Biblioteca del Rialc

            Pastorella    1      Qui vol hoyr bones amos
    2      d’un cavaller molt gracios,
    3      d’una pastora prou gentil
    4      y prou galant
    5      moltes paraules de gran plaer,
    6      que be riuran.

    7      Troba la ell ab un bell prat
    8      per pasturar lo delicat;
    9      ab les ovelles fonch alli
    10     molt ben filant.
    11     Digue li donchs lo tal senyor
    12     ab son semblant:

    13     «Remey, remey, pastora mia!
    14     Dol te de mi, pus nit y dia
    15     sens jens parar te vaig cercant
    16     ab grans treballs
    17     per las montanyas y deserts
    18     y monts y valls.

    19     Pus ara doncs o vol ma sort
    20     dona·m tu prest del tot conort,
    21     o digues me lo teu voler,
    22     a mi a mi!»
    23     «Dich te gojat que no·t conech:
    24     ves te·n d’aqui».

    25     «Si tu no·m vols com jo, pastora,
    26     no sere viu dintre una hora;
    27     no sies tan esquiva, no,
    28     pastora, pus».
    29     «Dich te, garrit, que·m lleus davant:
    30     guarda·t del fus.

    31     «Lexa, jo·t prech, los teus argulls:
    32     mira los plors de aquets meus ulls».
    33     «Ves te·n, que a mi no m’as mester,
    34     bets importu,
    35     que mes me estim veure lo fus
    36     que no a tot tu».

    37     «Prest me vols dar tu lo morir,
    38     ne se com pots un tal soffrir
    39     dexar finar axi la gent
    40     tant en estrem».
    41     «Que muyras tu molt en un punt:
    42     soterrar t’em».

    43     «Gentil conort per lo qui mor
    44     per voler vos ab tanta amor!»
    45     «Ningu me vol sino·l vaquer
    46     de l’altre jorn.
    47     Vos anau molt fort abillat:
    48     fora d’antorn!»

    49     «Si tu voldras, jo mudare:
    50     sclop, sarro jo·m posare».
    51     «No lexes tu la gorra, no,
    52     ni lo plomall:
    53     sembla sies del galliner
    54     lo nostre gall».

    55     «Digues, amor, lo que voldras».
    56     «D’axo que vols tu no n’auras:
    57     d’aixo que tu vens a cercar
    58     ab falsedat
    59     per lo vaquer que jo t’e dit
    60     ho tinch guardat».

    61     «Jo so content del teu voler,
    62     pero tambe me·n pots fer pler,
    63     pus que jens no·s conexera».
    64     «Ves te·n, malvat:
    65     no vull que compre lo vaquer
    66     vidre trencat».

    67     «Jo·t donare un bell sayal
    68     y de gran preu un rich brial;
    69     jo·t dare tot lo meu tresor
    70     tinch prop d’assi».
    71     «No·t valra res ton predicar
    72     lunyat de mi.

    73     Donchs tu sabras que·t matare,
    74     ni per axo res non fare;
    75     ja may forçar tu no·m poras
    76     en aquest any.
    77     Mal llamp del cel te fira·l bras
    78     ves en mal guany».

 

 

 Biblioteca del Rialc