Rialc
Rao 152.1, 152.1a


Primer libre. De sa joventut

Primera part. De la fadrinea ab sa mare

    1      Deu ajudant,
    2      yo entonant
    3      mon Spill e norma,
    4      servant la forma
    5      de l’abreviar,
    6      me vull lexar
    7      la infantea.
    8      Ma fadrinea
    9      he joventut,
    10     en servitut,
    11     deseretat,
    12     fforagitat
    13     he camps seguint,
    14     los mes de vint
    15     anys meus millors,
    16     ab prou suos,
    17     perills, treballs,
    18     nafres e talls,
    19     ab mal passi,
    20     he començi
    21     mort mon bon pare.
    22     Ell ab ma mare
    23     vixque poch temps,
    24     he may emsemps
    25     los viu menjar
    26     ni festejar,
    27     may los viu riure.
    28     Per llur mal viure
    29     o mala sort,
    30     cert, a gran tort,
    31     per alguns mals
    32     – no vull dir quals,
    33     he no·ls declare
    34     per ser ma mare –,
    35     jove, fon etich.
    36     En fi frenetich,
    37     axi mori.
    38     Lo seu flori,
    39     cert, no·m resta,
    40     car ell testa
    41     al plaer d’ella,
    42     per sa querella,
    43     com li plague.
    44     Ella y volgue
    45     hun seu notari,
    46     he lo vicari,
    47     son confessor,
    48     ffon marmessor
    49     he lleguatari:
    50     sens inventari
    51     de son cabal,
    52     universal
    53     ereva feu;
    54     de mi, fill seu,
    55     lexa tudriu,
    56     no curadiu
    57     car no calia:
    58     cinch sous valia
    59     lo meu lleguat.
    60     He, poblicat
    61     lo testament,
    62     de continent
    63     me renegua:
    64     no m’abrigua
    65     de res de dol;
    66     lo flaviol
    67     tragui sens çera;
    68     roba sançera
    69     cert no·m dexa.
    70     Com m’abexa
    71     tantost de casa
    72     – que·m donas brasa,
    73     ben adreçat:
    74     hun peu calçat
    75     altre descalç,
    76     gipo al falç
    77     tot esquinçat,
    78     ben desayrat
    79     hi sens camisa –,
    80     dix: «A ta guisa,
    81     ves hon te vulles,
    82     cerca hon mulles
    83     duymes ta sopa,
    84     esta nit sopa,
    85     dema camina
    86     a la brogina,
    87     he, si no·t plau,
    88     berguant al Grau
    89     te poras fer;
    90     ho llanterner
    91     de cap de guaytes;
    92     ho, si t’afaytes,
    93     ser bon barber:
    94     a ton plaer
    95     cantant cançons,
    96     ballant als sons
    97     de les tisores
    98     tots jorns dos ores,
    99     prou guanyaras;
    100    ho, si volras
    101    esser obrer
    102    de tintorer,
    103    dos sous he nou
    104    auras per sou;
    105    o, si troter,
    106    puys escuder,
    107    esser volies,
    108    tant be viuries:
    109    pensa ’sta nit
    110    ton bon partit.
    111    No·t puch tenir,
    112    ves a sseguir;
    113    taula ni llit
    114    – ti t’o per dit –
    115    comte no·n fasses
    116    que ’n mi trobasses;
    117    peus e mans tens,
    118    guanya·t prou bens,
    119    cerca ventura».
    120    La gran fretura
    121    prest m’atengue,
    122    e·m reprengue
    123    gran malaltia:
    124    mare ne tia
    125    no m’acolliren,
    126    ni may bolliren
    127    ordi per mi.
    128    Tiri cami
    129    ffora·l portal,
    130    ves l’espital
    131    d’en Clapes dit.
    132    Aquella nit
    133    la spitalera
    134    – ffalsa ronçera –
    135    ella y sa mossa
    136    perçint e bossa,
    137    ffins al coto
    138    del meu gipo,
    139    me scorcollaren;
    140    puys no y trobaren
    141    un diner sols,
    142    dix: «Sens llançols
    143    huy dormireu,
    144    dema us n’ireu
    145    vos a captar;
    146    no pot bastar
    147    aquest spital,
    148    ni te cabal
    149    per mantenir
    150    ni llits fornir
    151    per a tans pobres;
    152    per fer les obres
    153    he tantes dides,
    154    no y basta ’nvides.
    155    No portau taça
    156    ni carabaça,
    157    barça, cerro?
    158    En hun porro
    159    aygua beureu,
    160    ffoch, sal aureu,
    161    he sols l’estatje;
    162    pa, conpanatje,
    163    vi, si·n voleu,
    164    que us ne çerqueu!»
    165    A Deu plague
    166    que no·m tingue
    167    molt la terçana:
    168    una semmana
    169    hi mengi blets,
    170    cols e brots frets,
    171    prou ansalada,
    172    may carn cuynada.
    173    Sorti del llit
    174    he, mig guarit,
    175    jo me·n parti.
    176    A peu ani
    177    en Catalunya,
    178    hon fiu ma punya
    179    que hun cavaller
    180    – molt gran bandoler –
    181    d’antich linatje,
    182    me pres per patje.
    183    Ab ell vixqui
    184    ffins que n’ixqui
    185    ja home fet.
    186    Ab l’om discret
    187    temps no y perdi:
    188    d’ell aprengui
    189    de ben servir,
    190    armes seguir;
    191    ffuy caçador,
    192    cavalcador
    193    dels bons dels regnes,
    194    bona ma ’n regnes,
    195    peu y sperons;
    196    de tots falcons
    197    hi de sparver,
    198    ginet, coser,
    199    de çetreria,
    200    menescalia,
    201    sonar, ballar,
    202    ffins a tallar,
    203    ell me·n mostra.
    204    Costar cuyda
    205    mon tant saber,
    206    per sa muller
    207    a la final
    208    voler me mal,
    209    sens culpa mia.
    210    Ella tenia
    211    hun sols fill car:
    212    de cavalcar
    213    he homenia
    214    gens no·n tenia.
    215    Tant lo guardava
    216    hi l’apartava
    217    de tot perill,
    218    que feu son fill
    219    hom femeni,
    220    fet d’alfani
    221    he d’orelletes,
    222    çucre, casquetes,
    223    he viçiat,
    224    tot mal criat,
    225    ffet a son lloure.
    226    Quant lo veu moure
    227    inhutilment,
    228    he gentilment
    229    jo avançar me,
    230    pensa matar me
    231    la chaquiosa
    232    ffenbr’anvejosa:
    233    mescla paraules,
    234    rondalles, faules,
    235    ab ficçio.
    236    A tracio,
    237    yo ja dormint,
    238    son fill venint
    239    – per son consell –
    240    ab lo coltell
    241    perque·m matas,
    242    com s’acostas
    243    ague terror;
    244    he, fent remor,
    245    mogui·m hun poch.
    246    Desfreça·l joch,
    247    dix que·s burlava.
    248    Ell tremolava
    249    he no·m toca.
    250    Puys no·m mata,
    251    ni u sabe fer
    252    l’om de paper,
    253    ffort mal mescla·m,
    254    he posa clam
    255    de gran error
    256    ab mon senyor;
    257    molt bravament,
    258    ab sagrament,
    259    ell’atverava
    260    lo que·m posava.
    261    Mas l’om prudent
    262    veu clarament
    263    qu’era falsia,
    264    com la movia
    265    la sol’anveja.
    266    Ab sa correja
    267    ffort la feri,
    268    he la servi
    269    be de punyades;
    270    la squen’ausades
    271    be li casca,
    272    he la tanca
    273    en son castell.
    274    Dona·m consell
    275    partis de fet.
    276    Ab son decret,
    277    ffuy prest vengut
    278    hen hun llaut
    279    de viscayns.
    280    Tots los veyns
    281    me conegueren,
    282    he tots prengueren
    283    – los del carrer –
    284    grat e plaer
    285    de ma venguda.
    286    Desconeguda
    287    agui la casa:
    288    tant la viu rasa
    289    he desrobada
    290    e regirada.
    291    Ma mare viu:
    292    ni·s mou, ni·s riu;
    293    cuyti d’entrar i:
    294    de hun canari
    295    o catiu strany,
    296    de hun tacany,
    297    no·n fera menys:
    298    ab sos desdenys
    299    poch s’i gira,
    300    ans me mira
    301    ffort de mal hull.
    302    Dix me: «Boc çull,
    303    tira·t avant!».
    304    Mans amaguant,
    305    no·m lexa seure,
    306    ni·m feu dar beure
    307    so que tiras:
    308    no m’i trobas
    309    lo seu senyor.
    310    Ab entrenyor,
    311    yo deman qui.
    312    Dix me: «Mesqui!
    313    A ton despit,
    314    ja tinch marit,
    315    cert, pus honrat
    316    que no l’orat
    317    de pare teu,
    318    de major preu
    319    he pus valent.
    320    Ves te·n, dolent!»
    321    Prest me·n parti
    322    – yo m’aparti
    323    per ma honor,
    324    no pas per por
    325    de mon padastre –.
    326    Ja per malastre
    327    s’era casada!
    328    Veu se posada
    329    en libertat,
    330    gran eretat
    331    he senyoria
    332    tostemps seria.
    333    Veu lo ballant,
    334    jove, gualant,
    335    pleguat be stret,
    336    tantost fon fet!
    337    Per ella tench
    338    hun gentil rench,
    339    los armaments
    340    e paraments
    341    tot manllevat;
    342    hach ben justat,
    343    ffon ne ben tret.
    344    A un bon tret,
    345    qui y pot tenir?
    346    Ffeu lo·s venir,
    347    ella·l convida,
    348    cabe y la dida.
    349    Sens testimoni,
    350    ffeu matrimoni
    351    o esposalles,
    352    sens encartalles
    353    ni capella.
    354    No y apella
    355    algun parent,
    356    ni hom sabent
    357    per conseller:
    358    ffon sa muller
    359    sens encartar
    360    ni ben contar,
    361    dona li·ls bens.
    362    Lo mort, parens,
    363    lo fill absent,
    364    per lo present
    365    tot oblida.
    366    Ella·s cuyda
    367    tostemps duras
    368    lo guay solas
    369    he pa de noçes:
    370    tantost les coçes
    371    fforen ab ella.
    372    La muller vella,
    373    lo marit jove
    374    que be la sove
    375    ffa lo que deu
    376    – mantingua Deu
    377    qui tal praticha.
    378    La que·s pus richa
    379    mes ne mereix,
    380    menys se coneix:
    381    lo fum l’anguana,
    382    la carn la mana;
    383    la vella fembra
    384    del temps no·s menbra:
    385    tendra la pancha
    386    ab plechs com mancha,
    387    ab semblant pell
    388    com terçanell
    389    o chamellot,
    390    parra bossot
    391    buyt la mamella,
    392    put li l’axella,
    393    cap alquenat,
    394    ffront estirat,
    395    no tendra dens:
    396    conta los bens,
    397    no los seus anys.
    398    Dels pus estranys,
    399    boliçiosos
    400    he ocçiosos,
    401    menys verguonyos
    402    he pus ronyos,
    403    pren, com la lloba:
    404    ab raho troba,
    405    per les edats
    406    he volentats
    407    tan variades,
    408    colps, boçinades,
    409    la vell’antercha.
    410    Puys que mal çercha
    411    dines primes,
    412    ha volgut mes
    413    captivitat
    414    que libertat,
    415    llançat riquea,
    416    cercat pobrea,
    417    lunya·s dels seus,
    418    hira la Deus!
    419    He, si quant mor,
    420    del seu tresor
    421    queucom ne sobra,
    422    may algu u cobra
    423    dels seus tanpoch:
    424    d’ells se trau joch;
    425    a qui la vexa
    426    a ’quell o llexa
    427    en testament.
    428    Puys sçientment
    429    se encativa,
    430    com a cativa
    431    se deu tenir.
    432    No pot parir
    433    ni dar plaer,
    434    mes es muller
    435    l’exovar gros
    436    que no llur cos,
    437    gran dot la mou.
    438    Ell, pel dot clou
    439    casament negre:
    440    los bens, alegre,
    441    donchs, posehixcha.
    442    Ella servixcha,
    443    vixcha ’b afany,
    444    pene tot l’any!
    445    Tot mal deu pendre:
    446    veja despendre
    447    sos bens e rendes;
    448    deu fermar vendes
    449    e fer caplleutes;
    450    paguar los deutes
    451    que·l marit deu;
    452    en mala veu
    453    sos bens posats
    454    he subastats
    455    publicament,
    456    la cort venent;
    457    ans de sa mort,
    458    sa vera sort
    459    veja venuda
    460    he, fort batuda,
    461    ben calçiguada
    462    he desliguada,
    463    en blanchs cabells,
    464    dels peccats vells
    465    pas penitençia.
    466    Ab tal sentençia,
    467    marit darrer
    468    venge·l primer.
    469    Tot axi·s feu:
    470    en temps fort breu
    471    se descobriren
    472    he li s’obriren
    473    moltes banbolles:
    474    cambis, fadolles
    475    he violaris,
    476    preus e salaris
    477    dels artesans.
    478    Menaren mans,
    479    dins trenta meses
    480    fferen despeses
    481    inopinades:
    482    hac se juguades
    483    les joies sues,
    484    catives dues,
    485    poch a poch l’als;
    486    tots los sensals
    487    fforen venuts.
    488    Puys, abatuts,
    489    ells se·n fogiren,
    490    per temps moriren:
    491    ell, caçador
    492    he comprador
    493    d’un cavaller;
    494    de sa muller,
    495    ella, cambrera
    496    he llavanera.

 

Seguona part. Com fon afillat he trames

    497    Puys yo fuy çert
    498    esser desert
    499    de benvolents,
    500    cert, als dolents
    501    no m’atanci.
    502    En mi pensi
    503    no m’absentas,
    504    que·m presentas
    505    a hun bon rich
    506    qui fel amich
    507    ffon de mon pare
    508    he gran compare,
    509    he mon padri.
    510    Jove fadri,
    511    desenpenat,
    512    ffuy me n’anat
    513    a l’hom de Deu;
    514    com ell me veu
    515    he m’ach hoyt,
    516    hi ague sentit
    517    de qui fill era
    518    he ma manera,
    519    ell me senya
    520    hi m’ensenya,
    521    cert, gran voler:
    522    ab molt plaer
    523    ell m’achçepta,
    524    mas protesta
    525    que may no·m ves
    526    ni que·n sabes
    527    res sa muller.
    528    Lo mercader
    529    – molt poderos
    530    he virtuos –
    531    ell m’afilla
    532    hi m’abilla
    533    com fa mester:
    534    en hun troter,
    535    ab prou dines,
    536    ell me trames
    537    ben arreat,
    538    cami ferrat
    539    per Tarraguona
    540    a Barçelona.
    541    Quant arribi,
    542    de Sent Marti
    543    – castell fort pres
    544    en Penedes,
    545    hon ab gran cuyta
    546    se n’era fuyta –
    547    ne viu cobrar,
    548    presa tornar,
    549    no menys ferrada
    550    que d’ull mirada,
    551    Na Forciana,
    552    qui catalana
    553    ffon natural.
    554    Ab prou de mal
    555    he malaltia,
    556    llexat havia
    557    abandonat,
    558    palau robat,
    559    sense remey
    560    son senyor Rey
    561    – propi marit! –
    562    mig mort al llit,
    563    enmetzinat
    564    he fetillat
    565    seguons se deya.
    566    Atre tal feya
    567    a sos fillastres,
    568    he mals empastres
    569    contra sa nora,
    570    hun punt ne hora
    571    nunca sessant;
    572    lo Rey ginyant
    573    ab frau, enguan,
    574    major Johan
    575    – apres Rey fon –,
    576    Marti, seguon,
    577    sos fills abdos
    578    com ha traydos
    579    deseretas;
    580    sols prosperas
    581    ella y els seus,
    582    ffent los ereus
    583    de sos regnats.
    584    Per tals peccats
    585    ffon ben rodada
    586    he turmentada;
    587    moltes cremades
    588    de ses criades,
    589    a llur mal grat.
    590    A Montserrat
    591    yo me·n vingui.
    592    Aqui prengui
    593    cami françes:
    594    ffuy a Beses,
    595    hoy la fama
    596    de Nostra Dama
    597    qui·s diu del Puy,
    598    tantbe mi fuy
    599    a Sent Dinis,
    600    puys a Paris.
    601    Junt a l’ostal,
    602    prop lo portal
    603    trobi la hosta,
    604    prou ben conposta,
    605    que lli filava;
    606    he yo fiava
    607    que fos segura.
    608    «Jus tancadura,
    609    – dich – hostalera,
    610    est’ angevera
    611    vos la·m tancau,
    612    he la·m guardau
    613    axi com l’ull,
    614    car molt la vull».
    615    Aquella nit
    616    pres bell partit:
    617    mata son pare,
    618    ella y hun frare
    619    tot ho robaren,
    620    he se n’anaren,
    621    mas no molt lluny.
    622    A tres de juny
    623    ells se·n fogiren,
    624    a set moriren:
    625    ella fon presa
    626    he nuha mesa
    627    dins huna bota,
    628    he, closa tota,
    629    ab conpanyia
    630    de serp, bogia
    631    hi d’un vell guall,
    632    lo riu avall
    633    la cabuçaren
    634    he la llançaren.
    635    Ffeu me mal joch:
    636    ultra l’or poch,
    637    lletra y tenia,
    638    la qual venia
    639    ha hun marchant:
    640    ffon empachant
    641    tots mos afes.
    642    Mas poch apres
    643    prengui mos guatges,
    644    he fiu viatges
    645    ab molt valent,
    646    ardida gent
    647    de la françesa,
    648    contra l’anglesa
    649    ffent cavalcades
    650    molt estimades,
    651    ffort guerrejant,
    652    he saltejant,
    653    cobrant castells;
    654    molts jovençels
    655    apresonavem,
    656    hi·ls rescatavem
    657    per molt argent;
    658    cruel, urgent
    659    feyem la guerra,
    660    he la desferra
    661    molt be·s partia:
    662    tothom n’avia.
    663    Aquell estiu,
    664    gran rich m’i fiu
    665    he ben armat;
    666    era stimat
    667    entre·ls guerres,
    668    no dels darres.
    669    En l’ivernada,
    670    per la gelada,
    671    lo campejar
    672    he asetjar
    673    prenia fi.
    674    He lo Dalfi,
    675    ab los senyors
    676    capdals majors,
    677    molt ben guarnits
    678    he infinits,
    679    gentil jovent,
    680    ffeya sovent
    681    ffer belles juntes,
    682    he correr puntes
    683    hi tornejar,
    684    durant temps clar;
    685    en lo plujos
    686    – temps enujos –,
    687    ab moltes guales
    688    ffeya fer sales
    689    he bells convits
    690    dies he nits,
    691    ab los grans fochs
    692    molt plasents jochs,
    693    bastir castells
    694    per bavastells,
    695    moms e gran festes.
    696    Les dames, prestes
    697    al bel dançar,
    698    baxadançar
    699    may hi fallien:
    700    totes venien
    701    ben abillades
    702    he divisades.
    703    Ab tal guovern
    704    lo temps d’ivern
    705    axi·l passava
    706    hi l’espletava
    707    conplidament;
    708    mas, molt forment,
    709    lo temps gentil
    710    del mes d’abril
    711    ffins al setembre
    712    se feya tembre.
    713    Puys ch’ivernavem,
    714    ens ne tornavem
    715    a gualejar
    716    e festejar
    717    enamorades
    718    a les posades,
    719    ab gran plaer.

 

Tercera part. Continua lo actes fets en Paris

    720    En lo giner,
    721    una polida,
    722    gualant, ardida,
    723    gentil burgesa,
    724    fflor de bellesa
    725    de tot Paris,
    726    un jorn de pris
    727    hon yo junyi
    728    he lo guanyi
    729    a sa requesta,
    730    me mostra festa
    731    e·m feu saber
    732    son bon voler,
    733    lo grat e alt,
    734    ab prou desalt
    735    del seu burges,
    736    car l’entremes
    737    be·l conegue.
    738    La que u tixque
    739    e ordidora,
    740    ffon la traydora
    741    de sa cambrera,
    742    ffalsa terçera:
    743    ella u tracta
    744    hi·ns afronta.
    745    Ans que y entras
    746    ni m’i trobas,
    747    cert, no y cabi
    748    ni res sabi.
    749    Ffeta l’ampresa,
    750    ordena presa
    751    aquella nit
    752    a son marit
    753    perque dormis.
    754    Com ho sentis
    755    en la sabor,
    756    «beveu, senyor,
    757    – dix – l’ipocras».
    758    Com se·n calas
    759    una gran tassa
    760    – ell begue·n massa –,
    761    lo fort dormir
    762    ffon tost morir.
    763    He les vayletes,
    764    tan indiscretes,
    765    mogueren crits;
    766    fforen sentits
    767    per los veyns,
    768    he, tots venins,
    769    ohint los plos,
    770    veren lo cos
    771    stes e jahent,
    772    un tant calent,
    773    mas ja finat.
    774    Per bon veynat,
    775    volent sentir
    776    e inquirir
    777    sa malaltia,
    778    – pero mentia –
    779    molt sospirant
    780    dix, alt plorant:
    781    «D’un gras porçell
    782    e vi novell
    783    a molt traguat,
    784    es s’ofeguat
    785    de poplexia».
    786    Molt se scroxia,
    787    tots la·n cregueren
    788    e la·n plangueren,
    789    de sa dolor.
    790    Nostra baudor
    791    ffon desviada
    792    he destorbada.
    793    Tal soberch mal
    794    molts de l’ostal
    795    lo conegueren:
    796    d’ells ho cregueren;
    797    altres neguaven,
    798    los huns ploraven,
    799    altres bonien
    800    lo que y sentien.
    801    No·s poch cobrir
    802    tant prest morir,
    803    he fort desastre
    804    no llexas rastre
    805    de gran sospita:
    806    per mala dita,
    807    ella fon presa,
    808    he fon defesa
    809    he favorida
    810    per ser nodrida
    811    entre·ls de cort.
    812    Mas hun fill bort
    813    que·l mort tenia,
    814    la perseguia
    815    ffort bravament;
    816    diligentment
    817    ne feu l’anquesta:
    818    a sa requesta,
    819    instant forment,
    820    pel parlament
    821    ffon condempnada
    822    ser soterrada
    823    viva dejus,
    824    lo mort desus,
    825    he viva treta,
    826    duta ’n carreta
    827    ffora·l raval;
    828    al cap d’un pal
    829    no guayre baix,
    830    obrat com haix,
    831    mesa la roda
    832    per l’ull hon roda,
    833    ella lliguada,
    834    aparellada
    835    davall foguera,
    836    com metzinera
    837    hi fos rodada
    838    he socarrada
    839    ffins tot fos çendra.
    840    La jove tendra,
    841    de pena fort
    842    he dura mort
    843    ab paçiençia
    844    pres la sentençia,
    845    he la rebe.
    846    A mi tambe
    847    qualque beuratge
    848    o mal potatge,
    849    ffitilliries
    850    o porreries,
    851    m’aguera fet:
    852    per ço, de fet,
    853    m’aconorti
    854    hi·m deporti.
    855    Mes, aquell any,
    856    un cas strany,
    857    en lo mon nou,
    858    jorn de Ninou
    859    s’i esdevench:
    860    yo tingui·l rench,
    861    ffiu convidar
    862    tots a sopar
    863    qui junt haviem.
    864    Alli teniem
    865    de tots potatges,
    866    de carns salvatges,
    867    volateria,
    868    pastiçeria
    869    molt preçiosa,
    870    la pus famosa
    871    de tot Paris.
    872    En hun pastis,
    873    capolat, trit,
    874    d’om cap de dit
    875    hi fon trobat.
    876    Ffon molt torbat
    877    qui·l conegue;
    878    reguonegue
    879    que y trobaria:
    880    mes hi havia
    881    un cap d’orella.
    882    Carn de vedella
    883    creyem menjassem
    884    ans que y trobassem
    885    l’ungla y el dit
    886    tros mig partit.
    887    Tots lo miram
    888    he arbitram
    889    carn d’om çert era.
    890    La pastiçera,
    891    ab dos aydans
    892    – ffilles ja grans –,
    893    era fornera
    894    he tavernera.
    895    Dels que y venien,
    896    alli bevien,
    897    alguns mataven,
    898    carn capolaven,
    899    ffeyen pastells,
    900    he dels budells
    901    ffeyen salsiçes
    902    o llonguaniçes
    903    del mon pus fines.
    904    Mare y fadrines,
    905    quants ne tenien
    906    tants ne venien,
    907    he no y bastaven.
    908    Elles mataven
    909    alguns vedells,
    910    ab la carn d’ells
    911    tot ho cobrien,
    912    asaborien
    913    ab fines salses.
    914    Les dones falses,
    915    en hun clot tou
    916    ffondo com pou,
    917    descarnats ossos,
    918    cames e toços,
    919    alli·ls metien,
    920    he ja l’omplien
    921    les fembres braves,
    922    cruels e praves,
    923    infels, malvades,
    924    e çelerades,
    925    abominables.
    926    Cert, los diables
    927    com los mataven,
    928    crech los aydaven,
    929    he lo dimoni.
    930    Ffas testimoni
    931    que·n mengi prou,
    932    may carn ni brou,
    933    perdius, guallines
    934    ni francolines,
    935    de tal sabor,
    936    tendror, dolçor,
    937    may no senti.
    938    Per lo mati,
    939    de totes tres
    940    fferen quartes,
    941    he llur posada
    942    ffon derrocada,
    943    hi la planaren,
    944    sal y sembraren;
    945    he tots los cossos
    946    tallats a trossos,
    947    cent n’i contaren,
    948    hi·ls soterraren
    949    en lloch sagrat.
    950    Molt agui grat
    951    d’aquell pays:
    952    may viu divis,
    953    bandolejar
    954    ni breguejar;
    955    homens prou richs
    956    e paçifichs,
    957    suaus, benignes;
    958    dones malignes
    959    moltes veguades
    960    viu condempnades:
    961    mil bandejaven,
    962    mes ne penjaven
    963    que de rayms
    964    per varis crims.
    965    Huna·n penjaren,
    966    viva scorcharen,
    967    gran fitillera
    968    he metzinera:
    969    de nit venia
    970    sens conpanyia,
    971    sola pujava
    972    he arrancava
    973    dents e quexals
    974    dels qui en pals
    975    ben alt muntats
    976    eren penjats.
    977    La falsa ffolla,
    978    dintre hun olla
    979    ben enginyada,
    980    llum amaguada
    981    ella tenia,
    982    he si sentia
    983    algu passas
    984    he s’acostas,
    985    la descobria.
    986    De lluny paria
    987    spaventable
    988    cap de diable:
    989    per çinch forats
    990    ben conpassats
    991    los raigs exien,
    992    hulls, nas parien,
    993    gran boca ’b foch.
    994    Ab semblant joch
    995    tots se spantaven,
    996    ffogir cuytaven;
    997    gens no·s torbava,
    998    ans acabava
    999    sos malifiçis.
    1000   Porch ple de viçis,
    1001   hun mal mati
    1002   son Sent Marti
    1003   ella troba:
    1004   la pell lexa
    1005   per fer ne bots.

 

Quarta part. Clou son viatge tornant ha Valençia

    1006   Puys ixquem tots,
    1007   molt bella flota,
    1008   ffent fort derrota,
    1009   ab lo calt sol
    1010   de juliol.
    1011   En les companyes
    1012   he gens estranyes
    1013   qu’eren vengudes,
    1014   ffem corregudes,
    1015   no·ns hi triguam
    1016   que calsiguam
    1017   tota llur terra.
    1018   Be n’aja guerra
    1019   ffa rey cortes!
    1020   Lo Rey françes
    1021   me feu largessa:
    1022   una duxessa,
    1023   ffolla guerrera,
    1024   ma presonera
    1025   de gran finança,
    1026   per ma quitança
    1027   he del boti
    1028   quant lo parti
    1029   per part dona.
    1030   Ella·s fina
    1031   entreguament:
    1032   dos mil e çent
    1033   nobles de nau,
    1034   ella pagua u
    1035   complidament;
    1036   delliurament
    1037   tira sa via.
    1038   Yo, quant avia
    1039   – puys rich, potent
    1040   me viu d’argent,
    1041   armes, vexella,
    1042   roba molt bella,
    1043   lli, llana, seda,
    1044   molta moneda –,
    1045   tot exagui
    1046   he cambihi
    1047   segurament.
    1048   Cortesament
    1049   prengui comiat,
    1050   ben encavalcat,
    1051   ab çinch canehes,
    1052   ab mes lliurehes
    1053   a la françesa,
    1054   tots gent cortesa.
    1055   Per mes jornades,
    1056   ffent matinades
    1057   he curt dinar
    1058   per caminar
    1059   cuytadament,
    1060   molt cautament,
    1061   entre Guascunya
    1062   he Catalunya
    1063   passi·ls mollons,
    1064   pels guotirlons
    1065   de carn sens osos
    1066   al coll tan grossos,
    1067   paren mamelles.
    1068   Les falses velles
    1069   d’aquells vilatges
    1070   certs mals beuratges
    1071   ffan homens beguen,
    1072   axi los peguen
    1073   al viandant.
    1074   En Lleyd’antrant,
    1075   viu roçeguar,
    1076   puys squarterar,
    1077   una fornera
    1078   sols per terçera
    1079   he conduyr
    1080   son fill dormir
    1081   ab ses loçanes
    1082   parroquianes
    1083   en l’alquavor;
    1084   ab gran riguor
    1085   l’axecutaren.
    1086   Lo fill soltaren
    1087   per en jovent
    1088   ser tan valent.
    1089   De fet parti:
    1090   tirant cami,
    1091   ffuy al castell
    1092   antich, molt vell,
    1093   Morvedre dit.
    1094   Aquella nit,
    1095   un bon pajes
    1096   vent l’entrames
    1097   de sa muller
    1098   – en lo çeller
    1099   adulterava;
    1100   que trescolava
    1101   li dav’antendre –,
    1102   lleva·s ençendre
    1103   la matinada
    1104   gran carbonada;
    1105   mete y sa rella;
    1106   quant fon vermella,
    1107   gran solch li feu
    1108   en lo camp seu;
    1109   dins la fenella
    1110   lexa y la rella;
    1111   ell se·n parti,
    1112   ella·s dormi.
    1113   Ab tal cauteri,
    1114   son adulteri
    1115   curaçio,
    1116   puniçio
    1117   hague condigna,
    1118   y de çert digna
    1119   de gran memoria.
    1120   Alt en sa gloria
    1121   Deu lo colloque!
    1122   De fet yo broque
    1123   ves ma çiutat:
    1124   ffuy acçeptat
    1125   per mon parent
    1126   molt carament,
    1127   ab gran plaer;
    1128   per sa muller,
    1129   renyant, gronyint
    1130   he presomint
    1131   ffos fill bastart,
    1132   anava ’n part
    1133   les dents croxint,
    1134   he dix bonint:
    1135   «Quin Deu vos sal!
    1136   Tenim hostal
    1137   de llits fornit?
    1138   Diguau, marit,
    1139   cinch cavalcans,
    1140   orats, gualans,
    1141   espluguabous,
    1142   per quins çinch sous
    1143   los acolliu?»
    1144   He yo sabi u:
    1145   hun bell robi
    1146   yo li doni,
    1147   he la falague,
    1148   he de fet pague
    1149   quant despenia.
    1150   Lo prom tenia
    1151   com pare meu:
    1152   per son conreu
    1153   yo fuy persona.
    1154   Com a lleona
    1155   ella·m mirava;
    1156   no m’oblidava
    1157   lo benefiçi:
    1158   ffeya serviçi
    1159   he gran honor
    1160   al prom major.

 

 

Incipitario di Jaume Roig
Indice degli autori

Rialc