Rialc
Rao 96.9

            Pere March


    1      Jo·m maravelh com no·s ve qui hulhs ha
    2      e celh qui ou per que no vol entendre,
    3      e qui no sap per que no vol apendre,
    4      e celh qui pot e sap com be no fa;
    5      e valent hom qui faça gran aulesa
    6      per folh plaser qui dura pauch momen,
    7      e de senyor qui pert cor de sa gen
    8      per cruseltat o per mal’avaresa.

    9      E tinch per fol qui no guarda on va
    10     e paubres homs qui trop vulha despendre,
    11     e lo vessalh que ’b senyor vol contendra,
    12     e lo bon hom que ’b vil senyor sta,
    13     e celh qui fa joventutz en velhesa,
    14     e qui a fol comana regimen
    15     nez, a malvat, fembra, força n’argen,
    16     car lo mal hom un jorn fara malesa.

    17     Senyor feleix qui trop streny la ma
    18     al servidor a cuy la degra stendre,
    19     e puga selh a cuy degra dexendra,
    20     e cosselh cre d’om monsongier e va
    21     e dona loch a lengua trop encesa
    22     de mal perlar, diffeman e minten,
    23     pausan discortz entremesclademen,
    24     d’on, a la fi, sa dignitat es lesa.

    25     No·m par que be tenga lo ceruelh sa
    26     cel qui fa ço c’as autre vol rependre,
    27     e celh qui ri quant se degra scuxendre,
    28     ne qui per filh ne per filla·s desfa,
    29     e qui serveix ab la sua despesa,
    30     e qui menas ne qui menta soven,
    31     e parla belh ez obra malamen,
    32     e guasta·l sieu per viltats e peresa.

    33     De xascus homs se tany que parle pla,
    34     clar, pauch e breu, ab dreyta rayso rendre,
    35     senes susany e ses verdat offendre,
    36     e fayt dubtos que no·l jutge serta,
    37     e no diffam autruy ne dig’orresa,
    38     ne lause molt hom qui·l sia presen,
    39     ne se ne fill ne son eretamen,
    40     ne sa muller no lou de gentilesa.

    41     No m’asaut d’om qu’age us d’elacra,
    42     ne de senyor qu’a tort vulha·l meu pendre,
    43     ne d’advocat qui tot plet vol empendre,
    44     ne de vassalh qui renya com a ca,
    45     ne servidor altiu ab niciesa,
    46     ne metge folh ne pratich ne scien,
    47     ne conffessor grosser e negligen,
    48     ne gran stat no vulhas ab pobresa.

    49     De gran error mou a tot crestia
    50     qui per infern Peradis vulla vendra;
    51     sol del pensar deuri’om pel cor fendre,
    52     que tart ho breu xascus sap que morra,
    53     e, si ’n peccat mortal es l’arma presa,
    54     lo foch d’infern es son aleujamen,
    55     e Peradis hauran joyosament
    56     celhs qui deçay fan de virtutz empresa.

    57     Prengua xascus, segons la su’abtesa,
    58     d’aycest dictat algun milloramen,
    59     no guardan me ne mon defalhimen,
    60     que tals sab dir quez ha paucha bonesa.

    61     Verges d’onor, corona de noblesa,
    62     Mayres de Dieu per nostre salvamen,
    63     preyatz per mi vostre Filh excelhen
    64     qu’en tot be far me don gran fortelesa.

 

 

 

Ed. Lluís Cabré: Pere March, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1993.

 

Incipitario di Pere March
Indice degli autori

Rialc