
    2466   o portas boç.
    2467   Vell avançat,
    2468   yo ja cansat
    2469   de tempestats
    2470   he malvestats,
    2471   perque·m fartava
    2472   me n’apartava,
    2473   de sentir crits,
    2474   remos, brogits,
    2475   he bregues braves
    2476   ab les esclaves
    2477   que foren meues.
    2478   Les que y dux seues
    2479   molt favoria,
    2480   he avorria
    2481   tots mos parens
    2482   he benvolens
    2483   amichs antichs,
    2484   criats de chichs:
    2485   mal los volia.
    2486   May se dolia
    2487   ne duya dol
    2488   si qualsevol
    2489   dels meus moria,
    2490   he si guaria,
    2491   no·ls visitava;
    2492   a tots vedava
    2493   no s’acostassen
    2494   ni may entrassen
    2495   en ma posada.
    2496   Mal reposada,
    2497   maliçiosa,
    2498   de mi gelosa
    2499   estretament,
    2500   paçientment
    2501   may o prenia
    2502   si tart venia;
    2503   he quant hi era,
    2504   totstemps guerrera
    2505   dava·m turment.
    2506   Rahonament
    2507   may escoltava.
    2508   Si hom contava
    2509   quants anys avia
    2510   – lo cap tenia
    2511   ja bruxellat,
    2512   lo front ruat,
    2513   he no paria –,
    2514   no li playa
    2515   dels anys parlassen
    2516   ni·ls hi contassen,
    2517   may conçebe.
    2518   E yo se be
    2519   en que u perdia:
    2520   ell’anys havia
    2521   quan m’enguani
    2522   he la prengui,
    2523   quaranta y mes.
    2524   La que tal es
    2525   ja poch conçep:
    2526   com qui vell çep
    2527   enpeltar vol,
    2528   tart n’a mallol.
    2529   Mas puys purguava,
    2530   d’ella sperava
    2531   que fill n’auria.
    2532   No romania
    2533   per ser molt grassa,
    2534   ni magra massa,
    2535   ni malaltia
    2536   no la retia
    2537   parir inabil;
    2538   mas era llabil,
    2539   puntacorrible,
    2540   ab mi terrible
    2541   he desamable,
    2542   inacordable
    2543   per al conçebre.
    2544   Per lo pesebre
    2545   temptant entrar,
    2546   may inpetrar
    2547   pogui son grat
    2548   he sens desgrat
    2549   ffos l’acostar.
    2550   He l’empeltar
    2551   no ha ops força:
    2552   l’escut de scorça,
    2553   exerç agula,
    2554   cove se culla
    2555   quant es de tempre,
    2556   ab delit sempre,
    2557   obrant sens cuyta:
    2558   lo que·s fa ’b lluyta
    2559   may ha saho.
    2560   Per tal raho
    2561   no s’enprenyava:
    2562   ella renyava
    2563   inçessantment,
    2564   hi constantment
    2565   y treballava;
    2566   pero fallava
    2567   no component
    2568   he disponent
    2569   a si matexa.
    2570   Ella no dexa
    2571   cercar metgesses,
    2572   velles urquesses,
    2573   emprenyadores,
    2574   les banyadores,
    2575   mores madrines,
    2576   les adivines
    2577   he potecaris,
    2578   los erbolaris
    2579   e triagues,
    2580   hon que pogues
    2581   remey trobar.
    2582   Volgu’ensajar
    2583   huna tacanya
    2584   metgessa stranya:
    2585   ffon de Biguorra
    2586   qui, vella y porra,
    2587   tot Araguo,
    2588   de Rossello
    2589   ffins a Valencia,
    2590   ab sa çiençia
    2591   guorrat avia.
    2592   Quant li venia
    2593   qualque raxossa
    2594   he desigosa
    2595   de fills conçebre,
    2596   clavells, gingebre
    2597   los feya pendre,
    2598   dant los antendre
    2599   per la fredor
    2600   que la llavor
    2601   poquet impur
    2602   del marit llur
    2603   res no y valia.
    2604   Ella tenia
    2605   en sos retrets
    2606   jovens ben trets,
    2607   bons conpanyons,
    2608   qui los renyons
    2609   tenien calts:
    2610   ans de tres salts
    2611   li prometia
    2612   que prenys seria.
    2613   Molt y guanyava.
    2614   Com praticava
    2615   de medeçina
    2616   dita madrina
    2617   per mala via,
    2618   la muller mia
    2619   be u conegue;
    2620   mas no volgue
    2621   semblant metgia.
    2622   Sols aquell dia
    2623   ffon hun poch bona:
    2624   a poca stona
    2625   m’o conta tot.
    2626   Del primer bot
    2627   dret me n’ani
    2628   he referi
    2629   l’acte tan vil
    2630   al bon Boyl,
    2631   guovernador.
    2632   Son assessor,
    2633   miçer Rabaça,
    2634   dix: «Tal baguassa
    2635   mon consell es
    2636   sens fer proçes
    2637   – si·s contra fur
    2638   gens no me·n cur –
    2639   per evitar
    2640   scandelizar
    2641   tan trist marit,
    2642   a miga nit
    2643   dins sa posada
    2644   ser ofegada
    2645   secretament».
    2646   Discretament
    2647   he be fon fet.
    2648   Quant bort secret
    2649   resta ledesme!
    2650   A mon bon esme,
    2651   cert dos milles
    2652   de sous despes
    2653   metges paguant,
    2654   cerquant, mudant,
    2655   ffins als estrolechs:
    2656   ab falsos prolechs,
    2657   jutgant falsia
    2658   per geumençia
    2659   he ses figures,
    2660   ffan oradures;
    2661   mes la qui·ls creu.
    2662   A tots arreu
    2663   recorregue,
    2664   tots los cregue:
    2665   huns calda deyen,
    2666   altres la feyen
    2667   ffreda y humida
    2668   o adormida;
    2669   tots variaven
    2670   hi l’anguanaven,
    2671   d’ells ser liguada,
    2672   enfitillada,
    2673   li feyen creure;
    2674   fferen li beure
    2675   mil beuratjades
    2676   prou mal forjades.
    2677   En banys, huntures
    2678   he faxadures,
    2679   perfums e cales,
    2680   ulçeres males
    2681   li concriaren,
    2682   he li causaren
    2683   salt de ventrell,
    2684   en lo çervell
    2685   malencolia,
    2686   he mirarchia;
    2687   molt la guastaren
    2688   he la cremaren:
    2689   tota secada,
    2690   prop heticada,
    2691   per lo parir
    2692   cuyda perir.
    2693   L’anima ’b lo cos
    2694   – cert yo dir te guos –,
    2695   ho abjurada
    2696   ho crech dampnada,
    2697   que fora morta
    2698   sino que ’n l’orta,
    2699   a l’alqueria
    2700   que yo y tenia,
    2701   la fiu portar.
    2702   Fiu la y restar
    2703   per mes d’un any:
    2704   avia y bany
    2705   he molts deports;
    2706   ab bons conforts
    2707   he valent metge,
    2708   son mal de fetge
    2709   he batiments,
    2710   esmortiments
    2711   he la flaquea,
    2712   sino bravea,
    2713   tot l’als cura.
    2714   Poch apura
    2715   sa conçiençia:
    2716   per aparençia
    2717   se confessava,
    2718   he no sessava
    2719   que no bornas
    2720   he prest tornas
    2721   al natural,
    2722   qu’es inmortal,
    2723   car la sperança
    2724   d’aver criança
    2725   hun’ora ’l dia
    2726   li recudia.
    2727   Ffeu prometençes
    2728   ffer abstinençes,
    2729   llexar arreus;
    2730   nomines, breus,
    2731   tot ho crema;
    2732   en l’endema
    2733   talla·s la coha.
    2734   Volta la proha
    2735   als santuaris:
    2736   dona·ls suaris,
    2737   bells vestiments,
    2738   molts ornaments,
    2739   calzes, tovalles,
    2740   grans presentalles,
    2741   terraçes, lliris,
    2742   ymatges, çiris
    2743   d’argent e cera.
    2744   Perque sa spera
    2745   no fos frustrada,
    2746   era temprada
    2747   cercar les vetles,
    2748   ermites, çetles,
    2749   cada disapte.
    2750   Mas lo recapte
    2751   qu’ella çercava
    2752   may lo trobava:
    2753   Deu no u volia
    2754   car no·l colia
    2755   de tot son cor:
    2756   de l’oy, rancor,
    2757   no·s desexia;
    2758   no merexia
    2759   may obtengues
    2760   que retengues,
    2761   ni que fill entre
    2762   dins lo seu ventre.
    2763   May n’i rebe
    2764   ni conçebe.
    2765   Totstemps entesa
    2766   en tal empresa,
    2767   gira·l penell
    2768   a mal novell,
    2769   ffent malifiçi
    2770   he lladroniçi,
    2771   he de fals crim
    2772   machinat prim,
    2773   malvat, diforme,
    2774   molt lleig, enorme:
    2775   ffingi·s prenyada,
    2776   he mig’anyada
    2777   ella ginya
    2778   he tracmanya
    2779   ab tots sos senys
    2780   mostrar se prenys.
    2781   Dix: «Sent me llassa!
    2782   Hun mes me passa,
    2783   ja ma camisa
    2784   de bona guisa
    2785   he prou purgui:
    2786   deu draps n’agui.
    2787   Com so dolenta!
    2788   Trop me calenta,
    2789   si no vomite,
    2790   tantost m’enfite».
    2791   Mostr’apetits,
    2792   ja vol confits,
    2793   demana·l moll,
    2794   la carn del coll
    2795   he los coprons;
    2796   menjar carbons,
    2797   ffingis mastegua,
    2798   algeps rosegua
    2799   he beu llexiu,
    2800   he sobre viu
    2801   dix que·s çenyia.
    2802   Axi ’npenyia
    2803   lo temps avant,
    2804   a part davant
    2805   les mans pleguades
    2806   tenint alçades,
    2807   gros infingint
    2808   he afigint
    2809   als pits cotons;
    2810   los muguorons
    2811   duy’alquenats,
    2812   morats, tenats,
    2813   mostrant senyal.
    2814   A la final,
    2815   ffidelitat
    2816   he veritat
    2817   posant a part,
    2818   suposa part,
    2819   ab sos mals tractes
    2820   he pigos pactes,
    2821   ab la madrina
    2822   he la padrina,
    2823   cert no pofembres.
    2824   Les males fembres,
    2825   elles ordiren,
    2826   ffals part cobriren:
    2827   en çerta hora
    2828   que fuy defora
    2829   prest fon partera;
    2830   la fals’artera
    2831   mes se en lo llit,
    2832   molt embellit,
    2833   de huyt palms alt.
    2834   Ffeu ne bell salt
    2835   la que·s dey’ama:
    2836   trenca·s la cama,
    2837   lo cap e braç
    2838   ab lo cabaç
    2839   de les cotetes
    2840   he vanovetes
    2841   del fill tan car.
    2842   Fferen tancar
    2843   ffinestres, portes,
    2844   ab tancaportes,
    2845   de raç cortines.
    2846   Perdius, gualines,
    2847   infinits ous,
    2848   noscades nous
    2849   he totes salses,
    2850   les dones falses
    2851   prou n’i spletaren.
    2852   He conçertaren
    2853   que fos la dida
    2854   qui hac parida
    2855   la criatura.
    2856   Per oradura
    2857   pus fort erraren,
    2858   car hiteraren,
    2859   Deu no tement,
    2860   lo sagrament
    2861   del sant babtisme.
    2862   Mas Deu altisme
    2863   – qui bens e mals
    2864   he cominals
    2865   tots investigua
    2866   he los castigua,
    2867   lo pus cubert
    2868   ffa pus hubert,
    2869   res no li·s çela,
    2870   tot ho revela –,
    2871   les males mares
    2872   – ab grans conpares
    2873   rebatejaren
    2874   he gualejaren,
    2875   fferen gran festa –,
    2876   Deu los tench presta
    2877   dolor e plor:
    2878   la sua flor
    2879   entr’elles geya,
    2880   la huna·s reya,
    2881   l’altra cantava,
    2882   lo chic mamava,
    2883   tots s’adormiren.
    2884   Dormint se giren,
    2885   qualsevol d’elles
    2886   braç o mamelles
    2887   sus li posaren:
    2888   mort lo·s trobaren,
    2889   ben acostat
    2890   jus llur costat.
    2891   La mort los cou,
    2892   la bregua·s mou
    2893   he fort baralla,
    2894   grans crits sens falla
    2895   fferen abduy.
    2896   Yo sempre y fuy
    2897   he ben cuytant,
    2898   pero cuydant
    2899   que fos fill meu.
    2900   Giri·m a Deu
    2901   ab continençia
    2902   de paçiençia,
    2903   he be u prengui,
    2904   mas reprengui
    2905   ffort les fembraçes
    2906   dormidoraçes
    2907   de necligença
    2908   he gran ofensa,
    2909   per l’omiçidi
    2910   o filliçidi
    2911   a Deu han fet.
    2912   Per llur fort plet
    2913   tots los vehins,
    2914   vells e fadrins,
    2915   se despertaren,
    2916   tots hi passaren:
    2917   tot llur ruhido,
    2918   crits, apellido,
    2919   los fon poblich.
    2920   Yo lo melich
    2921   viu arrancat,
    2922   caygut, secat
    2923   ja de molts dies.
    2924   Per moltes vies
    2925   ffon divulguada
    2926   he poblicada
    2927   llur traçio
    2928   he ficçio.
    2929   Enverguonyida
    2930   he perseguida,
    2931   Benaguazir
    2932   hac a fogir.
    2933   L’inquiridor
    2934   guovernador,
    2935   he lo llur fisch,
    2936   passa gran risch
    2937   no l’atenguessen
    2938   he la prenguessen.
    2939   Jamai menja,
    2940   ans se penja,
    2941   desesperada.
    2942   Puys despenjada,
    2943   jorn de cap d’any
    2944   ffon, en mal guany,
    2945   ffora sagrat
    2946   tost soterrat
    2947   aquell seu cos.
    2948   Aga y mal pos!
    2949   Per tant abus
    2950   resti confus,
    2951   ab prou verguonya:
    2952   per la llur ronya
    2953   he enbaraç,
    2954   pel fort agraç
    2955   qu’elles menjaren,
    2956   a mi restaren
    2957   les dents muçades
    2958   he descalçades
    2959   injustament.

 

Quarta part. De monges

    2960   Honestament
    2961   prengui conort
    2962   he reconfort
    2963   com mils pogui,
    2964   he dispongui
    2965   – mos mals refent
    2966   he contrafent
    2967   mon dol plaer –
    2968   trias muller.
    2969   Ffon m’acusada
    2970   una, criada
    2971   de monestir.
    2972   Volgui sentir
    2973   de qui partia;
    2974   huna sa tia
    2975   me·n feu parlar,
    2976   ffeu me contar
    2977   qu’era chiqueta
    2978   quant fon mongeta
    2979   ella vistida;
    2980   segui llur vida
    2981   com a noviçia,
    2982   ab amiçiçia
    2983   dintre vivint
    2984   anys prop de vint.
    2985   He la badessa
    2986   que·s fes professa
    2987   la requestava,
    2988   he no guosava
    2989   dir son proposit
    2990   ni fer oposit
    2991   al seu combat.
    2992   Del llur debat
    2993   ffuy ençertit:
    2994   sembla·m partit
    2995   prou acçeptable,
    2996   ben agradable
    2997   per molts respectes.
    2998   De totes sectes
    2999   era sullat,
    3000   emburullat,
    3001   fallia·m esta!
    3002   Jorn de la festa
    3003   de Sent Antoni
    3004   ffiu matrimoni,
    3005   volgui la rebre.
    3006   Costa·m pel pebre,
    3007   erri mos comtes:
    3008   hagui·n mes ontes
    3009   que dels primes.
    3010   Deu ho permes,
    3011   a mon juhi,
    3012   pel prejuhi,
    3013   hun tant desorde
    3014   ffet contra l’orde;
    3015   volgue·m ponir.
    3016   Ja no us vull dir
    3017   tot per menut,
    3018   com fuy venut
    3019   he rebugat,
    3020   quant enugat
    3021   he deçebut;
    3022   vull per rebut
    3023   ara u agau.
    3024   Be·m plau ogau
    3025   de tot les flos.
    3026   Lo que ’n lo clos
    3027   apres havia,
    3028   als no sabia:
    3029   so perfumar,
    3030   he despensar
    3031   confits de monges,
    3032   poncis, taronges,
    3033   pomes, limons,
    3034   codonys, torrons
    3035   he llepolies,
    3036   les praderies,
    3037   aygues, ramets,
    3038   perfums, pevets,
    3039   cordons, frasquetes,
    3040   trenes, bossetes,
    3041   fflochs, agulles.
    3042   Del que mulles
    3043   deuen aver,
    3044   sentir, saber
    3045   – bondats, virtuts,
    3046   soliçituts,
    3047   estalviar
    3048   he mesurar,
    3049   guardar, fornir,
    3050   tallar, cosir,
    3051   de mans abtea,
    3052   en tot soltea,
    3053   honrar, cobrir,
    3054   amar, servir,
    3055   en tot complaure,
    3056   may desconplaure,
    3057   prest hobeyr,
    3058   secret tenir –,
    3059   gens no·n tenia:
    3060   sols entenia
    3061   metre·s entorn,
    3062   passar lo jorn
    3063   sense fer be;
    3064   may pus sabe
    3065   del reçitat.
    3066   Diversitat
    3067   hac qualque pocha
    3068   – a poques tocha! –,
    3069   no malparlava,
    3070   ans aretglava
    3071   sa barbellera;
    3072   no dismendera
    3073   ni tampoch folla;
    3074   mas era molla
    3075   – tal la·m passava
    3076   he comportava –;
    3077   puys d’enbreguar,
    3078   reboteguar
    3079   se divertia.
    3080   Yo la seguia,
    3081   deya li dama
    3082   per cobrar fama
    3083   de bon caser
    3084   he solaçer;
    3085   sap Deu si·m cou,
    3086   he quant me nou
    3087   tanta fluxea
    3088   he tal mollea!
    3089   Tot ho guanya
    3090   quant s’enprenya
    3091   he pari fill
    3092   hun gra de mill
    3093   no dessenblant,
    3094   ans tot semblant
    3095   ha mi ’n la cara:
    3096   molt me fon cara
    3097   puys fon partera.
    3098   Viu la lletera,
    3099   digui preguant:
    3100   «D’aquest infant
    3101   que·ns ha Deu dat,
    3102   per ta bondat
    3103   sies tu dida,
    3104   puys est fornida
    3105   de llet tan bona».
    3106   Volta·s redona:
    3107   com lo peix feu
    3108   qui lo fill seu
    3109   en l’aygua llança,
    3110   may s’i atança
    3111   ne pus se·n cura;
    3112   sa criatura
    3113   no la torcha
    3114   com fa lo cha,
    3115   ni·l mira ’b hurça
    3116   com fa la sturça,
    3117   ni l’alenda
    3118   com lleo fa.
    3119   Lo car fill meu
    3120   cert menys lo veu
    3121   que si fos orba,
    3122   cuquella, corba
    3123   que fills renegua.
    3124   «No pensseu begua
    3125   – dix ab grans crits –
    3126   llet dels meus pits!
    3127   Yo novençana,
    3128   no pellicana,
    3129   plaer vull pendre:
    3130   no·m plau despendre,
    3131   los pits nafrar,
    3132   per al fill dar
    3133   la sanch del cos;
    3134   mes ham repos;
    3135   no so serrana,
    3136   ni ortolana,
    3137   ni de treball.
    3138   Huy ab bon rall
    3139   sou exit abte!
    3140   Agau recapte
    3141   de llet estranya.
    3142   Hun’alamanya
    3143   yo se tendrera,
    3144   gran filanera
    3145   com les de Çilla;
    3146   a parit filla,
    3147   es dona pobra,
    3148   no te que·s cobra;
    3149   perque avançe
    3150   ffare la llançe
    3151   a l’espital.
    3152   Aquest’aytal,
    3153   per vos lloguada
    3154   he ben paguada,
    3155   lo us criara.
    3156   Com mamara,
    3157   vos ho veureu.
    3158   Si vos volreu
    3159   yo l’alletas,
    3160   he que·m guastas
    3161   aquest meu cos,
    3162   he senta plos
    3163   tota la nit,
    3164   he chague·l llit,
    3165   pix als costats,
    3166   si tal pensats
    3167   e u acordau,
    3168   a mi no·m plau!
    3169   Puys sou potent,
    3170   siau content
    3171   que yo us parixcha.
    3172   Mas que us servixcha,
    3173   los fills allete
    3174   he que m’esplete,
    3175   no u fara Deu!
    3176   No us ho cuydeu
    3177   car may sera,
    3178   nunca·s fara,
    3179   clar vos ho dich.
    3180   Si sou menich,
    3181   avar, dolent
    3182   – deya u la gent –,
    3183   ara·n so çerta.
    3184   Ffeu, si·s desperta,
    3185   pugua mamar;
    3186   no·l vull amar
    3187   tant qu’a mi nogua;
    3188   cuydau me mogua
    3189   que l’he ’ngendrat?»
    3190   Ffo·m regirat
    3191   l’enteniment
    3192   pel moviment
    3193   extrordinari,
    3194   en poch temps vari;
    3195   torni groch, roig,
    3196   muda·s lo guoig
    3197   tot en enuig,
    3198   lo seny me fuig,
    3199   sobreve m’yra,
    3200   amor me tira,
    3201   la yra·m cobra,
    3202   voler me sobra,
    3203   disputa·l seny,
    3204   natura l’streny,
    3205   raho m’afronta.
    3206   Fflixi tal honta,
    3207   puys conexia
    3208   be com exia
    3209   lo seu guosar
    3210   he tant rallar
    3211   he parleria,
    3212   de groseria
    3213   de sentiment;
    3214   atreviment
    3215   pel parteratge,
    3216   de nou llenguatge
    3217   ffeya parlar.
    3218   Volgui callar
    3219   he no respondre,
    3220   pero dispondre
    3221   la criatura
    3222   agues pastura
    3223   al nessessari,
    3224   paguant salari
    3225   a qui la crihe:
    3226   ella que trihe,
    3227   ffaça çercar,
    3228   mercat o car,
    3229   al carrech seu.
    3230   En temps fort breu
    3231   ffon regirada
    3232   he capgirada:
    3233   ffeu se senyora
    3234   – per la penyora
    3235   que ’n mi avia,
    3236   tant s’atrivia! –
    3237   Puys fon parida,
    3238   lleva·s la brida,
    3239   la regna·s cala,
    3240   torna·s ququala
    3241   e cadernera;
    3242   gualina era
    3243   que tostemps calla,
    3244   mas en la palla
    3245   com ha post l’ou,
    3246   tothom la hou;
    3247   ella·l festega,
    3248   tant lo menega
    3249   trencat lo·s beu.
    3250   Cert, tal fi feu
    3251   mon fill per ella:
    3252   primer ovella,
    3253   enapres guata
    3254   que sos fills mata,
    3255   tant los remuda;
    3256   ans era muda,
    3257   apres sabida.
    3258   Sovint revida
    3259   mudar de dides:
    3260   quantes parides
    3261   de poch trobaren
    3262   s’i remudaren.
    3263   Una dorm massa,
    3264   l’altra, llet grassa,
    3265   blava, çerosa,
    3266   he l’altr’ayguosa,
    3267   altra cabruna.
    3268   Alta li n’una
    3269   qu’er’aveada
    3270   sols d’ansalada,
    3271   alls e formatge,
    3272   molt tart potatge,
    3273   carn algun dia;
    3274   sana vivia,
    3275   criava sans
    3276   sos fills d’abans.
    3277   Ab almorzas
    3278   he berenas,
    3279   turmes, resoles
    3280   he lleteroles,
    3281   fformatges freschs,
    3282   moschats e grechs
    3283   he forts fins vins
    3284   que tots matins
    3285   ffeya tastar,
    3286   li feu guastar
    3287   la bona llet.
    3288   Lo pobrellet
    3289   pres lo l’espasme,
    3290   barretes, asme,
    3291   alfereçia,
    3292   epilençia
    3293   he molt alforro;
    3294   torçe lo morro,
    3295   ague bocatge
    3296   he foch salvatge,
    3297   nunca dormi.
    3298   De preguami
    3299   li feu mamella.
    3300   Ella y apella
    3301   moltes madrines:
    3302   mil medeçines,
    3303   meneschalies
    3304   he burleries;
    3305   unten he faxen,
    3306   sovint desfaxen,
    3307   refreden, guasten;
    3308   suor li tasten:
    3309   ara salada,
    3310   ades gelada;
    3311   troben que bull;
    3312   ffan li per ull.
    3313   Res no profita.
    3314   Prenen sospita
    3315   si u han fet bruxes:
    3316   en pits e cuxes
    3317   blavos trobaven.
    3318   No·s recordaven
    3319   d’aver mudades
    3320   he remudades
    3321   quaranta dides,
    3322   llets infinides
    3323   tant diferents.
    3324   Pels mudaments
    3325   he consells varis,
    3326   tant voluntaris,
    3327   ella·l mata
    3328   e l’aplata
    3329   dejus la terra.
    3330   Ella s’aferra
    3331   ab tots los sants,
    3332   plegua les mans,
    3333   torna·s a Deu;
    3334   com ella·s veu
    3335   del fill partida,
    3336   he avorrida
    3337   de mi tan fort,
    3338   a son gran tort
    3339   ella·s coneix
    3340   que be u mereix;
    3341   per culpa sua,
    3342   ella tant sua
    3343   suor de mort,
    3344   no pren conort.
    3345   Diu: «Mon fillet,
    3346   si de ma llet
    3347   yo natural
    3348   he maternal
    3349   l’agues nodrit,
    3350   certes, podrit
    3351   ell ja no fora».
    3352   Ffort s’entrenyora
    3353   de si matexa.
    3354   Del fill se dexa,
    3355   ves mi se gira,
    3356   callant sospira,
    3357   res dir no·m guosa,
    3358   tot li fa nosa,
    3359   pren la gran bascha,
    3360   grata·s e rascha
    3361   hon no li pru,
    3362   tot li ve en cru.
    3363   Apres plorava,
    3364   alt endexava:
    3365   «Ves les cremades,
    3366   velles dampnades,
    3367   monges çerreres,
    3368   mal conselleres,
    3369   tant mal desvien
    3370   les qui s’i fien!
    3371   Ell fora viu!
    3372   Mala les viu!
    3373   Ja conegudes
    3374   yo ni cregudes
    3375   may les agues!
    3376   Axi plagues
    3377   a Jhesucrist!»
    3378   Yo, pare trist,
    3379   desconsolat
    3380   he tribulat,
    3381   hoynt son plant
    3382   he contenplant
    3383   sa passio,
    3384   compassio
    3385   agui gran d’ella.
    3386   De qui·s querella
    3387   volgui sentir,
    3388   he, sens mentir,
    3389   de mot a mot
    3390   m’o conta tot,
    3391   llarch rahonant
    3392   he blesonant
    3393   la sua scola.
    3394   «Com bestiola
    3395   – dix – enfrenada,
    3396   han enguanada
    3397   a mi, na trista,
    3398   qui he ben vista
    3399   experiençia
    3400   de llur prudençia,
    3401   dret e enves
    3402   per a quant es.
    3403   Puys m’an trayda,
    3404   llur negra vida,
    3405   quant hi sabre,
    3406   dirivare
    3407   sens dir falsia.
    3408   Clar es de dia
    3409   quan se desperten,
    3410   l’espill conçerten
    3411   per oratori;
    3412   l’Invitatori
    3413   que saben dir
    3414   es malehir
    3415   primerament
    3416   en lo covent
    3417   qui les mete,
    3418   qui les rebe
    3419   he qui bo y fo;
    3420   per la lliço
    3421   del Martilogi,
    3422   qui conta·l vogi
    3423   que fa la luna,
    3424   canta la una
    3425   cant pus plazent,
    3426   diu altament:
    3427   «Puys som restades
    3428   encarçerades,
    3429   per força meses,
    3430   nostres empreses
    3431   devem seguir.
    3432   No·ns cal tenir
    3433   vots fets per força,
    3434   cascuna torça
    3435   a l’orde·l nas!»
    3436   Semblants cantas
    3437   totes los ohen,
    3438   ab Amen clohen
    3439   llur bon acort,
    3440   van se n’a l’ort,
    3441   dexen lo cor.
    3442   Al refetor
    3443   a tart s’i meten;
    3444   en cambra spleten
    3445   la llur sabor;
    3446   del dormidor
    3447   escuses prenen:
    3448   ffingint mal tenen,
    3449   dormir hi fugen;
    3450   temprades pugen
    3451   al mirador;
    3452   del parlador
    3453   tart se·n partixen:
    3454   parlen, ordixen
    3455   sos casaments,
    3456   dons e presents,
    3457   tots ab husura,
    3458   he fan segura
    3459   mercaderia:
    3460   si d’alegria
    3461   donen torrons,
    3462   speren capons;
    3463   si granyons, fava,
    3464   demanen sclava;
    3465   per una flor
    3466   prenen march d’or,
    3467   he per entrada
    3468   volen mudada
    3469   tapiçeria;
    3470   he cascun dia
    3471   muden tudor
    3472   he comprador;
    3473   a quants hi venen,
    3474   a tants se venen.
    3475   Si no·s paguada
    3476   be la mesada,
    3477   dels escabells
    3478   he cofrens vells
    3479   muden senyal;
    3480   lo Diornal
    3481   he Breviari
    3482   stan se ’n l’armari
    3483   perque no·ls fumen.
    3484   Lo temps consumen
    3485   tot en fer lletres,
    3486   rebre n’e retre·s
    3487   a qui les vol;
    3488   perqu’entre·l sol,
    3489   en aver mestres
    3490   de ponts, finestres,
    3491   trapes, entrades
    3492   per les taulades,
    3493   passos, atalls,
    3494   amaguatalls,
    3495   caus e retrets,
    3496   sostres secrets
    3497   he caves baxes;
    3498   tancar en caxes,
    3499   portar en males,
    3500   ffermar escales,
    3501   tirar esportes,
    3502   rexes e portes
    3503   ffer llevadiçes,
    3504   he movidiçes
    3505   eximenehes;
    3506   vestir llurehes,
    3507   anar armades
    3508   he desfreçades
    3509   com hom, exir
    3510   de nit – texir
    3511   per la çiutat –
    3512   a pas cuytat
    3513   ffent cavalcades;
    3514   he les vesprades
    3515   d’aguost anar
    3516   cami de mar
    3517   a la banyada;
    3518   en la tornada,
    3519   minyonegant,
    3520   venir juguant
    3521   joch de mantades.
    3522   Al jorn tornades,
    3523   canten a prima
    3524   ab sa veu prima,
    3525   no gens mudades.
    3526   Si son prenyades
    3527   he ve a llum,
    3528   es llur costum
    3529   a tres o quatre
    3530   fer los debatre
    3531   ab daus rifant
    3532   o sorts gitant
    3533   pare qual es.
    3534   Mas les demes
    3535   may no parixen,
    3536   ans se·n desixen
    3537   polidament,
    3538   sabidament
    3539   la llet s’exuguen.
    3540   Be lo joch juguen
    3541   de passa passa:
    3542   de carabaça
    3543   ne fan sistella,
    3544   del çel paella
    3545   he de l’hom moça;
    3546   o dien «guoça
    3547   es qui·s menega!»
    3548   com l’om pasega,
    3549   si u sent algu.
    3550   Del vert fan bru
    3551   a la badessa:
    3552   par los revessa
    3553   he vella mala,
    3554   si no·ls es tala
    3555   qual la volrien;
    3556   sempre li dien
    3557   vella merdosa,
    3558   si n’es çelosa
    3559   o gens les guarda;
    3560   molt mes si·s tarda
    3561   dar los llicençies
    3562   de fer absençies
    3563   del dormidor;
    3564   ab gran furor,
    3565   enrabiades,
    3566   aguabellades,
    3567   ffort la encorren,
    3568   totes la corren,
    3569   fferm acanyiçen,
    3570   axi la fiçen
    3571   com bou en plaça;
    3572   donen li caça
    3573   com cans a llebre,
    3574   o li fan rebre
    3575   en brou o vi
    3576   qualque veri,
    3577   o la infamen
    3578   he d’ella·s clamen
    3579   al llur major
    3580   visitador
    3581   de necligençia
    3582   o d’inpotençia
    3583   a ben regir;
    3584   ffan la morir
    3585   ab ses follies
    3586   ans de sos dies,
    3587   per sobres d’ira;
    3588   de sa cadira
    3589   pur la derroquen.
    3590   Quant les convoquen
    3591   per elegir
    3592   al monestir
    3593   nova pastora,
    3594   no·ls plau priora
    3595   dona sabent,
    3596   ni Deu tement,
    3597   ni que vots serve,
    3598   ni que conserve
    3599   en pau, amor,
    3600   honor, favor
    3601   lo monestir;
    3602   plau los tenir
    3603   be babarota,
    3604   qualque babota,
    3605   ni s’ou, ni·s veu;
    3606   ha la llur veu,
    3607   concordantment
    3608   he sçientment
    3609   tal elegixen
    3610   he reverixen
    3611   davant la gent;
    3612   dins lo covent
    3613   li fan les figues,
    3614   serven ses lligues,
    3615   ffan lo que solen,
    3616   mes que no volen,
    3617   ab tal badessa.
    3618   Be viu en pressa
    3619   – nunca li fall
    3620   afany, treball,
    3621   pena, dolors –
    3622   lo puagros,
    3623   fflach corredor,
    3624   vell fet pastor
    3625   de tals cabrons,
    3626   bous e moltons,
    3627   no gens ovelles,
    3628   car les mes velles
    3629   se fan parats
    3630   ben enseuats,
    3631   per fer varar
    3632   dins la llur mar
    3633   a ses criades;
    3634   les avançades,
    3635   no ja noviçies,
    3636   son les pus niçies,
    3637   mes saltadores.
    3638   Ha y de senyores
    3639   en la llur cloca
    3640   qui saben poca
    3641   oraçio;
    3642   de ficçio,
    3643   ypocresia,
    3644   parenseria,
    3645   ne saben prou;
    3646   a qui les hou
    3647   paren sibilles,
    3648   he son çentilles
    3649   a fer gran foch;
    3650   ffiren de broch,
    3651   ben lluçiades
    3652   he simulades
    3653   santes profetes;
    3654   paren travetes
    3655   he fan çentbells
    3656   a guovençells
    3657   he homens sants:
    3658   cahen n’i tants,
    3659   mes c’om no creu.
    3660   Ffill es de Deu,
    3661   mes es que Papa
    3662   lo qui n’eschapa;
    3663   angeliqual
    3664   es l’om carnal,
    3665   de carn exint,
    3666   en carn vivint,
    3667   he no tonbat
    3668   cohinquinat
    3669   en tal ruyna.
    3670   Huna merlina,
    3671   hun jorn parlant
    3672   ab un gualant
    3673   jove pobil,
    3674   prest sedui·l:
    3675   llur amistat
    3676   no ser peccat,
    3677   hoc amor pura
    3678   qui tostemps dura,
    3679   no perillosa,
    3680   ans esser cosa
    3681   molt meritoria.
    3682   Tengues a gloria
    3683   que·l deçebe:
    3684   ell hi vengue
    3685   aquella nit;
    3686   ab gran convit
    3687   ella·l rebe;
    3688   dix: «Dexare
    3689   lo maridet,
    3690   negre velet,
    3691   ans de res fer.
    3692   Ffeu m’est plaer,
    3693   no us enugeu,
    3694   de fet m’aureu,
    3695   tost sera fet».
    3696   Lo jovenet
    3697   dix tot alegre:
    3698   «Per que vel negre
    3699   de jorn portau,
    3700   ara·l dexau?»
    3701   Ella respon:
    3702   «Molt presupon
    3703   lo que dieu.
    3704   Vos no cureu
    3705   d’aquell perque,
    3706   car yo·l me se».
    3707   «Tambe primer
    3708   – dix – vull saber
    3709   hunes tals coses».
    3710   Dix ella: «Sposes
    3711   som les profeses,
    3712   monges, frareses,
    3713   totes de Deu.
    3714   Lo vel que·ns veu
    3715   al cap portar,
    3716   nos fa menbrar
    3717   per çert indiçi
    3718   l’esposaliçi.
    3719   Per ço·l portam,
    3720   he lo lexam
    3721   en tals afes».
    3722   Quant lo proçes
    3723   hac ell hoit,
    3724   «Donchs per marit
    3725   – dix – Deu teniu,
    3726   he yo, catiu,
    3727   a mon Senyor
    3728   sere traydor,
    3729   ffent lo cornut?
    3730   Si Deu m’ajut
    3731   que no u fare,
    3732   ans me n’hire!»
    3733   De fet parti.
    3734   En lo mati
    3735   primer seguent,
    3736   de continent
    3737   al monestir
    3738   vench per oyr
    3739   lo sant ofiçi.
    3740   Hun cruçifiçi
    3741   de fust forgat,
    3742   asitiat
    3743   en la paret,
    3744   quant fon endret,
    3745   visiblement
    3746   lo cap movent
    3747   lo saluda,
    3748   he, quant torna,
    3749   miss’acabada,
    3750   altra veguada.
    3751   Deu ho permes
    3752   que la gent ves
    3753   la cortesia
    3754   que li retia,
    3755   mostrant li·n grat.
    3756   Lo bon prelat
    3757   d’aquella sgleya
    3758   li dix que feya,
    3759   o com vivia;
    3760   que vist havia
    3761   li referi.
    3762   Lo bon fadri
    3763   dix no sabia
    3764   d’on li podia
    3765   allo venir:
    3766   molt poch servir
    3767   a fet a Deu,
    3768   si no·l que feu
    3769   aquella nit,
    3770   seguons es dit.
    3771   Altra velada,
    3772   enamorada
    3773   del confessor,
    3774   mostrant terror
    3775   de malaltia,
    3776   dix que·s volia
    3777   d’ell confessar.
    3778   Ffeta buydar
    3779   la gent defora,
    3780   ffingint que plora
    3781   dix li tancas,
    3782   he que miras
    3783   davall lo llit,
    3784   no fos hoyt
    3785   lo que diran
    3786   ni·l que faran.
    3787   Dix ell: «Diguau,
    3788   he començau
    3789   cruant, senyant,
    3790   ab plors preguant
    3791   Deu que us ajut».
    3792   Lo prom segut,
    3793   lo cap se cobre.
    3794   Ella·s descobre
    3795   dient molt sua;
    3796   mostrant se nua
    3797   diu que·s descobra
    3798   he faran obra,
    3799   la per que y son.
    3800   «No vull del mon
    3801   sino sols vos,
    3802   puys som abdos,
    3803   agam plaer
    3804   ab bon voler
    3805   he fin’amor».
    3806   Lo confessor
    3807   – no mal parler –
    3808   dix: «Mon poder
    3809   no bast’absolre,
    3810   ni us puch yo tolre
    3811   tan gran calor,
    3812   tanta dolor
    3813   dels peccats vostres:
    3814   mil paternostres
    3815   ni vint psaltiris,
    3816   trenta cristiris,
    3817   no us bastaran.
    3818   Deu vos coman!»
    3819   He tira via.
    3820   En aquell dia,
    3821   endiablada
    3822   ffon conjurada
    3823   per bona via,
    3824   he responia
    3825   dins l’esperit:
    3826   «Ja per ton dit
    3827   no n’exire;
    3828   sols me n’hire
    3829   per la clamor
    3830   d’un confessor,
    3831   al foch pleguat
    3832   he no cremat;
    3833   ha tocat pegua,
    3834   neta y entregua;
    3835   ha tocat pex,
    3836   neta sens grex
    3837   restant la ma».
    3838   En l’endema,
    3839   Vissent Ferrer,
    3840   lo sant darrer
    3841   canonizat,
    3842   ffon lo temptat:
    3843   ell hi vengue
    3844   he lo·n trague.
    3845   No sabent res
    3846   del que dit es,
    3847   altra tambe
    3848   escomete
    3849   hun metge prom
    3850   de bon renom,
    3851   jove polit.
    3852   Dix en lo llit:
    3853   «Yo gran mal tinch,
    3854   dret a vos vinch,
    3855   se que·m guarreu
    3856   prest, si us voleu».
    3857   «Hon? – dix lo metge –
    3858   Es en lo fetge?»
    3859   «No us ho vull dir,
    3860   ja presomir
    3861   ho deveu vos».
    3862   Dix coleros:
    3863   «Si·l mal no se,
    3864   com lo guarre?»
    3865   «Adivinau!
    3866   Tant hi penssau?
    3867   Be sou mal pratich,
    3868   mes que fleumatich!
    3869   Als dir no us puch:
    3870   may aureu such
    3871   si no feneu
    3872   he no premeu
    3873   ffort la taronga».
    3874   Tal es la monga.
    3875   «Que us dich?, dormiu?
    3876   Ja no us hoyu?»
    3877   Ell gens no·s mou.
    3878   «Vos Josef sou
    3879   l’egipçia,
    3880   valençia
    3881   ffosseu cuydava!»
    3882   Altra·s clamava
    3883   ab ell sovent;
    3884   dix: «Tinch gran vent
    3885   en lo ventrell;
    3886   ab lo donzell
    3887   no m’i trop be;
    3888   mostrar vos he
    3889   un jorn l’orina;
    3890   ja la madrina
    3891   m’a dat ventoses,
    3892   son enujoses;
    3893   pus no m’i fiu,
    3894   de vos confiu».
    3895   Vengue y hun dia.
    3896   Ella·l metia
    3897   en grans rahons
    3898   de muguorons
    3899   he de mamelles
    3900   – que·s faran elles
    3901   que no s’emprenyen,
    3902   com fort s’estrenyen
    3903   per no ser grosses!.
    3904   Ffer altres brosses
    3905   de mes parença
    3906   ella comença.
    3907   Ell conexia
    3908   be que volia;
    3909   dix: «Espachem,
    3910   qu’a fer avem;
    3911   a y orinal?»
    3912   «No tinch lo mal
    3913   – dix – hon cuydau.
    3914   Per que cuytau?»
    3915   Ell, per fogir,
    3916   volgue sortir.
    3917   La monga·l cuyta
    3918   metent lo ’n lluyta;
    3919   com l’abraças,
    3920   embaraça·s
    3921   lo seu spero
    3922   ab lo sacso
    3923   de la guonella.
    3924   Çert la parella
    3925   mal se tingueren,
    3926   abdos caygueren
    3927   la scal’avall.
    3928   Ffeu se bon tall
    3929   ella ’n la gualta:
    3930   vera malalta
    3931   romas e torta.
    3932   Entre la porta
    3933   he los grahons,
    3934   axi redons
    3935   ffets com capdell,
    3936   resta·l parell
    3937   cridant ajuda.
    3938   La llur cayguda,
    3939   donant raho
    3940   de mal graho,
    3941   ell la·s cobri.
    3942   Donchs llur veri,
    3943   mes que conjur
    3944   basalis pur;
    3945   qui gens l’escolta
    3946   ajuda molta,
    3947   obs ha de Deu,
    3948   perque llur veu
    3949   prest la rebuig.
    3950   De mil, hun fuig,
    3951   mas infinits
    3952   son qui sos dits
    3953   volenter hohen;
    3954   tals prest se clohen
    3955   en llur exavegua.
    3956   Qui en llur tavegua
    3957   mal punt es pres,
    3958   may per james
    3959   ne pot exir,
    3960   ni·s pot partir
    3961   llur mal’amor
    3962   si·l crehador
    3963   no u fa per graçia.
    3964   Altra fallaçia
    3965   tenen prou presta:
    3966   a llur requesta
    3967   sos amados
    3968   he servidos,
    3969   mes que catius,
    3970   vanant motius
    3971   de falsedat
    3972   sens veritat,
    3973   perque·s deporten
    3974   he mils conforten
    3975   llur apetit
    3976   he l’esperit,
    3977   bulles propiçies,
    3978   mas surreptiçies,
    3979   de cort obtenen;
    3980   ab ells s’entenen
    3981   los deleguats
    3982   he çelerats
    3983   jutges profans,
    3984   los escrivans
    3985   he advocats.
    3986   Mals amaguats
    3987   molts articulen,
    3988   metges tribulen,
    3989   ffals testifiquen,
    3990   he que·ls apliquen
    3991   tenir grans coliques
    3992   he malencoliques
    3993   congestions.
    3994   Ab ficcions
    3995   he fals proçes,
    3996   dad’a traves
    3997   plahent sentençia,
    3998   sens conçiençia
    3999   hixen defora.
    4000   Van en mal’ora
    4001   de port en port
    4002   hi d’ort en ort,
    4003   de cambra ’n cambra,
    4004   ffins a l’Alfambra
    4005   tan profanada
    4006   qu’es en Granada;
    4007   ades guarint,
    4008   ades parint,
    4009   apostatant,
    4010   scandalizant
    4011   tots los hohents
    4012   he tal vehents
    4013   desonestat:
    4014   llur santedat
    4015   en aço sta.
    4016   Massa·m costa
    4017   llur consellar
    4018   he fals brellar,
    4019   per ma simplea
    4020   he bestieha
    4021   creure les tant,
    4022   car infestant
    4023   me la priora,
    4024   que·m fes senyora,
    4025   dix, me manava,
    4026   he·m consellava,
    4027   si fill paris,
    4028   m’ensenyoris,
    4029   may no·m prostras,
    4030   mas que·m mostras
    4031   hun tant altiva,
    4032   no·m fes cativa
    4033   de marit vell.
    4034   «Contente·s ell
    4035   del toch e vista,
    4036   puys que conquista
    4037   muller tan bella,
    4038   he sou be sella
    4039   per al cavall;
    4040   del cap avall
    4041   anau polida
    4042   he ben guarnida,
    4043   a tots manau,
    4044   vos no sirvau,
    4045   siau servida».
    4046   Altra revida
    4047   la sacristana:
    4048   «Si res vos mana
    4049   lo vell exorch,
    4050   grunya com porch,
    4051   no·n façau res.
    4052   He mes que mes,
    4053   si vol crieu
    4054   lo que parreu:
    4055   per res no u fesseu,
    4056   no us hi perdesseu,
    4057   car lo criar,
    4058   ffills alletar,
    4059   prest fa ’nvellir
    4060   hi enllegir,
    4061   lo cos afluxa,
    4062   los pits engruxa,
    4063   la faç desfreça».
    4064   Mas la badessa
    4065   me doctrina,
    4066   consell dona
    4067   que·m fes malalta,
    4068   he qualque falta
    4069   en ma persona
    4070   alguna stona
    4071   o pus sovent,
    4072   seguons lo vent,
    4073   ffingis tenir:
    4074   no prou hoyr,
    4075   al cap dolor
    4076   he baticor,
    4077   esmortiments,
    4078   afollaments,
    4079   mal de neulella,
    4080   en la mamella
    4081   no hulçerat
    4082   mas començat
    4083   cançer tenir.
    4084   «Molt pots fingir
    4085   ab gentil art:
    4086   secret, a part,
    4087   met en l’orina
    4088   cendra, farina,
    4089   oli, calç, llet,
    4090   algun ququet
    4091   chich del forment.
    4092   Ffes cautament
    4093   metge sabut,
    4094   pratich, astut,
    4095   vell, no la vega:
    4096   si la menega,
    4097   conexeria,
    4098   divulguaria
    4099   ton artifiçi.
    4100   Metge noviçi,
    4101   llaguotegat
    4102   he ben paguat,
    4103   te planyera
    4104   he complaura:
    4105   per son jovent
    4106   no prou sabent,
    4107   s’enguanara,
    4108   publicara
    4109   que tens grans mals.
    4110   Mil cordials,
    4111   confits, aloses,
    4112   he quantes coses
    4113   desigaras,
    4114   atenyeras.
    4115   Si tot te fall,
    4116   ffaxa·t hun all
    4117   o porçelletes:
    4118   ffan banbolletes;
    4119   tanbe mostalla
    4120   lo cuyro talla,
    4121   color altera;
    4122   pebre ulçera,
    4123   polvorizat,
    4124   sobreposat
    4125   a hon se vulla;
    4126   ab un’agulla
    4127   te pots punchar
    4128   lo paladar
    4129   secretament:
    4130   poras sovent
    4131   ab sech tosir,
    4132   sanch escopir;
    4133   de tisiguea
    4134   o d’etiguea
    4135   por mostraras;
    4136   sempre seras
    4137   ben costehida;
    4138   tantost guarida,
    4139   com ho volras
    4140   esser poras;
    4141   ffebres tenir
    4142   no·s pot cobrir,
    4143   conexersia
    4144   be tal falsia.
    4145   D’enmalaltir
    4146   o del guarir
    4147   quant son mester,
    4148   la qui u sab fer
    4149   molt se n’ajuda,
    4150   lo que·s vol muda:
    4151   hun «no u hoy»,
    4152   «lo mal agui»,
    4153   «ja so guarida»,
    4154   «ja so ferida»,
    4155   la scusara
    4156   del que volra.
    4157   Tos fets faras
    4158   si be·m creuras».
    4159   Huna pus vella,
    4160   quant fuy donzella
    4161   me feu apendre
    4162   saber d’ullpendre,
    4163   de fitillar
    4164   he de lliguar,
    4165   ffer avortir,
    4166   saber fingir
    4167   virginitats:
    4168   no ser peccats
    4169   me feya creure,
    4170   ni donar beure
    4171   per dormir fort.
    4172   La qui te l’ort
    4173   qui dintre sta,
    4174   apostata
    4175   en lo passat:
    4176   ha prou cassat,
    4177   lo mon çerquant
    4178   he trespassant
    4179   per Çequa y Mequa,
    4180   la Vilaçequa
    4181   he Vall d’Andorra,
    4182   Volta d’en Torra
    4183   he Senta Creu,
    4184   pertot arreu,
    4185   ffins Pont Tranquat.
    4186   Al lloch sagrat
    4187   puys reçeptada,
    4188   ben castiguada,
    4189   me feu menbrant
    4190   ffos recordant
    4191   del manament
    4192   de creximent,
    4193   multiplicar
    4194   he aumentar,
    4195   lo mon onplir,
    4196   degues complir.
    4197   Mes fent cami,
    4198   com malahi
    4199   Deu la figuera
    4200   per no fruytera
    4201   ni tenir figua;
    4202   la lley antigua
    4203   qui no paria
    4204   no consentia
    4205   entrar al temple.
    4206   «Be saps l’exemple
    4207   – dix – de Sent’Ana.
    4208   Com canya vana,
    4209   popul, xop, alber,
    4210   olm, vern e salzer,
    4211   qui fruyt no fan
    4212   he al foch van
    4213   com la cugula;
    4214   he com la mula
    4215   qui fills no sembra,
    4216   la xorqua fembra
    4217   es reputada.
    4218   Si be stimada
    4219   ffer vols que vixques,
    4220   ffes que parixques
    4221   a quinque for.
    4222   Ab gran error,
    4223   per sos dines,
    4224   aquest as pres
    4225   marit ja vell:
    4226   ffes aparell,
    4227   si veus te ffall,
    4228   d’un altre guall
    4229   millor granat,
    4230   ffet a ton grat;
    4231   muda n’i tants
    4232   ffins tant infants
    4233   te veges vius.
    4234   Si·t fallen nius,
    4235   la cambra mia
    4236   vull tua sia,
    4237   hon fer poras
    4238   lo que volras
    4239   entrant per l’ort:
    4240   per ton deport
    4241   yo t’i convide.
    4242   He no t’oblide
    4243   que·l metge mana,
    4244   per viure sana
    4245   la jove plena,
    4246   de llur colmena
    4247   al temps la brescha
    4248   ans massa crescha
    4249   cove li tallen;
    4250   sino no y fallen
    4251   de mares mals
    4252   paroxismals,
    4253   preçipitant
    4254   he prefocant
    4255   mil passions
    4256   de cor, torçons,
    4257   esmortiments,
    4258   retorçiments
    4259   espaventables,
    4260   de gests mirables;
    4261   llur massa mel
    4262   se torna fel,
    4263   malvat veri.
    4264   Ajuda t’i,
    4265   mena les cols
    4266   si viure vols,
    4267   hiras carrera».
    4268   La çellerera
    4269   major m’a dit:
    4270   «A ton marit,
    4271   si tu no·l venç
    4272   en lo començ
    4273   essent noviçi,
    4274   tost pendra viçi,
    4275   dar t’a faena,
    4276   viuras ab pena.
    4277   Donchs no·l malvehes,
    4278   mostra que·l prehes,
    4279   mas de parença,
    4280   he ta crehença
    4281   sens ell la spleta;
    4282   no s’entrameta
    4283   saber que fas,
    4284   d’on vens, hon vas,
    4285   qui va, qui ve,
    4286   com ni per que;
    4287   he, sy comença,
    4288   guarda no·t vença;
    4289   perque no·t fart,
    4290   ginya l’ab art:
    4291   al començar
    4292   ho enfornar
    4293   sens bon acort,
    4294   lo pa·s fa tort,
    4295   clotos, morrut
    4296   he geperut».
    4297   Dix la ronçera
    4298   de la tornera:
    4299   «Volenter picha:
    4300   en casa richa
    4301   a y que partir;
    4302   al monestir
    4303   dau nos sovent
    4304   aroç, forment,
    4305   salses, perfums,
    4306   ffruyta, llegums,
    4307   oli, mel, vi,
    4308   llenç, seda, lli;
    4309   de bona casa
    4310   pren bona brasa.
    4311   Lo que·ns dareu,
    4312   axo us n’aureu.
    4313   Si·l vell se mor,
    4314   yo he gran por
    4315   – tant es dolent –
    4316   en testament
    4317   ni codiçil
    4318   – tant es de vil –
    4319   que pus n’ajau.
    4320   Les mans amprau
    4321   mentres poreu,
    4322   he si volreu
    4323   guardat vos sia,
    4324   la cambra mia
    4325   ja la sabeu:
    4326   alli u tendreu;
    4327   si or portau,
    4328   tancat ab clau,
    4329   ben estogat
    4330   he ben guardat:
    4331   trobar ho eu,
    4332   servir vos n’eu
    4333   com sia mort
    4334   lo vell, roig, tort».
    4335   Altra me scriu:
    4336   «Marit serviu
    4337   com ha senyor?
    4338   Com d’un traydor
    4339   d’ell vos guardau,
    4340   car ab fals dau
    4341   lo marit jugua:
    4342   ffique·l quant pugua,
    4343   de sis feu quatre.
    4344   Llus daus rebatre
    4345   be sapiau;
    4346   si li parau,
    4347   cambiau sort;
    4348   si sou d’acort,
    4349   vos paguareu
    4350   he plorareu».
    4351   Plore, mesquina,
    4352   per llur doctrina
    4353   he grans errades
    4354   que m’an mostrades».
    4355   Axi plorosa
    4356   he sospirosa,
    4357   havent hoit
    4358   tot quant m’a dit
    4359   he ben notat,
    4360   avalotat,
    4361   lexi la ’n banda
    4362   a la comanda
    4363   de Lluçifer.
    4364   May pogui fer
    4365   se corregis
    4366   ni que·s regis
    4367   ab savieha,
    4368   car d’infanteha,
    4369   des que fon nada,
    4370   ffon doctrinada
    4371   dins lo covent.
    4372   Qual fo ’n jovent,
    4373   tal avançada:
    4374   tostemps cansada,
    4375   molt oçiosa,
    4376   mes pereosa.
    4377   Altra veguada
    4378   que fon prenyada
    4379   – la voluptat
    4380   o lo prenyat,
    4381   qual la y mogue
    4382   may se sabe –,
    4383   del vi novell
    4384   del monestrell
    4385   beure pres tema.
    4386   Ple de verema
    4387   era lo trull,
    4388   al major bull
    4389   he fortaleha.
    4390   Sense perea,
    4391   ella y munta,
    4392   be n’aparta
    4393   ffondo la brisa.
    4394   Sens paguar sisa
    4395   pens ne begue,
    4396   he romangue
    4397   lo cap ficat
    4398   d’on apartat
    4399   la bris’avia;
    4400   lo cos tenia
    4401   sobre la vora.
    4402   Mori ’n mal’ora
    4403   de mort honrada,
    4404   massa soptada:
    4405   no spera·l part.
    4406   Yo resti fart,
    4407   enfastigat,
    4408   ben enugat.
    4409   Ja mortallada,
    4410   en la vesprada
    4411   ffiu la portassen
    4412   he soterrassen
    4413   al monestir;
    4414   de dol vestir
    4415   no me·n volgui:
    4416   poch me·n dolgui.

 

 

Incipitario di Jaume Roig
Indice degli autori

Rialc