Rialc
Rao 95.5

            Jaume March


    1      Las, treballat e fora de mesura,
    2      visch apartat, avorrint mi mateix,
    3      planyent mon mal qui tot jorn tan fort creix
    4      que comportar es a mi cosa dura.
    5      Mas es forçat, pus amor vol que sia,
    6      de sofferir tot quant me volra dar,
    7      pus en tal loch m’a ffet enamorar
    8      . . .

    9      Lo cas per que jo prench aquesta via
    10     es com so luny e no la puch mirar,
    11     e del restant pus no·m puch contentar
    12     ni fer null be, ni donar alagria.
    13     E pus so luny, que soven no la mir,
    14     no·m roman res sino lo pensament,
    15     que nit e jorn me dona greu turment
    16     havent gran por que no·m vulla jaquir.

    17     Miran rameys ab que mos mals soffir
    18     e ’b dolç pensar, pus qu’e l’entaniment
    19     esmaginant que veure prestament
    20     aquells grans bens qu’en lo seu cors remir.
    21     Mes que sera, sino major dolor?
    22     Car, com la veig, es lo desig pus gran,
    23     e no conech que·m vaga demostran
    24     que nangun temps ajut a ma tristor.

    25     E no ’s a mi d’apagar tal ardor,
    26     qu’a tan gran foch gens no m’i sent bestan,
    27     qui s’es enses axi fort a mon dan
    28     que n’oblit mi e tot’altra amor.
    29     Mes, com me pens un saboros conort,
    30     revisch de pler pensant tant mal d’on ve,
    31     en que, si may me pren en sa merce,
    32     es tot no res en cas que·n prengues mort.

    33     Per ço m’esforç e ma dolor comport
    34     al mils que puch, sperant tan gran be;
    35     e, si no·m vol, com un sagnat morre,
    36     qui dolçament hix d’aquell pas tan fort.
    37     Pensant morir en un tan alt poder,
    38     ab poch affany me falra l’esperit.
    39     Ay! que ja muyr, com pens en lo qu’he dit,
    40     sino qu’amor no vol que·m desesper.

    41     De calitat, de seny e de voler
    42     me so mudat des que he presumit
    43     a vos amar, e gens no us he fallit,
    44     ans n’e millor del tot, a mon parer.

 

 

 

Ed. Josep Pujol: Jaume March, Obra poètica, Barcelona, Barcino («ENC»), 1994.

 

Incipitario di Jaume March
Indice degli autori

Rialc