File in uso

Narrativa

Missing

 

 

0 Anònims

NP    1  A tu ho dic don Caravida [Representació de l’Assumpció] (Dc: 1)

Incloent-hi 1a-i. Ed. Soberanas 1983.

NP     2 A vos me do, senyora de valor  [Vots del paó] (Ba: 1)

Ed. Pagès 1936, p. 67

NP/R 5 Ai, ulls traidors, com m’havets traits [Disputa del hulh ab lo cor] (Ge: 1)

Ed. Bohigas 1988, p. 155.

NP/R 9 Alta de prets,  flor de mesura [Requesta d’un frare a una monja] (Gd: 1)

Ed. Bohigas 1988, p. 182

BG    11 Amor de cor afectuos [Precs d’amor o Clam d’amor] (Dc: 2)

BNM, ms. 10264. Ed. frag. Massó, Repertori, 410.

0             13 Anc hom no vi plus prim arquier (Dc: 3)

Es tracta dels 8 vv. editats i identificats per Asperti com un fragment del Flamenca al ms. E (vid. CN, 45 (1985),  63).

NP    18 Aujats la pistola, baros [Carta vinguda del cel /1] (Dc: 4)

Ed. R. Aramon i Serra, ‘Dos textos versificats en català de la carta tramesa del cel’, EUC,  XIV ( 1929),  279-98; també en els seus Estudis de llengua i literatura (Barcelona: IEC, 1997), pp. 157ss. Es tracta del text del ms. 451 de la BC. Vid. Addenda A per a una altra versió.

BG    22 Barons, scoltats un patit [Versió cat. de ‘Sens e razos’] (Dc: 5)

Ed. J. Izquierdo, inèdita (en disquet)

NP     27 Car es plasers d’ausir [Frondino e Brisona] (1a: 1)        Annicchiarico

Ed. Annichiaricho (Bari : Adriatica Editrice, 1990). Compte: inclou peces líriques en francès.

NP     28a/b  Ai, Senyor Deus, ver Paire glorios  [Drama Visitació] (2:1, 3:2)

Ed. A. Cornagliotti, “Sobre un fragment teatral català de l’EM”, ELLC/I. Homenatge a Josep M. de Casacuberta, B: PAM, 1980, pp. 163-74.

Parramon dóna ed. Gudiol 1914, p. 238-40 (basada en una transcripció prèvia d’un ms. que no havia vist), i, com que se salta l’entrada 0.28 (va directe a 0.28a), dóna dos incipits que corresponen a uns segments interns de la peça, que, pròpiament, comença: ‘Car ne saps res dir ne far’.

R       29 Car sai que caminant [Vida marina ] (1a: 2)

Ed. Massó, RH, 1902, 243. Ed. frag. Massó, Repertori, 490. BUB, ms. 759

NP    30 Car si no hi prenem qualque consell [Passió P] (Dc: 7).

Ed. P. Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques (Curial/PAM 1985) [1931], p. 249.

Estudi a P. Cocozzella, “La Passió catalana del s. XIV: estudi preliminar d’un poema inèdit”, Zeitschrift für Katalanistik, 7 (1994), pp. 63-92. En promet una edició, ignorant que ja l’havia editada Bohigas (potser a “The inventio crucis and the structure of a Catalan Passion of the 14th C”, Revista canadiense de estudios hispánicos, XIX/1 (1995), pp. 21-38?).

NP/R 38 Destret d’amor me clam a vos (Dc: 8) [Salut d’amor]          Asperti

Inclou 38a-b: peces líriques. Ed. Meyer 1891, p. 199  (a corregir amb Ors).

NP/V 39 Divendres sant (Gd: 2) [Col.loqui de dames]         Napoli

Ed. Miquel i Planas 1911, p.  245.

NP      42 D’un temps ença tinc gran espant [Profecies] (Dc: 9)

Ed. Perarnau, “La traducció catalana resumida del Vademecum in tribulatione”, ATCA, 12 (1993), p. 49, n. 11

BG       45 E l’arma [la mira] car tot era ensems [Passio de Nostre Senyor] (Dc: 10)

Ed. J. Izquierdo, inèdita (en disquet)

NP    47 E.l diable tenc son cami [Sagristà i burgesa] (Dc: 11)

Ed. Oliver, p. 43

0?     48 E.l nom de Dieu omnipotent [Vida de sant Jordi] (Dc: 12)

Ed. Chabaneau RLR, XXIX (1886), 246-54 i XXXI (1887), 139-55 [Parramon, per error, creu que l’edició és incompleta] . D’antic s’ha discutit si era provençal o catalana: cf. Massó, Repertori, pp. 26, 387. Es troba al ms BNP 14973 (Massó b2) que també conté el text 71, el qual, segons Aramon (vid. infra 71) és occità per molt que Massó també l’acceptés, bé que el copista era català.  Cingolani (‘La Vida de sant Alexi…’, a Romanica Vulgaria Quaderni 12, pp. 79-112) parla dels dos textos conjuntament com a ‘originariamente occitani con tradizione esclusivamente catalana’ (p. 99). Si s’inclou, ed. Chabaneau.

NP    49 En nom de Déu tot poderós [Libre dels mariners] (Ia: 3)

Ed. J. Ors, ‘El Libre dels mariners’, BRABLB, XXXVII (1977-78), 213-52 (235).

0?     50 En nom de Dieu començarai [Blandin] (Dc: 13)

Sempre se n’ha discutit la catalanitat. L’últim editor (C.H.M. van der Horst, The Hague-París: Mouton, 1974) el tracta com un text occità i no ha estat refutat. També s’hi inclina una competent ed. divulgativa recent amb traducció (ed. M. Guisado, Barcelona: Edicions La Magrana, 1997, p. 23). Per a actituds de dubte, amb inclinació a l’occità, o hipòtesis mixtes, vid. L. Badia, Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull (B: Quaderns Crema, 1992), pp. 152-53 (amb refs. anteriors, esp. a Asperti) i Cingolani (‘Il Blandin…’, a La narrativa in Provenza e Catalogna nel XIII e XIV secolo, Pisa: Edizioni ETS, 1995, pp. 145-59). En tot cas, si s’inclou, NP pot passar per l’escàner l’ed. van der Horst.

NP    54 Escriure vull [Profecia] (La: 1)

Ed. J. Requesens, ‘Uns versos profèticopolítics referits a Ferran el Catòlic’, ELLC, XXXV =Homenatge a Arthur Terry, I (PAM 1997), pp. 71-81 (80-81: la disposició dels versos correcta).

BG    65 Jesucrist nostre salvador [Bíblia rimada] (Dc: 14)

Ed. J. Izquierdo (inèdita), en disquet.

NP/R 69 L’altrir al mes d’abril [Déu d’amor caçador] (Ia: 4)

Ed. J. Vidal Alcover, ‘El Déu d’Amor caçador’, Universitas Tarraconensis, I (1976), 155-76.

0              71 L’autrier ausiei una tenson [Debat cos i ànima] (Dc: 15)

Ed. Kastner 1905, que el considera provençal. Aramon ho confirma en editar 96 (‘Un debat’, pp. 173-74). Vegeu també les referències a propòsit de 48.

R       72 Lectio epistolae del treball [Disputació d’en Buc] (Dc: 16)   Tavani

Ed. Faraudo, III, fasc. XVI, p. 9. Convé revisar-la i, si es confirma que ha aparegut un altre ms. (XR; Lola via Riquer; Rafael??), fer-ne una nova edició. L’ed. Pacheco (MOLC 96) no deu servir de gaire res. Potser és útil el treball publicat a ELLC 20, 11-45.

R      83 Maria, dona, Déu vos sal [Per fer la Nativitat] (Dc: 17)

Ed. Carreras Candi 1921-22, p. 211-12. Cfr Riquer, HLC, III, 501. S’ha de mirar de localitzar el ms.   Ed. Massip

R       85 Missatger, prec-vos que aneu [Diàleg César i Sibil.la] (Dc: 18)

Comprovar ref: Ed. Moliné i Brasés 1913, p. 65; RHi, 33 (1915), pp. 396-441 [o 1909, com posa Parramon]?. Tothom sembla afirmar que el ms. és de principis del XVI i, doncs, cau sortosament fora d’aquest Repertori: vid. Massó, Repertori, p. 371, Riquer, HLC, III, p. 502, J. Massot, ‘Supervivència’, ER, XI (1962), pp. 57 i 86. Ara és el ms. BC 1494 (es creia perdut). En canvi, Quirante (Formes teatrals de la tradició medieval, B: IT, 1996, p. 459, n. 1) la considera del XV i anuncia una ed. de F. Huerta Viñas.    Ed. Massip

BG    94 Noble senyor, e dels pus magnifics [Florilegi de sentències] (200: 32)

 S’ha d’editar de nou amb P (Baselga, p. 302) i el ms. 1095 de Marsella, ff. 274-277. Vid. Massó, Repertori, p. 34 (sigla i1). Són uns 300vv. JSantanac té una còpia del ms.

NP    95 Oh, bé puc dir que mala sort (Ga: 1)

Ed. Aramon (no publicada), Cançoner de l’Ateneu, p. 126.

NP   95a Si de la dolor d’absència (150:11)

Ed. Aramon, Cançoner, p. 131. Són 4 vv. de versificació lírica que Aramon considera una peça independent.

NP    96 Oh, cos mesquí i pecador [Qüestió ànima i cos] (Dc: 19)

Ed. R. Aramon i Serra,  ‘Un debat de l’ànima i el cos en versos catalans’, dins Recueil de travaux offert à M. Clovis Brunel (París 1955), pp. 38-52; reproduït als seus Estudis de llengua i literatura (B: IEC, 1997), pp. 171-85.

NP    100 Oh, tu [la] vida mundana  (Ha: 1)

Ed. Ramon Aramon i Serra, ‘Un sermonari amb fragments rimats’, EUC, XII (1927), 241-69; reproduït als seus Estudis de llengua i literatura (B: IEC, 1997), pp. 279-307 (301-03). L’article afegit per Parramon sobra, encara que el vers resti hipomètric (cfr. l’anàfora ‘O, tu vida’ en versos posteriors).

R      105 Per alcançar lo que tant val [Romiatge venturós pelegrí] (Gd: 3)

Ed. Aguiló, Cançoner obretes (1873-1900), s.p. Hi ha modernització a la MOLC, 96. Segons Massó, Repertori, p. 556, hi ha una altra edició de Bulbena (1903) en base a un manuscrit (deu ser una mentida). Aguiló edità una ed. de 1635, la més antiga coneguda. Se sol datar, amb imprecisió, finals XV-in. XVI, però no està clar que la llengua sigui medieval.

NP/R 106 Per cercar lo lloc on seria [Bisbetó del XV] (Gd: 4)

Ed. Faraudo, III, fasc. XIII, p. 9.

BG    107 Per ço com mariner [Expedició contra Còrsega] (Ia: 5)

Editar de nou. BUB, ms. 759. Ed. Massó, RH, IX (1902), 250. I cfr. frag. al Repertori, 493 (on diu erròniament que ho va editar a RH, XII, 1920). 101 vv. MC: comprovar.

BG    119 qui fo ab ells [Poemet extravagant] (Gd: 5)  Parzialmente in linea

S´han d’encolar els trossos editats per Massó (Repertori, 489-90) amb els que afegeix J. Ors, ‘Sobre l’extravagància…’, EUC XXV (1983) = Miscel.lània Aramon i Serra, III, pp. 413-24 (416-17). I comprovar la trancripció de Massó (BUB, ms. 759). I q ue no quedi cap fragment inèdit. 164 vv.

NP    123 Reverend Paire Sant [Dispensació senyora Moxén] (Ia: 7)

Ed. Martí de Riquer dins el seu Vida i aventures de don Pero Maça (B: Quaderns Crema, 1984), pp.  121-23.

BG     127 Sapiats seny’En Ricard (101: 10)

BC, ms 490, f.100r (Parramon & Bohigas donen, erròniament, f. 102). 205 vv. Bohigas, Butlletí BdC, 6 (1920-22) transcriu incipit i explicit, diu que és de l’època de Joan II i resumeix els motius profètics. J. de Puig, ATCA, XIII (1994), 216, transcriu l’inc i exp i descriu el ms. 490 de la BdC: no hi cap més peça en vers per afegir. Lola: preguntar E. Duran i J de Puig.

NP    128 Sènyer, io hi irei volenter [frag. Passió] (Dc: 21)

Ed. Frank 1955 (Misc. Griera, I), p. 252. No s’ha de confondre amb Addenda, B.

R       129 Senyor Déu qui formàs Adam [Oració St Pere] (Dc: 22)

Ed. Valls 1912, 438. P. Scquillacioti (“Senher Dieu[s], que fezist Adam di Folchetto di Marsiglia e due versioni catalane”, SMeV, XLI (1995), pp. 128-64) reprodueix l’edició de Valls d’un ms perdut (Sarrià, St Pere de les Puelles, ms literari [x11 de Massó]), acarada amb una altra versió catalana (Olot, Arxiu Històric Comarcal, Fons notarial, santa Pau, 2), que aquí anomenem Addenda T. Com que un dels mss s’ha perdut no es pot fer una edició crítica, que d’altra banda ja ha fet Scquillacioti en el text occità de Folquet de Marselha, amb variants de les versions catalanes. És un cas similar a 0.18 i 0.136 i per tant hem optat per una solució idèntica: editar les dues versions, aquesta i l’Addenda T per separat. Potser s’hauria de passar a la categoria de textos d’autor conegut, o consignar d’alguna manera que això és una traducció d’un text de Folquet de Marselha.   Squillacioti

BG    130 i 130a  Senyor, dóna’ls salvació [Drama passió] (Dc: 23 i 70: 3)

Hi ha una ed. Quadrado 1871, 389 (reproduïda a Museo Balear, III, 31-agost-1886, i a les Obras completas, VI, 315-23 de Milà), basada en un ms. de Mallorca; son 136vv. En part només, els reedita J. Romeu (Teatre català antic, I, 106-110), que els anomena P i n’omple llacunes amb la versió occitana, íntegra (que anomena D). S’ha de comprovar si la font manuscrita existeix i completar l’ed. Romeu (sense D, és clar) o, almenys, fer cosmètica amb Quadrado (Milà potser el millora). Hi ha un tercer fragment del mateix text (Addenda G), que Romeu no aprofita. XR: preguntar P. Vila

NP    131a-g [versió cat. Psalms penitencials] (Dc: 24)

Ed. Bohigas 1932, 180; ara també al seu Sobre manuscrits i biblioteques (B: Curial-PAM, 1985), pp. 237-42. Veg. Addenda H

BG    133 Senyora graciosa (Ea: 1)

Ed. Massó, Repertori, p. 408. Comprovar amb E, f. 52v. 54vv.

NP    135 Senyors, bisbe havem levat [Bisbetó s. XIV] (Dc: 25)

Ed. Romeu 1957, II, p. 17.

NP     136 Senyors e domnes, gran conquist [Vida de Sta. Margarida/1] (Dc: 26)

Ed. Jeanroy, AdM, XI (1899), 5-55 (Ms M)

Situació complicada: hi ha dos testimonis d’aquesta versió catalana. M, manuscrit de Madrid avui perdut que va editar A. Jeanroy, ‘La Vie provençale de Sainte Marguerite d’après les manuscrits de Toulouse et de Madrid’, AdM, XI (1899), 5-55 [edita el text provençal i el català separats]; després ho va fer, pensant-se que era inèdita, V. Castañeda (que posseïa el ms. de Madrid), ‘Por su amor a los libros. Cuentos para bibliófilos’, BRAH, XCIII (1928), 325-432 (amb reproduccions). Parramon només coneix Castañeda, segurament (com Massó, Repertori, 390). Massó ja adverteix que és una edició pèssima. Tampoc la de Jeanroy deu ser del tot fiable, perquè Frank adverteix que el text ‘ne lui était pas directament connu’, tot i deixar clar que és superior: ‘La Vie catalane de sainte Marguerite du manuscrit de Barcelone’, ER, II (1949-50),  93-106. Frank edita un altre testimoni (B, que correspon als vv. 21-190 de M, en conjunt), fragmentari i ignorat per Parramon, amb la idea que es faci una edició crítica el dia que reaparegui M.  M i B omplen llacunes recíprocament però en aquestes condicions no es pot procedir a una edició crítica. B presenta ‘notevoli rimaneggiamenti’ (Cingolani, ‘La Vida de sant Alexi’, RVQuaderni, 12, p. 99). Potser es millor editar-les per separat, fent constar versió 1 (ed. Jeanroy) i 2 (ed. Frank), la segona, doncs, entraria als Addenda (I). Una cosa semblant s’ha fet amb 0,18 i Addenda A.

NP      137 Senyors, qui vol esser cortes [Facet] (Dc: 27)

Ed. Francesca Ziino (via Monte Brianzo 64, 00186 Roma. Tel: 00 39 06 6875181***)   Ziino

NP/R  138 Senyors, si entendre volets [Llibre dels set savis] (Dc: 28)

Ed. Andrea Giannetti, Libre dels set savis de Roma (Bari: Adriatica Editrice, 1996).   Giannetti

Potser hi ha algun altre mss. (XRenedo).

BG    140 Si.m cavalquei un bon mati  [Conte d’amor] (Gd: 6)

Ed. Miriam Cabré, inèdita (ja en disquet)

NP    142 Sitot frances a bel llenguatge [Fraire de Joi] (Dc: 29)   Isabel Grifoll

Ed. S. Thiolier-Mejean, Une belle au bois dormant médiévale: Frayre de joy et sor de plaser, nouvelle d’oc du XIVe siècle, Paris: Presse de l’Université Paris-Sorbonne, 1996

R       143 Sitot me sui pres de la mort [Planys]   Tavani

Ed. Faraudo, II, fasc. X, s.p. Inclòs a MOLC, 96. S’ha de controlar la transcripció.

 

0h  Anònims (Cançoner de vides de sants)

NP     1-59a

Ed. Foulche & Massó (tal com consta a Parramon)

14    Fra Joan Basset

NP/R 10 Gueraus amics [Letovari] (La: 3)

Ed. Bohigas, ‘El Letovari de FJB’, EUC, XXV (1983) = Miscel.lània  Aramon i Serra, III, pp. 31-37.  Reproduït a Bohigas 1988, p. 65, amb algun canvi (eg. v. 20), però és millor donar la primera edició per l’anotació.

 

40 Aimó de Cescars

NP/R 1 Unes noves vull començar [Lausor de la Divinitat] (Dc: 31)

Ed. Meyer 1891, p. 210. Controlar amb el ms. Per al nom, cfr. HLC, II,  122.

 

42 Artal de Claramunt?

BG    1 Si be, Fortun., has dat lo torn [lai cat. de Triste deleytacion] (Gc: 1)

BC, ms. 770, f. 148r. 151vv.  Hi ha eds. de Triste a cura de M. Gerli i de Regula-com-es-digui (no transcriuen bé el català, però). Fer edició nova, és més econòmic. L’atribució és conjectura de Riquer, RFE, 1956, 33-65. RRamos diu que V. Blai el va editar a la tesi doctoral i que potser la té.

 

43 Vicenç Comes

NP/R 1 Destret per fin.amor [Ventura] (Ia: 10)

Ed. Bohigas 1988, p. 205

 

49 Ferran Dieç

NP/V 2  Del que pertany [Lo jorn de la plaça] (Gd: 9) Ed. Ferrando 1983, 435

NP/V 2a Primerament lligen  (61: 69) Ed. Ferrando 1983, 437

NP/V 7   Mossèn Guillem [Sentència] (Gd: 10) Ed. Ferrando 1983,  524

NP/V 7a  Les obres dalt (262: 1) Ed. Ferrando 1983, 525

 

59    Andreu Febrer

NP    10 En lo mig del camí (trad. Commedia) (Bc: 1) Ed. Gallina, I, p. 51

 

60 Bernat Fenollar

NP/V  2 D’acte semblant [Sentencia] (Gd: 11) Ed. Ferrando 1983, 341

NP/V  2a Vist que sens vos (234: 1) Ed. Ferrando 1983, 344

NP/V  5 De vós e de mi [amb Joan Moreno] [Procés] (219: 70)

Ed. R. Miquel i Planas, Cançoner satírich valenciá (B 1911), p. 5. Parramon dóna la reproducció, amb ortografia moderna, de Pitarch i Gimeno 1988, p. 81: a més dels canvis ortogràfics (també fonètics: ch->x-), restitueixen vocals, etc (Yom>io em; quel> que el; ab>amb…). Per això, d’ara endavant restituïm les referències de Miquel 1911 sempre que l’edició moderna opera com aquesta.

NP/V 5a Ensems vos puc dir  (219:71) Ed Miquel, 1911, p. 11

 

67 Joan Fogassot

BG     1 Ab gemecs grans [Romanç príncep Viana] (Bf: 1)

Ed. Aramon, Cançoner, 59 (N) que cal col.lacionar amb J, fol Er (cfr. HLC III, 106) i check K. Hi ha una edició, segons J, de Camboliu (vid. Aramon, p. 60), però no cal. 200vv. Comprovar (Aramon, 59) quin ms és p.

BG     2 […] companyia (Ha: 3) [Sentència]

J, f. 248. 138 vv. S’ha de veure i comprovar que no sigui un tros d’un altre i que no figuri també a N. Check K.

BG     5 Infinits mals [liberació del Primogènit] (Bf: 2)

Ed. Aramon, Cançoner, p. 68. Editar: també a J, f. 1v.  Check K. 64vv.

 

69 Jeroni Fuster

NP/V  4 Los rics tresors [Sentència] (Gd: 14) Ed. Ferrando 1983, 716

NP/V  4a Llums que d nit (53: 1) Ed. Ferrando 1983, 717

NP/V  4b Del més alt cel (131: 15) Ed. Ferrando 1983, 719

NP/V  4c Més purs tenim (62: 1) Ed. Ferrando, p. 726.

 

74 Jaume Gassull

NP/V 2 Aixi·ns deixeu a tots contents (Gd: 15). Ed Ferrando 1983, pp. 621-24

NP/V 3a-t Considerant quant dignament [Lo somni de Joan Joan] (Gd: 16) & (60:34).

Ed Miquel 1911, pp. 89-184

NP/V 4  Dificil cos·es ben jutjar (Gd:17) Ed. Ferrando 1983, pp. 657-58

NP/V 5  En nom d’aquell gran Jutge just (Gd:17) Ed. Ferrando 1983, pp. 625-33

NP/V 6  Estant de repòs vetllava ma pensa (60:35) Ed. Miquel 1911, p. 225

NP/V 7  Mare de Déu ésser no mereixqué (211:20) Ed. Ferrando 1983, pp. 317-18

NP/V 8  Puix ma voluntat totstemps està presta (211:32) Ed. Miquel 1911, pp. 42-53

NP/V 9  Puix no·s fundà sobre raó (Gd:19) Ed. Ferrando 1983, pp. 643-46

NP/V 10  Report d’unes noves me força que·us diga (211:33) Ed. Miquel 1911, 12-21

NP/V 11  Sens molta disputa tothom porà veure (219:175) Ed. Miquel 1911, p. 32-35

NP/V 12 Si moltes ne feu, vós, d’estes empreses (219:176) Ed. Miquel 1911, p. 25-28

NP/V 13  Tostemps oi dir i ver se recita (211:34) Ed. Miquel 1911, pp. 60-64

NP/V 14  Vist que l’esgleia militant (Gd:20) Ed. Ferrando 1983, pp. 589-93

NP/V 15  Veniu, veniu, Virgilis i Petrarques (58:8) Ed. Ferrando 1983, pp. 593-94

 

83 Lluís Icart

R  6 Malautes, greus, destrets [Consolació] (Ia: 11) — Arrivato apparato (Navarro)

Hi ha dues edicions deficients. Editar J. Molas, ‘Un poema inèdit de Lluís Icart’, EUC, XXVI (1984) = Miscel.lània Aramon i Serra, IV, pp. 131-47 (134), però col.lacionant el ms (BC 7, f. 218,) i aprofitant que Bohigas 1988, p. 131, llegeix alguns vv. que Molas deixa en blanc –el problema és que Bohigas, amb problemes de visió, encara deixa més llacunes, i que tots dos malentenen lliçons importants (eg. v.  127, que ha de dir: d’ereos, i.e. ‘l’amor hereos’).

6a Si.us plats (77: 1), ed. Molas 1984, p. 147.

 

89 Ramon Llull

NP     1 A cells qui dien [Dictat de Ramon] (Dc: 34) Ed. Galmés, 1936-38, I, 263

NP     2 A honor del major [Hores Nostra Dona] (Dc: 35) Ed. Galmés, I, 173

NP     4 Deus, ab joi xant [Regles introductòries] (Aa: 1) Ed. Galmés 1932, p. 291

NP     5  Déus, ab vostra gran [Prefaci Med. pecat] (Db: 1) Ed. Galmés 1936-38, II, 3

NP     5a Ah, bon.amor [Medecina] (Dc: 36), Ed. Galmés 1936-38, II, p. 4

NP     5b Ah, crueltat (Fa: 1), Ed. Galmés 1936-38, II, p. 12

NP     7 Deus glorios, per [Aplic. Art gen.] (Dc: 37) Ed. Galmés, 1936-38, II, p. 210

NP     8 Deus, per a vos honrament [Logica Gatzel] Ed. Galmés, 1936-38, I, p. 3

NP     9 Proverbis fas d’ensenyament (Dc: 40) Ed. Galmés, ORL, XIV (1928), 373-89

NP     12 Un senyor rei, qui ben [Pecat Adam] (Dc: 40) Ed. F. de B. Moll, Textos i estudis medievals, B: PAM, 1982, pp. 25-41

NP     13 Vivia ab gran gaug [Plant Verge] (Aa: 3) Ed. Romeu 1988, p. 47

 

94a Pseudo Ausiàs Marc

NP    1 A mi acorda un dictat (Dc: 41)

Ed. Ferraté, p. 429 o Archer, p. 682, segons el que s’hagi fet a RIALC1

 

95 Jaume Marc

BG    1, 2, 4a-d, 6: ed. J. Pujol ENC: en disquet

 

96 Pere Marc

BG    1, 2, 10: ed. L. Cabré ENC: en disquet

 

108 Bernat Metge

NP     2 [LFP]

Ed. M. de Riquer, Obras de BM (B: Universidad, 1959), pp. 26. Si es vol amb accents, ed. Badia & Lamuela, pp. 71, però llavors també hi ha alguna modernització (e.g. que em) en desacord amb els criteris RIALC.

 

115 Joan Moreno

NP/V 1 Ab tot que ja experiments (Gf:1). Ed. Miquel 1911, p. 237

NP/V 2 Cascun vell pot fer la festa solemne (211:13). Ed. Miquel 1911, p. 65-66

NP/V 3 Io, si bé·m tinc per indigna serventa (219:249). Ed. Ferrando 1983, p. 277

NP/V 4 Io veig que·l protest ab vós no·m profita (211:37). Ed. Miquel 1911, p. 54-59

NP/V 5 La gran voluntat i amor magnifica (211:38). Ed. Miquel 1911, pp. 36-41

BG     6 Lo be que us vull e mai repose [Endreça filla Governador] (Gf: 2)     Ed. Martínez Romero

Editar de nou, si JTurró no ho té fet: és al Jardinet (BUB, 151, f. 156r)

 

116 Ramon Muntaner

NP    1 En nom d’aicell ver Deus qui fé lo cel e.l tro [Sermo] (Aa: 4)

Maurizio Perugi, Il ‘Sermo’ di Ramon Muntaner (Florència: Olschki, 1975), pp. 49-63.

 

136 Baltasar Portell

NP/V   1 Tenint molt ofeses les mies [Procés]  (219: 209) Ed. Miquel 1911, p. 73

 

146 Ricard

BG       1 De part dels reverends [Endreça] (1a: 16)

J, f. 247. 36 vv.

 

149 Bernat Hug de Rocabertí

1 Conforms desigs, ab qualitats diverses (263.27) / Ms. J, f. 209 v.

NP/R   2, 2a-j [Glòria d’amor]: ed. Heaton, p. 53.

 

152 Jaume Roig

BG   1, 1a [Spill] Ed. Miquel 1929-50, I, p. 3

Ed. d’A. Carré, inèdita, en disquet.

 

153 Lluís Roís

NP/V 3 Totes les coses [Rèplica] (Gd: 22) Ed. Ferrando 1983, p. 637

3a No siau vós (164: 12) Ed. Ferrando 1983, p. 639

3b Llouau a ells (164: 12), p. 643

 

164 Jordi de Sant Jordi

NP   14 ‘Quan vei lo temps… [Passio amoris] Ed. Riquer & Badia, 1984, p. 270.

 

170 Bernat Serradell

NP   1 Un jorn, cansat de treballar  [Testament] (Gd: 23) Ed. Pacheco 1971, p. 67

 

172     Síndic del comú dels peixcadors

NP/V 1 Deixant tots los caps de vostra resposta (219:216). Ed.  Miquel 1911, 29-31

NP/V 2 Digau, mossèn Jaume Gasull molt afable (219:217). Ed.  Miquel 1911, 22-24

 

173     Bernat de So

NP/R 1 Al meu coral amic [Vesió] (Ia: 18)

Ed. Pagès 1945, 30. S’hauria de col.lacionar amb el ms. E, f. 1. Inclòs a MOLC, 96.

 

175 Lleonard de Sors

BG    14, 14a-g  Perquè.ls demés hòmens, naturalment [La nau] (Bb: 1)

O el té editat JTurró (almenys en part: jo hi era, com en Muntaner) o s’ha de fer de nou: P (Baselga 80). N’editen fragments Riquer, HLC III, p. 23-25 i Pagès 1936, 260. Potser és útil el treball descriptiu d’A. M. Compagna a ELLC,  XXX (1995), 47-67.

BG    19, 19a-g  Tant quant més cerc e més veig [Elogi Alfons de Cardona] (Hb: 1)

O el té editat JTurró o s’ha de fer de nou: P (Baselga 136). N’edita un passatge Pagès 1936, 251.

 

179 Guillem de Torroella

NP    1 Un.aventura vull retraire [La faula] (Dc: 47)

L’ed. Bohigas & Vidal Alcover és deficient. Convé demanar el text de l’edició en curs d’Anna Maria Compagna Perrone: DiG. És molt important: aquí, estant ja compromesa per a ENC, ningú voldrà col.lacionar 4 mss (i el francès corromput) per penjar-ho a a la web. [analisis dels errors dels mss a Anna Maria Compagna Perrone “Per l’edizione de La Faula ...”, dins C. Romero & R. Arqués, La cultura catalana tra l’umanesimo e il barocco. Atti del V. Conv. dell’Ass. It. di St. Cat. (1992), Pàdua: Programma, 1994, 211-218]

 

180 Pere Torroella

BG    25 Qui volrà veure un pobre.stat [Lai] (Ga: 2)

BG    28 Tant mon voler s’es dat a.mors (Gc: 6)

Ed. inèdita d’un estudiant gironí dit Risquete.

 

182 Anselm Turmeda [secció a revisar per XR]

R 1 En nom de Déu omnipotent [Llibre bons amonestaments] (Gb: 1)

Hi ha l’ed. Olivar 1927, p. 144, però sembla que han aparegut altres mss. (XR) i almenys es podrien afegir variants. Vid. J. Juan-Mompó, “Lectura del LBA d’AT”, Randa 37 (1995), pp. 5-15, amb glosses temàtiques i lingüístiques. XR: s’ha d’editar.

NP     2 En nom de l’essència [Profecia ase] (ja: 1) Ed. Olivar 1928, p. 180

NP     3 Les prometences [Profecia] (Le: 5) Ed. Raimondi, p. 237

NP     4 No crec pas [Profecia] (Ma: 1) Ed. Bohigas 1915-16, p. 177

NP     5 Oh Babilònia, tu Barcelona  [Profecia] (Bf: 3)

Ed. Perarnau, ATCA 12 (1993), p. 53 n. 15

 

189 Joan Verdanxa

BG    3 Qui creu del tot son adversari [Rèplica] (Gd: 24)

O JTurró ho té fet o s’han d’editar de nou: Jardinet (BUB 151: als ff. 43r-61v tota la disputa entre Fenollar, Vidal Verdanxa i Stela).

 

192 Francesc de la Via

NP   1, 1a-h [A bella Venus]   Inserire la parte narrativa attorno alle liriche 1a-h (già nel Rialc)

Francesc de la Via, Obres, ed. Pacheco, Barcelona: Quaderns Crema, 1997, pp. 291-308

NP 3 [Fra Bernat]

Francesc de la Via, Obres, ed. Pacheco, Barcelona: Quaderns Crema, 1997, pp. 311-391

 

 

 

Addenda

 

Anònims

NP    A  Car lo dicmenge colt no es [Carta vinguda del cel/2] Cf supra  0,18 

Ed Aramon (cit. 0,18),  p. 157 =  ms. 732 de la BC.  Es un altre testimoni, amb moltes variants substancials, tant per redacció com per no coincidència amb l’altre testimoni. Convé editar-lo per separat, com fa Aramon.

BG    B [C]ant lo rey Arodes aso entes [frag. Passió]

Barcelona, Arxiu Capitular., ms ***, f. 1. 345 vv. Vid. I. Frank, ‘Les varia codicum…’, Scrinium, 1 (1951), 13-18 (15-16). N’anuncia una edició, que no eregistrem, Frank 1955 (Misc. Griera, I), n. 6, on  posa el text en relació a 0,30, però queda clar que B deu ser, si és que hi ha tal relació, un fragment complementari. Comprovar A. Fàbrega & J. Balcells, Catàleg de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, B: ACCB, 1969 [UAB]. XR: preguntar P. Vila

BG    B1 (Tot) hom qi sia ordenat

Mateixes referències que B, f. 10. Son 28vv. Segons Frank connecta amb el fragment anterior, com si en fos un comentari, i diu que li sembla que segueix l’esquema de les hores canòniques.

NP    C En nom de la sancta Trinitat [Lucidari]

Ed. E. Duran & J. Requesens, Profecia i poder al Renaixement (València: 3i4, 1997), pp. 343-67. Editen un dels 4 mss. existents (BC, 485), però donen les variants importants dels altres testimonis, dos d’ells ja editats (cap dels quals figurava tampoc a Parramon). No val la pena fer-ne una edició crítica de debò, altrament problemàtica perquè un ms sembla inaccessible (ibid. 347).

NP    D Despertar-s’à l’àguila [Profecia]

Ed. Duran & Requesens (cit C), pp. 385-407 (395-96). Ja hi havia una edició de Faraudo (Una profecía valenciana, València 1952), tampoc inclosa a Parramon.

NP    E Ausiren missa matinal [Ventura de N’Huc e de Madona]

Ed. L. Badia & A.J. Soberanas, Romania, CXIV (1996), 96-134.

NP    F En nom de Déu, nostre Senyor [versió cat. Vida de sant Alexi]   Fra Tusson

S. Cingolani, ‘La Vida de sant Alexi catalana: noves rimades didattico-religiose fra Catalogna e Occitania’, Studi catalani e provenzali 88, Romanica Vulgaria Quaderni, 12 (L’Aquila: Japadre, 1990), pp. 79-112 (88-92).

NP    G  Que li volgués mal [frag. Drama Passió (Illa)]

Ed. P. Vila ‘El fragment de la passió d’Illa (Rosselló) del s. XIV’, Els Marges, 54 (des. 1995), pp. 52-57

NP    H Senyor ver Deus tot poderos

Ed. Bohigas 1985 (cit. 0,131), p. 243-44. És el vuitè text dels editats. No s’entén per què Parramon el va ometre. No sembla basat en un psalm i potser convé donar-li un número a part, tot i que la unitat amb 131 és evident. (Non è un salmo perché si parla della Trinità)

NP    I  Teodosi hac nom son paire [Vida de Santa Margarita/2]

Frank, ER, II (1949-50), 93-106. Veg supra 0, 136

R     J ********

Textos alquímics, ed. M. Pereira (Florència 1999): ref. LBadia (2 mss, una a Corpus Christi, Cambridge, i l’altre a una univ. americana)    Pereira-Spaggiari 1999 + altri eventuali

NP    K Dins en .j. any son scrites [Tractat de festes mòbils]

Ed. P. Meyer, ‘Nouvelles catalanes inédites’, Romania, XX (1891), 613-14.

NP    L  … porpra … [frag. Passió Vallclara]

Ed. Soberanas, “El fragment passionístic de Vallclara del s. XV”, Misc. G. Colon/6: Estudis de llengua i lit. catalanes, 33 (1996), pp. 71-87.

NP    M Proòmens, direts ha mon senyor [frag. Sibil.la i emperador]

Ed. J. Massot, ‘Supervivència…’, ER, XI (1962), 49-101 (39). Són 16vv. d’una versió del XV, anterior a  0, 85 I ‘molt diferent’.

BG     N ******* [com rentar-se les dents]

Bib. Vaticana, ms. Barb. lat. 311. Ref a Rubió, Vida española en la época gótica, p. 233.  Non esiste

NP     O Eu vi un bon mal de Jesucristí

Ed. Romeu, “Sobre conjurs folklòrics en vers”, Revista de Catalunya 90 (nov. 1994), pp. 83-95. Pub. per J.B. Alart “Trois formules de conjuration en catalan (1397), Revue des langues romanes 11 (1879), pp. 10-12.

NP     P Nostre Senyor e mossèn sent Pere

vid. O.

NP     Q Tres bos frares se n’anaven per lur camí

vid. O.

NP     R O visconte de Narbona

Ed. A. Bover, “Relació i Cobles de la conquista dels francesos: textos anònims algueresos del segle XV”, Catalan Review, VII/1 (1993), pp. 17-22. Arxiu Municipal de l’Alguer, ms. 503.

NP     S Bons cavallers, tots prestament

Ed. P. Vila, “Un fragment d’un misteri gironí de la Resurecció del s. XV”, Revista de Girona, 168 (feb.-gen. 1995), pp. 52-57.

NP     T Séyer <ver> Déus qi formest Adam [Oració Olot]

P. Scquillacioti, “Senher Dieu[s], que fezist Adam di Folchetto di Marsiglia e due versioni catalane”, SMeV, XLI (1995), pp. 128-64. Olot, Arxiu Històric Comarcal, Fons notarial, santa Pau, 2. Traducció de “Senher Dieus, que fesizt Adam, de Folquet de Marselha. Vid. 0.129.

 

89 Ramon Llull

NP      A  ********* [Cent noms de Déu] Ed. Galmés, ORL, XX (1936), 75-170.

NP      B  [Proverbis rimats de l’Arbre exemplifical, integrat a l’Arbre de Ciència] Són quatre sèries (flor eviternal, flor maternal, flor cristinal, flor divinal). Ed. dins RLlull, Obres essencials, I (B: Selecta, 1957), pp. 834-35 (paràgrafs. 14-17). J. Romeu, Poesies (B: Enciclopèdia catalana, 1988), pp. 69-70, només edita tres sèries, però millor.

 

119bis Mossé Natan

NP      A En nom de Déu tot poderós

Incipit d’un poema perdut. Ed J.M. Llobet, “Uns versos inèdits de Mossé Natan”, Urtx, 9 (1996), pp. 135-9. Afegeix dos versos més als dos que havia trobat J. Riera, “Les obres catalanes de Mossé Natan (s. XIV), ELLC, III: Misc. Bohigas, 1, B: PAM, 1981, pp. 95-105.

 

Altre aggiunte: Sant Antoni abat (Veronica Orazi).

 


Sommario