Rialc
Rao 96.2

            Pere March


    1      A vos, mout aut senyor,
    2      car ets digne d’onor,
    3      cuy so tengut servir,
    4      ay aut en cossir
    5      que us poxes servey far,
    6      e, ses gran acordar,
    7      pensey que·l vos fazes
    8      d’un acabat arnes
    9      del cap al pes complit,
    10     gint fayt e ben polit,
    11     segons mos sens divisa,
    12     ffayt a la nobla guisa
    13     de França e de Gascunya.
    14     E si be vostra punya
    15     metets en luy gardar,
    16     que us en vullats armar
    17     cascus jorns dretxamen,
    18     no us cal esser temen
    19     dejus el prendats mal;
    20     er nul home reyal,
    21     comps, vescomps ni baro,
    22     ne chavaler tan bo
    23     non veyrets en la terra,
    24     es en pats e en guerra
    25     serets de mal storts,
    26     que no tembrets la morts
    27     que us puxe soptos pendre,
    28     de que no·s pot defendre
    29     home jove ne veyll.
    30     Gardats lo de roveyll,
    31     car beyll se vol tener
    32     ez armar ab plaser
    33     ernes de tal abtesa,
    34     gentil ab fortelea,
    35     ffort beyll e ben stans.
    36     E diray vos anans
    37     quin arnes vos tremet.
    38     Primer un bacinet
    39     fort beyll e ben dressat,
    40     ab son capmayll pausat
    41     dins stoffa doblada,
    42     e cota ben taylada
    43     de bon asser e fi,
    44     a jaques atressi,
    45     ffort e de bona tayla,
    46     e les bragues de mayla
    47     no·m son axoblidades;
    48     cuxeres ben taylades,
    49     greves e sabatos
    50     vos daray per rasos
    51     tals com mester vos fan,
    52     que no us fassan afan
    53     de ’rmar vos en tot jorn,
    54     ans hi trobets sajorn
    55     e us en vullats garnir.
    56     E perque reluir
    57     devets sus tots reyals,
    58     vos don sobresenyals
    59     al cors fayt de bon tayll,
    60     si que ges no us defayll
    61     arnes pel cos defendre.
    62     Mas per altruy ofendre
    63     avets tanbe mester
    64     un fort glavi d’asser
    65     ab asta leus e granda,
    66     perque la gent truanda
    67     metats de luny a terra,
    68     e spasa de guerra
    69     ffort taylant ez aguda
    70     e pel mig squenuda,
    71     que no puxa trencar;
    72     e no y dey oblidar
    73     colteyll poc e taylan,
    74     ez atxa bela e gran
    75     ab que puxats ferir.
    76     Encara us vull servir
    77     d’una trop gentil ceyla,
    78     e de brila fort beyla
    79     e de speros daurats.
    80     E si vos demandats
    81     co no us tremet cavayll,
    82     stau, car de bon tayll
    83     no l’ay a qui tant s’es,
    84     ne tan ricos arnes
    85     metes hom jus l’esquina,
    86     pero per rao fina
    87     vos mostraray avant
    88     lo cavall bell e gran
    89     qui l’arnes portara,
    90     que ges no cansara
    91     per nul afany que·l dets;
    92     mas tany se que us gardets
    93     no us posques sobrependre
    94     cavalcan ne·l dexendre,
    95     si que us regiscats pla,
    96     quez ell vos durara
    97     mentre la vida us dur
    98     (un pauc o dic scur,
    99     mas be u sclariray).

    100    Senyor de prets veray,
    101    tany se que la fayço
    102    del bacinet que us do,
    103    e puys de tot l’arnes,
    104    vos diga tal com es
    105    e lur propietat.
    106    Primer, d’umilitat
    107    vos don lo bacinet,
    108    lo qual es fort e net,
    109    luzent e bel e clar,
    110    leuger, que del portar
    111    jamay no us canserets,
    112    ans com plus lo portets
    113    ne serets plus aysit,
    114    plus bell, e plus grasit
    115    de tots cells qui us veyran
    116    e dels qui us ausiran
    117    parlar en algun loch.
    118    E saubets de cuy moch
    119    humilitat aver,
    120    per que la deu voler
    121    tot hom comunament?
    122    D’aycel omnipotent
    123    veray Deu Jhesuchrist,
    124    qui per lonc temps fo vist
    125    ab humilitat pura,
    126    car, segons l’Escriptura,
    127    la virtut sobirana
    128    per qu’El pres carn humana
    129    de la Verges Maria
    130    ffo car la conexia
    131    plena d’umilitat.
    132    E pus que ben lassat
    133    lo us ajats una vets,
    134    ja puys no·l lexarets,
    135    tant plaser vos dara,
    136    e mays vos gardara
    137    d’erguyll, un pecat vil,
    138    qui de son dret still
    139    es de ferir al cap,
    140    e nul hom tant no sap
    141    que se·n puxa defendre,
    142    mas humilitat pendre,
    143    d’on sia·l cap garnit:
    144    ab aytant ets garit
    145    d’aycel mal e defes,
    146    que per naguna res
    147    no us pora tenir dan,
    148    e serets fayt semblan
    149    per humiltat a Deu,
    150    a qui es trop de greu
    151    veser hom erguylos;
    152    e mostre·ns be rasos
    153    qu’humils dejam star
    154    si volem cossirar
    155    de que Deus nos formet,
    156    e ’napres cant nos det
    157    a tots egual nexensa,
    158    que no fec diferença
    159    d’un rey a un vila,
    160    e anaxi morra
    161    e axi viu al mon,
    162    suffren dels mals que y son
    163    mays e menys com s’ave.
    164    Donchs, pus que Deus nos fe,
    165    humils devem esser,
    166    e det nos un esser
    167    a tots cominalment,
    168    no·ns devem foylament
    169    uns mays c’autres presar;
    170    e ceyll a cuy donar
    171    vol Deu granda riqueza,
    172    bontat e fortelea
    173    de cors e de linatge
    174    deu mays tot son coratge
    175    aver humils vas luy,
    176    si com seyll qui d’autruy
    177    pren tots jorns de grans bes
    178    plus deu star sotsmes
    179    c’aycell qui tant no·n pren.

    180    Un capmayll verament
    181    vos do pel coll gardar,
    182    que no us puxa mal far
    183    pecat de glotonia,
    184    qui per gran maestria
    185    va sus al coll ferir,
    186    que pus leu pux’alcir
    187    si pot hom sobrependre.
    188    Lo capmayll, qui defendre
    189    vos pot senes temense,
    190    es veray’abstinensa
    191    de trop beur’e menjar,
    192    car mays val endurar
    193    trop ultra son voler
    194    que no, part lo poder,
    195    menjar un pauch mosseyll;
    196    e tostemps pus isnell
    197    ne serets, e pus fort.
    198    E res tant a la mort
    199    no fay cuytar la gent
    200    que menjar folament
    201    e beure part mesura.
    202    Pero vejats la cura
    203    comuna de tot mal:
    204    res del mon tant no y val
    205    cant fay bon’abstinença;
    206    e placie us no us vença
    207    lo plaser ne·l delit,
    208    qui de leu es falit,
    209    e·l mal es durador,
    210    car mantes vets dolor
    211    porta per a tostemps,
    212    es ab lo mal ensemps
    213    que·n serets difamat.
    214    Al capmayll, per rictat
    215    e per mays fortalea,
    216    se tany que sia mesa
    217    una stoffa dejus
    218    es un’autre dessus
    219    perque·s tinga pus clar.
    220    La dejus deu star
    221    que mengets netament,
    222    no pas glotonament,
    223    lege ne dissoluda,
    224    e a hora deguda
    225    segons que·l temps requer;
    226    e jes vostre voler
    227    no vullats trop virar
    228    en far n’apareylar
    229    trop curiosament,
    230    car sol lo pensament
    231    es causa mal stan.
    232    L’estoffa gen portan
    233    que dessus pausarets
    234    es que pauc ne parlets,
    235    car trop es avol fayt:
    236    qui de menjar te playt
    237    ne de beure atressi
    238    es sobre lo cami
    239    per a usar ne mal,
    240    car la lenga es senyal
    241    de ’sso que·l cor desira.
    242    Lo capmayll, qui be·l mira,
    243    es trop bell de portar,
    244    mas vullats vos n’armar
    245    ab l’estoffa doblada.

    246    La cota ben taylada,
    247    de bon aser e beyll,
    248    fort e ses tot roveyll,
    249    es vera paciensa,
    250    ffayta per excellensa
    251    per gardar vostra cors,
    252    axi dins com de fors,
    253    de mortal pecat d’ira,
    254    que pauch ne molt no us fira
    255    ne us puxa dan tener,
    256    d’on viurets ab plaser
    257    tant com viscats al mon,
    258    car del tot gasta e fon
    259    ira lo cors e l’arma
    260    a ’ycel qui ben no s’arma
    261    d’aycesta cota fort.
    262    Ira fay a la mort
    263    cuytar ceyll qui la·s dona;
    264    ira fay la persona
    265    lunyar de bons amics;
    266    ira fay anamics
    267    tot jorn multiplicar;
    268    ira fay tot jorn far
    269    als senyors falimen,
    270    d’on leu a perdimen
    271    venen per lurs errades;
    272    ira mantes vegades
    273    ffay hom renegar Deu,
    274    maldizen lo nom seu,
    275    ez hom matex ocir
    276    e cascun jorn bastir
    277    batayles e discorts,
    278    d’on moren e son morts
    279    mants homens e morran,
    280    e vivent ne perdran
    281    d’est mon joy e plaser;
    282    e vida ses aver
    283    d’est mon joya deguda
    284    tench per vida perduda.
    285    E no·n diray plus als,
    286    car per re tots los mals
    287    que ira fay no pux dir,
    288    mas que us plaça garnir
    289    d’aycesta beyla cota,
    290    qu’atretans de bes nota
    291    com de mals ira fay.

    292    Le jaques vos daray
    293    ffort bel e ben ricos,
    294    tal co·s pertany a vos
    295    portar adretxament,
    296    que ges d’aur ni de ’rgent
    297    no pot esser tan bell,
    298    e fort, que null cayrell
    299    no us fara mal d’enveja,
    300    qui mortalment garreja
    301    los senyors qui vuy son
    302    mays qu’autres gents del mon,
    303    d’on val menys lur valor.
    304    Lo jaques es d’amor
    305    ques ajats neta e pura
    306    a tota creatura,
    307    c’axi u dits nostra Ley:
    308    que nagus no envey
    309    lo be d’autruy per re,
    310    ans li vulla hom tant be
    311    com a ssi matex vol.
    312    Envege porta dol,
    313    marriment e tristor,
    314    languiment e dolor
    315    a ceyll que ’b se la pren,
    316    e ges l’autra no sen
    317    del greu mal que ’ycell passa,
    318    e per nul temps no·s lassa
    319    envegos de maldir,
    320    e no pot ges sofrir
    321    c’om diga be d’autruy,
    322    qu’es un fayt qui destruy
    323    l’om e·l fay pelagiu,
    324    de mal azaut, squiu,
    325    ffals e monsoneguer,
    326    iros e malparler,
    327    ple de tota rancor.
    328    Mas lo jaques d’amor
    329    de tot vos gardara,
    330    que ges no us nafrara
    331    enveje de son dart,
    332    d’on aurets bona part
    333    ab Deu en Paradis,
    334    qui vol ez ame·ls fis
    335    ques amon finament,
    336    e·n serets per la gent
    337    benvolgut e amat,
    338    car tal propietat
    339    es de ’mor que no·s pert,
    340    d’on per lonc temps de sert
    341    senyor amat no fo.

    342    Les bragues qu’eu vos do,
    343    de mayla, son trop netes,
    344    mas son un pauc stretes
    345    en lo comensament,
    346    es aspres verament
    347    a qui no n’ha portades,
    348    mas quant un pauc usades
    349    les ajats de portar,
    350    no les volrets lexar,
    351    tant n’aurets gran plaser.
    352    So es castadat aver
    353    e pura continensa,
    354    si que per res no us vensa
    355    luxuria mortal,
    356    qui es pecat fort mal
    357    e desplazent a Deu,
    358    per lo qual ve de lyeu
    359    mal a tota persona.
    360    Sitot natura·ns dona
    361    ceyll voler e desir,
    362    nos devem corregir
    363    lo voler per raho,
    364    pus a Deu no par bo,
    365    ans l’es greu certament,
    366    car expres mandament
    367    nos en fech en la Ley;
    368    mas ha nos dat remey
    369    que·ns en porem defendre:
    370    so es que pugam pendre
    371    muyller per aycel us,
    372    ab la qual pot cascus
    373    senes pecat usar.
    374    Doncs plaçe us que portar
    375    les vullats fermement,
    376    car bon comensament
    377    ffay bona fi venir;
    378    e si y volets fogir
    379    senes passar afan,
    380    ffermats vostra talan,
    381    que per re no u farets,
    382    e gen vos gardarets
    383    de gran avinentesa;
    384    e, per major noblea,
    385    no·n parlets fadement
    386    ne ges gran parlament
    387    no·n sofrats denant vos,
    388    car lo cors voluntos
    389    de fer ceyla faena
    390    perill es no l’ensena
    391    lo parlar e l’ausir.
    392    No vull ges gayre dir
    393    dels mals d’aycest pecat;
    394    mant hom say n’es stat
    395    enganat e trahit,
    396    mort e envilanit
    397    e vengut a paubreyra
    398    per la falsa maneyra
    399    de les enganayrits:
    400    caps e sims e raysits
    401    es de mantes faylides.

    402    Cuxeres ben fabrides,
    403    greves e sabatos
    404    vos daray per rasos
    405    tals com mester vos fan,
    406    que no us fassen afan
    407    de ’rmar vos en tot jorn:
    408    trobar hi ets sajorn
    409    per tostemps en portar,
    410    que no us puxa nafrar
    411    lo pecat de peresa.
    412    L’arnes es de proesa
    413    que·s tany que ajats vos,
    414    que per res ocios
    415    no stiats jamay,
    416    car molts vicis atray
    417    cest pecat de peresa.
    418    La primera malea
    419    es que toyll servir Deu,
    420    car trop li es de greu
    421    pereros Deu servir.
    422    Al mon, no m’o cal dir
    423    si tenen prou a res,
    424    car pus lo ventre ples
    425    tenguen e bon lit moyll,
    426    quisvol se trench lo coll
    427    per honor conquerer!
    428    E son d’avol saber,
    429    oblidos, necligents,
    430    e molts mals pensaments
    431    ques an dins lur coratge,
    432    e volpeys per usatge,
    433    que no y poden als far,
    434    d’on leu a freturar
    435    venen de gran riquea.
    436    Doncs, plaça us de proesa
    437    vullats far vostre arnes
    438    de cambes e de pes,
    439    e no us calra res tembre,
    440    tant com proesa us membre,
    441    perea mal vos fassa,
    442    qui·ls grans senyors atrassa
    443    de lur poder soven
    444    per gran delicamen
    445    que·s volen dar al mon.

    446    Los beylls ganteylets son
    447    atrempada larguea,
    448    que pecats d’averesa
    449    no us fira per les mans,
    450    per cuy los senyors grans
    451    son nafrats malament;
    452    enquer tot’autre gent
    453    n’es un patit nafrada,
    454    mas no n’es afoylada
    455    tant que·ls grans senyors so,
    456    qui sens tota rayso
    457    la tenen lur hostal,
    458    e per re pus de mal
    459    no lus pot avenir.
    460    E plaç ’a vos ausir
    461    lo mal qui·n sdeve:
    462    avar trenca sa fe
    463    per un diner soven,
    464    donan fals jutgamen,
    465    mentin e perjuran;
    466    avar sol lo talan
    467    no pot mays sadoylar;
    468    avaresa fay far
    469    robaments e greus morts,
    470    e soven de grans torts
    471    lay on poder li basta;
    472    avar tot hom degasta
    473    per acrexer lo seu,
    474    e no tem ges a Deu
    475    ne ama hom del mon,
    476    e ceyll jorn se confon
    477    que no pot argent pendre,
    478    e no ausa empendre
    479    nagun fayt honoros,
    480    e viu pus sospitos
    481    c’autre hom qu’en lo mon sia;
    482    avaresa es via
    483    plena de tots pecats,
    484    e·ls reys qui son stats
    485    deseretats al mon
    486    per averesa u son
    487    mas que per autre res:
    488    prenen se del sotmes,
    489    so que far no devien,
    490    o perque no tenien
    491    ab lor de bona gen,
    492    car ges de lur argent
    493    no·ls volgren aver dat,
    494    e senyor qui tancat
    495    ten son tresor als seus,
    496    los anamics pus greus
    497    ne prendon a vets part.
    498    Donques dats vos regart
    499    no prendats averesa,
    500    e fets vos de larguea
    501    gantelets bels e bons,
    502    donan als grans barons
    503    segons qu’es lur valor,
    504    als cavalers d’onor
    505    e a bons scuders,
    506    a gents de tots mesters
    507    c’ab vos auran afar;
    508    e, si no·ls podets dar,
    509    almenys vos gardats fort
    510    que no prendats a tort
    511    d’ome del mon pugesa,
    512    car antiga larguea
    513    vos sera denotat.
    514    Un castich fon donat
    515    al ffiyl d’un gran senyor,
    516    qui, per consegre honor,
    517    volgue lo mon sercar,
    518    que per res lo donar
    519    jamay no oblides,
    520    com trestots autres bes
    521    ages en oblidança,
    522    car per re tant’honransa
    523    no·l podia venir;
    524    per que se·n deu garnir
    525    tota reyal persona.

    526    La targu’es bell’e bona
    527    e fort, senes duptar,
    528    a ceyll qui·n ben amar
    529    volra metre sa ponya.
    530    La targu’es de vergonya
    531    de mal a ffar ni dir,
    532    e si us en plats cobrir,
    533    si que·s tayn, dretxament,
    534    no us cal esser temen
    535    null vici us fassa dan,
    536    car, si co·s tany denan
    537    tot l’altr’arnes pausar
    538    la tarja, per gardar
    539    tots colps per fortalea,
    540    deu esser denant mesa
    541    vergonya, per defendre
    542    cant lo cor vol empendre
    543    de far un fayt o dir.
    544    Primer devets cossir
    545    si deu ser mals o bos,
    546    e siats vergonyos
    547    de tot fayt qui mal sia,
    548    si que per nula via
    549    no·l vullats dir ni far;
    550    e devets plus gardar
    551    la vergonya vas Deu,
    552    qui tot o sap e u veu,
    553    que hom no·s pot cobrir,
    554    e deu se fort servir
    555    netement e leyal.
    556    Vergonya es bon senyal,
    557    miylor c’hom aver pot,
    558    car de cert per arlot
    559    es tengut qui no n’ha,
    560    e ge ’n luy no cabra
    561    nul’autre virtut bona;
    562    d’on se tany e·s condona
    563    que la dejats aver
    564    vos, on deuen caber
    565    totes virtuts a massa,
    566    que no·n podets ges massa
    567    aver per nulla re.
    568    Mas lonc temps de far be
    569    per res no lo us donassets,
    570    ans vos en esforsassets
    571    lay on venir volgues,
    572    perque ges no us tolgues
    573    vergonya far bon’obra,
    574    car d’aycest mon no·ns sobra
    575    al departir res als.

    576    Los beylls sobresenyals
    577    son vera conexensa,
    578    la qual senes falensa
    579    deu aver tot senyor;
    580    enquer lo servidor
    581    se·n deuria vestir,
    582    ço ’s que ben deu servir
    583    lo senyor qui be·l fa,
    584    hoc cell qui fayt li n’ha
    585    en algun temps passat;
    586    mas senyor d’aut stat
    587    no·ls deu jamays lexar,
    588    ans los deu fort portar
    589    noblament e ricosa,
    590    car fort es odiosa
    591    desconexensa a Deu,
    592    e demostrech o leu,
    593    c’un jorn sofrir no poch
    594    l’angel en aycell loch
    595    on se desconegue,
    596    ans tost lo·n remogue
    597    e·l gitet en abisme;
    598    e de mant bon regisme
    599    son stats remoguts
    600    seyors desconeguts
    601    a Deu e a lur gent.
    602    Donchs siats conexent
    603    a Deu del be que us dona
    604    e a tota persona
    605    del servey que us fara,
    606    e Deu crexer vos ha
    607    lo vostre senyoratge,
    608    vezent vostra coratge
    609    qui luy coneix com deu,
    610    e consegrets ne leu
    611    Paradis pres la mort,
    612    on es gauig e confort
    613    per lonch temps infallent,
    614    e tuyt vostre servent,
    615    qui us veyran tal senyor
    616    que sots conexedor
    617    de mal e be que fan,
    618    en lo be correran
    619    e lexaran lo mal.
    620    Axi com pel senyal
    621    qu’el sobresenyals es
    622    es conegut qui es
    623    l’om en una batayla,
    624    tot anaxi ses fayla
    625    es senyor coneguts
    626    e per noble tenguts
    627    ques aja conexensa.
    628    E no ajats temensa
    629    que Deu vos desconega
    630    per lonc temps, pus conega
    631    que·l siats conexent,
    632    ne hom de vostra gent
    633    may vos desconegues.

    634    Er avets tot l’arnes
    635    pel vostra cors gardar,
    636    per que us vull declarar
    637    l’arnes d’autruy ofendre.
    638    Per glavi devets pendre
    639    adreyta saviea,
    640    e vejats quina abtesa
    641    la saviea duts:
    642    ffay hom apercebuts
    643    de ’yço ques a venir
    644    e de luny provezir
    645    de ’yço c’om dege far,
    646    e gardar d’enganar
    647    e de esser enganat,
    648    e met la voluntat
    649    d’om en obediensa,
    650    e dona conexensa
    651    de triar be de mal,
    652    e dona juy egual
    653    en tots los fayts del mon,
    654    per que los savis son
    655    tostemps en stat gran.
    656    Doncs axi com denan
    657    d’om lo glavi ateny
    658    e l’anamich empeny,
    659    que·l fer e·l met a mort,
    660    ab saviesa fort
    661    farrets los anamics
    662    de luny, que per mendichs
    663    los ne farets tener,
    664    car ab lur mal saber
    665    no us poran ges farir;
    666    e vull o tan be dir
    667    de anamics corporals
    668    com de sperituals
    669    qui nafren l’esperit.
    670    Ja no pux aver dit
    671    tot lo be qu’en luy es,
    672    mas cap es de tots bes
    673    saviea sens fayla,
    674    per qu’es de bona tayla
    675    lo glavi bel e bo.

    676    L’espaa de fayso
    677    ffort aguda, taylan,
    678    es justicia gran
    679    que deu senyor tener,
    680    e per so deu aver
    681    ffort tayll e punta aguda;
    682    deu esser scanuda,
    683    que no puxa trencar,
    684    car no·s deu regirar
    685    senyors per naguns dos
    686    ne deu ges far perdos
    687    per precs ne per manassa,
    688    mas justicia fassa
    689    tostemps segons dretxura;
    690    e, segons l’Escriptura,
    691    deu li·n tal prou seguir
    692    en cell qui vol regir
    693    en dretxura sa terra,
    694    que per nuyla forts guerra
    695    may desbost no sera,
    696    que ans possehira
    697    son regna longament.
    698    Ben es foyll verament
    699    qui dretura no te,
    700    pus que ten be li·n ve,
    701    e pel revers gran dan,
    702    que no crey ges d’un an
    703    jo·l posques del tot dir
    704    lo dan qui pot seguir
    705    e deu a rey injust,
    706    mas, perc’om no m’afust
    707    que fassa dictat lonc,
    708    me cove que·l stronc
    709    per seguir mon proces.

    710    Misericordia es
    711    lo colteyll poc, tayllan,
    712    e per so no es gran,
    713    car no deu gran star
    714    tant que poxes vedar
    715    justicia tener.
    716    Dedins vostre voler
    717    deu aver gran statge,
    718    mas gardats qu’en l’usatge
    719    no n’agues per res tan
    720    que anes degastan
    721    de tot en tot dretxura,
    722    mas ab voluntat pura
    723    perdonats a les vets,
    724    e cant perdonarets
    725    tot per honor de Deu,
    726    qui volch perdonar leu
    727    en la crots al layro,
    728    qui·l demandech perdo
    729    de trestots sos pecats.
    730    E si no perdonats
    731    a qui perdo us deman,
    732    almenys vostra talan
    733    ne sia piatos,
    734    no ges volenteros
    735    a dar mort a les gents
    736    ne far cruels turments,
    737    car no tany de senyor
    738    de regir ab rigor,
    739    soptament ne cruel,
    740    car Ceyll qui fec lo cel
    741    e la terra no u manda:
    742    dretxura nos comanda
    743    mas no ges crueltat.
    744    Doncs ajats caritat,
    745    car Deu la volc aver,
    746    e no us donets plaser
    747    en donar a hom mort,
    748    si no ab gran acort
    749    que no y puxats fogir;
    750    e val mays trop faylir
    751    en perdonar a cen
    752    que no injustament
    753    donar mort a sol us:
    754    abeyles an tal us
    755    que fan rey e senyor,
    756    mas garden entre lor
    757    que no tinga fiblo,
    758    perque, si es faylo,
    759    no done mort no dreta.

    760    L’abxa bela e neta
    761    es forsa de coratge,
    762    que de nagun dampnatge
    763    no us donets spavent,
    764    ans sforsadement
    765    prendats lo bes e·l mal,
    766    car nots e res no val
    767    a hom del mon paor,
    768    e de mays a senyor,
    769    qui deu plus fort star
    770    per mils a contrestar
    771    als vicis d’aquest mon.
    772    Car tant quant plus amon
    773    es hom en gran autesa,
    774    plus ha ops fortalea
    775    pels vicis contradir
    776    e per mils a regir
    777    ses terres e son regne,
    778    si que tan fortment regne
    779    en lo seu e ’n l’estrany,
    780    que no trobe gasany
    781    en moure lo de brega,
    782    car nul hom qui conega
    783    un rey valent e fort
    784    no pendra leu acort
    785    en far son desplaser,
    786    car no y pora veser
    787    son profit ne honor.
    788    E no us donets temor
    789    de la mort qu’es comuna
    790    ne de mala fortuna
    791    qu’a les vets sdeve,
    792    que mantes vets per be
    793    ve mal -ayço es clar-,
    794    e Deu, per castigar,
    795    dona soven forts guerra
    796    e mortaldat en terra,
    797    perdues e destrichs.
    798    Doncs fayts que siats rics
    799    de forsa de coratge
    800    e no us sera salvatge
    801    res qui us puxa venir,
    802    ans o saubrets soffrir
    803    co·s tany d’auta persona;
    804    e si com l’abxa dona
    805    lo colp fort e pesan
    806    ffarets vos lo colp gran
    807    al demoni malvat,
    808    c’aurets fort contrestat
    809    al seu enganament,
    810    e fort colp exament
    811    als anamics del mon.
    812    Totes armes qui son
    813    pel vostre cors defendre
    814    e per autruy ofendre
    815    vos ay ja presentades,
    816    dretxament acabades
    817    segons mon pauc saber,
    818    es a tot mon parer
    819    deuran vos be star
    820    si us en volets armar,
    821    car trop son de bon tayll.

    822    La ceyla que·l cavayll
    823    portara sus l’esquina
    824    es fort rique e fina
    825    qui noblament la te:
    826    so es la santa fe
    827    que tots devem aver
    828    e fermement tener,
    829    senes en re duptar,
    830    en Ceyll qui, per salvar
    831    nos, volc del cel dexendre
    832    per carn humana pendre
    833    de la Verge molt pura,
    834    d’on fec ultra natura,
    835    car Deus es home fo,
    836    e prengue pacio
    837    en l’arbre de la crots
    838    per resembra nos tots
    839    de poder del dimoni,
    840    qui ab fals stremoni
    841    avia·l mon confus.
    842    Lo seu nom fo Jhesus,
    843    nom sant, beneyt e noble,
    844    e salvador del poble,
    845    car be fo salvador,
    846    que per veraya amor
    847    volgue pendra la mort.
    848    La ceyla deu ser fort
    849    al cavayll be cinglada,
    850    que ges desenceylada
    851    no deu jamay star,
    852    e vos sus cavalcar
    853    ffort es adretxament,
    854    qu’en fayt ne en pensament
    855    may no·n descavelquets,
    856    e que fortment gardets
    857    los mandaments qu’El fe,
    858    car ceyll qui en Ell cre
    859    ben deu sos mans complir.
    860    Beyl’es, a mon albir,
    861    la ceyla ben garnida.

    862    Er vos daray la brida
    863    pel cavayll afrenar,
    864    que·l puxats aturar
    865    e far anar on deu:
    866    so es temor de Deu,
    867    que devets aver granda
    868    perqu’a neguna banda
    869    mala non vos aport,
    870    ans anets dreyt al port
    871    on desirats atendre;
    872    car vos jamay dexendre
    873    del cavayll no podets
    874    tant com al mon stets
    875    o mentre ajats vida,
    876    d’on cove que ’b forts brida
    877    lo refrenets tostemps,
    878    perques ab luy ensemps
    879    no caiats la .I. jorn,
    880    o prengats tan al torn
    881    que no us posques menar
    882    al bon loc on anar
    883    devets segons natura.
    884    No vull plus aver cura
    885    de tenir parlament
    886    d’aycest enfrenament
    887    tro us diga lo cavayll,
    888    qui per lonc temps defayll
    889    que no stia ’b vos.

    890    Los daurats speros,
    891    que vos devets causar
    892    e jamay no lexar
    893    ne aver en oblidança,
    894    son de perseveransa
    895    de ben a far e dir,
    896    car pauc se val regir
    897    a l’hom .I. dia be
    898    si l’autre jorn no te
    899    so c’a ben comensat,
    900    car per lo be passat,
    901    si no·l sec tota vets,
    902    no·n deu aver bon prets
    903    ne de Deu gasardo.
    904    Los sperons que us do
    905    son bells e ben daurats,
    906    e son dreyts figurats
    907    a ben perseverar,
    908    car ben deu hom brocar
    909    tostemps lo seu cavall,
    910    que stiers lo cor li fayll
    911    de correr e va ’l pas,
    912    e mantes vets atras
    913    torna per gran falsia,
    914    o no sech ceyla via
    915    que deuria tener;
    916    per que lo cavaller
    917    deu primer cossirar
    918    lo loch on deu anar
    919    e que·s met’al cami;
    920    puys broch de fi en fi
    921    per ayceyla carrera,
    922    ez ab aytal manera
    923    es bon cavalcador.
    924    Eres, mout aut senyor,
    925    vos ay dat tot l’arnes,
    926    axi polit com s’es
    927    trobat en cest pahis,
    928    que no crey de Paris
    929    lo vis anc hom pus bell.
    930    Doncs playa us que roveyll
    931    no y dexets per res pendre,
    932    ans lo vuylats defendre
    933    e tenir lo fort clar,
    934    car no·s pot roveylar
    935    mas pel fayliment vostre.

    936    D’uymay se tany que·s mostre
    937    lo cavayll bel e gran,
    938    fforts, que per nul afan
    939    que·l dets no er cansat:
    940    so es la voluntat
    941    que xascun hom apren
    942    en lo comensamen
    943    que coneix mal e be.
    944    Vos saubets que Deu fe
    945    l’ome a sa samblansa,
    946    ço ’s per significansa,
    947    cant li donet razo,
    948    non ges que de fayço
    949    lo fes a luy semblant;
    950    e det li franch talant
    951    de mal e be obrar,
    952    so que ges no volc dar
    953    a null autre animal.
    954    Doncs hom per raso val
    955    plus que per voluntat,
    956    car tantbe ha Deus dat
    957    a l’animal salvatge
    958    voluntat e coratge
    959    de beure e de menjar
    960    e tots autres fayts far
    961    que·ls ordona natura,
    962    mas de Deu no han cura,
    963    car no an conexensa
    964    ne an ges retinensa
    965    sobra la voluntat.
    966    Per que us ay figurat
    967    voluntat a cavall,
    968    e l’hom tant plus defayll
    969    con voluntat segueix,
    970    e tant com se regeix
    971    per raso es milor,
    972    doncs es cavalcador
    973    sus voluntat rayso
    974    e per so senyor fo
    975    l’om de tots animals.
    976    Trestots los pus greus mals
    977    ques hom pot avenir
    978    son per no corregir
    979    la voluntat iniga,
    980    qui tostemps puny e triga
    981    que puxa derrocar
    982    la rayso, d’on gardar
    983    se deu tot home fort,
    984    car pendria gran tort
    985    rayso cant es dejus
    986    e·l cavall fos dessus,
    987    que es causa odiosa;
    988    vida fay perilosa
    989    tot hom qui o cossen,
    990    car met a perdimen
    991    so per qu’es fayt semblant
    992    a Deu e met avant
    993    so d’on es fayt egual
    994    al pus brut animal
    995    qu’al mon sia format.
    996    Tot l’arnes que us ay dat
    997    ffarets anar pel fanch
    998    si del tot lexats franch
    999    usar vostre voler,
    1000   e no·l porets tener
    1001   per naguna res bell
    1002   ans er ple de roveyll
    1003   e pus flac c’un lansol.
    1004   A, com sera gran dol
    1005   si tal arnes perdets
    1006   perque no cavalquets
    1007   fferm e dret e egual
    1008   un cavayll que no·s mal
    1009   si·l cavalcats tot jorn!
    1010   Mas no·l donets sajorn,
    1011   c’adoncs n’irets per terra,
    1012   car tot quant vey aferra
    1013   si no·l sabets regir.
    1014   No·m cal ges sclarir
    1015   si es fort e corren,
    1016   car no·s pot far lo ven
    1017   pus tost puxa anar,
    1018   e fort, que ges cansar
    1019   maltrazen no·l podets,
    1020   mas tany se que·l gardets,
    1021   no us puxa sobrependra
    1022   cavalcan ne ’l dexendra,
    1023   si que us regiscats pla,
    1024   que ell vos durara
    1025   mentre que vida us dur.
    1026   So qu’eu vos dix scur
    1027   ben creu que u entendats,
    1028   c’aytant co·l mon siats
    1029   serets cavalcador,
    1030   d’on profit e honor
    1031   aurets si us regits pla.
    1032   Lo dexendra sera
    1033   cant la mort home prenda,
    1034   d’on cove c’om dexenda
    1035   d’aycest cavayll per forsa,
    1036   que no·s pot far n’estorza
    1037   home de nuyla ley,
    1038   emperador ne rey,
    1039   c’a morir no·l convenga,
    1040   d’on es bon xascus prenga
    1041   en vida tal cami
    1042   que la mort en la fi
    1043   no·l puxa sobrependre,
    1044   de cuy no·s pot entendre
    1045   quant ne com deu venir.
    1046   Per que·s deu hom regir
    1047   tostemps saviament
    1048   e tenir fermament
    1049   cest cavayll embridat,
    1050   car sola voluntat
    1051   es qui fay hom errar,
    1052   car vol tostemps usar
    1053   dels vicis de ’quest mon,
    1054   qui dret perdiment son
    1055   de cos e d’esperit,
    1056   que Deu fech infinit
    1057   per aver be e mal;
    1058   doncs, segons lo jornal,
    1059   pendra xascus loguers.
    1060   Ben deu far sos poders
    1061   tot hom qui be·l regesque
    1062   perque n’aconseguesque
    1063   del mon prets e valor,
    1064   e profit e honor
    1065   que n’aura si·l reig pla,
    1066   e puys, cant mort sera,
    1067   ira en Paradis,
    1068   on aura ’b Deus ses fis
    1069   gloria perdurable;
    1070   si no u fay, lo diable
    1071   aura pres per senyor,
    1072   d’on turment e dolor
    1073   non pot jamays faylir.
    1074   Doncs plaç’a vos garnir
    1075   de l’arnes que us ay dat:
    1076   bacinet d’umiltat
    1077   e capmayl d’abstinensa;
    1078   cota de pasiensa
    1079   per gardar de rancor;
    1080   e lo jaques de ’mor,
    1081   ricos e ben taylat;
    1082   bragues de castedat,
    1083   e de mays tot l’arnes
    1084   de gambes e de pes,
    1085   de veraya proesa;
    1086   ganteylets de larguea
    1087   e tarja de vergonya,
    1088   qu’es ernes qui l’hom lonya
    1089   de vicis e de mals;
    1090   e beylls sobressenyals
    1091   de bona conexensa,
    1092   d’on es gran defalensa,
    1093   qu’en paucs senyors s’es mesa;
    1094   glavi de saviea,
    1095   qui no es flach ni va;
    1096   justicia es la aspaa
    1097   qui soste lo regnat;
    1098  e·l colteyll caritat,
    1099   virtut de gran autesa;
    1100   e l’apxa fortelea
    1101   de cor a far tot be;
    1102   e la ceyla de fe,
    1103   polidement garnida;
    1104   temor de Deus la brida,
    1105   qui es forts ses duptansa;
    1106   e, de perseveransa
    1107   de ben far, speros.
    1108   Ffort es nobl’e ricos
    1109   l’arnes, e clar e beyll;
    1110   ben es foyll qui roveyll
    1111   hi dexe per res pendre
    1112   tant com lo·n pot defendre
    1113   per enginy ne per art,
    1114   so que vey per a tart
    1115   hom qui be·l tinga net.
    1116   E saubets com s’i met
    1117   roveyll en cest arnes?
    1118   Cant voluntat no es
    1119   per rayso ben regida;
    1120   per so us done la brida,
    1121   la pus forts qu’ey trobada,
    1122   quez alguna vagada
    1123   voluntat vol anar
    1124   que no·s vull’aturar
    1125   per rayso, si com deu,
    1126   que la temor de Deu
    1127   la ffassa star segura.
    1128   Ha, com es forts e dura
    1129   cesta brida qu’eu dich!
    1130   Que no·s paubre ni rich
    1131   que no dege tremir
    1132   con pensa que morir
    1133   li cove ses tot si,
    1134   d’on aura senes fi
    1135   de sos fayts gasardos,
    1136   car be n’auran los bos
    1137   e tot mal li malvat,
    1138   e serem tuyt jutgat
    1139   pels fayts que fem en vida,
    1140   car pus l’arm’es exida
    1141   del cors no pot far re,
    1142   aytanpauc mal com be,
    1143   mas que·l gasardo pren
    1144   segons lo regimen
    1145   que·l cors aura tengut;
    1146   d’on fort apercebut
    1147   deuria tot hom viure,
    1148   car ges no·s pot scriure
    1149   lo be que passara
    1150   l’arma c’ab Deu sera,
    1151   ne lo mal aytanpauc
    1152   ceyla qui en lo trauc
    1153   caura del pou d’infern.
    1154   Be es ops que·s govern
    1155   voluntat per razo,
    1156   que stiers per cami bo
    1157   no pot per res anar.
    1158   E vullats li pausar
    1159   la ceyla que us ay dada,
    1160   car tot seria ’n bada
    1161   cant fariets de be
    1162   si doncs ceyla de fe
    1163   no avets neta e pura,
    1164   ceyla que la Scriptura
    1165   santa nos dits e·ns manda
    1166   ques a naguna banda
    1167   per res no y vage ’n tort,
    1168   ans sia dret e fort
    1169   al cavall be cinglada,
    1170   que ges desensalada
    1171   no sia per nul temps,
    1172   ans ab la seyla ’nsemps
    1173   deu az hom la mort pendre.
    1174   E faray vos n’entendre
    1175   un aximpli fort clar:
    1176   cant un home vol far
    1177   ab son cavall gran saut,
    1178   e mays de baix en aut,
    1179   deu be la ceyla strenyer,
    1180   perques al fort empenyer
    1181   que fara lo cavall
    1182   ell non vaja devayll
    1183   e ques rompa lo coll;
    1184   cavalcador es foll
    1185   si garda no se·n pren.
    1186   Tot axi verament
    1187   deu hom far a la mort,
    1188   c’un saut perilos fort
    1189   e gran li cove far,
    1190   per que deu fort cinglar
    1191   lo seu voler de fe.
    1192   Be say qu’entendets be
    1193   que·l cel es nostre saut,
    1194   si per nostre desfaut
    1195   no cazem en l’abis
    1196   d’infern, on senes fis
    1197   auriem gran dolor;
    1198   e per nuyla foylor
    1199   no podem tant errar
    1200   lo saut c’avem a far
    1201   con duptan en la fe
    1202   que santa Sgleya te,
    1203   per que hom es chrestia.
    1204   Lo servey met en va
    1205   qui sens fe Deu serveix,
    1206   qui lo cor d’om coneix
    1207   mils que hom de cuy es;
    1208   e tant naguna res
    1209   com lo cor d’hom no vol
    1210   clar e bell com lo sol,
    1211   leyal e vertader,
    1212   desiros del veser,
    1213   que, si no, pauc valria.
    1214   Plus avant no y diria.
    1215   L’arnes vos ay donat
    1216   e lo cavall mostrat,
    1217   qui deu portar la ceyla
    1218   e la brida tan beyla,
    1219   sino que us plaça armar
    1220   e tot jorn cavalcar
    1221   cest cavayll dreyt e fort;
    1222   e no anets en tort
    1223   sus la ceyla per re,
    1224   e brocats ferm e be
    1225   per gran perseveransa,
    1226   que sens nuyla duptansa
    1227   no us calra de res tembra,
    1228   pus lo brocar vos membre,
    1229   que·l cami fort es pla,
    1230   quez anc hom no l’erra
    1231   sino per son defaut,
    1232   ne pot errar lo saut,
    1233   ans se·n puyan tot dreyt
    1234   sus al sant loc beneyt
    1235   on Jhesuchrist ha vida
    1236   ceyls qui ’n aycesta vida
    1237   an tal arnes portat
    1238   e fortment cavalcat
    1239   lo cavall que us ay dit.
    1224   Prech lo sant Esperit
    1225   que do cor e voler,
    1242   e forsa e poder,
    1243   a vos, molt alt senyor,
    1244   que us en ermets mylor
    1245   .C. tants qu’eu dir no say;
    1246   e us do plaser e gay
    1247   de tot so que amats,
    1248   e que tostemps siats
    1249   sobrer als anamichs,
    1250   e tots vostres amichs
    1251   gart de mal e d’embarch.
    1252   Ez a me, Peyres March,
    1253   humil vostre sotsmes,
    1254   qui us presenti l’arnes,
    1255   vulla tostemps gardar
    1256   de mal e de pecar,
    1257   e·m tenga en sa merce,
    1258   e de vos aytanbe,
    1259   a cuy me recoman,
    1260   humilment sopleyan
    1261   que, si pux far ni dir
    1262   res qui us torn a servir,
    1263   que us o plaça mandar,
    1264   qu’eu suy tot prest de far.

 

 

 

Ed. Lluís Cabré: Pere March, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1993.

 

Incipitario di Pere March
Indice degli autori

Rialc