Rialc
Rao 96.8, 12

            Pere March


    1      Dona val tan com de far mal c’estra
    2      ez a coselh de bon hom vol attendre;
    3      e·s guard d’aço que mal la pot apendre,
    4      e que s’albir, si fa mal, que’s sabra,
    5      e que be·s guard de tot’avinentesa
    6      e d’avol gest e de mal perlamen,
    7      e tema Dieu e·l maritz examen,
    8      e qu’en bondatz pense mays qu’en belhesa.

    9      Viuda que port color blanch ne saffra,
    10     coffolh, perfums, e vol donar e pendre
    11     e molt trufar, no·s triguera de vendre:
    12     e, si pot, be; si no, elha·s vendra.
    13     Car, pus al joch de la fira s’es mesa,
    14     cove de far algun beratamen,
    15     e dubte be que sia defalhen
    16     de mal renom e d’avol sobremesa.

 

 

 

Ed. Lluís Cabré: Pere March, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1993.

L’editore considera 96.8 e 96.12 come due stanze di un’unica poesia.

 

Incipitario di Pere March
Indice degli autori

Rialc