Biblioteca del Rialc

            Canto mariano


    1      Flors de Paradis,
    2      Regina de bon ayre,
    3      a vos mi ren clis,
    4      penedens ses cor vayre,
    5      forfaitz e mesquis:
    6      preguatz per mi·l salvayre
    7      que·m g[u]it a bon port,
    8      e·m guart de la mort
    9      d’infer, don conort
    10     negus homs no·s pot trayre
    11     per neguna sort.

    12     Verge, al mieu tort
    13     vos ay trop ofenduda,
    14     e penet me·n fort
    15     e requier vostr’ajuda:
    16     donatz me confort
    17     que non sia perduda
    18     m’arma, car cazutz
    19     so, si la vertutz
    20     de vos non m’adutz
    21     al port, e·l foc[s] non tuda
    22     qu’es trop encendutz.

    23     Verge, lo sant[z] frutz
    24     que de vos pres naissensa,
    25     de Dieu dissendutz
    26     ab vera conoissensa,
    27     nos ha rezemutz
    28     de mort e de temensa,
    29     si ben confessatz,
    30     suau et en patz,
    31     . . .
    32     ab vera penedensa
    33     ploran los peccatz.

    34     Verge, cant fo natz
    35     lo sant[z] filh[s] de l’Altisme,
    36     vostre cors sagratz
    37     remas ses tot sofisme
    38     purs e non tacatz,
    39     glorios e sanctisme
    40     ses corrompemen[s].
    41     Regina plazen[s],
    42     prec vos humilmen[s],
    43     que del mortal abisme
    44     ·m siatz defendens.

    45     Verge, e mo sens
    46     per ma gran forfaitura
    47     son estat falhens
    48     com fola creatura
    49     contra·ls mandamens
    50     que mostra l’escriptura,
    51     mays dieus Jhesu Critz
    52     prec que·m sia guitz,
    53     car pels meus meritz
    54     fon d’umanal natura
    55     e de carn vestitz.

    56     Cant l’angel[s] grazitz
    57     Verge us ac saludada
    58     et ab plazens ditz
    59     sa razo ac comptada
    60     ben fo obezitz
    61     per vos, verge sagrada,
    62     dizens gent e leu:
    63     vec te que son ieu
    64     la sirventa Dieu;
    65     gratia·m sia dada
    66     segon lo dit tieu.

    67     Verge, anc corrieu
    68     ni nulh autre messatge
    69     Dieus, mays lo filh tieu,
    70     no mes per nos en gatge,
    71     don li fals juzieu
    72     meso lo a carnatge
    73     e ab gran tristor
    74     l’auciro·l trachor,
    75     mas per nostr’amor,
    76     cant que li fos salvatge,
    77     sofri la dolor.

    78     Verge cuy azor,
    79     dona Sancta Maria,
    80     mayre del senhor
    81     que·l mon capdel’e guia,
    82     aquest peccador,
    83     qu’es fora de la via
    84     de salvatio,
    85     acaptatz perdo
    86     dels peccatz on so,
    87     si que m’arma no sia
    88     en perdetio.

    89     Verge, be sai co
    90     puesc yeu a vos atendre
    91     ni per cal razo
    92     devetz mos precx entendre:
    93     car cel qu’al lairo
    94     perdonet al sant vendre
    95     fo pels mieus peccatz
    96     en vos encarnatz
    97     et a vos filh[s] datz;
    98     don remas ses offendre
    99     la verginitatz.

    100    Verge, ma foldatz
    101    e ma voluntatz vana
    102    m’a de Dieu lunhat[z]
    103    e de la via plana,
    104    mas l’autor[s] de patz
    105    que receup carn humana
    106    del vostre cors car,
    107    me do tant a far
    108    qu’ieu puesqu’esmendar
    109    e m’arma redre sana
    110    que us vuelh comandar.

    111    Verge, ses doptar
    112    et ab ferm’esperansa
    113    pot totz homs estar
    114    qui ha vostra fiansa:
    115    doncs qui gazanhar
    116    vol Dieu ni s’amistansa
    117    a vos deu venir
    118    car senes falhir,
    119    si·s vol penedir,
    120    vida ses malanansa
    121    y pot conquerir.

    122    Verge, obezir
    123    me vulhatz qu’en greu pena
    124    so et en cossir,
    125    si·l vostres precs no·m mena
    126    a port et issir
    127    no·m faytz de la cadena
    128    dels peccatz ades,
    129    si que pueys apres
    130    Dieus me perdones,
    131    com fes a Magdalena
    132    quant lavet li·ls pes.

    133    Verge, tant m’es pres
    134    l’enemi[c] que m’agacha
    135    que tot mon proces
    136    me destruy e m’empacha:
    137    si no·m defendes
    138    ab la crotz, cant l’ay facha,
    139    ja m’agra tot cas
    140    e vencut[z] e las
    141    e menat[z] el vas,
    142    qu’en la mortal estacha
    143    fora ja remas.

    144    Verge, vos es pas
    145    e sendriers e carrieyra
    146    e pons e compas
    147    e via drechurieyra,
    148    per on menaras
    149    ab razo vertadieyra
    150    los crestias bos
    151    ab gaug precios
    152    del rey glorios
    153    que se en la cadieyra
    154    sobre totz los tros.

    155    Verge, pueys per vos
    156    tornar de mort a vida;
    157    e per so que fos
    158    nostra mortz destruida,
    159    venc morir sa jos
    160    Dieus a gran escarnida.
    161    Estela de mar,
    162    mayre del lum clar,
    163    vulhatz acabar
    164    qu’a la destra partida
    165    siam al jutjar.

    166    Verge, ajudar
    167    me vulhatz, qu’en la onda
    168    que·m fa balansar
    169    ins en la mar preonda
    170    so, que amparar
    171    no·m puesc si no m’ahonda
    172    la vostra merces:
    173    donc, mayre verges,
    174    aquest caytiu pres
    175    desliuratz, qu’en l’esponda
    176    de la greu mort es.

    177    Verge, hueymays es
    178    temps e locs et ayzina
    179    que ieu receupes
    180    esperital metzina
    181    que de Dieu vengues
    182    ab la vertut divina
    183    que·m purgues dels mals
    184    peccatz criminals
    185    e ieu sia tals
    186    que m’arma trobes fina
    187    ·l reys celestials.

    188    Verges, mos cabals
    189    es tan frevols e m’obra
    190    e tan venassal,
    191    qu’apenas res mi sobra
    192    del be, mas colpals
    193    mi ren a vos, don cobra
    194    totz bos crestias
    195    salut, si certas
    196    es e ferms e plas
    197    en la fe e ben obra
    198    penedens e sas.

    199    Verge, cant lo pas
    200    es pausatz en la ara
    201    e lo capellas
    202    ab oracio cara
    203    ·l ten entre sas mas
    204    e·l mostra e·l prepara,
    205    cre que es ver Dieus
    206    glorios filhs tieus,
    207    que pels juzieus
    208    receup mort amara
    209    per rezeme·ls sieus.

    210    Verge, tan m’es greus
    211    ma colpa e ma falha
    212    dels grans peccatz mieus
    213    qu’ay fagz per ma noalha,
    214    e·l temps es tan breus,
    215    que ades tem que·m falha
    216    del mati al ser:
    217    mas de vos esper
    218    c’ab vostre saber
    219    preguetz Dieu que·m valha
    220    pel sieu gran poder.

    221    Verge, vos valer
    222    podetz lay on legista
    223    no y pot pro tener
    224    ni neguna[s] decretista:
    225    no y pot celar ver
    226    bachalier[s] ni sophista,
    227    ni tor ni castel
    228    no y val ni libel
    229    ni no y cap appel,
    230    can la mortz dur’e trista
    231    ponh de son clavel.

    232    Regina del cel
    233    e de Paradis porta
    234    don lo santz anhel
    235    que·ls peccatz del mon porta
    236    venc naisser novel
    237    en terra, don es morta
    238    nostra mortz, per mi
    239    preguatz de cor fi
    240    Dieu, c’ab san Marti
    241    m’arma sia estorta
    242    al jorn de la fi.

 

 

 

Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 329.

È il n. 461.123 di Pillet-Carstens, ma di epoca, con ogni probabilità, posttrobadorica.

 

Biblioteca del Rialc